25. 4. 2006

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK
Však je to sladké jak hovno z nutrie 2

Slovenská televízia zaplatila za licenciu na prvú sériu Slovensko hľadá SuperStar spolu 95,5 tisíca eur, čo sú v prepočte necelé 4 milióny korún. Podľa licenčnej zmluvy si predajca licencie, firma Fremantle Media, ponechal všetky práva, a teda aj príjmy vzťahujúce sa na hudobných umelcov, nahrávacie práva, práva na videoklipy a videodistribúciu, práva na reklamný predaj a sponzorstvo, práva na telefonické a SMS služby hlasovania a práva na užívanie netelevízneho sponzorovania spojeného s reláciou. STV na základe licenčnej zmluvy získala 50 percent z čistých príjmov z telefonického hlasovania, internetovej stránky, práv na reklamný predaj a netelevízneho sponzorovania. Plánovaný rozpočet relácie bol podľa NKÚ 104,2 milióna korún. Zisk 104,5 milióna, ktorý zverejnilo vedenie televízie, tak bol len o niečo vyšší ako náklady. Do zisku nie sú zarátané pokuty vo výške 8,5 milióna korún, ktoré vyrubila televízii Rada pre vysielanie a retransmisiu Podľa vedenia STV však profit z relácie nebol len v peniazoch, ale aj v propagácii televízie. Zo správy Najvyššieho kontrolného úradu.

TLAČOVÁ SPRÁVA – Bratislava 16.6.2005 Slovensko hľadá SuperStar“ bola aj finančne úspešná STV dokázala všetky náklady na show odfinancovať z komerčných príjmov Zisk pôjde na dokumentárnu tvorbu Relácia „Slovensko hľadá SuperStar“, ktorú STV vysielala s rekordnou sledovanosťou od októbra minulého roka do apríla 2005 dosiahla aj finančný úspech. STV sa podarilo odfinancovať všetky náklady na výrobu tohto programu z komerčných zdrojov. Splnil sa tak cieľ, ktorý si manažment televízie dal pred spustením programu a to nefinancovať ho z koncesionárskych poplatkov, ale výlučne z komerčných príjmov samotnej relácie. Program dokonca vygeneroval prebytok – 4,5 mil. Sk, ktorý televízia plánuje použiť na dofinancovanie výroby novej pôvodnej slovenskej dokumentárnej tvorby. Celkové náklady na výrobu programu, vrátane nákladov na licenciu a na propagáciu dosiahli 100 736 tis. Sk. Náklady boli čerpané v súlade so schváleným rozpočtom relácie – z toho tzv. prvotné (priame) náklady boli 91 889 tis. Sk a druhotné náklady (interné náklady STV) boli vo výške 8 847 tis. Sk. Za túto čiastku bolo vyrobených 780 minút záznamov, 450 minút tzv. live-záznamov a 1150 minút priamych prenosov – spolu takmer 40 hodín hlavného programu „Slovensko hľadá SuperStar“. V nákladoch sú zahrnuté aj náklady na výrobu programu „Slovensko hľadá SuperStar – Magazín“, čo predstavovalo ďalších takmer 700 minút programu. Komerčné výnosy relácie dosiahli celkovú výšku 105 236 tis. Sk. Najvyšší podiel na týchto príjmoch majú výnosy z reklamy vo výške 45 043 tis. Sk. Výnosy z televízneho sponzoringu dosiahli výšku 16 807 tis. Sk. Ostatné výnosy (SMS hlasovania, contenty, internetová reklama, merchandising, netelevízny sponzoring a pod.) dosiahli výšku 42 378 tis. Sk. Na výnosoch sa vo výške 1 008 tis. Sk podieľali aj príjmy z komerčných vystúpení členov tzv. Hviezdnej roty a semifinalistov. Prebytok hospodárenia vo výške 4,5 mil. Sk použije STV na dofinancovanie výroby slovenskej dokumentárnej tvorby, ktorá bude odvysielaná tento rok na Dvojke. Na celkovú ekonomickú bilanciu programu „Slovensko hľadá SuperStar“ malo vplyv zákonné obmedzenie povoleného limitu reklamy pre STV na 3 % z vysielacieho času denne a na max. 8 minút reklamy v prime-time (komerčné stanice majú až 15 % povolený podiel a 12 minút v prime-time). Tento limit spôsobil, že STV mala takmer celý reklamný priestor okolo relácie vypredaný a nemohla uspokojiť ďalších záujemcov o vysielanie reklamy, čím by sa výnosy STV ešte zvýšili. Za správnosť : PhDr. Branislav Zahradník člen manažmentu STV pre vzťahy s verejnosťou tel. 02 / 60 61 33 24 fax 02 / 60 61 44 00 mobil : 0907 80 70 85 mail : zahradnik@stv.sk
UZNESENIE č. 62/2005 1. Podrobný rozpis jednotlivých nákladových položiek v členení na prvotné a druhotné náklady týkajúcich sa relácií Slovensko hľadá Superstar, Slovensko hľadá Superstar – magazín, vrátane nákladov na nákup licencie a na propagáciu a reklamu. Celkové náklady na výrobu 58,9 hodín programu sú nasledovné: Prvotné náklady rok 2004: 24 971 tisíc SK Prvotné náklady rok 2005: 42 470 tisíc SK Prvotné náklady spolu: 67 441 tisíc SK Druhotné náklady 2004: 4 623 tisíc SK Druhotné náklady 2005: 4 224 tisíc SK Druhotné náklady spolu: 8 847 tisíc SK V druhovom členení podľa nákladových skupín je pomer nasledovný: Tisíc SK Materiál 1 638 Služby 63 182 Mzdy, odvody 356 Odpisy 2 214 Ostatné 51 Spolu 67 441 Náklady na SUPERSTAR spolu: 76 288 tisíc SK 2. Správu o všetkých zmluvách (vrátane marketingových), ktoré sa týkajú programu Slovensko hľadá Superstar a Slovensko hľadá Superstar – magazín, ktoré STV uzavrela so spoločnosťami FremantleMedia Licensing Worldwide, ako aj ďalšími spoločnosťami, ktoré sa podieľali na sprostredkovaní, príprave, realizácii, vysielaní, propagácii, obchodnej a reklamnej exploatácii relácií Slovensko hľadá Superstar, Slovensko hľadá Superstar – magazín s dôrazom na zmluvné podmienky týkajúce sa: STV uzavrela v súvislosti s reláciou Slovensko hľadá Superstar celkovo 211 nákladových zmlúv v celkovej výške 65 631 tisíc SK . -Práv výrobcu zvukových a zvukovoobrazových záznamov, ako napríklad CD, DVD, videoklipy a podiel STV na exploatácii týchto práv. STV neuzatvárala zmluvy na zvukové záznamy, na vydaní troch CD Hviezdna rota ,finálová desiatka a šestka bola len mediálnym partnerom - Vlastníctva merchandisingových práv STV uzatvorila merchandisingové zmluvy so 4 partnermi , celkové výnosy boli vo výške 1 838 tisíc SK, netto výnosy pre STV predstavovali 597 tisíc SK, čiže 32%. -Podielu na všetkých tržbách STV a využívanie reklamného času zmluvnými partnermi Využitie reklamného času bolo 100%., výnosy z reklám tvorili sumu 45 043 tisíc SK, odvysielalo sa celkove 7 hodín 9 min. pre 111 klientov, podiel reklám spojených so Superstar v roku 2004 tvorilo 14 900 tisíc SK, čo tvorilo 3,3 %. Rok 2005 ešte nie je možné technicky vyhodnotiť . Prípadnými zmluvami dcérskych spoločností a zmluvných partnerov v súvislosti s reláciami Slovensko hľadá Superstar, Slovensko hľadá Superstar – magazín. Medzi STV a dcérskymi spoločnosťami neboli uzatvorené žiadne zmluvy. - Iných benefitov pre inú zmluvnú stranu ako STV. Neboli uzatvorené žiadne zmluvy. 3. Správu o reklamných a obchodných výnosoch z vysielania relácií Slovensko hľadá Superstar, Slovensko hľadá Superstar – magazín s uvedením percentuálneho podielu STV a finančným vyjadrením čistého podielu STV. Prehľad výnosov na reláciu Superstar Reklama Total 45 043 365 Podiel STV 45 043 365 v % 100 Sponzoring Total 16 806 980 Podiel STV 16 806 980 v % 100 STV/hlasovanie Total Podiel STV 32 687 608 11 390 418 v % 35 Internet Total 605 376 Podiel STV 605 376 v % 100 Merchandising Total 1 838 013 Podiel STV 575 250 v % 32 No TV sponzoring Total 332 756 Podiel STV 332 756 v % 100 Bárter Total 5 083 907 Podiel STV 5 083 907 v % 100 Vystúpenia Hviezdna rota Total 1 008 450 Podiel STV 1 008 450 v % 100 Spolu Total 103 406 486 Podiel STV 80 868 607 v % 78 Celkový zisk 4 580 tisíc SK Oproti tlačovej správe zo 16.6.2005 STV znížila výnosy o cca 1,9 mil. Sk, náklady o cca 24,5 mil. Sk.Vychádza však stále deklarovaný zisk.