5. 1. 2015

Slovenský syndikát novinárov má 25 rokov. Prežije ?

Slovenský syndikát novinárov má 25 rokov
Prežije ?

Slovenský syndikát novinárov (SSN) je nezávislá organizácia novinárov. Založený bol pred 25 rokmi v Bratislave 5. januára 1990. Týmto dňom zároveň zanikol Slovenský zväz novinárov. Syndikát združuje zamestnancov printových, rozhlasových, televíznych a digitálnych médií, tlačových agentúr a tiež nezávislých novinárov a publicistov. Je členom Medzinárodnej federácie novinárov (MFN) a Európskej federácie novinárov (EFN) so sídlom v belgickom Bruseli.
SSN pôsobí vo viacerých oblastiach. V pracovno-právnej oblasti obhajuje profesijné záujmy svojich členov, sprostredkúva uzatváranie kolektívnych zmlúv, poskytuje právnu ochranu v prípade pracovných sporov, v oblasti mediálnych zákonov sa pravidelne podieľa na ich pripomienkovaní, dbá o ich dodržiavanie a poskytuje svojim členom právnu pomoc. V sociálnej a právnej oblasti prostredníctvom Sociálneho fondu poskytuje svojim členom sociálnu výpomoc. Venuje sa aj vzdelávaniu novinárov, je jedným zo zakladajúcich členov Akadémie médií. V oblasti medzinárodnej spolupráce novinárov spolupracuje s novinárskymi organizáciami v zahraničí a vlastným členom sprostredkúva vybavenie medzinárodného novinárskeho preukazu MFN. V oblasti informačného servisu poskytuje servis novinárom a vytvára možnosť informovať novinársku obec o tlačových podujatiach, zverejňovať tlačové správy, poskytuje priestory na konanie tlačových besied.
Syndikát udeľuje každoročne ocenenie Mercurius veridicus ex Slovakia (Cena SSN) za celoživotné dielo v oblasti žurnalistiky a za novinársky čin roka.
Počas panelovej diskusie na tému "25 rokov slobodných médií na Slovensku", ktorá sa uskutočnila v Bratislave 20. novembra 2014, odzneli informácie z histórie SSN. Ako povedal jeho bývalý predseda Ján Füle ((1995-2001), po Nežnej revolúcii v novembri 1989 došlo ešte počas fungovania Československého zväzu novinárov k rehabilitácii kolegov, ktorých z bývalého Slovenského zväzu novinárov vylúčili po roku 1968. Zároveň už 5. januára 1990 na spoločnom sneme s českými kolegami došlo k dohode o rozdelení Československého zväzu novinárov na dva syndikáty.
SSN vybudoval postupne regionálne organizácie v každom krajskom meste. Jeho členovia pracujú vo viacerých kluboch (napríklad Klub športových novinárov, klub FIJET a. i.)
V súčasnosti SSN riadia štatutárni zástupcovia Klára Grosmannová (1. podpredsedníčka SSN), Daniel Modrovský (2. podpredseda SSN) a Vladimír Ješko (predseda Kontrolnej rady SSN).

Copyright © TASR 2015