4. 4. 2004

ZÁKON o koncesionárskych poplatkoch

ZÁKON č. 212/1995 Z.z.o koncesionárskych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Článok I.Koncesionárske poplatky za rozhlasové a televízne prijímače § 1 Predmet úpravy Tento zákon upravuje platenie koncesionárskych poplatkov za používanie rozhlasových prijímačov a televíznych prijímačov (ďalej len "poplatok"), vyberanie poplatkov, ich vymáhanie a sankcie za omeškanie. § 2 Základné pojmy (1) Rozhlasovým prijímačom alebo televíznym prijímačom (ďalej len "prijímač") sa rozumie prevádzkyschopné telekomunikačné zariadenie určené na príjem a reprodukciu rozhlasových a televíznych programov šírených rozhlasovými alebo televíznymi vysielačmi.(2) Za prijímač podľa tohto zákona sa bez ohľadu na to, či umožňujú príjem a reprodukciu rozhlasových alebo televíznych programov, nepovažujúa) oznamovacie prijímače,b) telekomunikačné zariadenia Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a jeho výkonného orgánu štátnej správy používané výhradne na technickú kontrolu vysielania,c) telekomunikačné zariadenia Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie používané výhradne na kontrolu vysielania,d) telekomunikačné zariadenia výhradne zaisťujúce bezpečnosť a prevádzku premávky,e) telekomunikačné zariadenia Slovenských telekomunikácií používané na technické zabezpečenie a kontrolu vysielania. § 3 Platiteľ poplatkov (1) Platiteľom poplatkov je fyzická osoba, ktorá prijímač vlastní, samostatne zárobkovo činná osoba 1a), ktorá prijímač eviduje v účtovníctve, a právnická osoba , ktorá prijímač eviduje v účtovníctve.(2) Ten, kto zaplatí poplatok za jeden prijímač, môže sám alebo s príslušníkmi svojej domácnosti používať viac prijímačov, a to v byte alebo mimo domu.(3) Platiteľ poplatku je povinný zaplatiť poplatok za prijímač vyberateľovi poplatku vo výške ustanovenej týmto zákonom do 15. dňa v mesiaci.(4) Ak je platiteľ poplatku právnická osoba alebo samostatne zárobkove činná fyzická osoba, je povinný platiť poplatok za každý prijímač.(5) Namiesto vlastníka prijímača je povinný platiť poplatok ten,a) kto vykonáva právo hospodárenia k prijímačom vo vlastníctve štátu,b) kto má prijímač na území Slovenskej republiky v držbe, ak tu vlastník nemá sídlo alebo trvalý pobyt.(6) Povinnosť zaplatiť poplatok vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po tom, ako platiteľ poplatku nadobudol prijímač a skončí sa posledným dňom mesiaca, v ktorom zaniká povinnosť platiť poplatok.(7) Osoba, ktorá nemá povinnosť platiť poplatok podľa § 4a ods.3, preukáže túto skutočnosť vyberateľovi poplatkov čestným vyhlásením.(8) Platiteľ poplatkov podľa odsekov 1 až 4 je povinný vyberateľovi poplatkova) oznámiť do 15 dní vznik povinnosti platiť poplatok, a to aj v prípade, ak mu táto povinnosť vznikla opäť po predchádzajúcom uplatnení zániku povinnosti platiť poplatok s uvedením mena, priezviska, rodného čísla a adresy trvalého bydliska; právnické osoby a samostatne zárobkovo činné osoby presné označenie ich názvu, sídla, obchodného mena a identifikačného čísla,b) oznámiť do 30 dní zmenu trvalého bydliska, zmenu priezviska fyzických osôb, zmenu názvu, obchodného mena, sídla a identifikačného čísla právnických osôb a samostatne zárobkovo činných osôb.(9) Povinnosť platiť poplatok zaniká, ak sa prijímač zničí alebo je neopraviteľný, ak prijímač predá, daruje alebo zverí na dlhodobé používanie inej fyzickej osobe § 4Príjemca poplatkov (1) Príjemcom poplatku za rozhlasový prijímač je Slovenský rozhlas. Z poplatku podľa § 3 je vyberateľ poplatkov oprávnený zrážať zmluvne dohodnutú províziu.(2) Príjemcom poplatku za televízny prijímač je Slovenská televízia. Z poplatku podľa § 3 je vyberateľ poplatku oprávnený zrážať zmluvne dohodnutú províziu. § 4a Sadzba poplatkov (1) Mesačná výška poplatku pre fyzickú osobu za používanie rozhlasových prijímačov je 40 Sk a televíznych prijímačov je 100 Sk.(2) Mesačná výška poplatku právnických osôb a samostatne zárobkovo činných osôb za používanie rozhlasových prijímačov je 40 Sk, za používanie televíznych prijímačov je 100 Sk, a to za každý prijímač.