12. 11. 2018

FMK UCM v Trnave zriadila Školiace mediálne centrum

FMK UCM v Trnave zriadila 


Školiace mediálne centrum

FMK UCM v Trnave zriadila Školiace mediálne centrum (ŠMC) zamerané na podporu a rozvoj mediálnych kompetencií žiakov, študentov a pedagógov základných a stredných škôl, ale aj ďalších subjektov. Novovzniknuté centrum bude tiež slúžiť na rozvoj lektorských a odborných kompetencií študentov FMK UCM.

ŠMC ponúkne vzdelávacie programy ťažiskovo zamerané na reflexívno-produktívne učenie a učenie sa o médiách. Tieto programy majú rozvíjať najmä praktické zručnosti účastníkov v práci s médiami, ich hodnotiace a kritické myslenie vo vzťahu k mediálnym obsahom a zodpovedný prístup v zaobchádzaní s médiami.

Praktická práca s médiami bude zameraná na prípravu, tvorbu a publikovanie mediálneho obsahu v tlačenej, auditívnej, audiovizuálnej a multimediálnej podobe (fotografie, časopisy, videá, filmy, webové stránky a pod.). Účastníci vzdelávacích programov spoznajú formálne a obsahové zložky tvorby mediálnych produktov, získajú autentické skúsenosti s podmienkami mediálnej produkcie, ako aj poznatky o technických a organizačných aspektoch fungovania médií. Osvojenie si týchto vedomostí, zručností a postojov umožní absolventom vzdelávania kriticky vnímať a hodnotiť rôzne druhy informácií a mediálnych obsahov.
Hlavné činnosti ŠMC FMK UCM v súlade s poslaním inštitúcie

realizácia krátkodobých vzdelávacích kurzov, exkurzií, školení či súťaží,
prevádzkovanie interaktívnej multimediálnej učebnej platformy s e-learningovými kurzami a metodicko-didaktickou platformou,
realizácia odbornej a lektorskej praxe študentov FMK UCM študijných programov: aplikované mediálne štúdiá (AMES), masmediálna komunikácia (KOMU) a teória digitálnych hier (TEDI),
tvorba a sprístupnenie didakticko- metodických materiálov a mediálnych produktov,
sprístupnenie svojho materiálno-technického a priestorového vybavenia na praktickú tvorbu mediálnych produktov,
poskytovanie poradenskej činnosti žiakom, študentom a pedagógov ZŠ a SŠ a pod.,
objednanie zabezpečenie vzdelávacej činnosti v externom prostredí,
projektová a výskumná činnosť – výskumné projekty zamerané na evalváciu úrovne mediálnych kompetencií žiakov, študentov, pedagógov ZŠ, lektorských zručností a pod.

Aktivity sa uskutočnia v priestoroch FMK UCM s dostupným technickým, technologickým a prístrojovým vybavením v HD štúdiu t.j. vo zvukovom a televíznom štúdiu, fotografickom ateliéri, PC miestnosti, resp. ďalších. Vzdelávacia činnosť sa bude realizovať aj prostredníctvom fakultných médií (študentského časopisu Atteliér, študentského rádia Aetter, FMK a študentskej televízie FMK TV).

Prostredníctvom svojich činností umožní ŠMC materiálno-didaktickú podporu výučby mediálnej výchovy na základných a stredných školách na Slovensku.