6. 9. 2016

RADA RTVS

RADA RTVS

Správu o činnosti Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) za I. polrok 2016 prerokovala na dnešnom zasadnutí Rada RTVS. Jej predseda ju predloží Výboru pre kultúru a médiá NR SR.
Z uvedenej správy za I. polrok vyplýva, že v televíznom vysielaní získali programové služby STV celodenný podiel sledovanosti 14,3 %. Odvysielaných bolo 8126 hodín. Na Jednotke, okrem dramatických žánrov (53 %) a spravodajstva (14 %), mala zastúpenie aj zábava (16 %) a publicistika (11 %). Na Dvojke pokrýva 38 % vysielania publicistika a dokumentárna tvorba. Obsahové zameranie televíznych programov reflektuje spoločenské potreby a okrem 800 hodín aktuálneho spravodajstva odvysielala v prvom polroku 2000 hodín programov orientovaných na konkrétne oblasti verejného záujmu, medzi nimi životný štýl, vedomosti, regióny či medziľudské vzťahy. Odvysielaných bolo 542 hodín športových prenosov.
Programovým rozhlasovým službám dominuje Rádio Slovensko, ktoré v publicistike reagovalo na aktuálne témy. V apríli nadobudla účinnosť novela zákona o vysielaní a retransmisii, ktorá určuje pre Rádio Slovensko vyčleniť najmenej 30 % hudobnej produkcie domácej tvorbe, čo podporuje aj rubrika Naša hudba. Rádio Regina sa drží zásady Váš najbližší svet, Rádio Slovakia International informuje poslucháčov v zahraničí o dianí na Slovensku. Poslucháčom v regiónoch sa chce priblížiť Rádio Devín, dôraz na slovenskú produkciu si dáva za svoje Rádio_FM.
Rada vzala na vedomie aj správu o stave výberu úhrad za služby verejnosti poskytované RTVS v I. polroku. Za prvých šesť mesiacov tohto roku činil výber úhrad sumu 42.995.519 eur, z toho domácnosti 35.805.321 eur, zamestnávatelia 7.190.198 eur. Registrovaných k 30. 6. 2016 je 1.319.863 domácností a 44.384 zamestnávateľov.
V druhom mesiaci Slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie vyrobila RTVS medzinárodný signál pre výmennú sieť Európskej vysielacej únie aj pre servis Európskej komisie Europe by Satellite. Tento signál je k dispozícii aj slovenským vysielateľom na spracovanie či vysielanie priamych prenosov. Pre zahraničné médiá pripravuje zostrihy zo zasadnutí, ktoré využívajú zahraničné televízie. RTVS všetok nakrútený materiál sprostredkúva aj na webovej stránke zriadenej v súvislosti SK PRESS.

Copyright © TASR 2016