13. 5. 2013

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS
Mieru zastúpenia mediálnej výchovy (MV) v obsahu vzdelávania na základných školách (ZŠ) a stredných školách (SŠ) zahrnulo do svojho výskumu Medzinárodné centrum pre mediálnu gramotnosť (IMEC) pri Fakulte masmediálnej komunikácie (FMK) Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave. Uskutočnilo ho na 567 ZŠ a 632 SŠ ôsmich krajov a 79 okresov Slovenska.
Z výsledkov vyplynulo, že na Slovensku nie je dostatok kvalifikovaných pedagógov na vyučovanie MV. Až 90 % zo škôl uviedlo, že ich pedagógovia neabsolvovali žiadnu formu vzdelávania pre vyučovanie MV. Uviedla to členka tímu IMEC Viera Kačinová.
Nedostatočná vzdelanosť pedagógov je zároveň najčastejšou príčinou, prečo školy nezaraďujú MV do svojich vzdelávacích programov. Cieľom predmetu je podporovať u žiakov zodpovedné využívanie médií a rozvíjať ich kritické postoje vo vzťahu k mediálnym obsahom s dôrazom na morálne princípy a hodnoty. Ako samostatný predmet alebo krúžok učí mediálnu výchovu na Slovensku podľa zistení 10 % SŠ a 10 % z vybranej vzorky ZŠ.
V žiadnej forme ju nevyučujú na 24 % opýtaných ZŠ a 43 % SŠ. Ak sa na školách vyučuje, dominujúcou formou je integrovaná mediálna výchova ako súčasť iných predmetov. "Viaceré ZŠ nevedeli špecifikovať, aké témy z tejto oblasti so žiakmi preberajú počas hodín slovenského jazyka, informatiky, etiky či iných predmetov, respektíve uvádzali témy, ktoré nie sú obsahom MV," priblížila Kačinová. Významnú úlohu pri vyučovaní mediálnej výchovy majú praktické zručnosti, ktoré sa získajú formou projektového vyučovania, napríklad v rámci tvorby školského časopisu, prípravy príspevkov do školskej televízie či rozhlasu. Takúto formu využíva 29 % ZŠ a 22 % SŠ.
Výsledky výskumu poslúžia k príprave učebných materiálov a ďalších kurzov pre pedagógov v oblasti mediálnej výchovy. MV je od školského roku 2008/2009 povinnou súčasťou vzdelávania na základných a stredných školách. FMK poskytuje pre stredoškolských učiteľov akreditovaný vzdelávací program a otvorila aj študijný odbor aplikované mediálne štúdiá.


Copyright © TASR 2013