2. 7. 2018

Stanovisko Generálnej prokuratúry SR

Stanovisko Generálnej prokuratúry SR


V predmetných trestných veciach krivého obvinenia podľa § 345 Trestného zákona, súvisiacich so zásahom polície v Moldave nad Bodvou a v Drieňove dňa 19. 6. 2013 bolo postupne od decembra 2017 až do januára 2018 doručených na Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky niekoľko stoviek podaní. Podania smerovali voči uzneseniam o vznesení obvinenia, pričom vzhľadom na dobu ich podania a štádium prípravného konania, v ktorom boli podané, boli tieto vyhodnotené ako návrh na uplatnenie mimoriadneho opravného prostriedku podľa § 363 a násl. Trestného poriadku. S poukazom na ustanovenie § 364 ods. 1 Trestného poriadku, návrhy podali neoprávnené osoby. Napriek tomu, boli trestné veci v zákonnej lehote preskúmané z úradnej povinnosti a vznesenie obvinenia konkrétnym osobám vyhodnotil prokurátor trestného odboru GP SR ako zákonné.
V rámci uvedených podaní bol dňa 26. 1. 2018 doručený na Generálnu prokuratúru SR prípis z Amnesty International Slovensko z 19. 1. 2018, ktorý obsahoval 531 príloh, individuálnych podaní rôznych osôb v predmetných trestných veciach, z nich absolútna väčšina bola anonymného charakteru, nakoľko obsahovali iba mená, resp. mená a priezviská, bez uvedenia adresy bydliska a pod. Uvedené podania obsahovali prakticky úplne totožný ( len v niektorých prípadoch skrátený ) text. Viaceré z podaní obsahovali nielen uvedenie mena a priezviska, ale aj označenie triedy základnej školy napr. „7. B, IX. A, „s úctou žiak 7. triedy“ a pod. Veľká časť podaní bola napísaná na listoch, vytrhnutých zo školských zošitov s okrajmi, napísané detským písmom (najmä z tried VII. VIII. a IX. ročníka). Podania takto označené boli evidentne napísané na základných školách v Kráľovskom Chlmci, Čadci a pod.).
V tejto súvislosti je potrebné poukázať aj na trestnú vec zásahu polície zásahom polície v Moldave nad Bodvou a v Drieňove dňa 19. 6. 2013, v rámci ktorej došlo ku krivému obvineniu príslušníkov polície, pre ktoré sa v súčasnosti vedie trestné stíhanie. Na objektívne a zákonné realizovanie prípravného konania vo veci zásahu polície poukazujú aj dve rozhodnutia Ústavného súdu SR.
V predmetnej trestnej veci boli podané sťažnosti obvinených prostredníctvom právnych zástupcov aj na Ústavný súd Slovenskej republiky, ktorý vo svojich rozhodnutiach zo dňa 1. 8. 2017 a 12. 9. 2017 sťažnosti odmietol. Ústavný súd SR vo svojom odôvodnení okrem iného konštatoval, „že je evidentné, že orgány činné v danom prípravnom konaní vykonali maximum pre objasnenie všetkých skutkových okolností prípadu. Závery SKIS-stred a Krajskou prokuratúrou v Prešove sú opraté o výsledky dôkladne vykonaného vyšetrovania, pritom rozsiahle odôvodnenia ich rozhodnutí sú logické, homogénne, bez vnútorných rozporov s uvedením racionálnych vyhodnotení zabezpečených dôkazných prostriedkov a z nich plynúcich dôkazov. Orgány činné v prípravnom konaní presvedčivo odôvodnili zistenie faktu, že proti sťažovateľom nebolo príslušníkmi polície postupované tak, ako to tvrdili vo svojich výpovediach. Účinky nimi uvádzaných postupov a spôsobov konania príslušníkov polície (fyzické násilie, neprimerané použitie donucovacích prostriedkov, poškodzovanie majetku a pod.) by sa zákonite museli prejaviť v objektívnom svete v podobe následkov takéhoto konania na predmetoch útoku (či už živých alebo neživých), ktoré však preukázateľne nenastali. Rozsah vykonaných procesných úkonov skutočne nasvedčuje tomu, že orgány činné v trestnom konaní pristupovali k objasneniu okolností prípadu zvlášť precízne“ píše sa v rozhodnutí Ústavného súdu SR.
Aj z týchto rozhodnutí ÚS SR sa dá vydedukovať, že dôkazy, ktoré na základe ktorých bolo začaté trestné stíhanie vo veciach krivého obvinenia boli získané zákonným spôsobom a bol zákonný dôvod na začatie trestného stíhania a vznesenia obvinenia.