24. 5. 2016

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ
 
Rada pre vysielanie a retransmisiu uložila na dnešnom zasadnutí viacero sankcií pre porušenie zákona. TASR informovala hovorkyňa Rady pre vysielanie a retransmisiu Lucia Jelčová.
Rada pre vysielanie a retransmisiu dnes udelila pokutu 60.000 eur vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) za porušenie ustanovení zákona týkajúceho sa čestnosti a slušnosti reklamy, ku ktorému podľa nej došlo v dňoch 21., 23., 24., 27. a 29. 10. 2015 odvysielaním piatich komunikátov Akčná výhra, ktoré neobsahovali jednoznačné a presné inštruovanie o spôsobe riešenia zadanej úlohy, a dňa 22. 10. 2015 odvysielaním komunikátu Akčná výhra, v ktorom nebola uznaná správna odpoveď telefonujúceho diváka.
Rada taktiež uložila pokutu 10.000 eur vysielateľovi PHONOTEX, spol. s r.o. (programová služba TV8) za porušenie ustanovení zákona o zákaze vysielania programov, ktoré môžu narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, ku ktorému podľa nej došlo dňa 15. 10. 2015 tým, že približne o 06.00 h odvysielala komunikát "Hot Girls", ktorý obsahoval pornografiu.
V tomto prípade taktiež upozornila na porušenie zákona týkajúceho sa zákazu vysielania reklamy a telenákupu na erotické služby, erotický tovar a erotické audiotextové služby v čase od 06.00 do 22.00 h, ku ktorému došlo dňa 15. 10. 2015 tým, že v čase približne od 06.00 do 07.37 h odvysielali telenákup na erotickú audiotextovú službu.
Rada taktiež upozornila na porušenie zákona vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie objektívnosti a nestrannosti spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru, ku ktorému došlo odvysielaním príspevku Kórejci stavajú načierno v programe Televízne noviny dňa 29. 10. 2015.
Vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) upozornila na porušenie zákona aj v prípade odvysielania príspevku Gorila po rokoch v programe Televízne noviny dňa 1. 11. 2015.
Rada začala aj dve správne konania voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia ustanovení zákona o ochrana ľudskej dôstojnosti v súvislosti s odvysielaním príspevku Vietnamský “tukabel“ v programe Noviny dňa 19. 3. 2016 a vo veci možného porušenia zákona v súvislosti s vysielaním upútavky na program Drsňačky počas uvedeného programu.
Správne konanie začala Rada voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) vo veci možného porušenia zákona v súvislosti s odvysielaním komunikátu Eurominúty dňa 3. 3. 2016.
Rada pre vysielanie a retransmisiu uznala deväť sťažností alebo ich častí za neopodstatnené.

Copyright © TASR 2016