19. 5. 2006

Autorské práva v EÚ

Autorské práva v EÚ
Európska komisia navrhla, aby sa vo všetkých krajinách únie zámernéporušenie autorských práv na obchodnej úrovni považovalo za zločin.Porušovanie autorských práv a výroba napodobenín by mali byť v krajináchEurópskej únie potrestané minimálne štyrmi rokmi väzenia a pokutou od 100 -300 tisíc Eur. Vyplýva to z novej smernice Európskej komisie. Komisia chcezjednotiť boj proti falšovanému tovaru v krajinách únie. Navrhované trestysa týkajú obchodného pirátstva výrobcov a obchodníkov, nie spotrebiteľov.Podľa komisie rôzne postihy v jednotlivých krajinách únie sťažujú účinný bojproti falšovanému tovaru. Na obchodné pirátstvo sa zameriava organizovanýzločin, ktorý tak má stále silnejší vplyv na distribučné organizácie včlenských krajinách. Okrem obchodných škôd, ktoré obchodné pirátstvoznásobujú, existuje stále aj detská práca. Okrem toho je falšovaný tovar vmnohých prípadoch nebezpečný (hračky, lieky).Komisia navrhla, aby sa vo všetkých krajinách únie zámerné porušenieautorských práv na obchodnej úrovni považovalo za zločin. Ak by ho spáchalazločinecká organizácia, alebo by porušenie tohto práva ohrozilo zdravie abezpečnosť spotrebiteľov, minimálnym trestom by boli spomínané štyri rokyväzenia a pokuta 300-tisíc Eur. Navrhnutá smernica je upravenou verzioutextu, ktorý komisia predložila členským krajinám v júli 2005. Vtedy juzamietli s tým, že komisia nemôže navrhovať tresty, ale v septembri 2005túto právomoc komisie potvrdil Európsky súdny dvor. Smernicu ešte musíschváliť Európsky parlament a jednotlivé členské krajiny.