6. 5. 2016

RTVS NEWS

RTVS NEWS


Rozhlas a televízia Slovenska a Diploma, s.r.o. uzavreli zmluvu o vzájomnej spolupráci zmluvných strán pri výrobe audiovizuálnych diel s pracovným názvom: „Daj si čas“ v rozsahu 15 častí. Je to zábavno-súťažná relácia pre deti s moderátormi Mimom a Monikou, v ktorej nepôjde len o znalosti z histórie, ale aj o zručnosť, fantáziu a pohotovosť súťažiacich.
Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za výrobu 15 častí AVD vrátane práv na ich použitie v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve cenu 241 164 eur vrátane DPH. Cena za jedno AVD je 16 077,60 eur vrátane DPH.


RTVS sa navyše zaväzuje, že zhotoviteľovi za účelom výroby jednotlivých AVD podľa tejto zmluvy na vlastné
náklady a nebezpečenstvo obstará s dostatočným časovým predstihom potrebné priestory štúdií RTVS, v ktorých bude
AVD vyrábané s potrebným funkčným vybavením a zariadením a osobami spôsobilými na údržbu a prevádzku týchto
zariadení, najmä:
a) štúdio s obsluhou,
b) obrazovú réžiu s osádkou,
c) zvukovú réžiu,
d) službu kostýmerky, maskérky a rekvizitára, asistenta zvuku,
e) vnútorné ozvučenie,
f) 6 kamier
g) 1 jimmy jib
h) záznam programu,
i) svetelný park / biele svetlo/ s obsluhou
j) produkčnú miestnosť
k) miestnosť pre umiestnenie obslužných počítačov,
l) šatne pre hostí a účinkujúcich,
m) bezpečnostná služba počas výroby
n) zdravotná služba počas výroby
o) upratovacia služba počas výroby
p) v prípade nesúvislej výroby montáž a demontáž scénickej dekorácie medzi jednotlivými výrobami.