10. 1. 2017

Pokuty naše každodennnéPokuty naše každodennné

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

- uložila sankciu – pokutu 5 000 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému došlo dňa 2. 7. 2016 o cca 20:33 hod. odvysielaním programu Zamenení, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov;

- uložila sankciu – pokutu 3 319 eur vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu), ku ktorému došlo dňa 10. 9. 2016 odvysielaním upútavky na program Návštevníci;

- uložila sankciu – pokutu 2 000 eur vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 39a ods. 2 písm. a) ZVR (podmienky umiestňovania produktov do programov), ku ktorému došlo dňa  13. 9. 2016 v súvislosti s tým, že v programe Šport porušil povinnosť zreteľne informovať verejnosť o existencii umiestňovania produktov označením na začiatku
a konci programu;

- začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 ZVR  v súvislosti s tým, že dňa 6. 11. 2016 v čase od 12:00 do 13:00 mohol odvysielať reklamné šoty v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút;


- začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 38 ods. 2 ZVR (označovanie sponzorovaného programu) v súvislosti s vysielaním programov Česko Slovensko má talent a Neuveriteľné svetové talenty dňa 23. 10. 2016 a § 39a ods. 2 ZVR (podmienky umiestňovania produktov do programov) v súvislosti s vysielaním programu Česko Slovensko má talent dňa 23. a 29. 10. 2016;

- začala dve správne konania voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba WAU) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých JSO) a § 39a ods. 2 ZVR (podmienky umiestňovania produktov do programov) v súvislosti s vysielaním programu Aféry dňa 22. 11. 2016;

- začala správne konanie voči vysielateľovi INTERACTIV.ME, s.r.o. (programová služba RING TV) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých) a § 32 ods. 6 ZVR (zákaz vysielania reklamy a telenákupu na erotické služby, erotický tovar a erotické audiotextové služby v čase 06:00 – 22:00 hod.) v súvislosti s tým, že dňa 15. 10. 2016 od cca 05:52 do 06:55 hod. odvysielal komunikát Sexi show a vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby zo dňa 15. 10. 2016 od 03:00 do 07:00 hod. v zodpovedajúcej kvalite;

- začala správne konanie voči vysielateľovi CORPORATE LEGAL, s. r. o. (programová služba Rádio Vlna) vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov) v súvislosti s vysielaním programov Dopravný servisPočasie dňa 12. 10. 2016;

- uznala za neopodstatnené 7 sťažnosti resp. ich častí.

Rada pre vysielanie a retransmisiu sa dnes zaoberala ďalšími žiadosťami rozhlasových vysielateľov o udelenie výnimky v súvislosti s povinnosťou hrať stanovený podiel slovenských hudobných diel. Posúdila štyri žiadosti; žiadnu ďalšiu žiadosť Rada aktuálne neeviduje.

Rada úplne vyhovela žiadosti vysielateľa programového okruhu Radio One Retro (RADIO ROCK, s.r.o.), ktorý žiadal len o výnimku z povinnosti vysielať jednu pätinu slovenských diel nie starších ako päť rokov. Čiastočne vyhovela  žiadosti spoločnosti RADIO ONE ROCK, s.r.o., ktorá žiadala pre programový okruh Radio One Rock udelenie plošnej výnimky – Rada jej udelila výnimku len na podiel nových diel. Žiadosti spoločnosti RADIO ONE, s.r.o., ktorá pre programový okruh Radio One požadovala plošnú výnimku, a vysielateľa Winter média, a.s., ktorý pre svoje Rádio Piešťany žiadal výnimku zo stanovenej kvóty na nové diela, Rada zamietla.


Prehľad rozhodnutí o jednotlivých žiadostiach a udelených výnimkách      

Žiadateľ
Slovenské diela
Nové slovenské diela
Radio One Retro
RADIO ROCK, s.r.o.
nepožiadal
udelená výnimka
Radio One Rock
RADIO ONE ROCK, s.r.o.
žiadosť zamietnutá
udelená výnimka
Radio One
RADIO ONE, s.r.o.
žiadosť zamietnutá
žiadosť zamietnutá
Rádio Piešťany
Winter média, a.s.
nepožiadal
žiadosť zamietnutá
           

V súvislosti s povinnosťou vysielať stanovený podiel slovenských hudobných diel dnes Rada rozhodla aj o ďalších dvoch správnych konaniach, ktoré v tejto súvislosti viedla. V oboch prípadoch skonštatovala, že došlo k porušeniu zákona a vysielateľom uložila sankciu vo forme upozornenia na nedodržanie zákona. Spoločnosti RÁDIO KISS, s.r.o. (RÁDIO KISS) a WINTER média, a.s. (Rádio Piešťany) zákon porušili tým, že nedodali Rade v zákonnej lehote štatistiku s vyhodnotením podielu slovenských hudobných diel, ktoré odohrali na svojich programových službách v 2. štvrťroku 2016.