13. 1. 2016

RTVS NEWS

RTVS NEWS
Rozhlas a televízia Slovenska a Fool Moon s.r.o. uzavreli 2 zmluvy o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela animovaného seriálu s názvom: “ Websterovci(Pavúky z rohu)”, počet častí: 7 , každá s dĺžkou cca 11 minút. Celý seriál Websterovci bude mať vo finále 13 častí.

Celkový rozpočet 2.-7. časti seriálu je 599.160.-€. Náklady za 1. časť v rámci vývoja (50.000.-€)budú započítané do percentuálneho podielu obidvoch partnerov. Zmluvné strany sa dohodli, že RTVS za výrobu 2.-7. časti seriálu v rokoch 2016 a 2017 zaplatí partnerovi cenu vo výške 226.080.-€ vrátane DPH v týchto splátkach: Za 2. a 3. časť cenu á 40.560.-€ za jednu časť a za 4 .-7. časť á 36.240.-€ za jednu časť vrátane DPH.
Prvá časť seriálu bola vyrobená a financovaná v rámci vývoja formátu, zmluva číslo ZM2003750,mimo režimu Zmluvy so štátom. Druhá až siedma časť bude vyrobená v zmysle zmluvy číslo ZM2009508 v režime Zmluvy so štátom.

Zmluva na 8.-13. časť sa uzatvára mimo režimu Zmluvy so štátom.V prípade, že RTVS a MK uzatvoria Zmluvu so štátom na ďalšie roky (od roku 2018) môže RTVS dodatkom preradiť výrobu do režimu ZsŠ.

Celkový rozpočet 8.-13. časti seriálu je 599.160.-€.
Zmluvné strany sa dohodli, že RTVS za výrobu 8.-13. časti seriálu v rokoch 2018 a 2019 zaplatí partnerovi cenu vo výške 217.440.-€ vrátane DPH v týchto splátkach:
Po odovzdaní každej časti seriálu a prevzatí na KP schvaľovacej bude uhradená suma 36.240.-€ vrátane DPH.
Cena podľa prvej vety bola s ohľadom na bod 4.2. a 4.6. tejto zmluvy dohodnutá ako najvyššiamožná (limitná) cena za AVD.
Okrem finančného vstupuje RTVS aj vecným plnením vo výške 1.500.-€ za jednu časť.