4. 6. 2018

Stanovisko predsedu ÚVO Miroslava Hliváka a riaditeľa IVO Jaroslava Lexu k blogu

Stanovisko predsedu ÚVO Miroslava Hliváka a 

riaditeľa IVO Jaroslava Lexu k blogu


Dňa 28. mája 2018 bol na portáli www.sme.sk zverejnený blog s názvom “Hrozí, že tri štvrtiny obecných nákupov budú bez reálnej súťaže”. Vzhľadom na to, že v texte boli informácie dané do nesprávnej súvislosti aj s novelou zákona o verejnom obstarávaní, považujeme za dôležité uviesť tvrdenia zo spomínaného blogu na správnu mieru. Úradu pre verejné obstarávanie záleží na tom, aby po týchto informáciách nebol, ako dôležitý kontrolný orgán, neopodstatnene spochybňovaný.
Samotný blog má viacero rovín:

Prečo spomínaná zákazka na stavebné práce nesúvisí s novelou

Spochybňovanie novely o verejnom obstarávaní sa v blogu zakladá na príklade zákazky z Nového mesta nad Váhom, ktorej predmetom mala byt rekonštrukcia teplovodných rozvodov a odovzdávacích staníc tepla. V tomto konkrétnom prípade (z titulu podnikateľskej činnosti – dodávka tepla) ide pravdepodobne o obstarávateľa, teda právnickú osobu podľa § 9 zákona o verejnom obstarávaní, ktorá pri zadávaní stavebnej zákazky pod hranicami určenými smernicami EÚ a zákonom o verejnom obstarávaní, nie je povinná používať zákon o verejnom obstarávaní. Tieto pravidlá sú v nezmenenej podobe minimálne od 1.1.2004, teda viac ako 14 rokov.
Ako z vyššie uvedeného vyplýva, tento zákonný postup nemá žiadnu súvislosť so zmenou koncepcie delenia zákaziek a s tým spojenou zmenou finančných limitov zavádzaných novelou.

Kto môže kontrolovať tento podnik

Z verejne dostupných informácií, ktoré si môže každý nájsť, vyplýva, že táto právnická osoba je dodávateľom tepla pre domácnosti (výroba tepla a rozvod tepla).

Základné imanie viac ako 2,7 mil. eur do neho vložil zakladateľ mesto Nové Mesto nad Váhom. V dozornej rade sú 3 poslanci mesta p. Ing. Alena Čechvalová, p. Ing. Peter Jakovlev a p. Viera Nemšáková. Mesto teda vykonáva kontrolu nad činnosťou svojej spoločnosti prostredníctvom volených zástupcov a aj prostredníctvom mestského kontrolóra. Samozrejme túto spoločnosť môže kontrolovať aj Najvyšší kontrolný úrad.

To, že táto zákazka na stavebné práce nespadá pod zákon o verejnom obstarávaní teda neznamená, že si táto právnická osoba môže robiť čo chce bez zákonnej kontroly s príslušnými dôsledkami za prípadné porušenie iných zákonov. Napríklad zákona o obecnom zriadení, zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

Len aby sme nezabudli tak pripomíname, že pripravená novela nemá s toto zákazkou nič spoločné.

K lehote na predkladanie ponúk a transparentnosti.

Zistenie, že pri zabezpečovaní takto rozsiahlych stavebných prác nedá táto právnická osoba potenciálnym dodávateľom dostatočný čas na preštudovanie a podanie ponúk, je zarážajúce. Samozrejme, že nepovažujeme dva dni na prípravu za dostatočný čas. Ak ide o verejné obstarávanie, tak všetky subjekty sú zo zákona o verejnom obstarávaní inštruované a povinné dodržiavať princípy verejného obstarávania. Úrad pre verejné obstarávanie sa v tejto konkrétnej veci obráti na Najvyšší kontrolný úrad, čí táto právnická osoba dodržiava svoje zákonné povinnosti.

