5. 11. 2013

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) na svojom dnešnom zasadnutí uložila vysielateľovi MAC TV viacero pokút, v prípade ďalších médií upozornila na porušenie zákona, alebo začala správne konania.
Pokutu vo výške 15.000 eur uložila RVR vysielateľovi MAC TV s. r. o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie ochrany maloletých v upútavkach na program Ozajstné zviera, Teror vo vlaku a na program Črepiny* a v súvislosti s odvysielaním upútavky na program Odhalenie.
Pokutu vo výške 6638 eur uložila MAC TV za to, že nedodala Rade na jej vyžiadanie súvislé záznamy vysielania programov sprevádzaných hlasovým komentovaním pre nevidiacich odvysielaných v rámci programovej služby JOJ v období od 1. do 28. februára 2013.
RVR uložila MAC TV sankciu, pokutu vo výške 4000 eur za porušenie povinností súvisiacich s vysielacím časom vyhradeným reklamným spotom.
Ďalšiu pokutu vo výške 700 eur uložila MAC TV za to, že v rámci vysielania monotypovej televíznej programovej služby WOW nedosiahla v mesiacoch apríl, máj a jún 2013 minimálne dvojpercentný podiel vysielania programov vo verejnom záujme, čím došlo k vysielaniu v rozpore s podmienkami licencie.
Sankciu, ktorou je upozornenie na porušenie zákona, uložila RVR MAC TV za porušenie povinnosti dodržiavať objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovať názory a komentáre od informácií spravodajského charakteru za dva príspevky v programe Noviny.
Upozornenie na porušenie zákona adresovala RVR aj vysielateľovi TV LUX s. r. o. (programová služba TV LUX) za porušenie povinnosti zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v programe U Nikodéma, v ktorom "nesprostredkoval tému rodovej rovnosti v primeranom rozsahu a v relevantnej časovej nadväznosti aj z hľadiska zástancov tzv. ideológie rodovej rovnosti".
RVR začala správne konania voči vysielateľovi RTVS kvôli porušeniu povinnosti informovať objektívne a nestranne a kvôli ochrane maloletých.
Rada začala dve správne konanie aj voči vysielateľovi MARKÍZA –SLOVAKIA, spol. s. r. o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia ochrany maloletých a jedno v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Fooormania.
RVR začala správne konanie voči vysielateľovi INTERACTIVME, s. r. o. (programová služba RING TV) vo veci možného porušenia povinnosti zabezpečiť čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu v konkrétnom prípade.
Rada začala správne konanie voči vysielateľovi PHONOTEX spol. s. r. o. (programová služba TV8) v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby z dvoch konkrétnych vysielacích časov.

Copyright © TASR 2013