10. 5. 2016

RTVS NEWS

RTVS NEWS

Rozhlas a televízia Slovenska a NUNEZ NFE s.r.o. podpísali zmluvu, ktorej predmetom je výroba audiovizuálnych diel s pracovným názvom: „5 PROTI 5“ v rozsahu 80 častí.
Prvá časť cyklu 5 PROTI 5 bude odvysielaná dňa 30.8.2016 na programovej službe Jednotka.
Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za výrobu 80 častí cyklu „5 PROTI 5“ tejto zmluvy vrátane práv na ich použitie v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve cenu 344.000,- €
bez DPH. Cena za jedno AVD je 4.300,- € bez DPH.
K uvedenej cene bude fakturovaná DPH podľa platných právnych predpisov SR.