12. 3. 2005

VÝROKY TÝŽDŇA

VÝROKY TÝŽDŇA Zahradník bude sledovať, ako sa záujem divákov udrží. "Veríme, že bude konečne zrejmé, aký je rozdiel medzi reality show produkovanou vo verejnoprávnej televízii (SuperStar) a v komerčnej televízii (Mojsejovci)," povedal. O štatutárovi Marcelovi Parovi, ktorý má právomoci v oblasti reštrukturalizácie STV, Zahradník povedal, že sa nestíha venovať jednotlivým výpovediam. Para vraj zabezpečoval len celkovú právnu čistotu hromadného prepúšťania. Pretože kritika o tom, že STV ide zlým smerom, je podľa mňa nepodložená, nekvalifikovaná a nemá žiadne reálne argumenty. Treba si uvedomiť dve veci ‑ hospodárime s peniazmi koncesionárov a pre mňa je dôležitý názor verejnosti. Pre mňa je oveľa dôležitejšia reakcia a názor verejnosti, ako názor politika alebo nejakého analytika, ktorí do nás kopú z každej strany a nemá to reálny podklad.Na jednej strane vy hovoríte, že sa kritika znáša zo strany politikov, intelektuálov a niektorých médií, na druhej strane si myslím, že verejnosť, teda 'obyčajný' človek je spokojný s tým, kam sa STV ubrala, takže pre mňa je názor verejnosti dôležitý. Kto je majiteľom tejto televízie? Koncesionári. A preto sú pre mňa divácky záujem a divácke ohlasy také dôležité, lebo oni sú majitelia. Erotický program je navyše proti môjmu vierovyznaniu a navyše by nikdy nedosiahol takú vysokú sledovanosť. Poviem príklad ‑ keď urobíme k Jednotke tlačovú konferenciu, príde 30 novinárov, keď k Dvojke, prídu štyria a napíšu o nej také dva šteky, o Jednotke sú ale plné noviny. Zrejme aj novinári si myslia, že tou Dvojkou nepredajú svoj náklad. Tiež sú asi pod diktátom čítanosti a asi im viac vyhovuje písať o SuperStar ako o sérii 32 dokumentov na Dvojke." Richard Rybníček, SME

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS Európska konferencia ministrov v Kyjeve sa tento tyždeň sústredila na problematiku masových médií. Jej témou bola : Integrácia a globalizácia a rôznosť : nové hranice európskych médií a komunikačnej politiky. Mediálni odborníci, predstavitelia médií, aktivisti a oficiálni hostia zo 46 štátov diskutovai aj na témy, akú úlohu by mali európske médiá zohrávať pri informovaní o terorizme, globalizácii a pri ochrane ľudských práv v informačnej spoločnosti. Konferenciu prekvapujúco otvoril prezident Viktor Juščenko, ktorý prisľúbil plnú informovanosť medzinárodných médií zo strany Ukrajiny. Bývalá šéfka spravodajských korešpondentov BBC Kate Adieová poznamenala na margo terorizmu a informácií, že neinformovať o aktivitách teroristov môže narobiť väčšie škody. ” Množstvo teroristických aktov prechádzajú médiá mlčaním a dôsledkom tohto mediálneho ticha sú veľké klebety, špekulácie a dohady, ktoré napokon vedú k menšej bezpečnosti. " Adieová varovala , že strach pred terorizmom môže spôsobiť väčšiu toleranciu k nepravdivým informáciám a k strate etických hodnôt pre novinárov. Ruská delegácia oponovala jej argumentom. ”Teroristi využívajú médiá na zastrašovanie ľudí a preniesli svoje bojisko na televízne obrazovky ", poznamenal jeden z ruských delegátov. Diskusiu o kultúrnej rôznosti a plurality v médiách v čase globalizácie otvorila Kerstin Persdotterová , riaditeľka švédskeho mediálneho odboru ministerstva kultúry. Upozornila na nevyhnutnosť silného vysielania programov verejnej služby ako protiváhy voči súkromným vysielateľom a štátom vlastneným médiám. Účastníci konferencie súhlasili s jej obavami o kontrole mediálneho trhu. Koncentrácia vlastníctva médií je ohrozenie rôznosti. Vyzvala na prípravu spoločného európskeho mediálneho zákona so zameraním na koncentráciu vlastníctva médií . Niektorí z účastníkov apelovali, aby sa do európskej legislatívy dostala aj nutnosť vzdelávania v oblasti médií, aby verejnosť mala možnosť dostať sa k nástrojom pre vlastnú kritickú analýzu. Persdotterová priznala, že regulácia koncentrácie vlastníctva médií je zložitý proces. "Mediálni giganti vždy nájdu spôsob, ako obísť zákony," dodala. Obrana ľudských práv v informačnej spoločnosti je na jednej strane podporená modernými technológiami a možnosťou prístupu k nim, na druhej strane sa však otvára veľký priestor pre kriminalitu a zásahy do súkromia. Zdroj :IPS

