4. 4. 2006

Rezort kultúry hľadá spôsoby zlepšenia hospodárenia TASR

Rezort kultúry hľadá spôsoby zlepšenia hospodárenia TASR
Ministerstvo kultúry SR pripúšťa, že negatívny trend vo výnosoch Tlačovej agentúry SR - Slovakia (TASR) pokračoval aj vlani. Tržby z poskytovania služieb sa naplnili oproti rozpočtu len na 75 percent a pokračujúca výstavba okolo budovy TASR spôsobila pokles príjmov z prenájmu o 37 percent. Tieto skutočnosti spôsobili, že TASR skončila so záporným hospodárskym výsledkom, tvrdí MK SR v reakcii na v pondelok zverejnenú správu o činnosti TASR. V správe sa uvádza, že TASR ukončila minulý rok "bez akýchkoľvek finančných podlžností voči štátu a svojim dodávateľom" a konštatuje, že štátom dotovaná agentúra ukončila hospodárenie so stratou 6,984 milióna korún. MK SR preto začalo hľadať spôsoby ako pozitívne ovplyvniť hospodárenie TASR. Jedným z nich je riešenie problémov, ktoré spôsobila TASR výstavba v jej okolí. Ako sa ďalej uvádza v reakcii MK SR, ktorú poskytla generálna riaditeľka sekcie médií a audiovízie MK SR Zuzana Mistríková, zásadné riešenie postavenia a hospodárenia TASR môže priniesť až nový zákon o TASR, je však reálny až po voľbách. MK SR konštatuje, že v tomto volebnom období opakovane predkladalo návrh nového zákona, ktorý však pre neexistenciu politickej vôle nebolo možné prijať. TASR podľa MK SR zostavila na rok 2005 rozpočet nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku so stratou 10 miliónov korún, ktorú mali vytvoriť nepokryté odpisy. TASR argumentovala tým, že vzhľadom na vývoj jej výnosov nebude v jej silách odpisy skutočne kryť. Po nesúhlasnom stanovisku ministerstva kultúry pripravila TASR upravený vyrovnaný rozpočet. TASR prijala opatrenia na zníženie nákladov aj voči upravenému rozpočtu, o čom podľa MK SR svedčia aj výsledné čísla - pri nákupoch čerpala TASR len 68,9 percent, službách 91,4 percent, osobných nákladoch 91,4 percent a ostatných nákladoch 83,7 percent. Tým vznikla úspora cca 12,7 milióna Sk. TASR mala pôvodne z tohtoročnej dotácie od štátu, ktorá dosiahla 44,863 mil. Sk, určených na odpisy 10 miliónov korún. Nakoniec však boli odpisy znížené na 1,5 milióna korún. MK SR so znížením odpisov súhlasilo vzhľadom na možnosť, stanovenú zákonom o rozpočtových pravidlách, vyrovnať stratu z predchádzajúcich období z nevykrytých odpisov aj z fondu reprodukcie, konkrétne rozpočtovým opatrením z 24. novembra 2005. "Tomuto súhlasu predchádzala žiadosť TASR, ktorá neplánovala čerpanie fondu reprodukcie na obstaranie hmotného a nehmotného investičného majetku v objeme 10 mil. Sk, ale len 1,5 mil. Sk," tvrdí MK SR. Ako dodáva, TASR ako príspevková organizácia štátu je samostatnou právnickou osobou, za ktorej hospodárenie a činnosť je v plnom rozsahu zodpovedný štatutárny orgán, teda generálny riaditeľ. Spôsob financovania TASR štátom je podľa Protimonopolného úradu (PMÚ) SR nesprávny. Rada PMÚ vydala 24. marca rozhodnutie, v ktorom potvrdila porušenie zákona o ochrane hospodárskej súťaže MK SR a uložila mu pokutu vo výške 200-tisíc korún. V rozhodnutí PMÚ konštatuje, že "MK SR konaním pri poskytovaní finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu formou príspevku pre TASR na rozpočtový rok 2005 umožnilo používanie verejných zdrojov aj na také činnosti TASR, ktoré sú poskytované v konkurenčnom prostredí, čo malo za následok skresľovanie konkurenčných podmienok na trhu a tým aj obmedzenie hospodárskej súťaže." Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 29. marca. Nedá sa voči nemu odvolať, len podať žalobu na Krajský súd v Bratislave do dvoch mesiacov od jeho doručenia.