19. 10. 2016

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS

Univerzita tretieho veku (UTV), ktorá je súčasťou Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity (ŽU) v Žiline, má v aktuálnom akademickom roku 399 študentov. Podľa jej koordinátorky Jany Sňahničanovej majú v ponuke študijné programy - dejiny Žiliny, dejiny Európy, pamiatky UNESCO, jedinečnosti Slovenska, finančná gramotnosť, tvorba pre médiá, právo – systém hodnôt, zdravý životný štýl, psychológia a filozofia, človek a umenie a viaceré študijné programy na získanie počítačových zručností.
Doplnila, že dlhodobo sa snažia rozvíjať aj dobrovoľnícke aktivity študentov – seniorov v oblasti neformálneho vzdelávania. Jednou z nich je tvorba časopisu Schody. "V septembri vyšlo jeho dvanáste číslo s podtextom: Snaha, Chuť, Odvaha, Dôvtip a Yes! Je celé venované seniorom a sympatizantom tretieho veku. Upútavkou pre záujemcov o čítanie môžu byť vybrané titulky príspevkov: Obrázky starej Žiliny, Inak, tvorivo, Štyri fľaše pred západom slnka, Pomoc prijímať aj dávať," uviedla Sňahničanová.
UTV podľa nej pripravila pre seniorov možnosť priniesť posolstvo aktívneho života medzi deti a mládež, o čom sa podrobnejšie píše v článku časopisu Schody s názvom Mysli globálne, konaj lokálne. "Čitateľ sa dozvie, ako naši dobrovoľníci počas Letnej školy pre seniorov 2016 absolvovali prípravný tréning s názvom Ako spoznám dobrého učiteľa? a praktický workshop Som dobrý učiteľ? Úspešní absolventi týchto tréningov sa v októbri v prostredí strednej školy zúčastnili na workshope Starý človek – mýty a fakty. Jeho cieľom bolo zmapovať povedomie mládeže o živote starších ľudí, búrať prípadné predsudky voči sebe navzájom a pripraviť pôdu pre ďalšie stretnutia," dodala koordinátorka UTV a časopisu Schody.
"Dobrovoľnícka činnosť vo vzdelávaní je jedným zo spôsobov, ako UTV pri Ústave celoživotného vzdelávania ŽU vytvára priestor pre sebarealizáciu seniorov. Je pre nich prirodzené, že vedomosti a zručnosti získané vzdelávaním odovzdávajú iným. Časopis Schody je jasným príkladom ich aktivity. Kvalitnejší vzhľad a distribúcia aktuálneho septembrového čísla všetkým študentom UTV a partnerom bola možná aj vďaka poskytnutej dotácii a finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pre rok 2016," uzavrela Sňahničanová.

Copyright © TASR 2016