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ Diváci sú neustále konfrontovaní rôznymi informáciami, ktorých kvalita je diskutabilná a väčšinou sú účelové. Richard Rybníček v relácii Odpovede z obrazovky 27. februára k pokute za Slovensko hľadá Superstar okrem iného uvidel : "Ďalšia pokuta, nie ďalšia pokuta, ďalšia kauza, ďalšia kauza je pokuta.Sme presvedčení, že sme zákon neporušili. Nie sme takí naivní a vtipní, aby sme si strčili hlavu do slučky a aby sme si dovolili ísť proti zákonom. Ešte budeme mať ku celej kauze čo povedať, máme dosť vážne argumenty a je ich dostatok na to, aby sme sa vedeli brániť.Situácia vôbec nie je taká jednoznačná, ako je prezentovaná v médiách..Fascinuje ma, ako sa to tu všetko dopredu vie, ako by to už teraz niekto vedel, aká bude pokuta, je to všetko také zvláštne.“ Takže zopár faktov : Účastník konania STV uviedol že program Slovensko hľadá Superstar sa vysiela v súlade so štatútom súťaže, ktorý upravuje jej pravidlá. Rada pre vysielanie a retransmisiu si vyžiadala od STV predmetný štatút. Podľa štatútu sa program odvysielaný 29.10.2004 označuje ako : " Úvod ". V bode 3 tohto štatútu sa uvádza, že vysielací deň označený ako " Úvod " bude pozostávať z 2 strihových častí. Ide však o interný materiál STV a nemá nijaký vplyv na zákony SR. Rada si vyžiadala od STV aj záznam programu z 29.10. tak, ako bol vyrobený, nie odvysielaný. STV jasne vyrobila program ako celok. Je to jeden program, bez predelov, s titulkami na začiatku a na konci. Z toho vyplýva, že vplyv na rozhodovanie mali reklamy a nie programové rozhodnutie. Z uvedeného vyplýva, že STV plánovala protizákonne zaraďovať reklamné prestávky do programu Slovensko hľadá Superstar z pochopiteľných príčin, inak by sa prostriedky nikdy nemohli vrátiť späť. Dnes je však jasné, že aj po rozhodnutí správneho orgánu bude STV ďalej porušovať zákon a podľa dostupných informácií sa celková pokuta za porušovanie Zákona o vysielaní a retransmisii Slovenskou televíziou v programe Slovensko hľadá Superstar môže vyšplhať až na úctyhodných 17 miliónov korún. A výhovorka o priamych prenosoch , ktoré nahradili záznamy je viac ako priehľadná a trápna. Z rozhodnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu Návrh na uloženie sankcie - upozornenia na porušenie zákona SK č.: 381-PgO/O-1941/2004 zo dňa 17.12.2004 Doplnenie: Správa č. 66/04/TV o monitorovaní programu Slovensko hľadá Superstar (dodržiavanie § 35 ods. 6 zák. č. 308/2000 Z. z.) (monitorovaný program/deň: Slovensko hľadá Superstar, 29.10.2004) ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona Rada po vykonaní všetkých procesných úkonov hlasovala najskôr o skutočnosti, či zo strany účastníka konania došlo k opakovanému porušeniu § 35 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z.z.. Rada hlasovaním rozhodla, že došlo k opakovanému porušeniu § 35 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z.z.. Ak vysielateľ opakovane poruší povinnosť, na ktorej porušenie bol upozornený, Rada podľa § 64 ods. 2 prvej vety uloží pokutu. Rozpätie pokuty za opakované porušenie ustanovení § 35 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. je podľa § 67 ods. 5 písm. a) sankcia – pokuta vo výške od 100 000,-Sk do 5 000 000,‑Sk. Pri stanovovaní výšky pokuty Rada postupovala podľa ustanovenia § 64 ods. 2 tretej vety zákona č. 308/2000 Z. z a pokutu určila vo výške 500 000,-Sk, slovom päťstotisíc slovenských korún. Rada hlasovaním rozhodla o výške pokuty 500 000,- Sk za opakované porušenie ustanovení § 35 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z.z.. Uznesenie č. 05-04/26.093: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 381-PgO/O-1941/2004 vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia, porušil povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. tým,že zaradil reklamu počas programu „Slovensko hľadá Superstar“, ktorý bol vysielaný dňa 29.10.2004 o cca 20.00 hod. za čo mu ukladá podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 500 000,- Sk, slovom päťstotisíc slovenských korún. Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila.“ V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***04, KS 6548.

11. 3. 2005

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS RTL GROUP ako celok stratila podiel na trhu v Nemecku v cieľovej skupine 14 -49 rokov z 33.2 % na 32.9 % RTL hľadá možnosti v nových špecializovaných digitálnych kanloch v Nemecku a snaží sa získať vysielacie práva na top futbalové ligy Produkčná spoločnosť RTL Group FremantleMedia, ktorá produkuje aj "Pop Idol" a "The X Factor" a vlastní aj medzinárodné práva na reality drámu "The Apprentice", zvýšila svoje výnosy o 49 % na 101 milliónov EURO Zisky sa zvyšujú vo všetkých zložkách RTL Group, ako Channel Five, Antena 3 a M6. RTL GROUP najala minulý rok poradcov, aby ich reálne našli.

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK Podľa vyjadrenia Richarda Rybníčka STV získala Slovensko hľadá SuperStar preto, aby ako verejnoprávna televízia umožnila nájsť nové spevácke talenty a pomohla mladým ľuďom sa presadiť nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Podľa hudobného dramaturg SuperStar Ivana Antala je Slovensko hľadá SuperStar v prvom rade súťaž sympatií, je to televízna šou. "Ľudia sa v súvislosti so SuperStar stále bavia iba o speve. Každý chce spevom odôvodňovať postup alebo prepad súťažiacich. Budem sa opakovať, keď poviem, že SuperStar nie je spevácka súťaž. Ak by sme si chceli vyrobiť spevácku súťaž, tak si sadneme do kultúrneho domu a zatvoríme tam odbornú porotu. Toto je šou a súťažiaci prezentujú najmä svoj imidž." STV uvažuje o zapojení sa do veľkej európskej súťaže Eurovízie, kam by vyslala víťaza slovenskej SuperStar

ZOPÁR ODPOVEDÍ RR

ZOPÁR ODPOVEDÍ RR Dňa 7. 3. uverejnil denník SME rozhovor s generálnym riaditeľom STV Richardom Rybníčkom. na niektoré z jeho vyjadrení sme požiadali o komentár riaditeľku sekcie médií a audiovízie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Mgr. Zuzanu Mistríkovú. V súvislosti s financovaním ste už spomenuli výpadok z koncesionárskych poplatkov. STV aj SRo spolu s ministerstvom kultúry vypracovali dva rôzne návrhy zákonov. Je efektívne, aby obe inštitúcie prichádzali s vlastnými zákonmi? "Nie, nie je to efektívne, ale rád by som sa opýtal Slovenského rozhlasu, prečo ho urobil s ministerstvom kultúry poza chrbát Slovenskej televízie." Z.M.: V lete minulého roka sa uskutočnilo rokovanie vedenia STV a SRo za prítomnosti zástupcov MK SR. Snahou bolo zosúladiť postup a obidva návrhy. Vedenie STV na rokovaní odmietlo akúkoľvek pripomienku k svojmu návrhu, napriek snahe prítomných právnikov objasniť protiústavnosť jedného z jeho princípov. V môjho pohľadu cestu k dohode zarúbalo vedenie STV. Ministerstvo kultúry tvrdí, že s manažmentom STV je ťažká komunikácia. "K tomu môžem len povedať, že ministerstvo to urobilo už druhýkrát. Prvýkrát to urobilo v prípade zákona o STV, keď nám predložilo hotové paragrafové znenie zákona." Z.M.: Celý proces prípravy nového zákona o STV sa začal v marci roku 2003 verejnou diskusiou za prítomnosti pána Rybníčka. Tam po prvýkrát povedal svoju tézu, že zákon netreba, že najprv musí vzniknúť zákon o verejnoprávnych inštitúciách. Rovnako postupoval na prvom stretnutí so zástupcami STV a SRo nad prvým draftom zákona a tiež na dvoch zasadnutiach Masmediálnej rady ministra kultúry. Na požiadanie predložil svoju predstavu princípov zákona o verejnoprávnych inštitúciách, ktoré všetky MK SR do návrhu zákona zapracovalo. Keď MK SR neprestalo na návrhu zákona napriek jeho vyhláseniam o potrebe najprv "veľkého zákona", ďalšie diskusie o návrhu zákona ignorovalo. Napriek osloveniu v medzirezortnom pripomienkovom konaní žiadne pripomienky k návrhu STV nezaslala. MK SR si plnilo úlohu, ktorá mu vyplývala z legislatívneho plánu vlády. Nebolo by lepšie, rýchlejšie a pre obe inštitúcie výhodnejšie, ak by prišli so spoločným návrhom zákona? "Bolo. Viac k tomu nepoviem, práve preto, lebo si myslím, že by sme si mali ešte sadnúť za jeden stôl. Mám k tomu veľmi veľa výhrad, ale každý máme asi svoju predstavu o fungovaní médií. Nerozumiem len tomu, že niektorí politici, úradníci nedokážu oddeliť averziu voči mojej osobe alebo manažmentu od toho, čo STV potrebuje. Mám pocit, akoby nám cez niektoré návrhy na zmenu zákona o STV chceli sťažiť situáciu, a neuvedomujú si, že na to najviac doplatí STV a nie my. Táto inštitúcia prichádza o 453 miliónov, lebo je zlý zákon o koncesionárskych poplatkoch. Prichádza o ďalších koncesionárov nie kvôli programu, ale kvôli tomuto zákonu. Namiesto toho, aby sme sa zaoberali tým, ako sa má stabilizovať financovanie inštitúcie, a ako sa to má definovať, tak sa všetci oháňajú tým, aký tam má byť program. Nikto, z tých, čo hovoria, aký tam má byť program, nepovie, odkiaľ mám naň zobrať peniaze. Keď niekto z politikov nájde odvahu a povie, že televízia má byť financovaná zo štátneho rozpočtu a nemá mať reklamu, alebo že jeden kanál sa má sprivatizovať a jeden nechať bez reklamy, alebo nech nemá reklamu, ale zvýšme poplatok na 250 korún, lebo v takom prípade potrebuje na svoj rozpočet tri " miliardy ročne, tak ja s týmto nemám žiadny problém.. Len nech to politici jasne definujú a pomenujú, pretože to je ich úloha." Z.M. : Musím citovať R. Rybníčka - nemôžem pochopiť, prečo nevie oddeliť svoju osobu a svoje averzie od riešenia zásadných problémov verejnoprávnych médií na Slovensku.

