20. 3. 2017

„Prestaňte útočiť na ústavný súd ako inštitúciu a na sudcov ústavného súdu!“ Výzva predsedníčky Ústavného súdu SR Ivetty Macejkovej adresovaná médiám a politikom.

„Prestaňte útočiť na ústavný súd ako inštitúciu a na sudcov ústavného súdu!“

Výzva predsedníčky Ústavného súdu SR Ivetty Macejkovej adresovaná médiám a politikom.

Od uplynulého týždňa boli do dnešného dňa vo viacerých slovenských printových i elektronických médiách zverejnené a politikmi prezentované informácie znevažujúce a diskreditujúce Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej aj ,,ústavný súd“) ako inštitúciu,predsedníčku Ústavného súdu Slovenskej republiky a jeho sudcov.
Účelom je šírenie a podsúvanie znevažujúcich informácií týkajúcich sa ústavného súdu ako inštitúcie, ako aj znevažujúcich informácií týkajúcich sa mojej osoby ako predsedníčky ústavného súdu a sudcov ústavného súdu.
Je zarážajúce, že útoky zo strany médií i politikov namierené proti ústavnému súdu ako inštitúcii, mne ako predsedníčke ústavného súdu a sudcom ústavného súdu prichádzajú práve
teraz, pričom plénum ústavného súdu pracuje v aktuálnom zložení (s výnimkou jednej sudkyne) od roku 2007, rozhodlo tisícky podaní (návrhov a sťažností) a dosiaľ nebola spochybňovaná
nezávislosť a nestrannosť sudcov ústavného súdu takýmto neprístojným, škandalóznym a nelegitímnym spôsobom. Predpojatosť a zaujatosť možno vysloviť zákonným spôsobom v konaní
pred ústavným súdom v zmysle § 27 a § 28 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení
jeho sudcov v znení neskorších predpisov.
Je poburujúce, že politici, ako aj médiá zneužili tak vážnu a citlivú tému, ako je zrušenie tzv. „Mečiarových amnestií“, v prospech vlastných politických záujmov, pričom si dovoľujú
„vťahovať“ do tohto svojho politického boja aj ústavný súd práve v čase, keď je súčasťou programu rokovania 14. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky plánovanej na 21. marec 2017
nielen rozšírenie právomocí ústavného súdu, ale aj spoločensky významná a verejnosťou doma i v zahraničí ostro a pozorne sledovaná otázka zrušenia tzv. „Mečiarových amnestií“.
Vyzývam preto médiá i politikov, aby prestali dehonestovať ústavný súd ako inštitúciu, mňa ako predsedníčku ústavného súdu a sudcov ústavného súdu, aby prestali útočiť na ústavný súd!
Do pozornosti širokej verejnosti opätovne dávam sľub, ktorý vložil do rúk prezidenta Slovenskej republiky každý sudca ústavného súdu: „Sľubujem na svoju česť a svedomie,že budem chrániť neporušiteľnosť prirodzených práv človeka a práv občana, chrániť princípy právneho štátu, spravovať sa ústavou, ústavnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, a rozhodovať podľa svojho najlepšieho presvedčenia, nezávisle a nestranne.“
Tento sľub ako sudcovia ústavného súdu spoločne napĺňame v plnom rozsahu a svojou rozhodovacou činnosťou prispievame k tomu, aby bol ústavný súd, tak ako ho charakterizuje čl. 124 Ústavy Slovenskej republiky, nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti.

JUDr. Ivetta Macejková, PhD.
predsedníčka Ústavného súdu
Slovenskej republiky