2. 10. 2006

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS

Minister kultúry Marek Maďarič rokoval s britským ministrom pre kreatívny priemysel a turizmus Shaunom Woodwardom o revízii smernice Televízia bez hraníc. Obidve krajiny v minulosti nesúhlasili s navrhovaným rozšírením pôsobnosti smernice aj na tzv. nelineárne služby. Ide vôbec o prvý prípad od vstupu Slovenska do Európskej únie, keď minister "starej" členskej krajiny EÚ navštívil ministerstvo kultúry s cieľom dohodnúť sa na spoločnom postupe. Revidovaná smernica by mala rozšíriť okruh povinných subjektov, ktoré by mali podliehať rovnakej regulácii, akej dnes v Európe podlieha televízne vysielanie. Nové povinnosti vo vzťahu k službám informačnej spoločnosti by sa mali okrem vysielateľov dotknúť aj poskytovateľov, ktorí svoje služby ponúkajú prostredníctvom mobilných sietí alebo internetu. Maďarič súhlasil so svojím britským kolegom, že neprimeraná regulácia on-line služieb by mohla priniesť neprimerané zaťaženie poskytovateľom služieb, pričom by vynútiteľnosť jednotlivých povinností bola de facto nulová. Ministri obidvoch krajín sa preto dohodli, že ak bude potrebné, tak zablokujú súčasný návrh rozšírenia pôsobnosti smernice. Zároveň by chceli pripraviť kompromisný návrh, ktorý by bol pokrokom v príprave tejto legislatívy. Obaja veria, že upravené znenie návrhu smernice by mohla prijať Rada ministrov v máji na budúci rok.

Telekomunikačný úrad nariadil spoločnosti Slovak Telekom , aby vytvorila podmienky na efektívnu súťaž na trhu televízneho a rozhlasového vysielania. Urobil tak na základe analýzy príslušného trhu, národných a medzinárodných konzultáciách a po súhlasnom stanovisku Európskej komisie. "Rozhodnutie ešte nie je právoplatné. ST môže voči nemu podať rozklad do 15 dní," poznamenal hovorca TÚ Roman Vavro. Úrad označil Slovak Telekom za významný podnik na základe analýzy trhu ešte v máji tohto roka. Po vyjadrení ďalších inštitúcií mu nariadil napríklad povinnosť nákladovej orientácie cien alebo nediskriminácie prístupu. ST zabezpečuje televízne a rozhlasové vysielanie prostredníctvom závodu Rádiokomunikácie, usiluje sa ich však predať. Konkurentmi ST v tomto segmente sú hlavne firmy Expres Net, Telecom Corp, Movys a Sound Design. Podiel Telekomu na celkových výnosoch z prenosu televízneho vysielania za posledné štyri roky kolíše okolo 99 percent. Menší podiel má spoločnosť pri prenose rozhlasového vysielania, ktorý od roku 2002 klesol z necelých 99 percent k vlaňajším 89 percentám. Slovenský telekomunikačný trh je rozdelený na sedem maloobchodných a 11 veľkoobchodných trhov. V prípade 15 trhov TÚ označil za významný podnik Slovak Telekom. Na veľkoobchodnom trhu ukončenia volania v mobilných telefónnych sieťach podľa úradu pôsobia ako významné podniky mobilní operátori Orange a T-Mobile. Účelom analýz jednotlivých trhov je zistiť, či na nich prebieha efektívna súťaž. Ak TÚ dospeje k záveru, že na konkrétnom trhu neexistuje, určí významný podnik, ktorého činnosť potom reguluje. TÚ mal na základe zákona o elektronických komunikáciách ukončiť analýzy na trhoch do polovice roka 2004.