Úrad pre verejné obstarávanie chce zdôrazniť, že v snahe o vyššiu transparentnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami víta otvorenie diskusie o zriadení registra zákaziek s nízkou hodnotou. Už v súčasnosti sú na verejne dostupnom mieste (portál ÚVO-profil) verejní obstarávatelia povinní uverejňovať všetky informácie o zákazkách v hodnotách nad 5 000 eur. A tieto dáta sú neobmedzene dostupné verejnosti. Zároveň je v tejto súvislosti potrebné zdôrazniť, že na základe rokovaní s dotknutými subjektmi, Združením miest a obcí Slovenska a tretím sektorom Úrad pre verejné obstarávanie novelou zavádza vyššiu transparentnosť napríklad aj pri zákazkách v hodnote pod 5 000 ebur. Zároveň rozšíril povinnosti verejných obstarávateľov zverejňovať nové dodatky k už uzavretým zmluvám, ktoré sa nesústreďovali na jednom mieste.


Prečo novela upravuje finančné limity

Pracovná skupina Úradu pre verejné obstarávanie pracovala na novele sedem mesiacov. Proces prípravy legislatívnych zmien bol transparentný s cieľom otvorenej komunikácie o príprave navrhovaných zmien. Za týmto účelom sa expertná pracovná skupina stretla s viac ako stovkou subjektov, ktorým v dvoch kolách rokovaní predstavila filozofiu, tézy a konkrétne návrhy zmien. Úrad pre verejné obstarávanie tiež svoj legislatívny zámer predstavil vo všetkých ôsmich samosprávnych krajoch.
Na rokovaniach s pracovnou skupinou Úradu pre verejné obstarávanie sa dvakrát zúčastnil aj tretí sektor. K rokovaciemu stolu bol dvakrát pozývaný aj autor spomínaného blogu, ktorý však túto možnosť na odbornú diskusiu nevyužil.
Úprava finančných limitov sa priblížila k štandardu v krajinách Európskej únie. Vo viacerých krajinách Európskej únie sú limity pre nakupovanie tovarov, služieb a stavebných prác porovnateľné alebo vyššie ako navrhuje naša novela. Ide napríklad o Írsko, Fínsko, Českú republiku alebo Rakúska. A tiež je veľmi dôležité uviesť, že zmena koncepcie delenie zákaziek, spolu s úpravou finančných limitov, vznikla na základe vecnej diskusie so Združením miest a obcí Slovenska.


Zvýšená aktivita ÚVO pri pokrývaní nekalých praktík vo verejnom obstarávaní


Úrad pre verejné obstarávanie sa so Združením miest a obcí Slovenska dohodol tiež na novom type spolupráce, ktorá sa bude zameriavať aj na systéme nahlasovania zneužívania legislatívnych zmien. Zároveň je dôležité zdôrazniť, že Úrad pre verejné obstarávanie a ZMOS v tejto otázke zvolili otvorenú komunikáciu aj za účelom posilnenia transparentnosti tým spôsobom, že verejne odkomunikované zmeny v zákone o verejnom obstarávaní dávajú do pozornosti hlavným kontrolórom v mestách a obciach, ako aj mestským a obecným poslancom.
Úrad pre verejné obstarávanie si chce zastať svojho postavenia nezávislého kontrolného orgánu, ktorý bude veľmi razantne postupovať pri zisteniach o nekalých praktikách vo verejnom obstarávaní. A to nielen svojou rozhodovaciu činnosťou, ale aj novou spoluprácou s Generálnou prokuratúrou, Protimonopolným úradom a Najvyšším kontrolným úradom, ktorým postupuje svoje zistenia už počas živého konania a posudzovania spisu na úrade.

Tento text za Úrad pre verejné obstarávanie podpisujú spoluautori novely zákona o verejnom obstarávaní:
Miroslav Hlivák, predseda Úradu pre verejné obstarávanie Jaroslav Lexa, riaditeľ Inštitútu verejného obstarávania.


TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková.