20. 2. 2015

Stanovisko Štatistického úradu SR k medializovaným informáciám v súvislosti s projektom Elektronické služby Štatistického úradu SR

Stanovisko Štatistického úradu SR
 
k medializovaným informáciám v súvislosti s projektom Elektronické služby Štatistického úradu SR

Štatistický úrad SR úspešne zrealizoval projekt Elektronické služby Štatistického úradu SR (ES ŠÚ SR) ako súčasť Operačného programu Informatizácia spoločnosti.
Projekt ES ŠÚ SR bol realizovaný od augusta 2010 do novembra 2013. Počas uvedeného obdobia sa na projekte uskutočnilo celkovo 9 kontrol a auditov z rôznych úrovní, výsledkom ktorých neboli zistené žiadne porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov.
Realizáciu projektu monitoroval a schvaľoval Riadiaci orgán (Úrad vlády SR) a Sprostredkovateľský orgán (Ministerstvo financií SR) Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS).
Štatistický úrad SR pri obstarávaní projektu ES ŠÚ SR v roku 2010 neporušil pravidlá verejného obstarávania, čo bolo potvrdené administratívnou kontrolou Riadiaceho orgánu OPIS, Úradu vlády SR. Štatistický úrad SR podpísal v roku 2010 zmluvu na realizáciu projektu s víťazným konzorciom vo verejnom obstarávaní potom, ako Riadiaci orgán OPIS vydal záznam z administratívnej kontroly, v ktorom konštatuje: „Vyhlasujem, že počas administratívnej kontroly verejného obstarávania nebolo zistené porušenie princípov a postupov verejného obstarávania definovaných právnymi predpismi ES a SR pre verejné obstarávanie.“
Projekt Elektronické služby Štatistického úradu SR bol realizovaný od augusta 2010 do novembra 2013. Jeho hodnota je 19,4 mil. eur (bez DPH), pričom v prevažnej miere (18,3 mil. eur bez DPH) bol financovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie (Operačný program Informatizácia spoločnosti), zvyšnú časť hradil úrad z rozpočtových prostriedkov. Dodávateľom je konzorcium firiem Slovak Telekom a.s. a MICROCOMP Computersystém s.r.o.
Výsledkom projektu je nový informačný systém, ktorý prináša inovatívne spôsoby získavania, spracovania a publikovania štatistických údajov, umožňuje jednoduché prepojenie s informačnými systémami verejnej správy a s medzinárodnými inštitúciami (Eurostat, OECD, Európska centrálna banka, a pod.). Súčasťou projektu je integrovaný štatistický informačný systém, integrovaný volebný informačný systém a nový internetový portál.

Marián Jánošík, hovorca Štatistického úradu SR