21. 9. 2016

Vyhlásenie komisárky pre deti V. Tomanovej k vývoju situácie v resocializačnom zariadení (RZ) Čistý deň v Galante

Vyhlásenie komisárky pre deti V. Tomanovej 

k vývoju situácie v resocializačnom zariadení (RZ) Čistý deň v Galante

Vyslovujem nesmierne znepokojenie nad vývojom situácie v neprospech detí umiestnených v RZ Čistý deň. Zastávam názor, že boli hrubo porušené práva detí v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa z dôvodu nerešpektovania najlepšieho záujmu dieťaťa a porušenia práva na vyjadrenie a nerešpektovanie názoru dieťaťa vo všetkých opatreniach, ktoré sa ho týkajú.
V rámci konaní o neodkladných opatreniach maloleté deti neboli vypočuté, a to ani pred podaním návrhu na neodkladné opatrenie a nebol zisťovaný a zohľadnený ich názor.
Na základe uvedeného budem vstupovať do súdnych konaní v záujme ochrany práv maloletých detí, na čo ma oprávňuje zákon číslo 176/2015 Z. z. Podniknem ďalšie kroky v súčinnosti s príslušnými subjektami na zjednanie nápravy a zabezpečenie dodržiavania práv detí zo strany zodpovedných orgánov.
To sa týka aj novinárskej obce.