10. 3. 2005

Para nad právnou čistotou

Para nad právnou čistotou Keď som minulý rok upozorňoval, že zbavovať sa nasilu niektorých pracovníov STV vykonštruovanými výpoveďami bude po čase pre Slovenskú televíziu pridrahé, každý mával rukou, tých pár korún... Lenže už pri konštrukcii výpovede bývalému štatutárovi STV Marcel Para ako dôvod uviedol hrubé porušenie pracovnej disciplíny- podpísanie nevýhodnej zmluvy. Právnej čistote nevadilo, že o o tom, či je zmluva výhodná, alebo nie rozhoduje súd. A tak STV čaká vyplatenie nie niekoľko korún, ale sumy vysoko prevyšujúcej 1 milión korún. Včera Slovenská televíza prehrala druhý spor so svojím pracovníkom, ktorého prepustilo terajšie vedenie. STV hrozí, že bude musieť zaplatiť takmer 730-tisíc korún, plus úroky za dva roky a súdne trovy. Okresný súd Bratislava IV potvrdil v plnom rozsahu žalobu Ľuboša Jariabku, ktorý protestoval proti okamžitej výpovedi z miesta referenta špecialistu Komunikačného centra STV po obvinení z požitia alkoholu. Rozsudok ešte nie je právoplatný. Pre SME sa Branislav Zahradník k problému postavil čelom : "Pán Jariabka dostal výpoveď pre hrubé porušenie pracovnej disciplíny. Spor bol o to, do akej miery to vieme preukázať,Súd nám síce nedal za pravdu, ale keďže sme presvedčení, že výpovedný dôvod tam bol, pravdepodobne sa odvoláme." O štatutárovi Marcelovi Parovi, ktorý má právomoci v oblasti reštrukturalizácie STV, Zahradník povedal, že sa nestíha venovať jednotlivým výpovediam. Para vraj zabezpečoval len celkovú právnu čistotu hromadného prepúšťania. Zopár upresnení a komentárov však nezaškodí. Vo väčšine prípadov sa vedenie STV odvolá a ým súd rozhodne , už tam nebude. To vedenie. Takže za chybné rozhodnutia už nenájdeme v STV opäť nikoho kompetentného. Pán Jariabka dostal výpoveď za hrubé porušenie pracovnej disciplíny. STV však nedokázala preukázať, že by bol pod vplyvom alkoholu (digitálny prístroj ukazoval nulu a preexpirovaná trubička nemôže byť dôkazom, naviac, ak bola zapečatená žuvačkou technikou), trubička sa záhadne stratila, doklad o prerokovaní zrušenia prac. pomeru s odbormi nevedela STV preukázať. Orientačný výsledok rozsudku: 729.000.- Sk náhrada mzdy + 13% z tejto sumy, Náhrada mzdy za každý ďalší mesiac, kým p. Jariabku nezačnú zamestnávať: cca 24.000.- Sk + 13%, Súdne trovy - hradí STV: 11.300.- Sk, Úhrada pre súd: cca 40.000.- Sk zo strany STV. STV musí uhradiť aj 6.000.- Sk vernostné po 20 rokoch. Podčiarknuté, myslím si, že nešlo o právne povedomie. Vyjadrenie Marcela Paru Ľubošovi Jariabkovi pri výpovedi bolo jasným posolstvom : Vieme, že to prehráme, ale chceme sa vás zbaviť. Zahradníkova teória, že z 1200 prepustených pracovníkov sa súdi do tridsať, čo považuje za marginálny počet a že STV je presvedčená, že vo väčšine prípadov bude úspešná, si treba zapamätať. Tých 1200 vystrašených a terorizovaných " nepotrebných darmožráčov " volilo taktiku ústupu a odstupného. Percentuálne ,na počet ľudí, Zahradníkova teória sedí, ale na vynaložené prostriedky pri prehraných súdnych sporoch nie. Kto bude v STV osobne v plnom rozsahu zodpovedný za škody spôsobené prehratými súdnymi spormi so zamestnancami STV, s ktorými bol rozviazaný pracovný pomer po 15.1.2003 ?. V prípade, že sa STV odvolá voči rozsudku Okresného súdu a Krajský súd rozhodne v neprospech STV, bude vzniknutá škoda posudzovaná, ako škoda spôsobená úmyselne, so všetkou trestno-právnou zodpovednosťou generálneho riaditeľa STV alebo jeho štatutárneho zástupcu ? Vot vapros ...

TV NEWS

TV NEWS
Podarilo sa nám získať exkluzívnu momentku zo začiatku nakrúcania nového pôvodného slovenského 17- dielneho seriálu s pracovným názvom
SuperVták.
Podrobnosti ešte týždeň.
Sanchez Illich Ramirez CARLOS - Habana.

