12. 12. 2016

RADA RTVS

RADA RTVS

Návrh rozpočtu RTVS na rok 2017, ktorý predložil manažment RTVS, dnes Rada na zasadnutí neprerokovala. Dôvodom bolo doručené súdne rozhodnutie dlhodobého právneho sporu medzi spoločnosťou PSMA a RTVS, v ktorom je RTVS povinná uhradiť žalujúcej strane platbu a príslušné poplatky za ukončenie zmluvy o spolupráci pri predaji reklamného času.
„Návrh rozpočtu RTVS na rok 2017 bol predložený v zmysle vopred definovanej koncepcie programu a rozvoja RTVS a vopred prerokovanými východiskami rozpočtu. Na predchádzajúcom zasadnutí boli v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu prerokované ako finálne. Návrh rozpočtu bol predložený v termíne, ktorý manažmentu ukladajú zákonné povinnosti, medzičasom v minulom týždni však došlo k situácii, že RTVS bol doručený rozsudok jedného z právnych sporov, ktoré dlhodobo sledujeme ako právne riziká. Po úvahe navrhujeme to, aby toto právne riziko, napriek tomu, že urobíme všetky nevyhnutné opatrenia na ochranu RTVS, bolo zapracované do rozpočtu budúceho roku. Robíme tak preto, aby sa nemuselo v budúcom roku rokovať o zmene prijatého rozpočtu,“ objasnil na zasadnutí situáciu generálny riaditeľ RTVS Václav Mika.
„Jedná sa o spor medzi RTVS a spoločnosťou PSMA o zaplatenie 868.000 eur s príslušenstvom, ešte z obdobia Slovenského rozhlasu, ktorého je RTVS nástupníckou organizáciou. Spornou je zaplatenie odstupného za ukončenie zmluvy v uvedenej výške. Prelomovým bolo rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva z júna 2015, keď súd vyhlásil rozsudok, kde konštatoval, že Slovenská republika porušila práva PSMA. Podľa názoru súdov bola zmluva medzi PSMA a Slovenským rozhlasom ukončená spôsobom, ktorý zakladá právo na odstupné pre obchodného zástupcu. Predbežné vyčíslenie je 2,4 milióna eur, istina tvorí 868.000 eur, príslušenstvo tvorí 14% úrok z omeškania per anno, trovy právneho zastúpenia a súdne poplatky,“ vysvetlil vedúci právneho odboru RTVS Pavol Čverha.

Copyright © TASR 2016