4. 6. 2013

Pokuty naše každodenné

Pokuty naše každodenné

Zasadnutie Rady pre vysielanie a retransmisiu, avizované v dnešnom prehľade udalostí, sa nekoná z organizačno-technických dôvodov. Na svojom zasadnutí nedosiahla potrebný počet, najmenej sedem jej členov, aby bola uznášaniaschopná. Zasadnutie RVR sa uskutoční 12. júna 2013 o 9:30.