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS Včera vysielal posledný raz : Hlas boží " anchorman CBS Dan Rather svoje správy. Po 24 rokoch ide do dôchodku, ktorý je však predčasný a spôsobila ho jeho minuloročná angažovanost v nepodarených správach o vojenskej službe Georga Busha v Národnej leteckej garde v Texase , co Ratherovi poškodilo reputáciu a stal a obľúbeným terčom konzervatívnych médií v USA. Zdroj : Media Guardian

9. 3. 2005

MEDIA AND OTHER NEWS

MEDIA AND OTHER NEWS Slovenský filmový ústav žaluje spoločnosť režiséra Juraja Jakubiska za to, že doteraz do jej archívu nevrátil požičaných desať kópií jeho filmov. Ide už o druhý súdny spor inštitúcie z rezortu kultúry SR a v Prahe žijúceho Jakubiska, ktorý sa o autorské práva súdi aj s divadlom Nová scéna. Spoločnosť Jakubisko film si požičala zo SFÚ desať filmových kópií, aby ich mohla uviesť v Čechách i na Slovensku počas prehliadky Jakubisko očami Jakubiska. Podľa SFÚ filmy, ktoré sú majetkom SR, po skončení prehliadky z Prahy do archívu SFÚ nevrátil a ďalej ich uvádza. Už v júli 2004 podal SFÚ žalobu o vydanie filmových kópií na Jakubisko film, dnes ho žalujú o zaplatenie požičovného a zmluvnej pokuty za omeškanie vrátenia kópií. "Kópie sú predmetom obchodného zhodnocovania, hoci spadajú pod copywright Slovenskej filmovej tvorby," podotkol dnes pred novinármi generálny riaditeľ Slovenského filmového ústavu Peter Dubecký. Práva na filmy boli prevedené na SFÚ po zániku Slovenskej filmovej tvorby na Kolibe. "Aj keď spisovateľ napíše knihu, dostane z nej jeden výtlačok," reagovala Jakubiskova manželka a riaditeľka spoločnosti Deana Horváthová, ktorá sa k prípadu viac vyjadrí na tlačovej konferencii na budúci týždeň. Okrem toho SFÚ podal návrh na predbežné opatrenie, aby boli z predaja stiahnuté DVD a VHS nosiče Jakubiskových filmov Sedím na konári a je mi dobre a Vtáčkovia, siroty a blázni. Podľa SFÚ tu ide o porušenie autorského zákona, keďže spoločnosť Jakubisko film ich vydala bez súhlasu výrobcu - SFÚ a spoluautorov. Nosiče, vyrobené zo štátnych prostriedkov, šíri spoločnosť Bonton v ČR aj v SR. Dubecký zdôraznil, že Jakubisko vyrábal od roku 1967 do 1991 filmy ako zamestnanec štátneho podniku. "My tvrdíme a potvrdzuje nám to aj ochranná autorská organizácia LITA, že licenčné práva po roku 1989 sa vrátili autorovi, a ten má právo udeľovať podlicencie, " hovorí Deana Horváthová-Jakubisková. Tretím problémom SFÚ a Jakubiska je záchrana a obnova 10 jeho celovečerných filmov. Iniciatíva vyšla od Jakubiskovcov vo februári 2003. Generálna riaditeľka sekcie audiovízie MK SR Zuzana Mistríková pred novinármi citovala z listu ministrovi financií, kde ho Horváthová-Jakubisková vyzýva, aby vyčlenil prostriedky z toho dôvodu, že je SR pôvodným producentom filmov Juraja Jakubiska. Na tento účel v rámci projektu záchrany a obnovy časti archívneho fondu vyčlenila vláda z rezervy 18,5 milióna korún. SFÚ vo verejnej súťaži vybral Ateliéry Bonton Zlín, ktorým sa podarilo osem filmov obnoviť, neodčerpanú čiastku 3,35 milióna vrátil SFÚ rezortu kultúry. Deana Horváthová-Jakubisková však ich prácu nepovažuje za rekonštrukciu, ale iba za prepis, peniaze rezortu kultúry boli podľa nej vyhodené. Optické poškodenia neboli podľa nej odstránené. Pobúrilo ju tiež, že Jakubisko ako autor nebol k rekonštrukcii prizvaný, pričom navrhoval iný postup rekonštrukcie. Aj zo strany Jakubiska je už rozbehnutých viacero právnych sporov, keďže nesúhlasia s argumentáciou SFÚ a Ministerstva kultúry SR. Tvrdia, že bolo naopak porušené autorské právo tým, že bol urobený zásah do Jakubiskovho diela. Na súd adresovali aj argumenty, kde spochybňujú právo SFÚ ako výrobcu, nakladať s filmami. Použitie peňazí na rekonštrukciu filmov má tiež preveriť Najvyšší kontrolný úrad. Nakoniec sa do sporov zamiešala aj Slovenská televízia, ktorá o rekonštrukcii filmov odvysielala reportáž v minulotýždňovej relácii Reportéri. Obsah príspevku pobúril Ministerstvo kultúry SR, ktoré dnes podalo sťažnosti na Radu pre vysielanie a retransmisiu i Rade STV. Okrem toho spolu so SFÚ a Ateliérmi Bonton oficiálne podajú žiadosť o opravu príspevku TASR

STV ako PR agentúra ?

