21. 12. 2016

RADA RTVS

RADA RTVS

Rada RTVS prerokovala a schválila Návrh rozpočtu a programového konceptu Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) na rok 2017 vrátane návrhu záväzných ukazovateľov rozpočtu, ktoré sú špecifikované v položke bežné výdavky v čiastke 123.770.608 eur, v položke kapitálové výdavky v sume 5.568.785 eur.
Rada RTVS upozorňuje na riziko vo výdavkovej časti rozpočtu na rok 2017 z dôvodu chýbajúcich zdrojov na vytvorenie dostatočných finančných rezerv na krytie prípadných plnení prebiehajúcich súdnych sporov. Zároveň konštatuje, že rozpočet nie je rozvojový, ale je stabilizačný a šetriaci. Opätovne upozorňuje, že súčasný model financovania RTVS nedostatočne pokrýva jej potreby na ďalší rozvoj, čo sa prejavuje napríklad aj v narastaní investičného dlhu, v obmedzených možnostiach pre tvorbu finančných rezerv, ako aj pri výrobe vlastnej tvorby.
Návrh rozpočtu RTVS na rok 2017 predpokladá celkové príjmy vo výške 130.139.393 eur. Podstatnú položku tvoria daňové príjmy vo výške 77.000.000 eur (tzv. koncesionárske poplatky), granty a transfery vo výške 26.003.600 eur. Na základe tzv. zmluvy so štátom dostane RTVS na realizáciu programov vo verejnom záujme 26.000.000 eur, 19.300.000 eur je určených na televízne programy vo verejnom záujme, 2.700.000 eur na rozhlasové programy, kapitálové výdavky v sume 3.000.000 eur a 1.000.000 na zabezpečenie rozhlasového vysielania do zahraničia.
Podľa schváleného materiálu predstavujú celkové výdavky sumu 129.339.393 eur, v tom bežné výdavky 123.770.608 eur, kapitálové výdavky 5.568.785 eur.
Rada RTVS sa oboznámila s priebežnou informáciou o činnosti Komisie na interné preskúmanie redakčných výstupov v súvislosti s obvineniami zamestnancov Sekcie spravodajstva, športu a publicistiky RTVS, z možného nadržiavania konkrétnej politickej strane. Rada uznesením zaviazala generálneho riaditeľa Václava Miku o predloženie komplexnej správy do 5. januára budúceho roka s tým, že prerokovaná bude na prvom zasadnutí rady 12. januára 2017. Vedúcim komisie na strane RTVS je šéfeditor televízneho spravodajstva Juraj Fellegi, na strane rady jej podpredseda Martin Kákoš.

Copyright © TASR 2016