27. 4. 2006

Voľby naše milované

Voľby naše milované
Vysielatelia s licenciou, teda súkromné elektronické médiá, ktoré chcú vysielať politické diskusie k júnovým parlamentným voľbám, musia Radu pre vysielanie a retransmisiu (RVR) informovať o ich podobe 30 dní pred začiatkom ich vysielania. Projekt relácie musí okrem iného obsahovať spôsob výberu účastníkov diskusií tak, aby nebola žiadna politická strana alebo koalícia znevýhodnená. Riaditeľ kancelárie RVR Andrej Holák povedal, že v praxi to znamená, že ak vysielateľ chce začať diskusie zároveň s oficiálnym začiatkom predvolebnej kampane - 27. mája, musel licenčnej rade poskytnúť informácie o diskusiách dodnes, do 27. apríla. Ako ďalej konštatoval Holák, spravila tak televízia Markíza a banskobystrická televízia AZTV. PR manažérka TA3 Katarína Kmecová uviedla, že , "televízia TA3 plánuje vysielanie politických diskusii k parlamentným voľbám v svojich reláciách V politike a Téma dňa". V programovej štruktúre TV JOJ aj pred voľbami figuruje nedeľná diskusná relácia Sedmička s Annou Vargovou ako i BOX s Veronikou Tóthovou. V súčasnosti licenčná rada rieši otázku stanovovania ceny za politickú reklamu. Zákon totiž podľa Holáka presne nedefinuje náklady a dá sa vykladať viacerými spôsobmi. Problém preto bude RVR konzultovať s Ministerstvom vnútra SR, ktoré zákon vypracovalo. Podľa Holáka by podmienky mohli byť jasné už druhý májový týždeň. Ako dodal, bol by rád, ak by všeobecne akceptované stanovisko v otázke tvorby cien za výrobu a vysielanie politickej reklamy existovalo ešte pred oficiálnym štartom predvolebnej kampane, pred 27. májom. Politická reklama sa pritom nezapočítava do času vyhradeného podľa zákona pre vysielanie reklamy a platí to tak pre verejnoprávne ako aj pre súkromné médiá, dodal Holák. Podľa zákona o voľbách do Národnej rady SR verejnoprávne médiá - Slovenský rozhlas a Slovenská televízia musia vyhradiť na politickú reklamu celkovo 10 hodín vysielacieho času. Rovnaký čas musia venovať aj diskusiám. Súkromné médiá sa môžu rozhodnúť samé, či budú predávať kandidujúcim politickým subjektom čas na politickú reklamu a či budú vysielať debaty k voľbám. Aj u nich platí 10 hodinový limit. Ak by vysielatelia s licenciou chceli vysielať diskusie k voľbám, musí ich zaradenie do programovej štruktúry schváliť RVR. Za diskusie zodpovedá médium, sledovať ich bude Rada STV a Rozhlasová rada a tiež RVR. Politická reklama sa nesmie vysielať v čase, ktorý je vyhradený na reklamu a za jej obsah zodpovedajú kandidujúce subjekty. SRo a STV sa musia postarať, aby politická reklama bola zreteľne označená a oddelená od ostatných relácií oznamom, že ide o platené vysielanie. Tieto pravidlá platia aj pre súkromné médiá, ktoré vysielajú na základe licencie. Verejnoprávne aj súkromné médiá musia rozdeliť vysielací čas medzi kandidujúce politické subjekty tak, aby žiadna nebola znevýhodnená. Prípadné spory o rovnosti rozdelenia a určenia času na vysielanie politickej reklamy, alebo na účasť v diskusných reláciách rieši Ústredná volebná komisia (ÚVK). Politickú reklamu vo vysielaní SRo, STV a u vysielateľov s licenciou si platia kandidujúce politické subjekty. Verejnoprávni aj súkromní vysielatelia musia zabezpečiť pre všetky kandidujúce politické subjekty rovnaké podmienky nákupu vysielacieho času a rovnaké cenové a platobné podmienky. Spolu s vysielaním politickej reklamy a predvolebných debát sa začína 27. mája aj kampaň na verejných priestranstvách. Miesta na volebné plagáty a iné nosiče informácií vyhradia obce. Ich plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich politických subjektov. O sankciách za porušenie pravidiel vysielania politickej reklamy hovorí zákon o vysielaní a retransmisii.