STV ako PR agentúra ? STV sa neustále venuje problémom Deany Horváthovej a Juraja Jakubiska s Ministerstvom kultúry SR. Vedeniu STV asi uniklo, že práve príspevok redaktorky spravodajstva Martiny Utešenej prinútil Radu STV prijať UZNESENIE č. 12/2005 : Rada STV v súvislosti so sťažnosťou Ministerstva kultúry smerujúcou voči. príspevku Zvláštne prideľovanie peňazí odvysielanému 12. decembra 2004 v programe Správy STV konštatuje, že príspevok obsahoval prezentáciu subjektívneho názoru redaktorky, čo nie je v súlade s čl. 2 ods. 2 Charty spravodajstva a publicistiky STV. V tejto súvislosti Rada STV ukladá GR STV prijať také opatrenia, aby sa v spravodajských príspevkoch STV neobjavovali subjektívne názory redaktorov. Pozornosť sa tak presunula do relácie Reportéri . Vzhľadom na fakt, že spoočnosť Jakubisko Film už v STV dostala neadekvátny priestor a útoky voči Ministerstvu kultúry SR zo strany STV sú zjavne motivované osobne uverejňujeme sťažnosť raiditeľky sekcie médií a audiovízie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Mgr. Zuzany Mistríkovej Rade STV. Sťažnosť podľa § 5 písm. b/ zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach . Slovenská televízia odvysielala 2. marca 2004 v programe Reportéri príspevok Pokazená oprava v dĺžke cca 11 min 30 s., o rekonštrukcii časti archívu Slovenského filmového ústavu, konkrétne filmov režiséra J. Jakubiska. Podľa § 3 ods. 3 písm. b) zákona č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízií je Slovenská televízia povinná poskytovať nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí v Slovenskej republike i v zahraničí na slobodné utváranie názorov. Neutralitu podania správy a vyváženosť priestoru poskytnutých pre jednotlivé strany „sporu“ je možné chápať aj pod pojmom objektivita. Uvedený výklad je v súlade s vymedzením týchto pojmov aj súčasnou teórie žurnalistiky. Podľa D. McQuaila (D. McQuail, Úvod do teorie masové komunikace, Portál, Praha 1999) predstavuje objektivita „zvláštnu formu mediálnej činnosti a zvláštny postoj k úlohe zhromažďovať, spracovávať a rozširovať informácie. Hlavnými rysmi objektivity sú: osvojenie si pozície odstupu a neutrality vo vzťahu k predmetu spravodajstva (teda vylúčenie subjektívneho pohľadu či osobného zaujatia); absencia stránenia (to znamená nestavať sa v sporoch na ničiu stranu a zdržať sa akejkoľvek predpojatosti); oddanosť presnosti a ďalším kritériám pravdivosti (ako sú relevancia a úplnosť); absencia skrytých motívov alebo služby tretej strane.“ Tejto definícii objektivity v podstate zodpovedá aj verzia výkladu zložiek objektivity podľa Westerståhla, ktorú McQuail ďalej prináša. Podľa tejto verzie hlavnými zložkami objektivity sú faktickosť a nestrannosť. Faktickosť pritom zahŕňa predovšetkým pravdivosť a relevanciu a nestrannosť predpokladá vyváženosť a neutralitu. Nestrannosť musí byť dosiahnutá kombináciou vyváženosti (rovnaký alebo pomerný čas/priestor/dôraz) protichodných výkladov, pohľadov alebo verzií udalostí a neutrality pri jej prezentácii. Obdobné je vymedzenie kritérií objektivity aj podľa L.Hagena (Schulz W., Hagen L., Scherer H., Reifová I., Analýza obsahu mediálních sdělení, Praha 1998). Vzhľadom na to, že predmetom publicistiky sú sociálne javy, pod pojmom objektívnosť je tak vnímané buď prezentovanie viacerých subjektívnych názorov známych účastníkov konkrétneho diania, alebo izolovanie všetkých subjektívnych názorov a prezentovanie čistého faktu. Na margo zvládnutia rozhovorov zo strany redaktorky uvádzame, že: „Od redaktora sa očakáva dôkladná znalosť problematiky rozhovoru, aby ho vedel operatívne regulovať, triediť fakty, formulovať otázky smerujúce k podstate veci, a tým predchádzať jeho rozvláčnosti a roztrieštenosti. Publicistický rozhovor má mať zovretý, vnútorne funkčne štruktúrovaný tvar. Otázky a odpovede majú na seba logicky a tesne nadväzovať. Častou chybou býva nepresné formulovanie otázok, kladenie sugestívnych alebo vylučovacích otázok, na ktoré možno odpovedať len – áno, alebo nie, parafrázovanie alebo opakovanie posledných slov otázky v začiatku odpovede, preskakovanie z predmetu na predmet bez zámernej kontinuity a pod.“ (Leopold Slovák, Žánrové špecifiká rozhlasovej žurnalistiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 1980). Redaktorka, ktorá spracovala predmetný príspevok, však evidentne nesplnila ani základnú požiadavku, a to znalosť problematiky. Máme za to, že príspevkom Pokazená oprava boli porušené všetky vyššie uvedené kritéria politickopublicistického programu. Príspevok nespĺňal nielen všeobecné podmienky všestrannosti informácií a názorovej plurality, ale aj podmienky objektívnosti a nestrannosti; bol úmyselne vopred vystavaný zaujato voči Slovenskému filmovému ústavu, Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky, ako aj priamo voči riaditeľovi SFÚ P. Dubeckému a generálnej riaditeľke sekcii médií a audiovízie MK SR Z. Mistríkovej, o čom svedčia nasledovné fakty. Redaktorka STV K. Meščanová bola na základe jej žiadosti vopred informovaná o vyúčtovaní financovania projektu „Obnova a záchrana časti archívneho fondu v Slovenskom filmovom ústave“ generálnou riaditeľkou sekcie médií a audiovízie MK SR; bol jej sprístupnený materiál vypracovaný SFÚ – Charakteristika projektu – vyhodnotenie projektu, Obnova a záchrana časti archívneho fondu v Slovenskom filmovom ústave a materiál Úvodná správa z procesu realizácie záchrany filmov režiséra Juraja Jakubiska, vykonanej za účelom záchrany časti archívneho fondu Slovenského filmového ústavu v zmysle zadania a výsledkov príslušnej verejnej súťaže z r. 2004. Apropos o tom, že objednávka prác v Ateliéroch Bonton Zlín na základe medzinárodnej verejnej súťaže tzv. nadlimitnou metódou verejného obstarávania, napriek tomu, že túto informáciu redaktorka mala. Taktiež disponovala informáciou, že Najvyšší súd Slovenskej republiky zrušil rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie, ktorým tento úrad – na základe podnetu Jakubiskovcov - zrušil verejnú súťaž na zabezpečenie rekonštrukcie filmových materiálov (čiže súd de facto potvrdil správnosť vypísania pôvodnej verejnej súťaže Slovenským filmovým ústavom). MK SR prostredníctvom Z. Mistríkovej tak priamo sprístupnilo redaktorke STV základné informácie o technickom postupe rekonštruovania filmov, ako aj legitímnosti a legálnosti verejnej súťaže, ktorej predmetom bolo vybrať spoločnosť, ktorá by bola schopná zreštaurovať archiválie (t.j. originálne negatívy) a zabezpečiť ich duplikačnými materiálmi. Redaktorka disponovala informáciou, že pre samotné uchovanie originálov je žiaduce postupovať najprv tradičnými laboratórnymi metódami a až následne je možné prípadne využiť digitálne metódy (tento konzervatívny prístup je základným princípom filmových archívov združených vo FIAFe, medzinárodnej federácie filmových archívov). Taktiež disponovala informáciou, že nie je možné digitálne uchovávanie originál, ak by sa mala zachovať jeho pôvodná kvalita (neexistuje v súčasnosti nosič, na ktorom by sa filmové dielo mohlo uchovať vo forme dát v takej kvalite, aby z neho bolo možné vyrobiť novú filmovú kópiu). Napriek týmto „vedomostiam“ redaktorka nezabezpečila v rámci príspevku ani jedno odborné stanovisko k spôsobu rekonštrukcie filmového materiálu. Odborné otázky vysvetľovala D. Jakubisková, t.j. jedna zo strán sporu. Nebolo teda zabezpečené dosiahnutie nielen vyváženosti informácií (neodborných a absolútne nepravdivých o technických možnostiach uvádzaných