(3) Mesačná výška poplatku pre fyzickú osobu, ktorá je poberateľom dôchodku, 1c) ak nežije v domácnosti 1d) s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti, je za používanie rozhlasových prijímačov 20 Sk a za používanie televíznych prijímačov 50 Sk. § 5Vyberateľ poplatkov (1) Vyberateľom poplatkov je právnická osoba na základe zmluvného vzťahu s príjemcom poplatkov.(2) Vzťahy medzi vyberateľom poplatkov, Slovenským rozhlasom a Slovenskou televíziou najmä pri vymáhaní nezaplatených poplatkov, nedoplatkov a poplatkov z omeškania (§ 7 ods. 5, § 8 ods. 2 a § 9 ods. 1) vrátane výšky provízie za vyberanie poplatkov sa zabezpečia zmluvne.(3) Vyberateľ poplatkov na účely tohto zákona vedie evidenciu platiteľov poplatkov, ktorá obsahuje a) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak je platiteľ poplatkov fyzická osoba,b) názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo, ak je platiteľ poplatkov právnická osoba alebo samostatne zárobkovo činná osoba,c) deň, keď sa fyzická osoba alebo právnická osoba stala platiteľom poplatkov,d) počet prijímačov a adresu miesta, kde sú umiestnené, ak ide o platiteľa poplatkov podľa § 3 ods. 4,e) počet a adresu prevádzkarní, ak ide o platitieľa poplatkov podľa § 3 ods. 4.(4) Právnické osoby, ktoré spravujú údaje z Evidencie mesačných záloh na odber elektrickej energie, sú povinné bezplatne poskytnúť vyberateľovi poplatkov na účely utvárania a pravidelnej mesačnej aktualizácie evidencie platiteľov poplatkov tieto údaje: meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu platiteľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov, obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak i o právnickú osobu alebo samostatne zárobkovo činnú osobu. (5) Osobné údaje získané podľa odsekov 3 a 4 a podľa § 10a podliehajú ochrane osobných údajov; 1e) využívať ich môžu iba príjemcovia poplatkov na účely tohto zákona. § 6 Oslobodenie od poplatkov (1) Od povinnosti platiť poplatky sú oslobodení:a) cudzinci, ak ich pobyt na území Slovenskej republiky nepresahuje tri mesiace v kalendárnom roku,b) pracovníci zastupiteľských úradov a misií cudzích štátov, ak nie sú slovenskými štátnymi občanmi a ak je zaručená vzájomnosť,c) občania s ťažkým zdravotným postihnutím.1d)(2) Od povinnosti platiť poplatky sú oslobodení aja) prevádzkovatelia rozhlasového alebo televízneho vysielania zo zákona a Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie,b) zariadenia sociálnych služieb alebo humanitárne zariadenia, zariadenia Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, predškolské zariadenia, školy 2), zdravotnícke zariadenia s lôžkovými oddeleniami, zastupiteľské úrady cudzích štátov a medzinárodné vládne organizácie.(3) Fyzická osoba, ktorej vznikol nárok na oslobodenie od poplatkov po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, preukáže to na tlačive vyberateľa poplatkov. K tlačivu priloží doklad potrebný na potvrdenie skutočnosti, ktorá je podľa odseku 1 dôvodom na oslobodenie od poplatkov. § 7Kontrola platenia poplatkov (1) Kontrolu platenia poplatkov podľa tohto zákona vykonávajú podľa svojej pôsobnosti Slovenská televízia a Slovenský rozhlas.(2) Každý platiteľ poplatku je povinný Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu na ich výzvu preukázať splnenie povinnosti platiť poplatok.(3) Každá fyzická osoba v Slovenskej republike a každá právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré nie sú platiteľmi poplatkov, sú povinné vyberateľovi poplatkov na jeho výzvu preukázať dôvod oslobodenia od povinnosti platiť poplatok podľa § 6 alebo čestným vyhlásením preukázať skutočnosť, že nie sú vlastníkmi prijímačov alebo že nevykonávajú právo hospodárenia k prijímačom vo vlastníctve štátu.(4) Vyberateľ poplatkov - Slovenská televízia alebo Slovenský rozhlas majú právo vykonať jednorazové technické zameranie na zistenie prijímačov v domácnostiach fyzických osôb a v objektoch právnických osôb.