2. 4. 2006

DÚFAJME

DÚFAJME

Väčší dohľad nad priebehom volebnej kampane v médiách než v minulosti čaká pred predčasnými parlamentnými voľbami Radu pre vysielaniu a retransmisiu (RVR). Člen RVR Miloš Mistrík povedal , že licenčná rada sa v súčasnosti pripravuje na širšie kompetencie, ktoré jej vyplývajú zo zmien v zákone o voľbách do Národnej rady (NR) SR. Podľa zákona totiž bude kampaň popri verejnoprávnych médiách po prvý raz prebiehať aj v súkromných. Tieto voľby taktiež po prvýkrát nebudú mať informačné predvolebné moratórium. Obe tieto novinky podľa Mistríka vychádzajú z predpokladu, že Slovensko je vyspelá demokracia. Verí, že správanie sa médií to potvrdí. Moratórium sa bude vzťahovať len na prieskumy. "Keďže bolo zrušené volebné moratórium, bude RVR sledovať najmä mobilizačné podnety," konštatoval Mistrík. Medzi takéto podnety môže patriť napríklad zverejnenie neoverenej, nepravdivej alebo len čiastočne pravdivej informácie, ktorá môže ovplyvniť voličov. Podľa Mistríka by bolo korektné, ak by sa médiá v predvečer volieb zdržali komentárov k voľbám, mali by informovať neutrálne a dať priestor všetkým dotknutým stranám. Oproti minulosti je nový zákon o voľbách do NR SR lepší v tom, že presne hovorí, v čom spočíva rovnoprávny prístup v prezentácií kandidujúcich politických subjektov, tvrdí mediálny analytik Miroslav Kollár z Inštitútu pre verejné otázky (IVO), ktorý je zároveň predsedom Rady STV. To zlepšilo aj podmienky pre vysielanie politických diskusií v STV, ktoré tentoraz nebude ovplyvňovať striktná minutáž. V praxi to znamená, že ak moderátor dá politikovi otázku a on nebude odpovedať, nebude sa čakať kým mu vyprší čas na ňu určený, ale slovo dostane ďalší hosť diskusie. "Volebná kampaň má byť službou občanovi," myslí si Kollár. Rada STV preto bude monitorovať počas celej kampane všetky hlavné publicistické a spravodajské relácie. Rada STV sa už vysielaním počas volebnej kampane zaoberala a podrobne ho preberie na najbližšom zasadnutí, ktoré bude v polovici apríla. Predseda Rozhlasovej rady Vladimír Talian povedal , že rada sa problematike volebnej kampane bude venovať na najbližšom zasadnutí po voľbe generálneho riaditeľa SRo. To by malo byť v apríli. Vysielanie politickej reklamy, teda oficiálna predvolebná kampaň sa začína 21 dní pred voľbami, 27. mája. Podľa zákona o voľbách do Národnej rady SR ,Slovenský rozhlas a Slovenská televízia vyhradia na politickú reklamu celkovo 10 hodín vysielacieho času. Rovnaký čas musia venovať aj diskusiám, súkromné médiá debaty ponúknuť môžu, no nemusia. Ak by tak chceli urobiť, musí ich zaradenie do programovej štruktúry schváliť Rada pre vysielanie a retransmisiu. Vysielateľ s licenciou je povinný predložiť rade najneskôr 30 dní pred začiatkom vysielania projekt relácie, ktorý musí okrem iného obsahovať spôsob výberu účastníkov diskusií, aby nebola žiadna politická strana alebo koalícia znevýhodnená. Politická reklama sa nesmie vysielať v čase, ktorý je vyhradený na reklamu a za jej obsah zodpovedajú kandidujúce subjekty. Za diskusie zodpovedá médium, sledovať ich bude Rada STV a Rozhlasová rada a tiež RVR. SRo a STV sa musia postarať, aby politická reklama bola zreteľne označená a oddelená od ostatných relácií oznamom, že ide o platené vysielanie. Tieto pravidlá platia aj pre súkromné médiá, ktoré vysielajú na základe licencie. Verejnoprávne aj súkromné médiá musia rozdeliť vysielací čas medzi všetky kandidujúce politické strany alebo koalície tak, aby žiadna nebola znevýhodnená. Prípadné spory o rovnosti rozdelenia a určenia času na vysielanie politickej reklamy, alebo na účasť v diskusných reláciách rieši Ústredná volebná komisia (ÚVK). Politickú reklamu vo vysielaní SRo, STV a u vysielateľov s licenciou si platia kandidujúce politické subjekty. Verejnoprávni aj súkromní vysielatelia musia zabezpečiť pre všetky kandidujúce politické subjekty rovnaké podmienky nákupu vysielacieho času a rovnaké cenové a platobné podmienky. Spolu s vysielaním politickej reklamy a predvolebných debát sa začína 27. mája aj kampaň na verejných priestranstvách. Miesta, na volebné plagáty a iné nosiče informácií, vyhradia obce. Ich plocha pritom musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich politických subjektov. O sankciách za porušenie pravidiel vysielania politickej reklamy hovorí zákon o vysielaní a retransmisii.