21. 2. 2016

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS


Vydavateľstvo Procom v týchto dňoch uviedlo na knižný trh publikáciu profesora ústavného práva Jaroslava Chovanca Mediálny systém Slovenskej republiky vo svetle práva.
Autor tému rozdelil do desiatich kapitol. Prvé tri kapitoly sú historizujúce. Vo vstupnej hovorí o „(mas)mediálnom práve ako o významnom činiteľovi komunikácie medzi médiami a občanmi“. V ďalších dvoch približuje „vznik médií a ich vývoj v Česko-Slovensku a na Slovensku do novembra 1989“, v ktorých zdôrazňuje predpoklady transformácie médií na duálny systém, tak, ako sa vytvorili po Nežnej revolúcii a zásadnú právnu úpravu mediálneho systému v Slovenskej republike.
Ťažisko práce spočíva v nasledujúcej časti monografie. Na začiatku v nej uvádza nový tlačový zákon a zdôrazňuje jeho dopad na mediálny systém Slovenskej republiky. Načrtáva vzťah politiky, médií a legislatívy, pričom veľkú pozornosť venuje problematike slobody prejavu a právu občanov na informácie, no zároveň i ochrane ich súkromia. Z textu vyplýva, že je to veľmi zložitá problematika, ktorá je častým predmetom diskusie i polemiky v konkrétnych situáciách občianskeho spolužitia.
Osobitnú kapitolu venuje kontrolným orgánom médií v Slovenskej republike, ktorých je celkove päť a tvoria ich: Rada pre vysielanie a retransmisiu, Rada rozhlasu a televízie, Tlačová rada Slovenskej republiky, Rada pre reklamu a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Filozofujúco-právny charakter majú záverečné tri kapitoly: „Demokracia, participácia občanov na štátnej moci a správe vecí verejných a médiá v SR, Filozofické a právne aspekty zodpovednosti médií za činnosť v SR a Vzťah práva a médií“, ktorý chápe ako „významný fenomén regulácie médií a mediálnej komunikácie“.
Publikácia obsahuje aj bohatý zoznam použitej literatúry a prameňov, vrátane všetkých zákonov, ktoré sa dotýkajú tejto problematiky. Vo svojom celku predstavuje významný študijný materiál pre poslucháčov žurnalistiky a práva i pre všetkých aktívne pôsobiacich žurnalistov v slovenských médiách a právnikov, ktorí vo svojej praxi často riešia sporné otázky najmä v oblasti vzťahu práva k slobode prejavu a ochrane súkromia občana.

Copyright © TASR 2016