J. Jakubiskom) ale vôbec všestrannosť a odbornosť informácií (o rozdiele medzi laboratórnou rekonštrukciou a rekonštrukciou digitálnou, výhodách a rizikách obidvoch metód, obvyklých postupoch filmových archívov sa divák nedozvedel vôbec nič) a názorovú pluralitu. Vystavanie samotného príspevku svedčí o vopred naplánovanom úmysle STV jednoznačne očierniť SFÚ a MK SR vo veci zabezpečenia a rekonštrukcie archívu SFÚ. Recipient nemal možnosť vytvorenia si vlastného názoru na prezentované skutočnosti a to v kontexte viacerých vyjadrení. Uvedenie príspevku moderátorom podsunulo recipientovi určité informácie ako fakty, ktoré mali byť potvrdené reportážou (Korda: „Tieto peniaze však neboli použité tak ako mali byť a dnes si zodpovednosť za to medzi sebou predhadzujú ministerstvo kultúry s filmovým ústavom. Namiesto rekonštrukcie filmov dali totiž štátni úradníci napriek Jakubiskovmu nesúhlasu vyrobiť z poškodených originálov opäť len poškodené kópie. Mimochodom, zaplatili za ne dvojnásobne viac, ako by ich to stálo v špičkových ateliéroch na Barrandove. No a čo je skutočne zarážajúce, nikto už nekontroluje, či peniaze boli minuté v súlade alebo v rozpore s rozhodnutím vlády.). Tieto tvrdenia podporila redaktorka STV výrokom „Pred časom na jeho (Jakubiskovu) žiadosť slovenská vláda vyčlenila zo svojej rezervy peniaze na ich rekonštrukciu a následnú výrobu kópií. Viac ako 15 miliónov korún bolo síce minutých, ale filmy zrekonštruované nie sú." Avšak ani na jedno z týchto tvrdení nemohol reagovať a ani v príspevku nereagoval zástupca MK SR alebo SFÚ. Ide pritom o skreslené údaje a údaje, ktoré sa nezakladajú na skutočnosti. Filmy J. Jakubiska zrekonštruované sú – i keď nie metódou, ktorú žiadala spoločnosť Jakubisko Film (ktorá navyše trvala na tom, že SFÚ poskytne prostriedky na rekonštrukciu priamo tejto spoločnosti – čo by bolo v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní). Uznesenie vlády jasne hovorí o rekonštrukcii filmov ako archiválií a nie o ich digitalizácií za účelom ďalšieho komerčného využitia (výroba DVD). Nie je pravdou, že Barrandov by bol schopný reštaurovať o polovicu lacnejšie a to vzhľadom na nevyhnutné kroky a postupy, ktoré majú štandardné ceny (navyše ponúknuté a garantované medzinárodnou verejnou súťažou, správnosť vypísania ktorej potvrdil Najvyšší súd Slovenskej republiky) atď. To všetko napriek vedomosti redaktorky o týchto faktoch (prebratie podkladových dokumentov je potvrdené jej podpisom). Recipient tak, vzhľadom na jednoznačne zaujatý postoj redaktorov, nemal možnosť vôbec spraviť si vlastný názor na predmetnú situáciu. Z pomerov jednotlivých vstupov sa dá jednoznačne určiť, že príspevok nemohol byť objektívny a už vôbec nie nestranný. Zatiaľ čo strana vystupujúca v neprospech MK SR a SFÚ mala k dispozícií 21 vstupov a to podporených oboma redaktormi a tiež vstupnou a poslednou informáciou, z 8 vstupov „protistrany“ bolo v kontexte spracovania príspevku šesť neutrálnych až pozitívnych pre druhú stranu. Z dvoch neutrálnych príspevkov bol jeden (vyjadrenie pána Boštičku) zneužitý povahou svojich informácií, ktorým laik v tejto oblasti nerozumel a pripísal ich tak ako negatívne stanovisko voči SFÚ a MK SR; vyjadrenie hovorcu MF SR sa môže ako jediné z príspevku hodnotiť neutrálne, aj keď z neho redaktorka vyvodila, že vecné použitie verejných prostriedkov nepodlieha žiadnej kontrole! Napriek poskytnutým rozhovorom P. Dubeckého a Z. Mistríkovej použila redaktorka také výpovede, ktoré priamo a ani nepriamo neodpovedali na otázky recipientov, ktoré v nich nastali po uvedení príspevku moderátorom, čo v kontexte zvýraznilo dojem nekompetentnosti a neodbornosti MK SR a SFÚ. Vyjadrenie Z. Mistríkovej, že ona sa necíti byť celkom kompetentná k hodnoteniu výšky použitých prostriedkov, ktoré malo vytvoriť priestor pre odborníka v danej oblasti, aby tak recipient mal možnosť posúdenia tejto informácie nie zo strany štátneho úradníka ale nestranného odborníka na danú problematiku, však redaktorka úmyselne nevyužila a tak jednoznačne pôsobilo v neprospech MK SR a SFÚ. Okrem iných nepravdivých informácií odznených v príspevku naviedlo konštatovanie redaktorky „Z tohto rozpočtu sa nedalo usúdiť, že ide o digitálnu metódu, že toto sú príliš vysoké sumy na laboratórne práce?" jednoznačne recipienta k tomu, že suma vyčlenená vládou na rekonštrukciu niektorých filmov archívu SFÚ by stačila na ich digitálnu rekonštrukciu, čo vôbec nezodpovedá skutočnosti (suma by sotva vystačila na dôkladnú digitálnu rekonštrukciu dvoch filmov). Ďalším úmyselných skreslením skutočnosti bolo navodenie pocitu, že o spôsobe použitia prostriedkov rozhodovala generálna riaditeľka sekcie médií a audiovízie MK SR a to napriek opakovanému vysvetleniu príslušných kompetencií redaktorke príspevku. Svoje vyjadrenie k problematike umožnila len vzhľadom na skutočnosť, že P. Dubecký o priebehu celého procesu podrobne informoval ministerstvo kultúry a že sťažnosti manželov Jakubiskovcov boli opakovane adresované ministerstvu. Uznesenie vlády explicitne hovorí o prostriedkoch pre Slovenský filmový ústav, ktorý má jediný – ako archív osobitného významu – právo so zabezpečovacími materiálmi k filmom. Štatutárnym zástupcom SFÚ je Peter Dubecký. Napriek tomu príspevok jednoznačne obviňuje Z. Mistríkovú z manipulácie procesu a rozhodovania o spôsobe použitia prostriedkov. Dokonca D. Jakubisková vo svojej výpovedi použije slovné spojenie „Slovenský filmový ústav, teda pán Dubecký a pani Mistríková...“ a zo strany redaktorky nedôjde k žiadnej korekcii. Bez ohľadu na odvysielané nepravdivé informácie (ktoré recipient nemal možnosť posúdiť), spôsob vystavania príspevku, jednoznačná zaujatosť redaktorov a nezabezpečená objektívnosť minimálne vo vzťahu zachovania pomerného času a priestoru na vyjadrenia, ako aj spracovania príspevku tak, aby na odznené fakty, prípadne indície nemala možnosť reagovať protistrana spôsobilo, že predmetným príspevkom podľa nášho názoru došlo jednoznačne k porušeniu § 16 písm. a) a b) zákona č. 308/2000 Z. z. Nehovoriac už o nie potenciálnom - ale reálnom - nebezpečenstve porušovania základného práva recipienta na informácie úmyselným skreslením informácií vysielateľom. Uvedené je o to závažnejšie, že ide o verejnoprávneho vysielateľa, ktorý má - ako sme už uviedli - povinnosť poskytovať nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí v Slovenskej republike i v zahraničí na slobodné utváranie názorov. Považujeme za neprípustné, aby vysielateľ - obzvlášť verejnoprávny - úmyselne, napriek poskytnutým informáciám, ktoré sú navyše verejne prístupné, poskytoval verejnosti skreslené informácie, ktoré znemožňujú slobodné vytváranie názorov. Vzhľadom na § 8 ods. 1 písm. m) zákona č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii, podľa ktorého rada rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu generálneho riaditeľa o nesprístupnení informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, čo znamená, že Slovenská televízia rozhoduje o práve na informácie tretích osôb, čím je splnená podmienka § 2 písm. c) zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach pre aplikáciu tohto zákona, Vás žiadam - vzhľadom na funkciu Rady Slovenskej televízie ako dozorného orgánu nad dodržiavaním zákonov a iných právnych predpisov a aj vo vzťahu k povinnosti stanovenej v § 3 ods. 3 písm. b/ zákona o Slovenskej televízii - o prešetrenie tejto sťažnosti v zmysle zákona č. 152/1998 Z. z a o zjednanie okamžitej nápravy.

