26. 3. 2007

DIGITAL TV NEWS

DIGITAL TV NEWS
V Ý H R A D Y POUŽÍVATEĽOV VEREJNEJ PROGRAMOVEJ SLUŽBY STV a SRo (SPOTREBITEĽOV - DIVÁKOV - POSLUCHÁČOV - KONCESIONÁROV) K NÁVRHU ZÁKONA MK SR O POPLATKOCH ZA VEREJNÚ SLUŽBU

Osobne tlmočené štátnemu tajomníkovi Ministerstva kultúry SR, I. Sečíkovi. (prijatie dňa 23. 03. 2007)
٭٭٭ Motto
Združenie občianskej sebaobrany aktívne pôsobiace v ochrane spotrebiteľa, sa vo verejnom záujme angažuje za kvalitnú verejnú programovú službu verejnoprávnych inštitúcií.
٭ Úvod
Jednou zo základných hodnôt , ktoré EÚ v úzkej spolupráci s Európskym parlamentom podporuje, je podpora práv spotrebiteľov v každom členskom štáte. Spotrebitelia sú najväčšou ekonomickou skupinou, ktorá je priamo alebo nepriamo ovplyvňovaná prakticky každým verejným alebo súkromným ekonomickým rozhodnutím. Spotrebitelia sú jedinou ekonomicky záujmovou skupinou, ktorá nie je organizovaná vo veľkom a efektívne a jej názory často nie sú vypočuté. Základnými právami spotrebiteľov sú: právo na uspokojovanie základných potrieb, právo na bezpečnosť, právo byť informovaný, právo na voľbu, právo obhajovať svoje záujmy, právo na nápravu, právo na spotrebiteľské vzdelávanie, právo na životné prostredie. Od narodenia po úmrtie je občan spotrebiteľom používajúcim služby alebo výrobky. Spotrebiteľské organizácie na Slovensku sa zúčastňujú na príprave štátnej spotrebiteľskej politiky a dohliadajú na jej realizáciu, predkladajú petície orgánom štátnej správy a orgánom trhového dozoru v záležitostiach, týkajúcich sa ochrany spotrebiteľov a pod.Phare program EÚ pre SR, august 2004
٭ K návrhu zákona o poplatkoch za verejnú službu STV a SRo
Združenie občianskej sebaobrany (ďalej ZOS) spracovalo výhrady (pripomienky, stanoviská, a pod.) získané z diskusií užívateľov verejnej programovej služby (spotrebiteľov, divákov, poslucháčov, koncesionárov,) tak k prezentovanému návrhu zákona o poplatkoch za verejnú službu Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu (ďalej zákon) ministrom kultúry (tlačová beseda konaná 02. 03. 2007), ako aj k mediálnym výstupom k nemu. Predložený návrh zákona v súčasnej podobe, je z pohľadu spotrebiteľskej verejnosti neslušný a neakceptovateľný. ZOS si je plne vedomé, že spotrebitelia – ako užívatelia verejnej programovej služby verejnoprávnych inštitúcií – sú zo zákona povinní prispievať na ich prevádzku. Táto povinnosť sa na základe princípu solidarity vzťahuje aj na tých občanov, ktorí službu slovenských verejnoprávných inštitúcií nepoužívajú. Rovnako si je vedomé, že súčasný zákon O koncesionárskych poplatkoch je potrebné novelizovať. Kvalitná a racionálna novela by o. i. mala definitívne vyriešiť sofistikované vyhýbanie sa plneniu zákonnej povinnosti uhrádzania poplatkov za používanie verejnej programovej služby a následne z navŕšeného príjmu zabezpečiť skvalitnenie verejnej programovej služby v oblasti vlastnej tvorby. Predložený návrh zákona javí známky, tak zmätočnosti v spôsobe výberu poplatkov, v udeľovaní sankcií , ako aj v potencionálnej netransparentnosti využívania (prideľovania) poplatkov na činnosť verejnoprávnych inštitúcii, a naviac aj protiústavnosti. Pri jeho prezentácii odzneli na zdôvodnenie jeho niektorých ustanovení irelevantné argumenty, ktoré na spotrebiteľskú verejnosť pôsobili zavádzajúco. Jednotlivé z nich budeme oponovať s predložením relevantných skutočností z praxe.
Prednesené výhrady k:
1/ vytvoreniu samostatného úradu pre výber poplatkov (ďalej úrad) za používanie verejnej služby Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu. Neakceptujeme argumenty predkladateľa návrhu zákona o: - súčasných nákladoch za výber koncesionárskych poplatkov (Slovenská pošta –SIPO Slovenský rozhlas (3 pracovníčky), Slovenská televízia (Koncesia, s.r.o.) . Ním uvedená výška nákladov 170 000 000 korún ročne je zavádzajúca, - o nepružnom vymáhaní dlhov na úhradách koncesionárskych poplatkoch (štandardný spôsob vystavenia platobného príkazu príslušným súdom je funkčný inštitút. Ako sme zistili používa ho aj DP MB, a.s., prostredníctvom zmluvnej advokátskej kancelárie. Tento subjekt na TB bol uvedený ako príklad, pretože ma status na začatie správneho konania, čo je zavádzajúce. - navrhovaný systém riadenia úradu 5 – člennou radou. Poznámka: Podľa skúseností s fungovaním rád verejnoprávnych inštitúcií a tzv. licenčnej rady je zrejmé, že členstvo v nich má politické pozadie a naviac ide o orgány, ktorých rozhodovanie - nesprávne a nekompetentné - nie je zákonom postihnuteľné.
Požadujeme prezentovať náklady na prevádzku pripravovaného úradu (plat riaditeľa, pracovníkov, nájomné, odmeny členom rady úradu a pod.). 2/ systému úhrad poplatkov – štvrťročne vopred. 3/ výške pokút za omeškania (nie je jednotná, čo môže byť nástrojom na zvýhodňovanie, resp. znevýhodňovanie spotrebiteľov s oneskorenou úhradou). 4/ neprimeraným kompetenciám úradu (disponovanie s osobnými údajmi spotrebiteľov), spôsob kontroly o uhradených platbách v byte spotrebiteľa (kým – políciou ?). 5/ 50 % zľavám pre všetkých dôchodcov. Je časť dôchodcov, ktorí poberajú nadštandardné dôchodky (do 30.000.- Sk), ďalší pracujú a tak majú približne ten istý príjem. 6/ absentovaniu práva výberu spôsobu úhrady poplatku (spotrebitelia majú záujem o úhrady o. i. aj prostredníctvom SIPO). 7/ dvojnásobnému, a u niektorých spotrebiteľov až trojnásobné uhrádzaniu poplatkov (poplatok viazaný na vlastníctvo bytu, počet pracovníkov vo firme a potom v zákonných daňových odvodoch, rovnako dvojnásobne sa uhrádza poplatok za verejnú programovú službu pri pobyte v hoteloch, kde nie je jasné ako sa bude platiť podľa návrhu zákona, od príjmača alebo od počtu zamestnancov v hoteloch, resp. dvojmo).
Využívame príležitosť a poukazujeme na absenciu riešenia finančného zabezpečenia:
- zahraničného vysielania Slovenského rozhlasu, ktoré je stanovené zákonom a na ktoré doposiaľ sa používali prostriedky z koncesionárskych poplatkov, - vysielačov, ktoré sú v súkromnom vlastníctve, - neriešený stav s nákladmi za rady (nevyjadril sa nám nielen predseda VPMK NR SR ale ani jeden z členov výboru, ktorým sme zaslali náš nesúhlas s daným stavom). Konkrétne ide o 15 - členné rady verejnoprávnych inštitúcií (V ČR sú 9 - členné), ktoré z koncesionárskych poplatkov odčerpávajú cca 10 miliónov korún ročne (odmeny za členstvo, cestovné, ubytovanie, mzda tajomníka a pod.). Paradoxne, členovia riadia obe verejnoprávne inštitúcie a za svoje rozhodnutia nie sú nikomu zodpovední!!!
Navrhujeme doriešiť stanovenie úhrady poplatku za verejnú službu verejnou diskusiou , napr.: vlastníctvom bytu, viazanosťou na odber elektrickej energie (sú oblasti, kde nie je elektrifikovaná usadlosť) zvýšeným odvodom daňovej povinnosti, a pod. Žiadame o poskytnutie informácie, kto je autorom návrhu zákona a kto je potencionálnym kandidátom na riaditeľa úradu.
٭ Záver
Vzhľadom na rozsah výhrad a obsahovú náročnosť niektorých z nich sme si vedomí, že na prijatí nebude pán štátny tajomník môcť podať sumárne relevantné stanovisko – stanoviská. Navrhneme dohovorenie si spôsobu vzájomne vyhovujúceho (časovo a organizačne), k poskytnutiu stanovísk k predloženým výhradám. Zároveň budeme žiadať, rešpektovanie v úvode uvedených práv spotrebiteľov, a to konkrétne tým, že zástupcovia ZOS budú prizvaní, či už k prepracovávaniu návrhu alebo k jeho medzirezortnému pripomienkovaniu, príp. novely súčasného zákona.
٭ Zo strany ZOS boli na prijatí prítomní: členovia Výboru ZOS spolu s prizvanou právnou poradkyňou združenia a zástupcom Slovenskej pošty, a.s.
Vypracoval: © Výbor ZOS