13. 2. 2015

RTVS NEWS

RTVS NEWS

Rozhlas a televízia Slovenska a Eibner Production, s.r.o. uzavreli zmluvu o vzájomnej spolupráci zmluvných strán pri výrobe audiovizuálnych diel s pracovným názvom: „Čo ja viem“ v rozsahu 11 častí . Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za výrobu 11 častí AVD vrátane práv na ich použitie v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve cenu 415.683,- € bez DPH. Cena za 1 časť AVD je 37.789,36 € bez DPH.


 
Rozhlas a televízia Slovenska a HITCHHIKER Cinema s.r.o. uzavreli dohodu o podmienkach vzájomnej spolupráce zmluvných strán pri výrobe a ďalšom využití
audiovizuálneho diela s pracovným názvom: “PRVÁ 2015“, počet častí: 6.

námet: Zuzana Liová

prehľad častí:

•PRVÁ: Ľudmila Pajdušáková (scenár a réžia: Lenka Moravčíková)
•PRVÁ: Zora Jesenská (scenár a réžia: Róbert Šveda)
•PRVÁ: Soňa Kovačevičová (scenár a réžia: Tereza Križková)
•PRVÁ: Ľudmila Šapošnikovová (scenár a réžia: Marek Šulík)
•PRVÁ: Izabela Textorisová (scenár a réžia: Daniela Meressa 
     Rusnoková)
•PRVÁ: Magdaléna Schwingerová (scenár a réžia: Peter Kerekes)


Celkový rozpočet výroby AVD predstavuje sumu vo výške 426 497,40 eur vrátane DPH .
Celkový koprodukčný vklad RTVS predstavuje sumu 133 817,40 eur vrátane DPH), z toho vecný vklad predstavuje finančnú hodnotuvo výške 25 817,40 eur .
Finančný vklad RTVS na výrobu 6 častí AVD predstavuje sumu vo výške 108 000,- eur vrátane DPH.
Koprodukčný vklad partnera na výrobu 6 častí AVD predstavuje sumu vo výške 292 680,- eur () vrátane DPH.