OTÁZKY DIABLA

OTÁZKY DIABLA

Je možné, že si bude treba klásť otázku, čo spája Slovenskú televíziu, Fremantle Media a mená a spoločnosti ako : Jesse Grant Hester ,dat. nar. 29.08.1976 La Peigneurie, Sark, Channel Islands, GY9 OSB Spojené království Velké Británie a Severního Irska World Business Association, s.r.o. ,EXPANDEX, s.r.o. Office House, s.r.o .Spoločnosti Online, s.r.o. ,WPB Finance Limited ,Cleveland Way 161 Great Ashby Stevenage, Herts SG16BU Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska ,AKONT HOLDING CORPNo.2 Commercial Centre Square, P.O.Box 71, Alofi Niue Možno ich spája jediné : Zakladanie offshore spoločností, zakladanie a akvizície slovenských spoločností a virtuálne adresy pre podnikanie. Ale som presvedčený, že je to iba paranoja Carlosa, tak prepáčte.To tá hlúpa zima. Tenký ľad, súdruhovia, tenký.

8. 3. 2005

Vystúpi STV z EBU ?

Vystúpi STV z EBU ? Podľa našich dôveryhodných zdrojov z EBU / The European Broadcasting Union /sa štatutárny zástupca STV Marcel Para vyjadril, že STV zvažuje, že vystúpi z EBU, pretože im EBU ako organizácia nič neprináša. Vrcholných predstaviteľov EBU táto správa i spôsob jej podania šokoval rovnako, ako odmietnutie ponuky prenosových vozov z EBU zdarma na summit Bush- Putin z odôvodnením, že ich STV nepotrebuje. Nás tieto správy šokujú rovnako, pretože v Európe sa už otvorene hovorí o STV ako o organizácii, ktorá sa uberá iným smerom ako médiá verejnej služby a je riadená spôsobom, ktorý je nezvyklý. Sme zvedavý, ako si Ing. Marcel Para predstavuje v budúcnosti nákup športových práv a takisto sme zvedaví, čo STV urobila, aby cez EBU získala granty, ktoré iné médiá verejnej služby získali. Aj slovenské. To s tým Kartágom už poznáte....

7. 3. 2005

STV AKO PR AGENTÚRA 1

STV AKO PR AGENTÚRA 1 Trochu svetla Vám prinesie : SLOVENSKÝ FILMOVÝ ÚSTAV NA MIMORIADNEJ TLAČOVEJ KONFERENCII pod názvom SFÚ verzus Jakubisko Film, s.r.o v otázke záchrany a obnovy archívnych filmov režiséra Juraja Jakubiska. Tlačová konferencia sa uskutoční dňa 9. marca 2005 (streda) o 11.00 hod. v kine Mladosť na Hviezdoslavovom nám. v Bratislave. Hostia tlačovej besedy: Peter Dubecký, generálny riaditeľ SFÚ Zuzana Mistríková, generálna riaditeľka Sekcie médií a audiovízie MK SR Ivana Litvajová, riaditeľka Odboru komunikačných médií a ochrany autorského práva MK SR Zdeněk Skaunic, riaditeľ spoločnosti Ateliéry Bonton Zlín Petr Sokol, vedúci filmových laboratórií spoločnosti Ateliéry Bonton Zlín Laco Kraus, kameraman

Sanchez Vám prinesie detaily.

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK Richard Rybníček, ústredný riaditeľ STV, v septembri 2003 rozhodol, že Slovenská televízia neodvysiela spoty dodané Úradom vlády SR k antidiskriminačnému zákonu: "To je moje osobné hľadisko. Hovorím to naposledy a viac sa k tomu už nebudem vyjadrovať. Všetci o mne vedia, že som veriaci človek. Ja som to úprimne povedal a netajil som sa tým. Bol to však môj osobný názor. Ten bol niektorými poslancami Smeru, konkrétne pánom Čaplovičom a bohužiaľ aj členom Rady STV pánom Maďaričom, zneužitý na vyjadrenia k mojej politickej príslušnosti, zaradeniu k politickým stranám, manipulácii v spravodajstve. Snažil som sa byť úprimný a pochopil som, že to pre niektorých znamená zneužitie informácií. Nemám nič proti homosexuálom a nikdy som do zamestnania nevyberal ľudí podľa sexuálnej orientácie a ani mi to nenapadlo. Fakt je iba ten, že mám istý názor na ten šot. Je to podľa mňa aj propagácia homosexuality a proti nej som zásadne." Zdroj: Formát, 13.10.2003

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS Verejnoprávny príklad hodný nasledovania. Holandské televízne programy sú dostupné online v archíve od roku 1950. Holandská verejnoprávna televízna nadácia NCRV založila novú webovú stránku, kde sa nachádzajú úryvky programov, komentáre, kritiky, fotografie, zvukové stopy a rozhovory .

ČO S GREŠŠOM -2

ČO S GREŠŠOM -2 Nitra 4. marca - Primárky SDKÚ na post kandidáta na predsedu vyššieho územného celku (VÚC) Nitrianskeho samosprávneho kraja sa neuskutočnia. Z boja odstúpil primátor Vítek ,jediným kandidátom je člen Rady STV Ján Greššo

Drahí moji koncesionári !

Drahí moji koncesionári !

Drahí moji koncesionári ! Drahí akcionári našej televízie ! Vítam Vás z hlbín môjho srdca. Boli časy, keď sme spoločne pred obrazovkami spievali piesne zmierenia. Teraz však nadišiel čas bojovať. Bojovať za naše vítazstvo. To je náš slogan. Nepriateľ našej veľkej myšlienky nespí .My však chceme pracovať a bojovať ,pokým nás Boh neoslobodí od nepriateľov najvyššieho a nás. Máme pred sebou obraz tejto skupinky ; sú to komunisti, plutokrati, inetelektuáli, rôzne rady, správne orgány ,umelci, mimovládne organizácie, homosexuáli, židia a , samozrejme, filatelisti..
Dá sa Boh nimi obalamutiť ?
Máme dobré dôvody veriť ,že nie a naša vec zvíťazí. Možno to dnes znie nepravdepodobne , ale je to nezvratné . Konečné víťazstvo bude naše. Nebudú už žiadne skupinky, ani žiadne konkurencie. Rozdrvíme ich vlastnou silou a vierou . Bude to stáť veľa sĺz a krvi, ale oprávni nás to ku všetkým obetiam. Aj najvyšším. História ukáže, ako v týchto dňoch záleží na oddanosti. Oddanosti k našej veci. Oddanosti k nášmu riaditeľovi. A to je naše víťazstvo. Nech pre nás navždy ostane tým , čím je- naším riaditeľom. Opatrujte sa !

