18. 5. 2016

List ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR M. Lajčáka adresovaný Petrovi Kunderovi z Aliancie Fair Play v súvislosti s jeho vyjadreniami pre dnešné vydanie denníka SME

List ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR M. Lajčáka 

adresovaný Petrovi Kunderovi z Aliancie Fair Play v súvislosti s jeho vyjadreniami pre dnešné vydanie denníka SME


Vážený pán Kunder, v denníku SME bol dňa 18. mája 2016 zverejnený manipulatívny a zavádzajúci článok s názvom „Dali ste Lajčákovi lepšiu ponuku ako Evka? Ak sa nepriznáte, na rezorte sa doklad nenájde“, v obsahu ktorého sú i Vaše expresívne vyjadrenia týkajúce sa postupu pri uzatváraní zmluvy o spolupráci pre predstavovaní loga predsedníctva v Rade Európskej únie. Ide o vyjadrenia „Je to jasný znak, že minister nedokáže riadiť ministerstvo ani na úrovni bačov v časoch monarchie. Po nich sa totiž zachovali písomné doklady, koľko oviec mali a čo sa s nimi stalo.“ a „Presne rovnako by to vyzeralo, keby nejaký úradník dohodol kšeft so svojím kamošom pri piatkovom mariáši v krčme. Ide pritom o sumu, ktorú mnohí ľudia nezarobia ani za celý život.“ Jednoznačne si vyprosím, aby sa niekto vyjadroval na adresu MZVaEZ alebo na adresu mojej osoby takýmto neprimeraným až primitívnym spôsobom. Tieto vyjadrenia neoprávnene zasahujú do ochrany osobnosti zakotvenej v ustanovení § 11 Občianskeho zákonníka. Ako verejný činiteľ som si vedomý, že hranice prijateľnej kritiky sú širšie u politikov než u súkromných osôb, čo už vo viacerých rozhodnutiach judikovali súdy Slovenskej republiky, ako aj Európsky súd pre ľudské práva. Vaše výroky sú však už neprípustnými hodnotiacimi úsudkami o mojej osobe, pretože na kritiku ste použili výrazy, ktorých miera expresivity je v značnom nepomere k cieľu kritiky, resp. jej obsah je neprimeraný posudzovanému konaniu a vyplýva z nich úmysel zneváženia či urážky (rozsudok NS ČR z 31.1.2007, sp. zn. 30Cdo 1941/2007). Žiadne z právnych ustanovení Vás neoprávňuje bezdôvodne a bez akéhokoľvek substantívneho základu spochybňovať kredibilitu verejne činnej osoby, teda v tomto prípade mňa. Ak takto vnímate svoju úlohu, tak ju vnímate veľmi zle. Výnimka z postupov podľa zákona č. 343/2016 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá je v súvislosti so zadávaním podlimitných zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby súvisiacej so zabezpečením prípravy a výkonom predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie ustanovená v § 1 ods. 12 písm. l) tohto zákona, je jednou zo 63 tam ustanovených zákonných výnimiek, pričom pri ich aplikácii v jednotlivých prípadoch tento zákon neupravuje žiadne ďalšie náležitosti potrebné pre zadanie zákazky. Z toho vyplýva, že citovaný zákon skutočne neukladá subjektom verejnej správy žiadne povinnosti pri výbere zmluvnej strany, avšak na druhej strane majú tieto subjekty ďalšie povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárnom a efektívnom vynakladaní verejných financií, ktoré sú povinné dodržiavať.
Ako je uvedené vyššie, výnimka pre zadávanie podlimitných zákaziek je ustanovená v zákone o verejnom obstarávaní.
Táto výnimka bola nevyhnutná, pretože sme potrebovali: 1) zaručiť, že pre potreby prezentácie slovenského predsedníctva vysúťažíme slovenské produkty, čo dovtedajšia legislatíva negarantovala 2) predísť situáciám, kedy by niekto cielenými obštrukciami mohol zabrániť zabezpečeniu potrebného produktu alebo služby pre potreby predsedníctva. O tomto sme opakovane informovali verejnosť i lídrov parlamentných politických strán. Ak Vám to uniklo, vždy ste sa mohli tohto rezortu spýtať.

MZVaEZ však neeviduje, že by ste sa v uplynulom období akýmkoľvek spôsobom obrátili na náš rezort, či už priamo, nepriamo, písomne, mailovo alebo osobne so žiadosťou o informácie k uvedenej téme. Neevidujeme ani žiadnu Vašu žiadosť o poskytnutie informácie v súvislosti s organizáciou a právnymi vzťahmi pri poskytovaní služieb na účel predstavovania loga predsedníctva v Rade Európskej únie.
O to viac je opovrhnutia hodné, keď sa takýmto diletantským spôsobom vyjadrujete do konkrétneho média k téme, o ktorej nič neviete.
Vaše vyjadrenia v denníku SME preto v kontexte s poslaním Aliancie Fair Play spochybňujú jej základné hodnoty, a to najmä odbornosť, profesionalitu a etiku. Je preto prejavom neodbornosti, ak pri zverejňovaní Vašich hodnotiacich úsudkov majúcich vplyv na ochranu osobnosti vychádzate z informácií, ktoré ste nezískali od subjektu, ktorý podrobujete kritike a ani ste sa nesnažili akýmkoľvek spôsobom tieto informácie overiť.


TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.