11. 2. 2015

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS

Ľudovít Štúr býval v Bratislave na viacerých miestach. S istotou môžeme hovoriť o dvoch bydliskách, celkom prirodzene obe sú na Panenskej ulici, teda v blízkosti lýcea. V dome číslo 19, ktorý patril grófovi Zayovi a slúžil ako konvikt, čiže výchovný ústav so spoločným bývaním, žil Štúr v prvom bratislavskom období (1829-1838) až do odchodu na štúdiá v Halle. Okrem neho v tomto dome, ktorý stojí dodnes a čaká na svoju definitívne zreštaurovanú podobu, bývali aj budúci básnici Janko Kráľ, Andrej Sládkovič, Samo Chalupka, Ján Francisci-Rimavský a ďalší mladí štúrovci.
Druhé trvalejšie bydlisko Ľudovíta Štúra bolo na konci Panenskej ulice, kde dnes stojí obytný dom číslo 1. Na jeho mieste stál kedysi takzvaný Fernolayovský dom, kde Štúr býval po návrate zo štúdií v Halle v rokoch 1840 - 1848 v dvojizbovom byte. Po zákaze pôsobenia na lýceu preniesol sem aj svoju pedagogickú činnosť. Dva razy do týždňa sa po večeroch schádzala u neho slovenská mládež a pokračovala v samovzdelávaní. Ich stretnutia sa udržiavali v najprísnejšej tajnosti.
V tomto dome a byte bola aj redakcia Slovenských národných novín, ktoré po nesmiernych administratívnych ťažkostiach začali vychádzať 1. augusta 1845 a pretrvali do 12. júna 1848. Vychádzali dvakrát týždenne s literárnou prílohou Orol tatránsky, ktorá mala dvojtýždňovú periodicitu. No čo bolo najdôležitejšie, vychádzali po slovensky, v pôvodnej Štúrovej a štúrovskej slovenčine. Celkove vyšlo 292 čísel, ktoré mali spolu 1168 strán pri niekoľkých zmenách formátu. V redakčnej práci Štúrovi pomáhal básnik a filozof Peter Kellner-Hostinský, básnik Bohuš Nosák-Nezabudov, básnik a historik Mikuláš Dohnány a neskoršie aj mladší Štúrov brat Janko a Móric Jurecký. O Štúrovu domácnosť a kuchyňu sa starala jeho sestra Karolína, najmladšie dieťa z ich rodiny, ktorej tu dvoril Peter Kellner-Hostinský. Nie je pravda, že Ľudovít Štúr o tom nevedel. Vedel, ale nedal nič najavo.
Nový dom, ktorý je postavený na mieste pôvodného Fernolayovského domu, je od roku 2005 označený pamätnou tabuľou. Text na nej pripomína, že v dome bola nielen redakcia, ale aj administrácia našich prvých politických novín.

Copyright © TASR 2015