2. 10. 2006

Rada STV- Breaking news

Rada STVBreaking news
Vážení kolegovia, Týmto Vám oznamujem, že ku dňu 3. októbra 2006 som sa spôsobom predpísaným RP, t.j. písomným vyhlásením doručeným do sídla rady STV v dnešný deň faxom, doplneným následne doporučenou listovou zásielkou, ako aj emailovou správou, vzdala funkcie 1. podpredsedníčky rady STV. S poukazom na čl. 4 bod 5 a čl.3 bod 4 RP rady STV funkcia prvej podpredsedníčky zaniká ku dňu uvedenému v tomto vyhlásení, ktorým je deň 3.10.2006. K uvedenému kroku som pristúpila z dôvodu, že nemienim ďalej konať v mene rady a viesť rokovania rady v procese voľby GR STV vzhľadom na to, že doterajšie rozhodnutia rady v tejto veci považujem za jednoznačné porušenie pravidiel voľby dané rokovacím poriadkom rady. Keďže však mojou ambíciou nie je mariť voľbu GR STV, práve naopak, mojím záujmom je vykonať ju v súlade s platnými pravidlami, ako je myslím jasné aj z môjho doterajšieho postupu, oznamujem Vám, že v súlade s poverením predsedu Rady STV na zastupovanie pri úkonoch predsedu rady STV týkajúcich sa procesu voľby GR STV, som v mene Rady STV podpísala listy pozývajúce kandidátov na funkciu generálneho riaditeľa STV, ktorí podmienky voľby splnili, na verejné vypočutie, keďže s poukazom na čl. 13 bod 14 Rokovacieho poriadku rady Slovenskej televízie ide o úkon, ktorý neznesie odklad, a to z dôvodu, aby bola zachovaná potrebná 7-dňová lehota pred verejným vypočutím. S pozdravom, JUDr.Lucia Jurgová