(5) V prípade takého zistenia rozhlasového alebo televízneho prijímača u fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá nezaplatila poplatok za prijímač, má vyberateľ poplatkov - Slovenská televízia alebo Slovenský rozhlas právo vymáhať nezaplatené poplatky podľa § 8 odo dňa zistenia. § 8 Vymáhanie nezaplatených poplatkov (1) Ak platiteľ poplatku nesplní povinnosť podľa § 3 ods. 3 a 8 alebo povinnosť podľa § 7 ods. 2 a 3, je v omeškaní so zaplatením poplatku.(2) Ak je platiteľ poplatku v omeškaní so zaplatením poplatku dlhšie ako jeden mesiac odo dňa splatnosti poplatku (§ 3 ods. 3 a 6), vyberateľ poplatkov - Slovenská televízia alebo Slovenský rozhlas písomne vyzve platiteľa na splnenie povinnosti podľa tohto zákona.(3) Ak platiteľ poplatku nesplní povinnosť označenú vo výzve, Slovenská televízia alebo Slovenský rozhlas po uplynutí určenej lehoty uplatní právo na úhradu nedoplatku na príslušnom súde. § 9Poplatky z omeškania (1) Ak je platiteľ poplatku (§ 3) v omeškaní s platbou dlhšie ako dva mesiace a dodržal sa postup podľa § 8, Slovenská televízia alebo Slovenský rozhlas požiada platiteľa o zaplatenie poplatku z omeškania.(2) Poplatok z omeškania podľa ods. 1 je 5 000 Sk u fyzických osôb a 15 000 Sk u právnických osôb za každý, aj len začatý mesiac omeškania, a to za každý prijímač, za ktorý je platiteľ v omeškaní s platbou.(3) Ak platiteľ poplatku nezaplatí poplatok z omeškania ani do jedného mesiaca po doručení výzvy na jeho zaplatenie (odsek 2), Slovenská televízia alebo Slovenský rozhlas môže uplatniť svoj nárok na súde.(4) Príjmy z poplatkov z omeškania sú príjmami Slovenského rozhlasu, ak ide o poplatky za používanie rozhlasového prijímača, a Slovenskej televízie, ak ide o poplatky za používanie televízneho prijímača. § 10 Použitie príjmov Príjemcovia príjmov z koncesionárskych poplatkov za používanie prijímačov a poplatkov z omeškania uložených podľa tohto zákona sú povinní použiť tieto príjmy len na pokrytie nákladov súvisiacich s výrobou a šírením programov schválených v konkrétnej vysielacej štruktúre príslušnou Radou Slovenského rozhlasu alebo Radou Slovenskej televízie. § 10aPrechodné ustanovenie Sociálna poisťovňa 3) je povinná vyberateľovi poplatkov podľa § 4a ods. 3 na účely aktualizácie evidencie platiteľov poplatkov bezplatne poskytnúť do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona zoznam poberateľov dôchodku, ktorý obsahuje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu poberateľa dôchodku. § 11 Zrušovacie ustanovenia Zrušujú sa:1. § 7 zákona č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov,2. vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 51/1985 Zb., ktorou sa vydáva Rozhlasový a televízny poriadok v znení vyhlášky Federálneho ministerstva spojov č. 76/1987 Zb., vyhlášky Federálneho ministerstva spojov č. 39/1988 Zb., vyhlášky Federálneho ministerstva spojov č. 315/1990 Zb. a vyhlášky Federálneho ministerstva spojov č. 100/1991 Zb. § 11a Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 206/1997 Z.z., ktorou sa ustanovuje výška koncesionárskych poplatkov.Zákon č. 212/1995 Z.z. nadobúda účinnosť 1. novembrom 1995.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-+ Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1996 Z.z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 320/1996 Z.z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/1999 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/2003 Z.z. (účinnosť od 1. 8. 2003) 1a) § 4a zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov1b) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 15/1993 Z.z.. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi, zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov1c) § 7 písm. a) 1., 2., 5. až 9. bod a § 54 zákona č. 100/1988 Z.z. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov . Dôchodky: starobný, invalidný, vdovský, vdovecký, sirotský, manželky, sociálny1d) § 57 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov1e) Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov 2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z.z. o školských zariadeniach. Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.Zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 41/1994 Z. z.3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z.z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov