14. 4. 2015

PRIESKUM: Príčinou nezáujmu o domácu tvorbu je jej nedostatok v médiách

PRIESKUM:

Príčinou nezáujmu o domácu tvorbu je jej nedostatok v médiách


Svoj nízky záujem o domácu tvorbu takmer 40 percent respondentov odôvodňuje jej nedostatkom v médiách. Vyplýva to z marcového prieskumu agentúry Focus.

Prečo, z akého dôvodu sa o domácu, slovenskú – pôvodnú umeleckú tvorbu nezaujímate alebo zaujímate len málo? 

- Až 39,7 percenta respondentov, ktorí v prieskume agentúry Focus uviedli nízky záujem o domácu tvorbu, to odôvodnilo jej nedostatkom v médiách. Uviedli, že „domáca/slovenská umelecká tvorba je na Slovensku málo dostupná (slabá prezentácia v médiách)“.

Podľa ďalších 10,3 percenta respondentov, ktorí prejavili malý záujem o domácu tvorbu, "domáci umelci nedosahujú kvality zahraničnej umeleckej tvorby", 8,8 percenta uviedlo, že "domácej tvorbe nerozumie", podľa 6,6 percenta je to "niečo nemoderné, zastaralé", piatim percentám sa domáca tvorba nepáči, očarenie zahraničnou kultúrou uviedlo ako dôvod 4,3 percenta, jedno percento neuznáva úroveň domácej tvorby, 0,4 percenta nechce podporovať domácich umelcov, 9,7 percenta respondentov uviedlo iný dôvod a 14,2 nevedelo odpovedať.

Agentúra Focus nechala respondentov prieskumu ohodnotiť svoj záujem známkami od nula do desať a na dôvody nízkeho záujmu sa pýtali tých 725 respondentov, ktorí uviedli známku päť a nižšiu.

Slovenský ochranný zväz autorský inicioval prieskum verejnej mienky, ktorého cieľom bolo zmapovať postavenie kultúry na Slovensku. Prieskum verejnej mienky sa uskutočnil v dňoch 14. až 23. marca 2015 formou osobného dopytovania. Výberovú vzorku tvorilo 1.052 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu vo veku nad 15 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia. Prieskum verejnej mienky uskutočnila agentúra FOCUS v spolupráci s poradenskou spoločnosťou United Consultants.

"Pokiaľ ide o pôvodnú umeleckú tvorbu – t.j. o diela, ktoré vytvorili slovenskí umelci, ako veľmi sa o ňu zaujímate? Máme na mysli čítanie kníh slovenských autorov, počúvanie slovenskej hudby, návštevy výstav slovenských výtvarníkov, sledovanie slovenských filmov, návštevy slovenských divadelných hier a pod. Vyjadrite sa, prosím na škále od 0 do 10, kde „0“ = vôbec sa o ňu nezaujímam, ... „10“ = živo sa o ňu zaujímam; som jej nadšeným priaznivcom," opýtala sa agentúra respondentov prieskumu.

Známku "0" uviedlo 14,2 percenta respondentov, "1" uviedlo 9,6 percenta, "2" 10,9 percenta, "3" 12,4 percenta, "4" 7,1 percenta, "5" 14,7 percenta, "6" 10,6 percenta, "7" 8,7 percenta, "8" 6,7 percenta, "9" 1,4 percenta a "10" uviedlo 3,6 percenta z 1.052 respondentov.Pokiaľ ide o pôvodnú umeleckú tvorbu – t.j. o diela, ktoré vytvorili slovenskí umelci, ako veľmi sa o ňu zaujímate? Máme na mysli čítanie kníh slovenských autorov, počúvanie slovenskej hudby, návštevy výstav slovenských výtvarníkov, sledovanie slovenských filmov, návštevy slovenských divadelných hier a pod. Vyjadrite sa, prosím na škále od 0 do 10, kde „0“ = vôbec sa o ňu nezaujímam, ... „10“ = živo sa o ňu zaujímam; som jej nadšeným priaznivcom. Foto: Focus


Z odpovedí vyplýva, že o pôvodnú umeleckú tvorbu sa nezaujíma vôbec len 14% opýtaných. Ďalších 55% javí o ňu slabý alebo priemerný záujem; vo zvýšenej miere sa o ňu zaujíma 31% obyvateľov Slovenska.
Respondenti, ktorí uviedli známku šesť až desať reagovali v prieskume na dôvody, prečo sa zaujímajú o slovenskú domácu tvorbu.


Prečo, z akého dôvodu sa zaujímate o domácu, slovenskú – pôvodnú umeleckú tvorbu (hudba, literatúra, divadlo, film, výtvarné umenie a pod.)? Foto: Focus


Pokiaľ sa týka napr. hudby, tak by podľa obyvateľov SR malo vo vysielaní slovenských rádií zo
Slovenska pochádzať v priemere 5 z 10 vysielaných skladieb (priemer slovenských skladieb =
5,02). Iba necelé jedno percento opýtaných by nechcelo vo svojom obľúbenom rádiu počuť žiadne slovenské skladby; tendencia je skôr opačná – až 65 percent opýtaných si myslí, že v rádiu, ktoré najčastejšie počúvajú, by z 10 hraných skladieb malo pochádzať zo Slovenska aspoň 5.


Koľko z 10 hraných skladieb v rádiu, ktoré počúvate najčastejšie, by malo – podľa Vás – pochádzať zoSlovenska? Foto: Focus


Až 71 percent opýtaných by chcelo v slovenských rádiách počuť viac hudby spievanej v slovenskom jazyku.


Pokiaľ ide o jazyk použitý v piesňach vysielaných slovenskými rádiami, chceli by ste v slovenských rádiách počuť viac hudby spievanej v slovenskom jazyku?