26. 8. 2016

Reakcia Slovenskej pošty, a.s. na tlačovú konferenciu SaS a OĽaNO-NOVA

Reakcia Slovenskej pošty, a.s.
 na tlačovú konferenciu SaS a OĽaNO-NOVA


Slovenská pošta, a.s. je povinná postupovať pri výkone distribúcie periodickej tlače v zmysle zákona č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a takisto v súlade so Všeobecnými poštovými podmienkami, schválenými Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, s odbornou starostlivosťou dbať na to, aby boli dodržané všetky zákonom stanovené náležitosti.
Dňa 22.8.2016 Slovenská pošta, a. s. obdržala v zmysle dodatku č. 3 k Zmluve o poskytnutí služby letáky, uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi Slovenskou poštou, a. s. a Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO – NOVA) požiadavku na distribúciu periodickej tlače s názvom „KALI špeciál“.
Objednávateľ sa ešte predtým dňa 19.8.2016 obrátil na Slovenskú poštu, a. s. so záujmom o distribúciu identickej tlače podanej ako neadresná zásielka (leták) a táto bola právnym oddelením SP, a. s. neodporučená k distribúcii z dôvodu, že týmto obsahom môže byť zasiahnuté do osobnostných práv človeka. V prípade letákov Slovenská pošta, a. s. nesie zodpovednosť za obsah a to v postavení šíriteľa reklamy podľa zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov, čo znamená, že prípade porušenia ustanovení tohto zákona SP, a. s. by bola vystavená riziku prípadných súdnych sporov.
Následne bola dňa 22.8.2016 predmetná tlač podaná už ako periodikum pod identickým evidenčným číslom ako bola v minulosti distribuovaná iná tlač pod názvom „VŽDY NA VAŠEJ STRANE“, preto SP bezodkladne požiadala listom podávateľa o potvrdenie, či sa jedná o riadne zaregistrovanú periodickú tlač v zmysle zákona č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a pod ktorým názvom v súčasnosti vydáva príslušnú periodickú tlač. Zároveň SP požiadala o zaslanie príslušného výpisu zo zoznamu periodickej tlače.
Zároveň Slovenská pošta, a. s. požiadala Ministerstvo kultúry SR listom, z dňa 24.8.2016, osobne podaným v podateľni MK SR, o informáciu, či daný materiál spĺňa všetky nižšie uvedené zákonom stanovené náležitosti, ktoré by ako periodická tlač mal spĺňať. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zabezpečuje evidenciu periodickej tlače, vedie zoznam periodickej tlače a realizuje zápis a zmenu zápisu do zoznamu periodickej tlače, a či je možné ho distribuovať aj v prípade že by periodikum náležitosti nespĺňalo alebo či je potrebné počkať, kým bude vykonaná náprava v zmysle príslušných ustanovení tlačového zákona.
Podľa § 2 ods. 1 tlačového zákona, periodická tlač sú noviny, časopisy alebo iná tlač, vydávaná pod rovnakým názvom, s rovnakým obsahovým zameraním a v jednotnej grafickej úprave, najmenej dvakrát v kalendárnom roku.
Podľa § 6 ods. 2 tlačového zákona, Vydavateľ periodickej tlače je povinný zabezpečiť, aby každé vydanie periodickej tlače obsahovalo
a) názov periodickej tlače,
b) názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače a označenie, že ide o regionálne alebo jazykové vydanie periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania,
c) periodicitu vydávania periodickej tlače,
d) údaje o vydavateľovi periodickej tlače, a to
1. názov, sídlo a identifikačné číslo osoby, ak je právnickou osobou,
2. obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo osoby, ak je fyzickou osobou - podnikateľom,
3. meno, priezvisko a adresu pobytu na území Slovenskej republiky, ak je fyzickou osobou,
e) dátum vydania, poradové číslo a ročník vydávania periodickej tlače,
f) cenu výtlačku periodickej tlače,
g) medzinárodné štandardné číslo seriálu (ISSN), ak bolo pridelené,
h) evidenčné číslo periodickej tlače.
Podávateľ bol riadne písomne informovaný o požiadavke postúpenej na Ministerstvo kultúry ako aj písomne požiadaný o čo najskoršie doplnenie požadovaných informácii, aby mohla byť predmetná tlač riadne distribuovaná. Do dnešného dňa sme požadované informácie ako aj doplnenie neobdržali.
Celý jednorazový podaj periodickej tlače je 95 paliet, čo znamená značné nároky na čas spracovania. Ak by sme obdržali doplnenie požadovaných informácií a potvrdení od podávateľa ako aj Ministerstva kultúry, spracovali by sme celú distribúciu v zmluvnej lehote D+4 dni.