12. 9. 2017

Stanovisko Rady prokurátorov Slovenskej republiky k článku Mareka Vagoviča zo dňa 7. septembra 2017 pod názvom Prokuratúra je štát v štáte. Rozhodujú známosti a politické krytie.

Stanovisko Rady prokurátorov

 Slovenskej republiky 
k článku Mareka Vagoviča zo dňa 7. septembra 2017 pod názvom Prokuratúra je štát v štáte. Rozhodujú známosti a politické krytie.

Rada prokurátorov ako najvyšší samosprávny orgán, volený prokurátormi, sa po oboznámení s článkom redaktora Mareka Vagoviča zverejnenom dňa 7.9.2017 na internetovom portáli aktuality.sk pod názvom "Prokuratúra je štát v štáte. Rozhodujú známosti a politické krytie." prijala nasledovné stanovisko.
Rada prokurátorov skutočnosti uvádzané v článku považuje za neobjektívne, vychádzajúce z vyjadrení osôb pôsobiacich v súčasnosti mimo rezort prokuratúry, resp. osôb, ktoré ani v minulosti v rezorte prokuratúry nepôsobili.
Rada prokurátorov odmieta politicky sprofanovaný termín "sovietsky model prokuratúry", pretože súčasné usporiadanie a fungovanie prokuratúry vychádza z demokraticky prijatej Ústavy Slovenskej republiky a na ňu nadväzujúceho demokraticky prijatého zákona o prokuratúre a zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry.
Rada prokurátorov odsudzuje spochybňovanie odbornosti a erudovanosti súčasne pôsobiacich prokurátorov. V tomto smere rada práve naopak vyzdvihuje otvorenosť verejných výberových konaní, ktoré sú práve v súčasnosti transparentné a podrobené verejnej kontrole, čo je nepochybne zárukou výberu tých najlepších kandidátov. Uvedený fakt najlepšie dokumentuje úspešnosť právnych čakateľov prokuratúry na odborných justičných skúškach, ktoré zastrešuje Justičná akadémia Slovenskej republiky, ako orgán nezávislý od prokuratúry.
Rada prokurátorov sa dôrazne ohradzuje voči ničím nepodloženému tvrdeniu, že súhlas rady prokurátorov, ktorý sa vyžaduje pri preradení prokurátora z vyššej prokuratúry na nižšiu bez uvedenia dôvodu, nemožno považovať za významnú prekážku. Práve naopak, v zmysle §10a odsek 1 zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, bez súhlasu rady prokurátorov nemôže generálny prokurátor preradiť prokurátora z vyššej prokuratúry na nižšiu. Počas doterajšieho funkčného obdobia súčasného generálneho prokurátora nebol rade predložený žiadny návrh na preradenie takéhoto druhu.
Najvyšší samosprávny orgán prokuratúry rada prokurátorov záverom konštatuje zásadný pozitívny vývoj v rezorte prokuratúry smerujúci k transparentnosti, otvorenosti rezortu prokuratúry.