23. 11. 2006

Ludvíčku, neser

Ludvíku, Ludvíčku neser, neser ....
Frantíku nebudu, nebudu, když tam napíšete naši Růženu

Kandidát na funkciu generálneho riaditeľa Slovenskej televízie Ľuboš Jariabka podá sťažnosť voči rozhodnutiu Rady STV, ktorá ho z dôvodu nesplnenia formálnych kritérií vylúčila z voľby. "Je pravdou, že mnou predložený projekt mal len 13 strán a rada stanovila minimum 20 strán, avšak zákon uvádza možnosť, že v prípade, že projekt nie je úplný, sú kandidáti povinní doplniť prihlášku v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 pracovných dní." tvrdí Jariabka. Ako dodáva, Radu STV v zmysle uvedeného zákona písomne požiadal o to, aby mohol predložený projekt doplniť, avšak neúspešne. Jariabka tvrdí, že predseda rady Miroslav Kollár pri otváraní obálok s prihláškami podľa neho zámerne Radu STV uviedol do omylu, keď uviedol, že jeho prihláška neobsahuje všetky požadované dokumenty. Jariabka chce preto požiadať radu aj o odvolanie Kollára z funkcie. Tiež chce podať návrh na zastavenie výberového konania a návrh na začatie trestného konania pre poškodzovanie dobrého mena. Rada však už vo svojej výzve anticipovala znenie nového zákona a od kandidátov žiadala odpis z registra trestov, vyradení kandidáti preto možnosť doplniť prihlášky nedostali. "Podmienky výzvy boli jasné, boli jasne pomenované doklady, ktoré sú v súlade aj s novým zákonom. Keď niekto nie je schopný dodať prihlášku s ôsmimi predpísanými dokladmi, to nie je problém Rady V Jariabkovom prípade o rozhodnutí rady niet pochýb. Rada uznesením rozhodla o vyradení pre nedostatočný projekt a preto, že čestné vyhlásenie o odbornej praxi nebolo v predpísanej podobe. ", uviedol predseda rady Miroslav Kollár, Jariabka včera chcel nahliadnuť do svojho projektu, aby sa presvedčil, či obsahuje všetko, čo zaslal. Sekretárka rady mu to neumožnila a tým podľa jeho slov údajne porušila jeho zákonné práva, ktoré nešpecifikoval .Jarjabka sa jej však vyhrážal podaním trestného oznámenia. Avšak v prípade Jarjabku je k dispozícii hlavne rozhodnutie o jeho vylúčení a tým je : UZNESENIE č. 82/2006 : Rada STV v súlade s čl. 13 Rokovacieho poriadku Rady STV otvorila obálky kandidátov na funkciu generálneho riaditeľa STV a konštatuje, že kandidáti: Mária Vestegová – z dôvodu nedodania odpisu z registra trestov GP SR; Ľuboš Jariabka – z dôvodu nedostatočného rozsahu projektu a z dôvodu, že čestné vyhlásenie o odbornej praxi nie je v predpísanej podobe; Ján Derďák – z dôvodu chýbajúceho odpisu z registra trestov GP SR; Július Kubík – z dôvodu chýbajúcich všetkých náležitostí prihlášky kandidáta, Dušan Kováčik – z dôvodu nedostatočného rozsahu projektu, chýbajúceho odpisu z registra trestov GP SR, chýbajúceho čestného vyhlásenia o splnení podmienky podľa § 18 ods. 2 druhá veta zákona o STV; Pavol Varga – z dôvodu chýbajúceho dokladu o vysokoškolskom vzdelaní najmenej druhého stupňa; A ešte raz , Ľuboš Jarjabka predložil "až" 13 strán , pričom vo výzve Rady STV je je jasne uvedený rozsah projektu 20 až 40 strán . Nuž a čestné vyhlásenie kandidáta o splnení podmienky najmenej trojročnej odbornej praxe v oblasti riadenia s označením subjektov, kde kandidát túto prax vykonával jednoducho absentuje. Niekedy je dobré počúvať všetko a každého a čítať pozorne všetko. Alebo si pamätať, ako Rada STV postupovala v prípade Pavla Vargu.

A ak je Vám všetko jasné - tu je citát z nešťastnej Jarjabkovej novely :

ZÁKON z 24. októbra 2006,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii

§ 23a , Prechodné ustanovenia , účinné od 15. novembra 2006 ; (1) Voľba generálneho riaditeľa, ktorá bola vyhlásená pred účinnosťou tohto zákona podľa doterajších predpisov sa dokončí podľa tohto zákona. Kandidáti na funkciu generálneho riaditeľa sú povinní doplniť prihlášku dokladmi podľa § 18 ods. 2 v lehote určenej radou, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 pracovných dní.