22. 11. 2016

Pokuty naše každodenné

Pokuty naše každodenné

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu


- uložila sankciu – pokutu 15 000 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 31a ods. 4 ZVR (zákaz skrytej reklamy), ku ktorému došlo o dňa 23. 3. 2016 odvysielaním príspevku Škantárovci nepodceňujú regeneráciu v programe Športové noviny obsahujúcom informácie o spoločnosti VEGAS group s.r.o.;

- uložila sankciu – pokutu 165 eur vysielateľovi Július Pereszlényi – Servis TV - Video (programová služba Televízia Centrum) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby zo dňa 27. 6. 2016 v čase od 10:00 do 18:00 hod;

- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo odvysielaním príspevku Problémové prístroje v programe Televízne noviny dňa 7. 5. 2016;

- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo odvysielaním príspevku Za kauzu predraženého piešťanského CT niekto musí niesť zodpovednosť v programe Správy RTVS dňa 24. 4. 2016;

- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Gúta TV s r.o. (programová služba Gúta TV) za porušenie § 16 ods. 3 písm. e) ZVR (štátny jazyk) a § 38 ods. 2 ZVR (označovanie sponzorovaného programu) v súvislosti s tým, že dňa 22. 6. 2016 odvysielal v rámci programu Magazín záznam zo zasadania mestského zastupiteľstva v maďarskom jazyku a tento sponzorovaný program nebol na začiatku a na konci zreteľne označený názvom sponzora;

- začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia § 39a ods. 2 ZVR (podmienky umiestňovania produktov do programov) v súvislosti s vysielaním programu Milujem Slovensko dňa 30. 9. 2016,
v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zreteľne informovať verejnosť o existencii umiestňovania produktov označením na začiatku a na konci programu;

- uznala za neopodstatnené 4 sťažnosti resp. ich časti.