6. 10. 2006

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS

Výbor Národnej rady SR pre kultúru a médiá vyzýva na podávanie návrhov na posty členov Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR), ktorým na prelome roka 2006-2007 končí funkčné obdobie. Jednému členovi licenčnej rady končí funkcia k 15. decembru a ďalším dvom k 26. januáru 2007. V záujme uznášaniaschopnosti rady bude preto potrebné zvoliť troch nových Návrhy kandidátov na člena Rady pre vysielanie a retransmisiu spolu s požadovanými údajmi treba zaslať Výboru NR SR pre kultúru a média do 10. novembra v písomnej forme.