6. 10. 2021

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ

Tlačová informácia

Z dôvodu ekonomických dopadov spôsobených súčasnou situáciou na elektronické médiá, Rada aj na dnešnom zasadnutí v súlade so svojím Vyhlásením zo dňa 25. 3. 2021 ukladala pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni.

Uložila spolu štyri sankcie, zastavila tri správne konania, začala dve správne konania, ako neopodstatnené posúdila šesť sťažností, zvyšok programu tvorila licenčná agenda. Rada

 • odňala licencie na vysielanie spoločnosti programovej služby Rádio Anténa Rock spoločnosti GES Slovakia, s.r.o. z dôvodu, že o to držiteľ licencie listom doručeným Rade dňa 1. 10. 2021 požiadal; Rada vec operatívne zaradila do programu rokovania, aby bolo možné dvadsať frekvencií, ktoré mal vysielateľ pridelené, zaradiť čo najskôr do výberového konania;
 • odňala frekvencie 88,9 MHz Liptovský Mikuláš a 96,4 MHz Poprad spoločnosti D.EXPRES, k.s. (programová služba Rádio Expres), pretože o to vysielateľ Radu písomne požiadal;
 • odňala licenciu na vysielanie programovej služby TVA spoločnosti STOOR SK s.r.o., Bratislava (pôvodne Panonia Media Production, s.r.o.) pretože, uskutočnil prevod obchodného podielu prevyšujúcom 55 percent celkovej hodnoty základného imania bez predchádzajúceho súhlasu Rady s prevodom, čím porušil § 31 ods. 2 písm. a) ZDV;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi C.E.N. s.r.o. (programová služba TA3) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR v súvislosti s vysielaním programu Téma dňa dňa 11. 1. 2021, keďže v jeho druhej časti odzneli k téme pandémie COVID-19 nepresné informácie o štatistikách úmrtí v Slovenskej republike a v ďalších krajinách za rok 2020 bez uvedenia zdroja týchto informácií, ktoré tak mali samostatne a aj v rámci nadväzujúcej debaty zavádzajúci charakter, čím došlo k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť tohto politicko-publicistického programu;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi C.E.N. s.r.o. (programová službaTA3) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR v súvislosti s vysielaním programu V politike dňa 7. 2. 2021, v rámci ktorého odzneli kritické vyjadrenia a jednostranné názory na adresu vlády Slovenskej republiky týkajúce sa už zavedených opatrení proti šíreniu koronavírusu, nečinnosti v prijímaní potrebných protiepidemiologických opatrení a vzájomnej komunikácie vládnych predstaviteľov bez náležitej názorovej oponentúry, čím došlo k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť politicko-publicistického programu;
 • uložila sankciu – pokutu 3 319 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. (programová služba DAJTO) za porušenie § 19 ods. 2 ZVR, ku ktorému došlo v dňoch 23. a 24. 1. 2021 tým, že odvysielal upútavky na program Jack Reacher 2: Nevracaj sa obsahujúce scény násilia;
 • uložila sankciu – pokutu 3 319 eur vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 21. 3. 2021 odvysielal dvakrát upútavku na program Muži v naději, ktorú neoznačil totožným grafickým symbolom ako samotný program vysielaný nasledujúci deň, čím nesprávne uplatnil JSO;
 • zastavila správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. (programová služba TV MARKÍZA) vedené vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 17. 2. 2021 v čase o cca 17:00 hod. odvysielal v programe Prvé televízne noviny príspevok Chceli si vyskúšať vraždu, ktorý klasifikoval ako vhodný pre všetky vekové skupiny maloletých, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • zastavila správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba TV JOJ) vedené vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 21. 3. 2021 odvysielal program Príbeh žraloka s českým dabingom, čím mohlo dôjsť k nezabezpečeniu používania štátneho jazyka v súlade so zákonom o štátnom jazyku;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. (programová služba DAJTO) v súvislosti s možným porušením povinností týkajúcich sa multimodálneho prístupu (§ 18aa ods. 1 písm. a), b), c) ZVR - titulky pre sluchovo postihnutých) k programu Dva a pol chlapa (X. séria, epizódy 7, 8) odvysielaného dňa 4. 7. 2021;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. (programová služba TV MARKÍZA) v súvislosti s vysielaním programu Chappie dňa 17. 7. 2021 a reklamných blokov v rovnaký deň v čase od cca 22:51 do 01:01, v ktorých mohlo dôjsť k nezabezpečeniu súladu zvukovej zložky s technickými požiadavkami na ňu (§ 16 ods. 3 písm. n) ZVR);
 • uznala za neopodstatnené sťažnosti na vysielanie

§ programu Ars litera dňa 20. 8. 2021 (vysielateľ RTVS, programová služba Rádio Devín), v ktorej boli podľa sťažovateľa prezentované nevyvážené informácie o osobách a inštitúciách, ktoré v relácii spomínal hosť Anton Hrnko;

§ reklamného šotu na banku 365 bank, v ktorom bol podľa sťažovateľa opakovane používaný cudzí jazyk (angličtina) bez titulkovania;

§ sponzorského odkazu na výživový doplnok ArginMax, ktorý bol podľa sťažovateľa nevhodne zaradený do vysielania v čase, keď ju sledujú detskí diváci,

§ programu Ráno na eFeMku dňa 22. 7. 2021 (vysielateľ RTVS, program. služba Rádio FM), konkrétne rozhovoru s A. Bražinovou z Ústavu epidemiológie na Lekárskej fakulte UK o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, ktorý bol podľa sťažovateľa nevyvážený a zavádzajúci,

§ programu Byť zdravý je výhra v dňoch 15. a 16. 8. 2021 (vysielateľ RTVS, program. služba Jednotka), ktorý bol podľa sťažovateľov neférový, diskriminačný, navádzal na očkovanie a obsahoval propagáciu produktu,

§ priameho prenosu svätej omše z Katedrály Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave dňa 14. 7. 2021, v ktorej podľa sťažovateľa odznelo „ostré vysmievanie komunity LGBT a transrodových ľudí“ (vysielateľ Rádio LUMEN, spol. s r.o., program. služba Rádio Lumen).