15. 1. 2016

RTVS NEWS

RTVS NEWS
Rozhlas a televízia Slovenska a Diploma, s.r.o. uzavreli zmluvu o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela s názvom: „Daj si čas“ v rozsahu 15 častí. Ide o zábavno-súťažnú reláciu pre deti.
Zmluvné strany sa dohodli, že RTVSľ zaplatí zhotoviteľovi za výrobu 15 častí AVD vrátane práv na ich použitie v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve cenu
241 164 eur vrátane DPH.
Cena za jedno AVD je 16 077,60 eur vrátane DPH.

RTVS sa však ešte zaväzuje, že zhotoviteľovi za účelom výroby jednotlivých AVD podľa tejto zmluvy na vlastné
náklady a nebezpečenstvo obstará s dostatočným časovým predstihom potrebné priestory štúdií RTVS, v ktorých bude
AVD vyrábané s potrebným funkčným vybavením a zariadením a osobami spôsobilými na údržbu a prevádzku týchto
zariadení, najmä:
a) štúdio s obsluhou,
b) obrazovú réžiu s osádkou,
c) zvukovú réžiu,
d) službu kostýmerky, maskérky a rekvizitára, asistenta zvuku,
e) vnútorné ozvučenie,
f) 6 kamier
g) 1 jimmy jib
h) záznam programu,
i) svetelný park / biele svetlo/ s obsluhou
j) produkčnú miestnosť
k) miestnosť pre umiestnenie obslužných počítačov,
l) šatne pre hostí a účinkujúcich,
m) bezpečnostná služba počas výroby
n) zdravotná služba počas výroby
o) upratovacia služba počas výroby
p) v prípade nesúvislej výroby montáž a demontáž scénickej dekorácie medzi jednotlivými výrobami.