13. 2. 2015

Reakcia vedúceho Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky Ing. Ivana Mikuša, PhD., k medializovaným informáciám Denníka N a denníka SME

Reakcia 


vedúceho Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky Ing. Ivana Mikuša, PhD., k medializovaným informáciám Denníka N a denníka SME


Vedúci Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „Kancelária ústavného súdu“) Ing. Ivan Mikuš, PhD., dňa 12. februára 2015 o 16. 08 h poskytol tlačovým agentúram TASR a SITA a zverejnil na webovej stránke Ústavného súdu Slovenskej republiky (www.concourt.sk) svoje stanovisko k výsledkom vnútorných kontrol zameraných na čerpanie a využívanie finančných prostriedkov v Kancelárii ústavného súdu.

Dôvodom zverejnenia bolo informovať verejnosť o pravdivých, a nie Denníkom N skreslených skutočnostiach a zároveň zodpovedať na otázky, o ktoré sa redaktorka z Denníka N v súvislosti s kontrolou nezaujímala, napr. aké je postavenie Kancelárie ústavného súdu, v koho kompetencii je okrem iného personálne riadenie Kancelárie ústavného súdu a aký bude môj ďalší postup v súvislosti s touto kontrolou a jej výsledkami.

Aj napriek tomu, že som vo svojom stanovisku jednoznačne uviedol, že:

1. Kancelária ústavného súdu je právnická osoba a jej postavenie a úlohy upravuje zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov,
2. z uvedených právnych predpisov vyplýva, že organizačné, personálne, ekonomické, administratívne a technické zabezpečenie Ústavného súdu Slovenskej republiky plní Kancelária ústavného súdu. Vzhľadom na túto skutočnosť za uvedené činnosti teda zodpovedám výlučne ja, a nie predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky,
3. predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky nemá právomoc na riadenie Kancelárie ústavného súdu ani na riešenie ekonomických a personálnych otázok zamestnancov Kancelárie ústavného súdu s výnimkou právomoci menovať a odvolávať vedúceho Kancelárie ústavného súdu,
denník SME odvolávajúc sa na skresľujúci článok Denníka N z 12. februára 2015 úmyselne poskytol svojim čitateľom nepresné, a teda zrejme účelovo zavádzajúce informácie o spomínanej kontrole, o jej výsledku a o prijatých opatreniach. Tento denník v článku pod titulkom „Na Ústavnom súde odhalili podvod“ publikovanom 13. februára 2015, t. j. niekoľko hodín po zverejnení oficiálneho stanoviska Kancelárie ústavného súdu, nepovažoval za potrebné čerpať z môjho oficiálneho stanoviska, ale poskytol svojim čitateľom „prerozprávanú“ interpretáciu článku Denníka N.
Hoci postup denníka SME tendenčne a neobjektívne informovať o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o predsedníčke Ústavného súdu Slovenskej republiky JUDr. Ivette Macejkovej, PhD., je už notorietou, rovnako ako aj jeho opomínanie jednej z najdôležitejších zásad Etického kódexu SSN vo vzťahu k verejnosti, t. j. „povinnosti dôsledne si overiť každú informáciu, ktorú zverejní, aspoň z dvoch od seba navzájom nezávislých zdrojov“, je typické, že tento denník opätovne ani v tomto prípade nerealizoval svoju povinnosť objektívne informovať verejnosť, ale naopak, informoval nepravdivo, nepresne a zavádzajúco.

vedúci Kancelárie Ústavného súdu SR Ing. Ivan Mikuš, PhD.