6. 3. 2005

L' Aveu

L' Aveu Pred rokom sme spolu s manažmentom sedeli u mňa v kancelárii. Rozprávali sme sa o tom, čo nové priniesť do STV a zrazu prišla reč aj na Pop Idol. Už sa nepamätám, kto to spomenul prvý. Zrazu sme sa sami seba spýtali: "Tak čo, ideme do toho, alebo nie!?" Všetci sme sa na seba pozreli a povedali: "Ideme!" Zmluvu sme uzatvárali v Cannes na lodi Freemantlu, a keď sme z nej vystúpili, v meste sme stretli vysmiateho generálneho riaditeľa Novy. Opýtal som sa ho, prečo je taký veselý a on mi hovorí: "Včera sme mali ďalšie kolo SuperStar a prišlo milión SMS-iek!" Aj tento moment ma utvrdil, že ideme do fantastického projektu a povedal som si, že keď sa to dozvedia iné televízie, bude to pekný rachot. Zdroj : Richard Rybníček pre Nový čas Nie je pravdou, že išlo o ego. Išlo o dôkladnú finančnú, zákonnú a zmluvnú analýzu. A skvelý kšeft pre FremantleMedia a 19TV Ltd. Sanchez Illich Ramirez CARLOS , Bagdad

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS Fínske rádio Kiss FM začína s vizuálnym vysielaním ako prvé na svete. Nový unikátny koncept vypracovala spoločnosť Nokia a ponúka poslucháčom možnosť spätnej väzby a účasť na programoch. Kiss FM Visual Radio ponúka vizuálne informácie o pesničkách, umelcoch, albumoch a aj turné. Jednoduchým spôsobom umožňuje poslucháčom zúčastňovať sa súťaží , prieskumov, kúpy zvonení a tapiet pre mobilné telefóny a umožňuje objednávanie lístkov na koncerty. Systém prináša aj nové možnosti pre reklamných zadávateľov. Každé rádio si môže svoj vizuálny koncept dať ušiť na mieru. Zdroj : Nokia Press Release Bitva o broadbandové vysielanie televízie sa začína . Švajčiarsky gigant Swisscom oznámil svoj vstup na lukratívne územie digitálneho vysielanie a že podniká kroky na umožnenie urýchleného digitálneho vysielania televízie cez internet. Služba Bluewin TV 300 umožní koncom tohto roku prijímať plnohodnotný televízny digitálny signál cez inetnet. Jeho rival Cablecom však kontroval, že podobnú službu už dávnejšie umožňuje a že Bluewin je iba prechodnou službou. Swisscom však môže prekvapiť. Podpísal totiž zmluvu s Microsoftom a vývoj TV vysielania cez broadband bude otázkou času, dopytu a ponuky. Zdroj :swissinfo

Summit Bush- Putin na STV

Summit Bush- Putin na STV
Summit Bush- Putin sa STV ako celok vydaril . Napokon, ak na ňom robila skoro pätina zamestnancov STV, bolo by hanbou, ak by sa nevydaril. Rofilcia Jednotky však neumžnila nožstvu ľudí sledovať túto významnú udalosť, satčilo by tak málo- priame vstupy do vysielania Jednotky . Skvelým skladobným ťahom bolo aj zaradenie tematicky príbuzných programov : Gorbačov, posledný zo sovietov, Ochrana prezidenta, JFK ,Rozhovor s Putinom Očakávanie alebo od sametu po summit, Pod lampou, ale Cár Mikuláš II- bol tak trochu čaro nechceného, ale vystihujúce druhého zo summitujúcich. Moderátori Nora Gubková a Peter Stano dokázali počas celého summitu pripraviť dôstojné komentáre a rozhovory. Škoda, že Peter Stano až príliš podľahol eufórii o zviditeľnení Slovenska. Nebol v tom však sám, podľahli tomu aj vládni , mimovládni amatéri a , neprekvapujúco niektorí lobisti z podnikateľského prostredia, ktorí sa chceli zahraničným novinárom vnucovať, nepoznajúc ich režim práce a záujem. Robí sa to inak. Ale , o tom, potom . Nie všetko však bolo celkom v poriadku . Summit STV sa začal sa to trápnymi licitáciami, ktoré, žiaľ, podobne ako škandál okolo Miluj blížneho svojho, prenikli aj do zahraničných médií. Pokračovalo to trapasom okolo nenakrútenia rozhovoru s Bushom, čo dlhodobo súvisí s neobsadením najdôležitejšieho postu zahraničného spravodajcu v STV. O vzťahoch so Slovenským rozhlasom, ktoré si pokazila STV sama je až trápne neustále písať. Zdôrazňovať, že tieto inštitúcie by si mali byť najbližšie je ako ponúkať pyromanovi vodu. O štúdiu Summitu STV - škoda hovoriť, narýchlo zbúchané, s viditeľnými škárami. Absencia produkčných spôsobila aj pobiehanie účinkujúcich pred kamerou. Prekvapením boli nekvalitné telefonické vstupy s príletu prezidenta Busha a absencia priameho vstupu redaktora naživo v obraze, čo ostatné TV hravo zvládli / TA 3, ČT ai. / Ešte drobná poznámka k jednoznačnému vyjadreniu Richarda Rybníčka v relácii Odpovede z obrazovky, že ich americká strana požiadala o zabezpečenie signálu. Nie je to celkom tak, ako sa to prezentuje. Skôr by som sa priklonil k tomu, že generálny riaditeľ sa snažil zodpovednosť absurdne presunúť na stranu cudzieho štátu. Vyjadrenie US Embassy je zdržanlivejšie : „During a Presidential visit or major summit, it is common practice for the host TV to provide an unencrypted signal to other broadcasters to facilitate coverage of the events. Before the visit of President Bush, we were told by someone on the Slovak side (I don't recall exactly who told us first) that Slovak Television would provide such a signal. We replied that we thought this was a good idea because it should lead to better, more positive coverage for Slovakia. „ „Na záver, krátke a výstižné hodnotenie : I think the visit was a great success, both for the United States and for the Slovak Republic. Our television people were very impressed by the professionalism and dedication of the STV staff. And friends in the U.S. tell me that Slovakia did indeed look very good on television there. Barbara Zigli Public Affairs Officer U.S. Embassy - Bratislava, Slovakia Súhlasím, Carlos