31. 3. 2007

TO NIE JE 1. APRÍL

TO NIE JE 1. APRÍL
Vyhlásenie Štátneho pedagogického ústavu

Štátny pedagogický ústav v súvislosti s údajnými únikmi informácií z celoslovenského merania výsledkov vzdelávania žiakov 9. ročníka základných škôl-Monitor 9, únikmi otázok maturitného testu z anglického jazyka v úrovni B, ako aj v súvislosti s mediálnymi vyhláseniami niektorých politikov, ktorí vopred spochybňujú objektivitu externej časti maturitných skúšok, čím vytvárajú atmosféru nedôvery voči týmto skúškam vo verejnosti, vydáva nasledovné vyhlásenie:
Naša spoločnosť prechádza veľkými zmenami, ktoré sa výrazným spôsobom dotýkajú aj nášho školstva. Transformácia nášho vzdelávacieho systému je náročný a dlhodobý proces, ktorým prechádza každá škola na Slovensku a vo väčšej či menšej miere sa dotýka takmer každej rodiny. Preto je prirodzené a správne, že verejnosť so záujmom sleduje, čo sa deje v našom školstve. S poľutovaním však musíme konštatovať, že v snahe niektorých politikov vytĺcť z diania v školstve politický kapitál a v snahe niektorých médií upútať pozornosť čitateľov senzáciami a polopravdami, sa vytvára atmosféra nedôvery voči školstvu, voči pripravovaným zmenám, ktorými chceme postupne odbúravať všetko, čo rozvoj nášho vzdelávacieho systému brzdí. Štátny pedagogický ústav, ako špecializované rezortné pracovisko zabezpečuje medzinárodné a národné merania výsledkov vzdelávania na Slovensku. V rámci týchto meraní zabezpečuje aj monitorovanie výsledkov vzdelávania žiakov 9. ročníka základných škôl, tzv. Monitor 9 a externú časť maturitných skúšok. Tieto merania sa realizujú formou testovania žiakov tak, ako aj v iných vyspelých krajinách. Cieľom týchto meraní je predovšetkým aplikovať aj u nás moderné formy monitorovania výsledkov vzdelávania na školách a zároveň pripravovať žiakov našich škôl na tento systém overovania ich vedomostí, zručností a talentu. Získať skutočný obraz o tom, aká je aktuálna vzdelanostná úroveň určitej populácie našich žiakov v školách, ale aj konkrétneho žiaka v konkrétnej škole – je predsa v záujme nás všetkých. Systém prípravy testov, ich distribúcia školám a následne ich vyhodnotenie prebieha štandardným spôsobom tak, ako je to bežné aj v iných krajinách. Napriek nedostatkom, ktoré každý systém overovania vedomostí žiakov má, je tento systém odborníkmi považovaný za najspoľahlivejší a najobjektívnejší. Nie je a ani nebude nikdy dokonalý, a preto považujeme za nebezpečné zámerne spochybňovať tento spôsob overovania vedomostnej úrovne žiakov práve tým, že z určitého nepodstatného „pochybenia“ (či už skutočného alebo iba zdanlivého) v reťazci: tvorba – distribúcia – realizácia – vyhodnotenie testov, ktoré štatisticky môže iba celkom nepatrne ovplyvniť celkové výsledky, sa vytvára celospoločenská kauza. Áno, vždy sa to môže dotknúť jednotlivca, ktorého výsledky môžu byť z tohto dôvodu neobjektívne. Jeho výsledky môžu byť rovnako neobjektívne aj z iných dôvodov. Dôležité je však to, že každý žiak má podľa platnej školskej legislatívy vytvorenú aj druhú šancu v prípade, ak pri hocijakej skúške zlyhal z akýchkoľvek dôvodov, alebo má pocit že bol z určitých dôvodov neobjektívne hodnotený. Každá skúška je totiž iba jedným z prostriedkov na to, aby žiak mohol čo najlepšie preukázať svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti. Udalosti okolo monitora a maturitných skúšok v posledných dňoch však prekračujú etické hranice každej „mediálnej senzácie“. Začínajú nápadne pripomínať dobre premyslenú a načasovanú kampaň, ktorej zámerom je diskreditovať ľudí, ktorí sú za prípravu a realizáciu týchto testov a skúšok zodpovední a spochybniť aj celý systém externého overovania vedomostí žiakov z úrovne rezortu. Náhod v súvislosti s údajným únikom informácií je totiž príliš veľa a škody, ktoré táto kampaň spôsobila – a to predovšetkým v etickej rovine – sú mimoriadne veľké. Cieľom systému celoštátneho overovania vedomostí žiakov je predovšetkým to, aby k preukazovaniu vedomostí nielen v Monitore 9 a pri maturitnej skúške, ale aj kdekoľvek inde pristupovali naši žiaci zodpovedne a čestne. Aj tieto etické zásady sa musia stať pravidlom nielen v našom školskom systéme, ale v celej spoločnosť, že k úspechu sa môže každý dopracovať iba čestným spôsobom. Štátny pedagogický ústav sa touto cestou chce poďakovať všetkým učiteľom, riaditeľom škôl ale aj tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali a podieľajú na príprave a realizácii testovania žiakov 9. ročníka základných škôl a na príprave a realizácii maturitných skúšok. Zároveň ubezpečujeme žiakov 9. ročníka základných škôl a ich rodičov, rovnako aj maturantov, že zo strany Štátneho pedagogického ústavu boli a aj naďalej budú vykonané všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie objektivity výsledkov Monitora 9 a externej časti maturitných skúšok.
V Bratislave dňa 29. marca 2007/ nie 1971.../