11. 12. 2014

RADA RTVS

RADA RTVS

Rada RTVS na dnešnom zasadnutí prerokovala a schválila Návrh rozpočtu a programového konceptu Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) pre rok 2015 vrátane návrhu záväzných ukazovateľov. Podľa vyjadrenia manažmentu nebude v roku 2015 RTVS obmedzovať zásadným spôsobom výrobu a vysielanie, avšak finančné zdroje neumožňujú rozvoj náročnejších formátov.
Podľa predloženého návrhu celkové príjmy RTVS predstavujú sumu 120,5 mil. eur, z toho 71 mil. eur predstavuje výber úhrad za služby verejnosti poskytované RTVS, granty a transfery 32,8 mil. eur.
Výdavková časť rozpočtu v položke bežné výdavky predpokladá celkovú sumu 119,7 mil. eur, v tom bežné výdavky 110,9 mil. eur, kapitálové výdavky 8,7 mil. eur. V položke bežné výdavky sú obsiahnuté výdavky na tovary a služby vo výške 84,2 mil. eur, 19,3 mil. eur na mzdy a 6,9 mil. eur na poistné a príspevok do poisťovní. Plánovaný počet zamestnancov pre rok 2015 je 1407.
Programový koncept predpokladá v organizačnej zložke Slovenská televízia odvysielať v roku 2015 na Jednotke 8760 hodín, na Dvojke 7597 hodín. V prípade Dvojky je nárast o 421 vysielacích hodín, čo korešponduje so zámerom predĺžiť vysielanie do neskorých večerných hodín a postupne dosiahnuť 24-hodinové vysielanie.
Organizačná zložka Slovenský rozhlas ponúkne v budúcom roku deväť programových služieb s celkovým počtom 79.706 vysielacích hodín, čo okrem Rádia Patria predstavuje nepretržité 24-hodinové vysielanie.
„Rozpočet sme pripravovali s istým predstihom, podstatným je, že východiská rozpočtu sa zhodujú s rozpočtom, to znamená všetky oblasti plánovaných príjmov, zmluva so štátom, vlastné príjmy a úhrady za služby sa naplnili v tej výške, ktorú sme predpokladali. Takto naplánovaný rozpočet nám umožní v programovej oblasti RTVS udržať status quo, to znamená nebude potrebné a nutné siahať na rozvoj programových služieb, divák a poslucháč by nemal pocítiť ich útlm. Tento rozpočet nám však neumožňuje spustiť dlhodobé rozvojové projekty,“ povedal pre TASR generálny riaditeľ RTVS Václav Mika.
„Dovolím si skonštatovať, že Rada RTVS sa v roku 2015 výrazným spôsobom spolupodieľala na tom, že RTVS si nielen splnila zákonné povinnosti, ale vo viacerých oblastiach sa stala aj lídrom na mediálnom trhu. Rada RTVS na svojich 12 zasadnutiach prijala takmer 150 uznesení, jedným z posledných bolo to, ktoré schválilo rozpočet na rok 2015. V ňom rada ocenila, že aj pri súčasnom stave financovania sa podarilo manažmentu pripraviť návrh rozpočtu, ktorý nebude v roku 2015 zásadným spôsobom obmedzovať výrobu a vysielanie. Na strane druhej je potrebné konštatovať, že bez zmeny spôsobu financovania nebude RTVS v ďalšom období schopná zabezpečiť svoje rozvojové aktivity,“ uviedol pre TASR predseda rady Igor Gallo.


Copyright © TASR 2014