19. 5. 2016

RTVS NEWS

RTVS NEWS

Rozhlas a televízia Slovenska a New Hattrick s.r.o. podpísali zmluvu o vzájomnej spolupráci zmluvných strán pri výrobe audiovizuálneho diela s pracovným názvom: „Nikto nie je dokonalý“ v rozsahu 15 častí , z toho 14 bežných relácií a jednej špeciálnej
Silvestrovskej relácie.
Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za výrobu 14 (bežných) častí AVD vrátane práv na ich použitie v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve cenu 398.874,00 eur bez dane z pridanej hodnoty. Cena za jednu bežnú časť AVD je 28.491,00 eur bez
DPH. Za výrobu jednej samostatnej špeciálnej silvestrovskej časti AVD zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi cenu 43.578,00
eur bez DPH. Za výrobu všetkých 15 častí AVD je objednávateľpovinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu celkom 442.452,00 eur bez DPH. K uvedenej cene bude pripočítaná DPH v zmysle platných právnych predpisov.