25. 11. 2016

Stanovisko Generálnej prokuratúry k článku s názvom Horúci zemiak Mello v týždenníku Plus 7 dní

Stanovisko Generálnej prokuratúry 

k článku s názvom Horúci zemiak Mello v týždenníku Plus 7 dní


Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (ďalej len "GP SR") uvádza, že tento článok je takmer obsahovo zhodný s článkom toho istého redaktora, ktorý bol uverejnený dňa 17. 10. 2013 (názov článku Hanba, č. 42, s. 96-97, 17. 10. 2016 Plus 7 dní, autor Ivan Mego). GP SR rozdiel v obidvoch článkoch vidí len v tom, že v poradí v druhom – aktuálnom článku - redaktor "zosobňuje" pochybenia prokuratúry na dve osoby – námestníka generálneho prokurátora pre trestný úsek Mgr. Petra Šufliarskeho a na prokurátorku GP SR JUDr. Vieru Sokirkovú. Ide o opakované, gradujúce a cielené neoprávnené osočovanie týchto prokurátorov bez elementárnej znalosti trestných vecí a trestno-právnej úpravy.
Aktuálny článok obsahuje viaceré nepravdivé a neúplné informácie a skutočnosti. Karol M. je v súčasnej dobe trestne stíhaný v 4 trestných veciach, 3 trestné veci sú v štádiu prípravného konania a 1 v štádiu súdneho konania.
Ďalšou nepravdivou informáciou a skutočnosťou v aktuálnom článku redaktora je konštatovanie, že Karol M. ušiel z dosahu slovenských orgánov do Belize v dôsledku toho, že námestník generálneho prokurátora pre trestný úsek (v tom čase riaditeľ odboru osobitného určenia GP SR) nedoručil medzinárodný zatýkací rozkaz polícii. Námestník Peter Šufliarsky (vtedy riaditeľ vyššie uvedeného odboru) postupoval pri prevzatí medzinárodného zatýkacieho rozkazu podľa zákona a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/ 2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov (§ 71). Povinnosť doručiť medzinárodný zatýkací rozkaz mal a aj v súčasnosti má výlučne sudca pre prípravné konanie príslušného súdu (Okresný súd Nitra), nie prokurátor.
Aktuálny článok obsahuje neúplnú informáciu o dôvodnosti podania obžaloby JUDr. Viery Sokirkovej na Viliama M. pre trestný čin vraždy (z tohto trestného činu bol obvinený aj Karol M.). Prokurátorka JUDr. Viera Sokirková pri podaní obžaloby postupovala v súlade so zákonom. GP SR využila všetky zákonné prostriedky na odsúdenie Viliama M., vrátane podania podnetu ministrovi spravodlivosti SR na podanie dovolania.
V aktuálnom článku redaktor na podporu svojich skutočností a informácií používania vyjadrenia Lucie Kurilovskej, odborníčky na trestné právo. Ide o vyjadrenia obsahovo totožné, aké použila v článku dňa 17. 10. 2013. Na tieto vyjadrenia Lucie Kurilovskej reagovala GP SR dňa 23. 10. 2013 listom adresovaným ministrovi spravodlivosti SR. Listom GP SR bol minister spravodlivosti SR uzrozumený s aktuálnym stavom trestných stíhaní Karola M., ktoré informácie a právne stanovisko vyvrátili vyjadrenia Lucie Kurilovskej.
GP SR opätovne zdôrazňuje, že trestné stíhanie proti Karolovi M. bolo a je vedené v súlade so zákonom, rešpektujúc zásadu špeciality a jej úpravu v zákone o európskom zatýkacom rozkaze a judikatúru Súdneho dvora EÚ (prípad Laymann, Pustovov – C – 388/08 PPÚ ods. 73, 74). Na základe uznesenia Najvyššieho súdu Poľskej republiky z 19. 02. 2014 opakovane koná o vydaní dodatočného súhlasu na trestné stíhanie Karola M. pre justičné orgány SR, Krajský súd v Krakove.
Nie je tiež pravdou tvrdenia redaktora, že GP SR prostredníctvom svojej hovorkyne neposlala redaktorovi odpovede a nedvíhala mu telefón. Redaktor poslal otázky e-mailom dňa 11. 11. 2016 bez uvedenia termínu dodania odpovedí! Redaktorovi bolo rovnako emailovou formou 14. 11. 2016 odpovedané, že jeho otázky sú v štádiu vybavovania a po zadovážení odpovedí, mu budú aj poslané (adresované otázky sa týkali troch prokurátorov). Nasledujúci deň t. j. 15. 11. 2016 bol o tom redaktor aj telefonicky upovedomený! Odpovede boli redaktorovi formou e-mailu odoslané 21. 11. 2016 o 10.54 h, teda ešte do uzávierky.
Na záver sa GP SR pýta vydavateľa týždenníka Plus 7 dní, akú objektivitu a pridanú hodnotu má uverejnený článok, ktorý svojím obsahom má za cieľ osočiť a spochybniť profesionalitu a vážnosť prokuratúry? GP SR s poľutovaním sleduje aktivity redaktora týždenníka Plus 7 dní Ivana Mega, ktorý dlhodobo robí PR odsúdenému Mikulášovi Černákovi a zároveň účelovo znehodnocuje profesionálne úspechy prokuratúry v boji proti organizovanému zločinu. Generálna prokuratúra SR sa pýta – CUI BONO? ...