13. 1. 2017

Prioritami MK SR bola oblasť audiovízie, kultúry a autorského práva

Prioritami MK SR bola oblasť audiovízie,
kultúry a autorského práva


Ministerstvo kultúry (MK) SR počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ participovalo na niekoľkých podujatiach a vecne zodpovedalo za naplnenie cieľov v oblastiach audiovízie, kultúry a autorského práva. Pre TASR to uviedla Katarína Gáliková z MK SR na margo bilancovania predsedníctva.
"V oblasti audiovízie bolo prioritou predsedníctva návrh revízie smernice o audiovizuálnych mediálnych službách. Počas neho prebiehalo detailné preskúmavanie celého textu na úrovni pracovných skupín a rezort k tejto téme zorganizoval v septembri v Bratislave aj Medzinárodnú odbornú konferenciu s názvom Ochrana maloletých – Regulačné konvergencie," uviedla Gáliková.
Ako ďalej uviedla, na novembrovom zasadnutí Rady ministrov pre kultúru a audiovíziu, bola prezentovaná tzv. správa o pokroku o kľúčových problematických oblastiach návrhu revidovanej smernice. Slovenské predsedníctvo spoločne s maltským v decembri predložilo členským štátom kompromisný text, ktorý bude základom pre ďalšie rokovania počas nasledujúcich šiestich mesiacov.
Prioritou bola taktiež reforma autorského práva, ktorej súčasťou je návrh nariadenia o zabezpečení cezhraničnej prenosnosti on-line služieb poskytujúcich obsah na jednotnom trhu a tzv. druhý balík legislatívnych návrhov, medzi ktorými je aj návrh smernice Európskeho parlamentu (EP) a Rady o autorskom práve v jednotnom digitálnom trhu. "K problematike reformy autorského práva usporiadalo ministerstvo kultúry spoločne s Úradom priemyselného vlastníctva SR medzinárodnú odbornú konferenciu Formujeme budúcnosť duševného vlastníctva, ktorá sa uskutočnila v novembri v Bratislave," uviedla.
Slovenskému predsedníctvu sa podarilo podľa Gálikovej v tejto oblasti začať diskusie na úrovni pracovných skupín a vytvoriť dva kompromisné návrhy k implementácii tzv. Marakéšskej zmluvy Svetovej organizácie duševného vlastníctva o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania do právneho rámca EÚ. "Maltské predsedníctvo má tak pripravenú pôdu na blízke dosiahnutie konsenzu medzi členskými štátmi EÚ a čo najrýchlejší postup, ak nie aj uzavretie, týchto dokumentov na úrovni EÚ," dodala.
Rada v oblasti kultúry podporila návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu o rozšírení projektu Európskych hlavných miest kultúry na roky 2020 až 2033 o Nórsko, Island a Lichtenštajnsko. "Prioritou v oblasti kultúry bol návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu z 30. 8. 2016 o Európskom roku kultúrneho dedičstva (2018), ktorý sa zameriava na zlepšenie informovanosti o kultúrnom dedičstve, podporuje možnosti spoločných osláv významných udalostí, pričom zdôrazňuje úlohu EÚ pri podpore spoločných riešení," uzavrela.
Zároveň zdôraznila, že v zahraničí sa uskutočnilo množstvo kultúrnych podujatí, napríklad výstava Poklady gotiky zo Slovenska v Ríme, Dni slovenského súčasného tanca a divadla SLOV:motion v Bruseli a aj slávnostný koncert Slovenskej filharmónie so Slovenským filharmonickým zborom v Bruseli.
MK SR pred začiatkom slovenského predsedníctva pre TASR uviedlo, že prioritnými oblasťami počas slovenského predsedníctva budú oblasti audiovízie, kultúry a oblasť autorského práva. V oblasti audiovízie uviedlo vtedy ako prioritu revíziu smernice o audiovizuálnych mediálnych službách, v oblasti kultúry považovalo za dominantné strednodobé preskúmanie pracovného plánu pre kultúru na roky 2015 až 2018 a z pohľadu legislatívnych aktov návrh EP a Rady o vyhlásení roku 2018 za Európsky rok kultúrneho dedičstva.

Copyright © TASR 2017