26. 5. 2016

RTVS NEWS

RTVS NEWS

Rozhlas a televízia Slovenska a MAYA, spol. s r.o. podpísali zmluvu o vzájomnej spolupráci zmluvných strán pri výrobe audiovizuálnych diel s pracovným názvom: „Strom želaní“ v rozsahu 8 častí.
Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za výrobu 8 častí AVD, vrátane práv na ich použitie v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve celkovú cenu 570.759,04 eur bez dane z pridanej hodnoty .
Cena za 1 časť AVD je 71.344,88 € bez DPH. K uvedenej cene bude fakturovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov.