4. 2. 2006

Eurojihad

Eurojihad
Francois Marie Arouet Voltaire: "Síce nesúhlasím s Vašim názorom, ale budem sa biť o to, aby ste ho mohli vysloviť."
Domnievam sa, že ak neobhájime tézu , že sloboda prejavu je nedotknuteľná, začneme cestu do pekla. Slovensko ju už v niektorých prejavoch moci začalo. V súvislosti so sporom o karikatúry proroka Muhammada (mier s ním), sú nesmierne nebezpečné vyhlásenia šéfa diplomacie Jacka Strawa, ktorý ocenil britskú tlač, že karikatúry nezverejnila a ministerstva zahraničia USA , ktoré vyhlásilo, že v tomto spore je na strane moslimov. Dnes moslimovia oficiálne vyhlásili útokom na dánske a nórske veľvyslanectvo vojnu celej Európe. Čo bude hovorit zajtra Jack Straw a Condoleezza Riceová ? Je jediným riešením Eurojihad ? "Boh nemá zľutovanie nad tými, ktorí nemajú zľutovanie nad ostatnými.“ „Nie je silný ten, kto druhého na zem zrazí, ale ten, kto sa v návale hnevu dokáže ovládnuť.“ Prorok Muhammad (pokoj a mier s ním) Na občerstvenie : On February 2, 2006, the BBC broadcast a televised news segment featuring pictures and information from the Mohammed Image Archive. Click here to see a short QuickTime mpeg video of the broadcast:
Reporter: "This Islamic scholar says the crucial injunction in the Koran is against mocking the Prophet, or other authorities." Sheikh Haitham al-Haddad: "It's totally prohibited to do something that belittle the prophets of Allah, and depiction is part of belittling the prophets of Allah, from one['s] anger. [Printed-out pages of the Mohammed Image Archive shown being placed on a table.] Reporter: "Traditionally, Islam has frowned on any representations of living beings. But painters in Islamic countries have depicted Mohammed for centuries." [Close-up of
this image from above showing a medieval Islamic depiction of Mohammed.] Reporter: "Despite official disapproval, portraits of the Prophet are sold to devout Muslims in Iran today." [Close-up of this image from above showing Iranian portrait.] Sheikh Haitham al-Haddad: "Some people have a Muslim name, and they claim that, oh, they might have Muslim parents, but they have left Islam totally." Reporter: "But [gesturing toward Mohammed Image Archive pages] these are from, these are from medieval Persia, from the medieval Ottoman Empire, so surely they're Muslims." Sheikh Haitham al-Haddad: "No, not necessarily. Islam is a practice. It is not just a claim. Islam is a way of life. So, we practice Islam in our daily life in every inch and each aspect. It's not just a claim and then we can do whatever we want. No." Reporter: "So [pointing to Mohammed Image Archive pages] these pictures were wrong." Sheikh Haitham al-Haddad: "Of course. Hundred percent wrong

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS
Keďže v stredu Springer definitívne vzdal boj o ProSiebenSat.1 objavujú sa noví záujemcovia o kúpu.Hovorí sa o spolocnostiach TF1, NBC Universal a Viacom

VSTALI NOVÍ BOĽŠEVICI

VSTALI NOVÍ BOĽŠEVICI
"A sedľač, pracujúci ľud, zem začala sa hýbať, aby zadrhla zbytočnosť, šialenstvo."
"Pred voľbami chcú umelci viac a viac, po voľbách budú chcieť ešte viac, stále viac a viac." "Slovenská televízia si robí to, čo uzná za vhodné, a to čo diváci sledujú. Keby diváci sledovali inscenácie, určite by ich vysielala." Minister kultúry / ?/ František Tóth "Prečo by sa mal nejaký robotník z východného Slovenska skladať na niečo také ako opera? Vráťme peniaze ľudom, znížme dane. " Lukáš Krivošík šéfredaktor prave-spektrum.sk a redaktor časopisu .týždeň "Je pravda, že najrozumnejšie by bolo, keby sa kultúra živila z vlastných ziskov a neťahala peniaze z vreciek občanov, ktorí o ňu nejavia záujem." Nový čas
"Ceste spravodlivého zo všetkých strán lemovaná je nespravodlivosťou, sebectvom a tyraniou ľudskej zloby.Požehnaný buď ten, kto v mene lásky a dobrej vôle vyvedie slabých z údolia temnoty.Lebo ten je skutočným pastierom a spasitelom zblúdilých detí.A ja zrazím k zemi mocným trestom a divokým hnevom všetkých, čo sa pokúsia otráviť zničiť mojich bratov. A, keď uvalím svoju pomstu na teba, poznáš, že moje meno je BOH."
ezechiel 25:17-"

Živý bič

Živý bič
Poslanci, napriek tomu, že Vláda SR prerokovala a nezaujala stanovisko k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny Tóthovej a Milana Urbániho a prerokovala a vyjadrila nesúhlas s návrhom poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Ľudmily Muškovej a Dany Podrackej , schváili novelu zákona , podľa ktorej bude môcť Rada pre vysielanie a retransmisiu pozastaviť vysielanie programu, ktorý porušuje ľudskú dôstojnosť či ochranu maloletých. Vyplýva to z novely zákona o vysielaní a retransmisii, ktorú tento týždeň schválili poslanci. Novela tiež do zákona dopĺňa zákaz zobrazovania scén, kde sú maloletí vystavovaní fyzickému či psychickému utrpeniu. Taktiež spresňuje časovú oponu pre vysielanie programov nevhodných pre maloletých v čase od 6.00 hod. do 22.00 hod. Novela má tiež zjednodušiť vybavovanie sťažností, ktorými je rada zavalená najmä po nástupe reality show na obrazovky televízií. Umožní uložiť aj vyššie sankcie vysielateľom pri porušovaní ustanovení o ochrane ľudskej dôstojnosti. Rada mala aj doteraz kompetenciu pozastaviť program. V prípade odvolania sa vysielateľa proti návrhu sa rozhodnutie odložilo až dovtedy, kým by ho nepotvrdil Najvyšší súd SR. Podľa návrhu novely bude možné podať odvolanie, nebude však mať odkladný účinok. Poslanci schválili aj novelu Kataríny Tóthovej a Milana Urbániho z ĽS-HZDS. Tá navrhuje zákaz zobrazovania scén násilia a pohlavného styku v ponuke programov elektronických médií. Obidve novely vstúpia do platnosti od 1. apríla. Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone Čl. I Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. v znení zákona č. 147/2001 Z.z. a č. 206/2002 Z.z. a č. 289/2005 Z.z. sa mení a dopĺňa takto: 1. V § 5 ods. 1 písm. m) sa bodka nahrádza čiarkou. 2. V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie: „n) vybavovať sťažnosti na porušenie tohto zákona v súlade s jej štatútom.“. 3. V § 16 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie: „i) pozastaviť vysielanie programu alebo jeho časti za podmienok určených radou,“ Doterajšie písmená i) až o) sa označujú ako písmená j) až p). 4. V § 19 ods. 2 písm. e) sa bodka nahrádza čiarkou. 5. V § 19 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie: „f) nenáležitou formou zobrazovať maloletých, ktorí sú vystavovaní fyzickému alebo psychickému utrpeniu.“. V § 19 ods. 2 písm. a) sa za slová, ktoré znázorňujú používanie strelných zbraní vkladajú nové slová, ktoré znejú: „ scény násilia a pohlavného styku“ 6. V § 20 ods. 5 sa po slove „maloletých“ čiarka nahrádza bodkou. 7. V § 20 ods. 5 sa vypúšťa čiarka a slová „informujúci o vhodnosti programov pre vekové skupiny maloletých do 7, 12, 15 a 18 rokov.“. 8. § 20 ods. 6 znie: „Rada určí Jednotný systém označovania programov a podmienky jeho uplatňovania. Jednotný systém označovania programov informuje o vekovej vhodnosti programov a iných zložiek programovej služby pre vekovú skupinu do 7, 12, 15 a 18 rokov a upravuje časové obmedzenia vysielania programov nevhodných pre maloletých do 15 rokov a programov a programových zložiek nevhodných a neprístupných pre maloletých. Tento systém rada zverejní prostredníctvom svojej internetovej stránky, na svojej úradnej tabuli v mieste svojho sídla a doručí ho dotknutým vysielateľom.“. 9. V § 64 ods. 2 sa za slová „povinnosť uložená v § 16 písm. c)“ vkladá čiarka a slová „h) a i)“. 10. § 65 vrátane nadpisu znie: „§ 65 Oznam o porušení zákona Povinnosť odvysielať oznam o porušení zákona môže rada vysielateľovi uložiť, ak vysielateľ vysielal programy alebo iné zložky programovej služby v rozpore s § 16 písm. a) až c), § 19 a § 20 ods. 1 a 3 a je účelné a potrebné, aby sa verejnosť o tomto porušení dozvedela; rozsah, formu a vysielací čas určí rada.“. 11. § 66 vrátane nadpisu znie: „§ 66 Pozastavenie vysielania programu alebo jeho časti Ak vysielateľ odvysielaním programu závažným spôsobom porušil povinnosti podľa § 16 písm. b) a c), § 19 a § 20 ods. 1 a 3, rada pozastaví vysielanie tohto programu alebo jeho časti, a to najviac na 30 dní. Podmienky pozastavenia určí rada.“. 12. V § 67 sa v odseku 3 vypúšťajú písmená c), g) a h). Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e). 13. V § 67 ods. 3 písm. e) sa čiarka na konci vety nahrádza bodkou. 14. V § 67 ods. 5 písm. c) sa bodka nahrádza čiarkou. 15. V § 67 sa odsek 5 dopĺňa písmenami d) až g), ktoré znejú: „d) vysiela programy a iné zložky programovej služby, ktoré by mohli ohroziť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých alebo narušiť ich duševné zdravie alebo emocionálny stav v čase od 6.00 h do 22.00 h (§ 20 ods. 3), e) vysiela programy a iné časti programovej služby, ktorých obsah je v rozpore s povinnosťami podľa § 19, f) neodvysielal oznam o porušení zákona alebo nedodržal podmienky na jeho zverejnenie, ktoré určila rada [§ 16 písm. h)], g) nepozastavil vysielanie programu alebo jeho časti, alebo nedodržal podmienky pozastavenia vysielania programu alebo jeho časti, ktoré určila rada [§ 16 písm. i)].“.

NOVINÁRSKA CENA 2005

ghNOVINÁRSKA CENA 2005
Novinársku súťaž vyhlasuje Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (NOS – OSF) Víťazi : Najlepšia reportáž v printových médiách:Andrej Bán – Krajina hrobov (.týždeň) Najlepšia reportáž v elektronických médiách:Tatiana Šušková – séria reportáží Paulínka (Rádio Slovensko) Najlepší rozhovor v printových médiách:Valentína Zimanová-Čorná - séria rozhovorov publikovaných v TV OKO Najlepší rozhovor, beseda, diskusia v elektronických médiách:Štefan Hríb – relácia Pod lampou: Einstein – teória relativity (STV) Najlepší regionálne publikovaný príspevok v printových médiách:Ľuboš Kostelanský – články Oravci chcú premenovať Osvienčimskú ulicu, Toluén v Tescu (Trenčianske noviny) Najlepší regionálne odvysielaný príspevok v elektronických médiách:Jozefína Mikovínyová – relácia Konferencia o holokauste (Rádio Regina – Banská Bystrica) Najlepší analyticko – investigatívny príspevok v printových médiách:Marek Vagovič - séria článkov Škandalózne zmenky (.týždeň) Najlepší analyticko – investigatívny príspevok v elektronických médiách:Katarína Začková - Ropa alebo voda (STV) V kategórii najlepší komentár v printových médiách porota cenu neudelila Najlepší krátky publicistický príspevok v printových médiách:Štefan Hríb – séria piatich editorialov (.týždeň) Najlepšia novinárska fotografia:Robert Hüttner – séria fotografií požiaru vo Vysokých Tatrách (Pravda) Najlepší kreslený vtip, komiks a karikatúra:Martin Šútovec – práce uverejnené v denníku SME a Novom čase pre Ženy Cena otvorenej spoločnosti, venovaná pamiatke Karola Ježíka:Silvia Kušnírová – séria diskusných relácií V politike (TA3) Rada súťaže Ingrid Brocková, Svetová banka Ján Kondáš, Slovak Telecom Tomáš Kráľ, Siemens Zuzana Krútka, Slovenský syndikát novinárov Zuzana Kušová, PRime time Rasťo Kužel, MEMO 98 Alena Pániková, Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation Gabriel Šípoš, INEKO Ľubica Turčanová, Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation Porota Poroty pre jednotlivé kategórie Novinárskej ceny 2005 Elektronické médiá Kategórie reportáž a rozhovor, beseda, diskusia Vladimír Talian, Hlava 98, člen rady SRo Stanislava Benická, projektová manažérka NPOA Imrich Jenča, pedagóg na katedre žurnalistiky FiF UK Kategórie regionálne odvysielaný a analyticko-investigatívny príspevok Jakub Knězů, reportér ČT (ČR) Marko Škop, dokumentarista Igor Barát, bývalý zahraničný spravodajca STV, v súčasnosti hovorca NBS Printové médiá Kategórie reportáž a krátky publicistický príspevok Tomáš Feřtek, Reflex (ČR) Juraj Alner, publicista, generálny tajomník Asociácie európskych novinárov Eugen Gindl, publicista Egon Gál, filozof Kategórie rozhovor a regionálne publikovaný príspevok Lajos Grendel, spisovateľ Ludmila Rakušanová, Institut regionální žurnalistiky Tatiana Repková, World Association of Newspapers Ivan Rončák , politológ a publicista Kategórie analyticko-investigatívny príspevok a komentár Grigorij Mesežnikov, prezident IVO,politológ Tomáš Němeček, šéfkomentátor Hospodářských Novin (ČR) László Szigeti, spisovateľ, vydavateľ Radoslav Tomek, korešpondent pre Slovensko, Bloomberg Slovakia Kategória fotografia Milota Havránková, fotografka, Vedúca katedry fotografie a nových médií VŠVU Dodo Šimončič, kameraman Václav Jirsa, fotograf, Právo, víťaz Czech Press Photo 2005 (ČR) Kategória kreslený vtip, karikatúra, strip Dušan Kállay, grafik, ilustrátor Kornel Földvári, spisovateľ, publicista Juraj Malíček, publicista, teoretik popkultúry

3. 2. 2006

Aspoň že sa priznali

Aspoň že sa priznali
IT Asociácia Slovenska víta prijatie novely zákona o koncesionárskych poplatkoch. Agentúru SITA o tom informovala tajomníčka IT Asociácie Slovenska Renáta Malecová. Novelu, ktorú predložil poslanec za SDKÚ-DS Tomáš Galbavý, parlament schválil vo štvrtok. Jej hlavným cieľom je odpustenie sankcií za nezaplatené koncesionárske poplatky za STV a SRo tým, ktorí dlžné koncesie zaplatia do 60 dní od účinnosti zákona. Novela okrem iného oslobodila od povinnosti platiť koncesie majiteľov technologických zariadení, ktoré môžu prijímať rozhlasové alebo televízne vysielanie, no nie je to ich hlavnou funkciou, ide napríklad o mobilné telefóny či počítače. Spomínanú zmenu iniciovala IT Asociácia Slovenska ako člen Republikovej únie zamestnávateľov. Podľa prezidenta IT Asociácie Slovenska Juraja Sabaku, je to prirodzená reakcia na technologický vývoj. "Aj keď doteraz sa poplatky za mobilné telefóny a počítače neplatili, znenie zákona to nevylučovalo," konštatuje ďalej Sabaka vo vyhlásení asociácie. Zároveň pripomína, že Slovenský rozhlas začal na jeseň minulého roka interpretovať doterajšie znenie zákona "ako povinnosť platiť koncesionárske poplatky za mobily schopné prijímať rozhlasové vysielanie". Podľa Sabaku by totiž v prípade plošného spoplatňovania mobilných telefónov a počítačov, bez ohľadu na ich určenie a skutočné využitie, vzniklo pre podnikateľov a aj občanov neprimeranéa nespravodlivé finančné zaťaženie.

Rozhlasová rada kompletná

Rozhlasová rada kompletná
Ďalšími členmi Rozhlasovej rady sa stal Vladimír Talian a Ľubomír Zeman. Rozhodli o tom dnes poslanci v druhom kole tajnej voľby. Dramaturg a projektový manažér Občianskeho združenia Hlava 98 Vladimír Talian získal 83 hlasov poslancov, 19 boli proti a 23 poslancov sa zdržalo. Súčasného výkonného riaditeľa televízie TVA Ľubomíra Zemana podporilo 72 poslancov, proti bolo 25 a 28 sa zdržalo. Taliana do rady nominoval Klub poslancov Národnej rady SR za SDKÚ a Zemana navrhli Slovenský ochranný zväz autorský Bratislava, Nadácia Slovak gold a Slovgram. Ešte dva roky by v Rozhlasovej rade mal pôsobiť jej predseda Michal Dzurjanin, Jozef Gazdag, Peter Michalica, Kveta Škvarková a prvý podpredseda rady Peter Varga, ktorí si pri prvom kreovaní rady vyžrebovali štvorročné funkčné obdobie. Na šesť rokov - teda do roku 2010 by v Rozhlasovej rade mali pôsobiť Igor Gallo, Ľubomír Guman, Mária Hlucháňová, Peter Juščák a druhý podpredseda rady Jozef Ševec. Po skončení funkčného obdobia prvých členov rady už budú všetci ďalší členovia Rozhlasovej rady volení na šesť rokov.

Para na odchode

Para na odchode
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Po Vložka číslo: 867/B Obchodné meno: Slovenská televízia Sídlo: Mlynská dolina Bratislava 845 45 Konanie menom spoločnosti: Mgr. Richard Rybníček generálny riaditeľ STV Trenčianska 692/30 Bratislava 821 09 od: 14.01.2003 (od: 13.12.2005) Ing. Marcel Para štatutárny zástupca Komenského 61 Košice 040 01 od: 23.01.2003 (od: 13.12.2005) Právne úkony vo všetkých veciach robí štatutárny orgán alebo jeho zástupca, inak osoby vymedzené vnútornými predpismi v súlade s ust. § 20 ods.2 Občianskeho zákonníka (od: 13.12.2005) Dátum aktualizácie údajov: 30.01.2006

Traja noví členovia Rozhlasovej Rady

Traja noví členovia Rozhlasovej Rady
Národná rada SR zvolila troch nových členov Rozhlasovej rady na šesťročné funkčné obdobie. V Rozhlasovej rade bude pôsobiť František Balun, Alexander Koreň a Ján Dudra. Pretože nebol zvolený potrebný počet členov, uskutoční sa druhé kolo voľby, do ktorého postúpil Vladimír Talian, Jana Liptáková, Ľubomír Zeman a Ján Gbúr. Funkčné obdobie sa piatim súčasným členom Rozhlasovej rady končí 28. februára. Výsledky štvrtkovej tajnej voľby oznámili dnes na úvod rokovania štvrtého dňa 55. schôdze NR SR. Sólistu opery Štátneho divadla Košice Františka Baluna nominovali Konferencia biskupov Slovenska, Hnutie kresťanských rodín na Slovensku a Hudobná spoločnosť Hemerkovcov. Jána Dudru na opätovnú kandidatúru za člena Rozhlasovej rady navrhli Umelecká spoločnosť REZ a Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny. Zástupcu primátora Nového mesta nad Váhom Alexandra Koreňa nominoval Klub poslancov NR SR za ĽS-HZDS.

VÝROKY TÝŽDŇA

VÝROKY TÝŽDŇA

„Zbavujem ťa titulu, ty stará krava, odteraz si už len vyafektovaná piča.“ Petra Kepeňová v Hviezdnom hniezde Slovenskej televízie

"V Markíze začínajú duť dobré vetry, hádam zadujú aj k ďalším dobrým osvedčeným tváram, ktoré na to čakajú,„Samozrejme, otvorená som pracovným ponukám, či už z televízie Markíza, alebo z iných médií.“

Zuzana Belohorcová

"Ďakujem drahý otec Massimiliano. Pokúsim sa vás nesklamať a sľubujem dva a pol mesiaca úplnej sexuálnej abstinencie až do 9. apríla.“ Taliansky premiér Silvio Berlusconi televíznemu kazateľovi Massimilianovi Puscedduovi, ktorý mu poďakoval za to, že jeho strana hlasovala proti manželstvu homosexuálov a chráni rodinné hodnoty.

„Idú voľby a zvolíme si svojich vyvolených.“ Bývalý moderátor prvej série úspešnej jojkárskej reality show VyVolení Michal Hudák na straníckom plese SDKÚ v Turčianskych Tepliciach.

"Technika baľšaja"

Podpredseda parlamentu Béla Bugár pri problémoch s hlasovacím zariadením

"Pokiaľ viem, tak nikde nie je napísané, že poslanci sú imúnni voči pokutám za rýchlu jazdu, voči pokutám za alkohol za volantom, atď. Tento návrh a celé toto rokovanie je pre mňa urážlivé, lebo viem, že nemôžeme hlasovať proti. Taká je mienka. Lenže nebudeme tak trošku vyzerať ako zbor opilcov, ktorý je nevyhnutné nejakým spôsobom umravniť, dokonca takýmto ústavným zákonom?" Poslankyňa za KSS Dagmar Bollová

"Jirkovi povedia choď a Jirko ide, Jirkovi povedia podaj trestné oznámenie a Jirko podá.“

Generálna manažérka ANO Magda Krasulová o šéfovi rezortu hospodárstva Jirkovi Malchárkovi. „Nie. Písali o tom iba v Londýne.“ Na otázku ,keď sa jej sudca spýtal, či o vymyslenej hádke informovali britské médiá Dobre, tak v Británii. To je jedno. Neviem s istotou, či o hádke písali aj európske noviny, pretože všetci tam rozprávajú po francúzsky“. “ „Stretávam sa s mnohými ľuďmi. Niekedy ani nepoznám mená niektorých mojich priateľov. Mal také čudné grécke meno. Niečo ako Douglas. Čokoľvek som napísala, aj tak to nič neznamená. Sú to len slová, ktoré píšem.“ Paris Hilton "Čo sa týka amerického filmu Hostel, je to ďalšia žumpa. Skutočne, to, čo si dovolil režisér alebo scenárista tohto filmu, je nehoráznosť. Do slova a do písmena sa tam v niektorej pasáži cituje, že Slovensko je nejakým bordelom, alebo niečo podobné.Jedného Dána vykreslil režisér ako nejakého ožrana a vytvoril tak obraz, akoby všetci Dáni boli banda ožranov. Nech sa Američania pozrú na ten svoj hnoj, ktorý majú v Amerike, na to, čo sa tam deje a nech dajú svätý pokoj Slovensku." Predseda Slovenskej národnej strany Ján Slota

2. 2. 2006

Tiež odhlasujete rádio a televízor ?

Tiež odhlasujete rádio a televízor ?
Generálny pardon na penále z omeškania platby koncesií za SRo a STV dnes schválila Národná rada SR. Znamená to, že ľudia, ktorí zaplatia dlžné koncesie do 60 dní od nadobudnutia účinnosti normy, budú oslobodení od sankcií. To je ustanovenie, ktoré je pomerne pochopiteľné, aj keď by mu mal jednoznačne predchádzať Zákon o rozhlasovom poplatku a televíznom poplatku . Generálny pardon vnáša však aj terminologický chaos, ktorý určite využijú subjekty, ktoré tomu budú rozumieť ... Poslanci zároveň schválili ustanovenie, podľa ktorého pohľadávky voči koncesionárom sa nebudú môcť previesť na tretie subjekty. Tento krok je absolútne nepochopiteľný a hraničí s ústavnosťou, vzhľadom na fakt, že obe verejnoprávne médiá môžu podnikať a pohľadávka je bežným produktom. Sankčný úrok z omeškania koncesionárskych poplatkov novela stanovuje na dvojnásobok základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska Od koncesionárskych poplatkov budú oslobodení majitelia mobilných telefónov a počítačov. Predokladám, že toto ustanovenie bude zrušené temer ihneď, keďže obe médiá odmietnu dať akýkoľvek súhlas na šírenie contentu cez mobilné telefóny a IPTV. Zákonodarcovia tak prejavili obrovskú túžbu zavďačiť sa pred voľbami občanom. Tí to po voľbách zaplatia nový zákonom, ktorý už nebude iba o logike výberu poplatkov ,ale o jeho rapídnom zýšení. Ešte raz, páni poslanci, ďakujeme. Je pravdepodobné, že ako poctivý platiteľ koncesionárskych poplatkov zajtra odhlasujem rádio i televízor. Ja ich naozaj nemám, páni. Dnes sa definítívne pokazili. A skúste mi to dokázať.

Noví členovia Rozhlasovej rady zajtra

Noví členovia Rozhlasovej rady zajtra
55. schôdza Národnej rady SR bude okračovať v zajtra vyhlásením výsledkov tajnej voľby piatich členov Rozhlasovej rady a rokovaním o Analýze zvýšenia účinnosti ochrany práv detí.Piati novozvolení členovia Rozhlasovej rady nahradia Elenu Antalovú, Jána Dudru, Ingrid Fašiangovú, Annu Miklovičovú a Vladimíra Taliana, ktorým 28. februára končí funkčné obdobie. Táto pätica si pri nástupe do rady vyžrebovala dvojročné funkčné obdobie. Dudra, Fašiangová, Miklovičová a Talian sa o členstvo uchádzajú opäť, Antalová sa už o zvolenie do rady uchádzať nemohla, keďže do rady bola zvolená na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Poslanci sa rozhodovali medzi 41 kandidátmi. Pôvodne ich bolo 42, Juraj Kiesel, ktorého do rady navrhlo Európske združenie pre dedinu a malé mesto Bratislava ECOVAST, však dnes svoju kandidatúru stiahol. Novozvoleným členom začne šesťročné funkčné obdobie plynúť 1. marca.

GOOSE NEWS

GOOSE NEWS
Dnes ráno poradca a hovorca ministra hospodástva Róbert Beňo zaparkoval vzácny darček od Jirka Malchárka pred vchodom do televízie Markíza. Monopost však nový generálny riaditeľ odmietol, pretože vraj má lepšie auto. Jirko Malchárek je však presvedčený, že vďaka novým vetrom v televízii sa stane prvým ministrom na svete, ktorý bude moderovať priebeh F 1

Túto vetu si zapamätajte !

Túto vetu si zapamätajte !
"Bude to poslednýkrát, čo bude STV žiadať vládu o jednorazové oddlženie."
Richard Rybníček 12.3.2003

RAZ DARMO

RAZ DARMO
Vyvolení na vlastnú hanbu Televízne vrece sa nám roztrhlo so zábavami. Ak by sme rozpoloženie Slovákov hodnotili podľa televíznych programov, mohli by sme dôjsť aj k záveru, že sa ukrutne radi zabávame, že sme „v pohode“. Celé večery, aj tie adventné a predvianočné, sme trávili pri obrazovkách, blažili nás všakovaké šou, super programy, mohli sme sa tešiť aj s novým „veľkým bratom“. Ukazuje sa, že nemáme nijaké zábrany verejne vystavovať, robiť a televíziou šíriť čokoľvek. Nejestvuje tabu, niet vecí, ktoré by patrili do sféry súkromia a intimity. A vždy sa na čokoľvek (najmä za peniaze, niekedy aj za hocijakú popularitu) nájde dosť ľudí. Rodičovská generácia do tohto prostredia bez mihnutia oka posiela svoje deti. Ba ešte oveľa viac. Nielen tí, čo konajú pred kamerou, aj tí, čo sedia pred obrazovkou, teda aj rodičia vyslaných detí, prijímajú čokoľvek. Všetko. Bez bázne, bez ostychu, možno hrdo. Veď ich deti budú populárne. Už teraz sú ich fotografie na titulných stránkach časopisov! Veľmi veľa, neuveriteľne veľa je aj takých divákov, čo do hocijakého vysielania (za svoje peniaze!) i vstupujú (telefonujú, pretekajú sa v odosielaní SMS hlasov), sú teda aktívnymi spolutvorcami takýchto „šou“ a „super“. Mnoho televíznych divákov malo deň čo deň zábavu sledovaním nekonečného programu s priliehavým názvom „Vyvolení“. (Ono je to vlastne program „VyVolení“, lebo takýto názov je zaujímavejší, modernejší, svetovejší. Že je proti poriadku nášho materinského jazyka? Koho to môže zaujímať? Možno to prestalo vzrušovať už aj tých, čo píšu gramatiky a slovníky. Všetci chceme byť „in“... Program „Vyvolení“ je ukážkovým príkladom manipulácie, ba aj demoralizácie stotisícov televíznych divákov. Svedčí o tom, že naša televízia, v tomto prípade stanica Joj (ktovie, čo ten názov signalizuje), robí vynikajúcu službu rozkladačom estetiky, kultúry a etiky (teda mravov) nielen dospelých, ale najmä dorastajúcej mládeže, ba i malých detí. Program Vyvolení celé mesiace vyrába a upevňuje nové modely, nové „vzory“ správania sa a (verejného!) nemravného konania. Určite celkom úspešne tvorí pre náš národ novú mravnú normu. Normu bezhraničnej slobody, konania bez zábran. Táto relácia je priam aj neprekonateľným príkladom manipulácie (v skutočnosti aj ponižovania) televíznych divákov, ale predovšetkým samých „vyvolených“ bez toho, že by si to oni uvedomovali. Ich správanie svedčí, že si to vôbec neuvedomujú. Prejavuje sa to takto: Réžia manipuluje vystupujúce osoby. Dôsledne sledujúc dopredu stanovený cieľ robí z nich bábky svojho programu. Ak treba, aby sa prejavili istým konaním, neváha (akože pre zábavu) bez ich vedomia zabezpečiť, aby sa im čosi dostalo aj do nápoja! V tlači sa publikovalo podozrenie, že do „vily“ boli dopravené aj drogy. (Nie je to dôvod na aktivitu príslušných orgánov?) Dodatočne robí zostrih z denného a nočného snímania všetkého, čo sa v tzv. vile deje. Vysiela ho po častiach neskoršie a keď to réžia uzná za účinné, vysiela tú istú časť aj opakovane. Sekvencie zostrihu vyberá tak a aj ich obyvateľom „vily“ tak reprodukuje na obrazovke, aby sa dosiahol vopred stanovený cieľ: podľa želania réžie sa ovplyvňuje ich ďalšie konanie. Ľudia púozorujú, že obyvateľov „vily“ retušuje na lepších alebo horších tak, aby v tzv. dueli vypadli z ďalšej hry tí, ktorí by menej vyhovovali jej predstavám a programu, totiž dráždivej atraktívnosti programu. Vyslovujú sa domnienky, že počet SMS hlasov závisí aj od záujmu toho alebo tých, čo si ich (SMS) môžu dopredu zorganizovať alebo inak zabezpečiť, napríklad zaplatiť. Moderátor sa prekonáva v službe programu „Vyvolení“. Do roztrhania tela, primitívnymi sekvenciami chce udržať divákov pri sledovaní programu. Je typom absurdnej dramatizácie čohokoľvek hlasom, gestom, mimikou. V tom je priam neznesiteľný. Pred reklamnými prestávkami (tých je neúrekom, veď sú to nemalé koruny!) zaradí maličký lákavý strih z toho, čo bude po nej nasledovať s doplnkom „Neodchádzajte, ...“, seďte ďalej pred televízorom, lebo inak prídete o niečo nevídané, neslýchané, neočakávané. Moderátor je očividne úspešným (zaiste aj dobre zaplateným, veď program je riadne ziskový) spolutvorcom režijných zámerov. Ak nie inak, aktívne a s veľkou iniciatívou sa zúčastňuje na formovaní programu počas jeho vysielania. Hľa, ďalšia suverénna osobnosť, celebrita ... V ekonomickej sfére sa sledujú tri hlavné ciele: a) gradovať atraktívnosť vysielaného programu v očiach diváka (možno treba povedať: v očiach takzvaného priemerného diváka) a zvýšiť sledovanosť; b) dosiahnuť čo najväčší priamy a bezprostredný alebo nepriamy finančný zisk jednak zvyšovaním sledovanosti a potom príjmami z reklamy. jednak účasťou divákov na programe posielaním SMS a telefonovaním; c) neprimeraným predlžovaním, nezmyselným časovým rozťahovaním programu s vedomím, že sa vysielací čas naplní bez ďalších finančných nákladov. Program „Vyvolení“ je u nás doteraz neprekonaný mierou mravnej deštrukcie tzv. „vyvolených“ (obyvateľov „vily“) i televíznych divákov: Obyvateľom „vily“ sa dopredu vytvorila situácia, ktorá ich zvádza do prejavov sexuality. Opakovane sa vysielajú zábery nahých tiel a „hry“ medzi nimi, špeciálne vyberané zábery z kúpeľne a z bazénu, ba i z toaletu, zábery z postelí, keď účinkujúci (muž a žena) sa otvorene sexuálne správajú, pričom je ešte nad slnko jasné, že to nie je súčasť ich trvalých vzťahov. Opakovane sa vysielali aj vyslovene nechutné a oplzlé zábery. Niektorí diváci to hodnotili tak, že sa v našej televízii po prvý raz verejne predstavoval tzv. verejný dom. Réžia si priamo vyžiadala fotografie aktov, čomu, žiaľ, podľahol aj účastník, ktorý inak manifestoval iné správanie. Vzniká podozrenie, že tu ktosi za veľmi lacný peniaz získava dokumentáciu, ktorá sa vzhľadom na bezohľadné trhové využívanie každej príležitosti a akejkoľvek možnosti bude dať neskoršie veľmi dobre speňažiť. Dôsledky tohto stavu treba hodnotiť aj s ohľadom na skutočnosť, že divákom je známe, že daktorí účastníci tohto správania sú už viazaní predchádzajúcimi vzťahmi, ba že medzi účastníčkami je aj matka. Istú pochvalu možno vysloviť na adresu ženatého muža, ktorý v tomto prejavoval značnú mieru zdržanlivosti, čo – zdá sa – mohlo byť dôvodom na skrývané, ale divákovi badateľné úsilie réžie vylúčiť ho z hry. Ponúkol sa (neo)liberálny model slobody, nezaviazanosti, nezáväznosti. Mimoriadne nepríjemné je, že mechanizmus tejto hry (skôr „hry“) vôbec neráta s nijakou súťažou zručnosti, individuálnej kvality, kultúrnej, vzdelanostnej a pracovnej úrovne, so súťažou charakterov alebo iných pozitívnych ľudských hodnôt zúčastnených osôb v zmysle všeobecne chápaného pojmu dobrého charakteru a kvality človeka. Nie je to súťaž o nijakú prijateľnú kvalitu. Skôr je to súťaž o výdrž v sledovaní cieľa, ktorým je ponúkaná finančná výhra bez ohľadu na to, ako sa cieľ dosiahne. Niektoré prípady naznačujú, že falošný postoj môže byť úspešnejší než otvorená hra. Réžia to nepriamo, možno aj priamo podporuje. Mnohí diváci si myslia, že réžia sa usiluje o to, aby práve sexuálna dráždivosť relácie pretrvala až do samého konca. V podrobnejšej analýze by sa ukázali ďalšie vážne nedostatky tohto programu. Televízii Joj, ale aj iným televíziám treba s veľkou naliehavosťou pripomenúť, že sa vedome zúčastňujú na demoralizácii spoločnosti a že vedome svojich divákov neprípustne manipulujú. Majú ich za nemohúcich hlupákov. Prípad televízie Joj (pravdepodobne aj porovnateľný prípad televízie Markíza) by si mali všimnúť všetci, čo zodpovedajú za stav a vývin našej spoločnosti. Mali by si ich všimnúť aj právni experti – neporušujú sa tu aj niektoré zákony? Mali by si ich všimnúť aj politické strany, najmä tie, ktoré sa hlásia ku kresťanstvu. Všetci zodpovedajú za stav a budúci vývin nášho národa. K týmto programom sa už, chvalabohu, kriticky vyjadrila hierarchia Katolíckej cirkvi na Slovensku. Zostala však osamotená – bez akejkoľvek ďalšej spoločenskej alebo politickej podpory. Možno je teda aktuálna otázka, či by nemala opakovane a ešte otvorenejšie pomenovať stav týchto vecí a naliehavejšie vyzvať na činy slovenských – predovšetkým kresťanských – politikov. Dôsledky takejto mravnej (vlastne vyslovene nemravnej) výchovy obyvateľstva, osobitne našej mládeže, ba dokonca aj detí, sa raz veľmi nepríjemne prejavia na mravnom stave celej spoločnosti, na poriadku v nej, na jej životaschopnosti. Globalizovaný svet prežijú iba zdravé spoločenstvá. Slovensko by malo a určite aj mohlo patriť medzi ne, keby nepripustilo spoločensky rozkladné a demoralizujúce stavy, akým je aj vysielanie televíznych programov typu „VyVolení“ a „Big Brother“. Spoločenstvo Kresťanské Slovensko Spoločenstvo Kresťanské Slovensko Vazovova 8 (Rímskokatolícky farský úrad) 811 07 Bratislava Na vaše e-maily sa tešia: Prof. PhDr. Ábel Kráľ, DrSc., predseda SKS Doc. PhDr. Jozef Darmo, CSc., člen Výkonného výboru SKS Ing. Oliver Šabík, člen Výkonného výboru SKS Peter Bednár, člen Výkonného výboru SKS, správca stránky

1. 2. 2006

SuperStar SK vs. Svet Again

SuperStar SK vs. Svet Again
Airplay 4.týždeň 23.01.-29.01.2006 1.Mattafix - Big City Life 2.Predná, Zdenka - Len ty smieš 3.Williams, Robbie - Advertising Space 4.Sugababes - Ugly 5.Madonna - Sorry 6.Shakira - Don´t Bother 7.Webbe, Simon - No Worries 8.Coldplay - Talk 9.Chinaski - Tabáček 10. Peha - Deň medzi nedeľou a pondelkom 14. Smatanová, Zuzana - Svet mi stúpil na nohu 20.No Name - Čím to je 23. Bystrík - Či to nie je sen 25. Žbirka, Miroslav - Láskoliek 28. Kelecsenyi, Martin - Musím už ísť 29. Stereo - Po písmenku 35. Polemic - Yes You´re Right 37. Rollins, dara - Party DJ 38.Nocadeň - Jackie Chan 39.U.K.N.D. - Morusova 43. Tomeček, Samo - Nehorí 51. Bezdeda, Tomáš - Cesty 56.Tweens - Láska Chce Viac 57. Nocadeň - Nestrieľajte do labutí 60. I.M.T. Smile - Lietajúca 66. Para - Veci čo si pamätám 69. Čistychov - Vaša 77. Müller Richard - Sníh 78. Schindlerová, Martina - Je T´Aime 83.I.M.T. Smile & Smatanová, Zuzana - Úsmev a čaj 84. Dubasová, Beáta - Kým pri nás láska spáva 87.Hex - Život 89. Horkýže slíže - Farebná 94. Opatovský, Robo - Amsterdam

SRO,s.r.o. 18

SRO,s.r.o. 18
Rozhlasová rada na dnešnom zasadnutí posunula do tretej voľby generálneho riaditeľa Slovenského rozhlasu 14 uchádzačov o tento post. O kreslo sa môže uchádzať aj bývalý riaditeľ verejnoprávneho rozhlasu Jaroslav Rezník. Rozhodlo o tom 8 z 13 prítomných členov rady, piati hlasovali proti. Neprešli argumenty časti členov rady, že Rezníka by nemali pripustiť do voľby, lebo už podľa ich názoru viedol rozhlas v dvoch funkčných obdobiach. Proti Rezníkovej kandidatúre boli Ján Dudra, Mária Hlucháňová, Peter Juščák, Kveta Škvarková a Vladimír Talian. Rada dnes vyžrebovala poradie, v akom 14 kandidátov 7. a 8. februára vypočuje - Ladislav Kubiš, Roland Keťko, Hilda Gajdošová, Andrej Obuch, Gabriel Szantó, Ján Derďák, Emil Eštók, Ján Nemec, Miloslava Zemková, Jaroslav Rezník, Oľga Janíková, Alojz Špaček, Michal Dzurjanin a Milan Materák. Každý deň chce rada vypočuť sedem uchádzačov na post šéfa SRo. Rozhlasová rada otvorila obálky s prihláškami do voľby 25. januára, keď rozhodla, že nepostúpia dvaja uchádzači - Milan Mojš Kováč a Miroslav Krasňan, pretože nedodali všetky predpísané dokumenty. Na januárovom zasadnutí však pre právne pochybnosti o možnosti kandidatúry J. Rezníka neschválila menoslov kandidátov, ktorí splnili všetky formálne záležitosti. Podľa rokovacieho poriadku Rozhlasovej rady musí rada zachovať mlčanlivosť o obsahu projektov až do ich prezentácie na verejnom vypočutí. Niektorí kandidáti, ktorí sa na voľbe zúčastňujú opakovane, však svoje projekty už verejne prezentovali. Rada dnes zároveň určila, že po 30-minútovej prezentácii budú mať jej členovia polhodinu na otázky pre kandidáta. Po vypočutí nasleduje rozprava členov rady bez účasti kandidátov. Hlasovať o kandidátoch sa bude v termíne, ktorý určí rada. Rada by však chcela dokončiť voľbu generálneho riaditeľa SRo do 28. februára, keď sa končí funkčné obdobie piatim členom rady. O generálnom riaditeľovi rozhoduje 15-členná Rozhlasová rada od jesene po neúspešných dvoch voľbách už tretíkrát. Ak na prvom hlasovaní nezíska ani jeden z uchádzačov aspoň desať hlasov, do druhého kola voľby postúpi každý, kto získa minimálne tri hlasy. Rada sa dnes tiež venovala novele zákona o SRo, ktorú spolu s novelu zákona o STV pripravilo ministerstvo kultúry. Rada má viaceré výhrady a upozorňuje, že návrh zmeny zákona nerieši aktuálne problémy SRo, na ktoré opakovane upozorňuje. Svoje stanovisko písomne pošle ministerstvu.

ASI TAK...

ASI TAK...

Vláda SR prerokovala a vyjadrila nesúhlas s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudmily Muškovej a Dušana Čaploviča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Návrh predložil podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš. Vláda SR prerokovala a nezaujala stanovisko k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny Tóthovej a Milana Urbániho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov. Návrh predložil minister kultúry SR František Tóth. Vláda SR prerokovala a vyjadrila nesúhlas s návrhom poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Ľudmily Muškovej a Dany Podrackej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov. Návrh predložil minister kultúry SR František Tóth. Vláda SR prerokovala a nezaujala stanovisko k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Galbavého na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov. Návrh predložil minister kultúry SR František Tóth.

MYSLIA TO FAKT VÁŽNE ?

MYSLIA TO FAKT VÁŽNE ?

NAUTIK TV, spol. s r.o. ako dieťa JUDr. Ernesta Deáka bola vytvorená hádam iba na na odbyt jeho „ dokumentov .To, čo sa zjavuje v poslednom čase na obrazovkách, keď si omylom prepnete na túto stanicu, vyráža dych. Technológia z osemdesiatych rokov minulého storočia / aj to zle zvládnutá /, odklon od pôvodnej avizovanej monotematickej televízie. Napriek tvrdeniam , že "divák je už do istej miery presýtený z ponuky, ktoré servírujú plnoformátové televízie", Nautik sa na ňu pokúša podobať. To je, samozrejme, istá smrť. Čo si má človek myslieť o „ vodných“ témach ako sú relácie : TOP MJUZIK, Na pravé poludnie , politická beseda naživo s Milanom Blahom. Špeciálne odporúčam Mega Karaoke Show s Paľom Drapákom a jej oufit. Nezabudnuteľné. Pri cenách reklamy je zámer po "3 rokoch od nášho vstupu na túto scénu dokážeme zabezpečiť vyrovnaný rozpočet", nie iluzórny, ale priam hlúpy. Očakávam, že po odvysielaní akvizičných titulov ako Hellraiser : Pekelný jazdec, Johnny Mnemonic, Klavirista, príde na rad aj Titanic .Bude to zároveň promo na rebranding stanice ?

Treba si spomenúť na Ranný rýchlik a jeho rýchlikový koniec a a aj meno Viera Kožejová :

NAUTIK TV, spol. s r.o. Viera Kožejová (od: 23.03.2005) Ranný rýchlik, s.r.o. Viera Kožejová (od: 28.08.2004 do: 30.11.2004)

I tak še dá

I tak še dá

Slovenská televízia opäť uzavrela zmluvu so spoločnosťou IBeA 3 a.s. zmluvu na služby pri výrobe relácie /polícia a, zdravotné služby/ druhého pokračovania Slovensko hľadá SuperStar. Nebolo by to nič neobvyklé. Len zopár detailov je mätúcich a znepokojujúcich. O spoločnosti IBeA 3 a.s sa hovorí, že údajne patrí pod vplyv sýkorovcov. Spoločnosť bola nepriamo prepojená aj na osobu Petra Čongrádyho cez firmu PROPERTY, s.r.o. a Jaroslava Kopčana. Napokon, Peter Čongrády začínal ako šofér Miroslava Sýkoru. A vyšetrovací spis o vražde Roberta Remiáša hovorí o hlavne o sýkorkách. A Peter Čongrády sa vždy rád pohyboval okolo médií, či už vo VTV s Petrom Steinhüblom alebo v TV JOJ... Niekedy sa jeden diví takej akciovej spoločnosti ISTROBANKA, ale po škandále BAWAG vlastne ani nie... Jeden zo zamestnancov tejto firmy / Ibea/ Ing. Ľuboš Kosík, nar. 16.5.1965 v Piešťanoch, trvale bytom Bratislava, Vrbová ul. č. 2, je stále dôvodne podozrivý z únosu Michala Kováča ml. Kosík je už niekoľko rokov členom HZDS, hoci už možno legitimáciu odovzdal... Býva v Limbachu v luxusnej vile. Inak ,aj spolupracovníci STV s ním majú zlé skúsenosti. Svojho času sa sa vyhrážal kameramanovi Máriovi Homolkovi, ktorý nakrúcal s novinárkou Ľubou Lesnou dokument o únose prezidentovho syna. Kosík Homolkovi zavolal na mobil, keď Homolka nakrútil jeho luxusnú vilu a povedal , že o kameramanovi všetko vie a že je profesionál. Homolkovi navyše zdôraznil, že ak bude nakrútený materiál použitý inak ako na reklamu, určite to nenechá len tak. Neskôr, po zverejnení týchto faktov sa Homolkovi ospravedlnil , tvrdiac, že to tak nemysel. Kosík nikdy nemal ani ďaleko k Michalovi Hrbáčkovi, stále dôvodne podozrivého z únosu Michala Kováča ml. Hrbáček je osobným to priateľom Jána Čarnogurského mladšieho. Ján Čarnogurský Hrbáčka nemohol ani cítiť. Bol presvedčený, že Hrbáček, bývalý šéf skupiny pre špeciálne zásahy, bol dôvodne podozrivý z vlámania a krádeže údajov z počítačov na sekretariáte KDH v Prešove v júli 1996. Nuž spojil ich iný záujem- Rašelina Quido, najzaujímavejší a najmanipulovanejší prípad posledných rokov. Voľajako sa nám to na Slovensku pomotalo.Poďme späť ku Kosíkovia Hrbáčkovi. Časti jednej z obžalôb sú tiež zaujímavé .Dlhé a smutné čítanie: Krajská prokuratúra Bratislava Vajnorská 47 812 56 Bratislava Bratislava 27.11.2000 Okresný súd Bratislava III. B r a t i s l a v a Podľa § 176 ods. 1 Trestného poriadku podávam o b ž a l o b u na obvinených: 1/ Ing. Ivana Lexu, nar. 18.8.1961 v Bratislave, trvale bytom Bratislava, Drotárska cesta č. 1892/43, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, vo väzbe od 15.4.1999 do 19.7.1999 2/ JUDr. Gejzu Valjenta, CSc., nar. 21.11.1943 v Trnave, trvale bytom Bratislava, Gelnická ul. Č. 10, bez pracovného pomeru 3/ Mgr. Róberta Beňu, nar. 12.5.1962 v Piešťanoch, trvale bytom Zohor, ul. Nový rad č. 929/12, okres Malacky, bez pracovného pomeru, vo väzbe od 1.2.1999 do 5.5.1999 4/ JUDr. Milana Lovicha, nar. 15.10.1951 v Prahe, trvale bytom Bratislava, Wolkrova u. č.1132/15 5/ Petra Skruteka, nar. 10.4.1961 v Bratislave, trvale bytom Bratislava, Cyrilova ul. Č. 7, vo väzbe od 7.4.1999 do 23.7.1999 6/ Romana Kuciaka, nar. 27.6.1962 v Bratislave, trvale bytom Bratislava, u. Jána Smreka č. 1663/26, ekonomického poradcu s.r.o. TAPARO Kežmarok 7/ Igora Kurtiša, nar. 19.9. 1964 v Bratislave, trvale bytom Bratislava, Hanulova ul. č. 5, bezpečnostného pracovníka SBS OMAR Bratislava 8/ Mgr. Michala Hrbáčka, nar. 3.11.1963 v Bratislave, trvale bytom Bratislava, Škultétyho ul. č. 2, bez pracovného pomeru, vo väzbe od 3.6.199 do 3.12.1999 9/ Ing. Ľuboša Kosíka, nar. 16.5.1965 v Piešťanoch, trvale bytom Bratislava, Vrbová ul. č. 2, zamestnanca SBS IBeA Bratislava 10/ Ing. Martina Lieskovského, nar. 29.8.1969 v Bratislave, trvale bytom Bratislava, ul. Ľuda Zúbku č. 5, obchodného zástupcu Viaspol, spol. s r.o. Bratislava, vo väzbe od 19.10.1999 do 30.3.2000 11/ Miroslava Šegitu, nar. 14.6.1970 v Topoľčanoch, trvale bytom Senec, Lichnerova ul. č. 94/33, bez pracovného pomeru, vo väzbe od 20.10.1999 do 30.3.2000 12/ Jozefa Zoššáka, nar. 28.11.1973 v Martine, trvale bytom Martin, ul. A. Stodolu č. 5015/5, bez pracovného pomeru 13/ Igora Majtána, nar. 13.9.1961 v Bratislave, trvale bytom Bratislava, Mánesovo nám. č. 1233/8, bez pracovného pomeru, ž e 1/ obvinení Ing. Ivan Lexa, JUDr. Gejza Valjent, CSc., Mgr. Róbert Beňo, JUDr. Milan Lovich, Peter Skrutek, Roman Kuciak, Igor Kurtiš a Mgr. Michal Hrbáček, ako príslušníci štátneho orgánu – Slovenskej informačnej služby v rozpore s jej pôsobnosťou uvedenou v § 1 ods. 2, úlohami uvedenými v § 2 a povinnosťami príslušníkov informačnej služby podľa § 7 zákona číslo 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe, obvinení Ľuboš Kosík, Ing. Martin Lieskovský, Miroslav Šegita a Jozef Zoššák, ako civilné osoby nespĺňajúce predpoklady podľa § 11 ods. 1 písm. c/ zákona číslo 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe a členovia organizovanej skupiny, v ktorej boli rozdelené úlohy v úmysle poškodiť Ing. Michala Kováča, nar. 5.12.1961 na jeho ústavou zaručených právach tým, že po sledovaní, násilnom zadržaní a omámení bude daný k dispozícii rakúskej polícii spolu s jeho osobným motorovým vozidlom vyvezením do Rakúska, na území ktorého bol účinný na neho vydaný medzinárodný zatýkací rozkaz z 18.11. 1994, podieľali sa na spáchaní skutku tak, že obv. Ing. Ivan Lexa v postavení riaditeľa SIS v rámci vertikálneho systému riadenia ústnym pokynom Mgr. Michalovi Hrbáčkovi, príslušníkovi SIS zaradenému na oddelení obrany, ochrany a výcviku, presne nezisteného dňa v letných mesiacoch 1995 v objekte SIS v Bratislave na Kutuzovovej ulici prikázal vytvoriť organizovanú skupinu osôb z civilného sektoru na plnenie špeciálnych úloh pre potreby SIS, ktorý skupinu vytvoril a použil pri zadržaní Michala Kováča dňa 31.8.1995. JUDr. Gejzovi Valjentovi, CSc., riaditeľovi 46. odboru SIS – sledovania a operatívnej techniky presne nezisteného dňa v mesiaci auguste 1995 v rozpore s § 10 ods. 1 zákona číslo 46/1993 Z. z., nariadením riaditeľa SIS číslo 17/1994 o sledovaní osôb a vecí, prikázal použitie informačno – technických prostriedkov podľa § 12 ods. 1 písm. c/ v rozpore s § 13 ods. 2 zákona číslo 46/1993 Z. z. na sledovanie Braňa Chila-Ptáka a Michala Kováča, ktorý v rozpore s článkom 7 ods. 1 nariadenia riaditeľa odboru sledovania a operatívnej techniky SIS číslo 4/1994 z 15.7.1994 nariadil sledovanie osoby Braňo Chilo-Pták, ktoré sa začalo 13.8.1995 o 10.30 hod. v Bratislave na Hraničnej ulici č. 5, hoci sledovací spis číslo 4600/337 pod krycím názvom „Únik“ bol založený až dňa 14.8.1995 a Michala Kováča, ktoré sa začalo v meste Svätý Jur dňa 23.8.1995, hoci nebol založený sledovací spis a splnené podmienky uvedené v článku 7 ods. 1 nariadenia číslo 4/1994. JUDr. Jaroslavovi Svěchotovi, riaditeľovi vnútorného spravodajstva 2. sekcie SIS dňa 28.8.1995 prikázal zabezpečiť pristavenie 5 osobných motorových vozidiel rôznych značiek z prostriedkov SIS na parkovisko pred Zimný štadión v Ružinove na deň 29.8.1995 a dňa 29.8.1995 prikázal určiť dvoch príslušníkov oddelenia špeciálnych operácií SIS s osobným motorovým vozidlom, ktorí mali na stanovišti no Dolnozemskej ceste v Bratislave pri Interporsche Auto prevziať osobné motorové vozidlo s poškodeným Michalom Kováčom a vyviezť ho do Rakúska, ktorý príkazy splnil a informoval o tom obv. Ing. Ivana Lexu. V dobe od 28.8.1995 Do 31.8.1995 prostredníctvom obvineného JUDr. Gejzu Valjenta, CSc., od vedúceho 1. oddelenia 46. odboru SIS, obvineného Mgr. Róberta Beňa preberal informácie o priebehu operatívneho rozpracovania a sledovania Michala Kováča, prijímal rozhodnutia a dával ústne pokyny riaditeľovi 2. sekcie SIS a obv. JUDr. Valjentovi, CSc., smerujúce k vzájomnej koordinácii činnosti jednotlivých skupín realizujúcich sledovanie, zadržanie a prevoz poškodeného cez hranicu, ktoré vyústilo dňa 31.8.1995 o 10.47 hod. k zadržaniu Michala Kováča za použitia hrozby strelnou zbraňou. Obv. JUDr. Gejza Valjent, CSc. V postavení riaditeľa 46. odboru SIS dňa 13.8.1995 v Bratislave na Kukučínovej ul. v objekte SIS v rozpore s § 10 ods. 1 zákona číslo 46/1993 Z. z. a nariadením riaditeľa SIS číslo 17/1994 o sledovaní osôb a vecí dal ústny pokyn podriadenému vedúcemu 1. oddelenia obvinenému Mgr. Róbertovi Beňovi na použitie informačno – technických prostriedkov podľa § 12 ods. 1 písm. c/ zákona číslo 46/1993 Z. z. v rozpore s § 13 ods. 2 zákona číslo 46/1993 Z. z. na sledovanie osoby menom Braňo Chilo-Pták, ktoré sa začalo o 10.30 hod. v Bratislave na Hraničnej ulici č. 5 za účasti 13 príslušníkov SIS, 8 osobných motorových vozidiel a technických prostriedkov, pričom sám vykonával kontrolu nad sledovaním, napriek tomu, že vedel o nezákonnom postupe, nakoľko na použitie informačno – operatívnych prostriedkov nemal písomný súhlas riaditeľa SIS alebo ním poverenej osoby a na použitie informačno – technických prostriedkov predchádzajúci písomný súhlas službukonajúceho sudcu bývalého Mestského súdu v Bratislave. Dňa 14.8.1995 po prerokovaní postupu s riaditeľom 2. sekcie SIS na základe toho dňa založeného sledovacieho spisu č. 4600/337, pod krycím názvom „Únik“ prikázal podriadeným príslušníkom SIS obv. Róbertovi Beňovi a obv. Petrovi Skrutekovi pokračovať v sledovaní Braňa Chila-Ptáka do 26.8.1995. Dňa 24.8.1995 v rozpore s nariadením riaditeľa SIS číslo 17/1994 o sledovaní osôb a vecí a článkom 7 ods. 1 nariadenia riaditeľa odboru sledovania a operatívnej techniky č. 4/1994 obv. Mgr. Róbertovi Beňovi, vedúcemu 1 oddelenia 46. odboru SIS dal ústny pokyn na sledovanie Michala Kováča v meste Svätý Jur a okolí, od ktorého prijímal a sám podáaval riditeľovi SIS obv. Ing. Ivanovi Lexovi informácie o priebehu operatívneho rozpracovania a sledovania Michala Kováča. V dňoch 30.8. a 31.8.1995 riadil sledovanie, osobne prípadne prostredníctvom mobilného telefónu informoval riaditeľa 2. sekcie SIS a riaditeľa SIS obv. Ivana Lexu o sledovaní, prijímal od nich pokyny a prostredníctvom obv. Mgr. Róberta Beňa, ktorý sa nachádzal v meste Svätý Jur, riadil príslušníkov sledovacieho odboru. Potom, ako Michal Kováč dňa 31.8.1995 o 10.30 hod. odišiel z domu osobným motorovým vozidlom z. Mercedes Benz 190 D ŠPZ BLD 46-41, dal pokyn na jeho sledovanie a po jeho zastavení pod hrozbou použitia strelnej zbrane a zadržaní, na zablokovanie štátnej cesty číslo II/502 osobnými motorovými vozidlami sledovacieho útvaru. Obv. Róbert Beňo v postavení vedúceho 1. oddelenia 46. odboru SIS potom ako v rámci vertikálneho systému riadenia dostal pokyn od riaditeľa 46. odboru obv. JUDr. Gejzu Valjenta, CSc. Na použitie informačno – operatívnych prostriedkov podľa § 11 a informačno – technických prostriedkov podľa § 12 zákona číslo 46/1993 Z. z. na sledovanie osoby Braňo Chilo-Pták dňa 13.8.1995 v Bratislave v objekte SIS v rozpore s § 10 ods. 1 zák. č. 46/1993 Z. z., nariadením riaditeľa SIS č. 17/1994 a článkom 7 ods. 1 nariadenia riaditeľa odboru sledovania a operatívnej techniky číslo 4/1994 prikázal podriadeným príslušníkom SIS osobnými motorovými vozidlami sledovať Braňa Chila-Ptáka, hoci vedel, že na použitie informačno – operatívnych prostriedkov nebolo vydané rozhodnutie riaditeľa SIS alebo ním poverenej osoby podľa § 11 ods. 2 a na použitie informačno – technických prostriedkov podľa § 12 ods. 1 písm. c/ nedal predchádzajúci písomný súhlas službukonajúci sudca bývalého Mestského súdu v Bratislave podľa § 13 ods. 2 zák. č. 46/1993 Z. z. o SIS. Dňa 27.8.1995 v Bratislave na Kukučínovej ulici v objekte SIS v rozpore s § 10 ods. 1 zák. č. 46/1993 Z. z. o SIS, nariadením riaditeľa SIS číslo 17/1994 o sledovaní osôb a vecí a článkom 7 ods. 1 nariadenia riaditeľa odboru sledovania a operatívnej techniky číslo 4/1994 prikázal svojmu zástupcovi obv. Petrovi Skrutekovi a dalším príslušníkom oddelenia z osobného motorového vozidla zn. Mercedes Benz 208 D ŠPZ BHH 42-69, ktorý dal umiestniť v meste Svätý Jur sledovať rodinný dom Michala Kováča a osobnými motorovými vozidlami SIS jeho pohyb mimo mesta, a informovať ho o výsledku sledovania, hoci vedel, že o použití informačno – operatívnych prostriedkov podľa § 11 ods. 2 zák. č. 46/1993 Z. z. nerozhodol riaditeľ SIS alebo ním poverený príslušník a o použití informačno – technických prostriedkov podľa § 12 ods. 1 písm. b,c/ príslušný službukonajúci sudca bývalého Mestského súdu v Bratislave. Dňa 31.8.1995 v meste Svätý Jur pomocou vysielačky a mobilného telefónu vydával pokyny podriadeným príslušníkom SIS a informoval o priebehu sledovania riaditeľa 46. odboru SIS obv. JUDr. Gejzu Valjenta, CSc., a potom, ako bol o 10.47 hod. za použitia hrozby strelnou zbraňou zadržaný Michal Kováč, podieľal sa osobne motorovým vozidlom Mazda 626 ŠPZ BLE 58-92 na blokovaní štátnej cesty Iiú502 pred prichádzajúcimi vozidlami. Obv. Peter Skrutek ako príslušník SIS v postavení zástupcu vedúceho 1. oddelenia 56. odboru SIS potom, ako v rámci vertikálneho systému riadenia dostal ústny pokyn od riaditeľa 46. odboru SIS a veúceho 1. oddelenia na použitie informačno – operatívnych prostriedkov podľa § 11 a informačno – technických prostriedkov podľa § 12 zák. č. 46/1993 Z. z. na sledovanie osoby Braňo Chilo-Pták dňa 13.8.1995 v Bratislave v objekte SIS v rozpore s § 10 ods. 1 zákona číslo 46/1993 Z. z., nariadením riaditeľa SIS číslo 17/1994 a článkom 7 ods. 1 nariadenia riaditeľa odboru sledovania a operatívnej techniky číslo 4/1994 prikázal podriadeným príslušníkom SIS osobnými motorovými vozidlami sledovať Braňa Chila-Ptáka, hoci vedel, že na použitie informačno – operatívnych prostriedkov nebolo vydané rozhodnutie riaditeľa SIS alebo ním poverenej osoby podľa § 11 ods. 2 a na použitie informačno – technických prostriedkov podľa § 12 ods. 1 písm. c/ nedal predchádzajúci písomný súhlas príslušný službukonajúci sudca bývalého Mestského súdu v Bratislave, pričom osobne vykonával kontrolu sledovania a o jeho priebehu informoval riaditeľa 46. odboru SIS obv. JUDr. Gejzu Valjenta. Potom, ako dňa 27.8.1995 od riaditeľa 46. odboru prostredníctvom vedúceho 1. oddelenia dostal pokyn na sledovanie Michala Kováča vo Svätom Juri bol dňa 28.8.1995 na Novej Pezinskej ulici číslo 2 umiestnený Mercedes Benz 208 D bielej farby, ŠPZ BHH 42-69, z ktorého príslušníci SIS pozorovali dom Michala Kováča a rádiostanicou hlásili jeho odchod a motorovými vozidlami sledovali pohyb, pričom prostredníctvom mobilného telefónu informoval o priebehu sledovania vedúceho 1. oddelenia obv. Róberta Beňa. Dňa 31.8.1995 plnil úlohy plánu zavlečenia tým, že po odchode kováča z domu o 10.30 hod. osobným motorovým vozidlom zn. Mercedes Benz 190 D ŠPZ BLD 46-41 smerom na Bratislavu, jazdil za ním osobným motorovým vozidlom zn. Toyota Camri ŠPZ BLH 09-05 a potom ako o 10.47 hod. bol s hrozbou použitia strelnej zbrane zastavený na štátnej ceste II/502, spolu s ďalšími vozidlami sledovacieho útvaru zablokoval príjazdovú cestu. Obv. Mgr. Michal Hrbáček ako príslušník SIS na základe pokynu riaditeľa SIS obv. Ing. Ivana Lexu v presne nezistených dňoch mesiaca august 1995 zorganizoval skupinu, v ktorej boli obv. Ing. Ľuboš Kosík, obv. Martin Lieskovský, obv. Miroslav Šegita a obv. Jozef Zoššák, a následne plnil úlohy koordinátora medzi organizátormi zavlečenia a členmi tejto skupiny, s ktorou dňa 29.8.1995 na parkovisku na Ružinovskej ulici v Bratislave prevzal osobné motorové vozidlá patriace SIS , ktorými v nasledujúcich dňoch sledoval v meste Svätý Jur a v Modre pohyb Ing. Michala Kováča s cieľom zadržať ho a odovzdať ďalším príslušníkom SIS, ktorí ho mali prepraviť do Rakúskej republiky. Dňa 31.8.1995 o 10.30 hod. potom ako z informácie príslušníka SIS zo sledovacieho Mercedesu Benz 208 D sa dozvedeli, že Michal Kováč odišiel z domu smerom na Bratislavu, obehli kolónu osobných motorových vozidiel SIS sledujúcich jeho Mercedes. O 10.47 hod. na štátnej ceste číslo II/502 pri Poľnohospodárskom družstve osobným motorovým vozidlom Seat Toledo červenej farby spredu a Seat Ibiza zelenej farby z boku zablokovali osobné motorové vozidlo s Michalom Kováčom. S namierenou pištoľou vyzvali Michala Kováča ml., aby vystúpil z auta, a keď nereagoval, násilne ho vytiahli a hoci sa bránil, premiestnili ho do zadnej časti Seatu Toledo. Nasadili mu na hlavu modré vrece a na ruky putá, a zmocnili sa jeho osobného motorového vozidla zn. Mercedes Benz 190 D ŠPZ BLD 46-41. Potom, ako počas jazdy smerom na Vajnory pokúsil sa Michal Kováč vyskočiť z auta, udierali ho päsťami po tvári, paralyzátorom mu dávali elektrošoky na pohlavný úd a násilím ho prinútili vypiť z dvoch fliaš whisky, čím ho uviedli do stavu opitosti. Obvinený Michal Hrbáček o priebehu akcie mobilným telefónom informoval riaditeľa 2. sekcie SIS a ten obv. Ing. Ivana Lexu. Takto ho previezli na Dolnozemskú cestu v Bratislave, kde Michala Kováča ml. odovzdali ďalším príslušníkom SIS. Obv. JUDr. Milan Lovich ako príslušník SIS zaradený vo funkcii vedúceho oddelenia inšpekcie 2. sekcie SIS v rámci vertikálneho systému riadenia plnil pokyny riaditeľa SIS obv. Ing. Ivana Lexu a riaditeľa 2. sekcie SIS pri sledovaní osoby Braňo Chilo-Pták, hoci vedel, že na použitie informačno – operatívnych prostriedkov nebolo vydané rozhodnutie riaditeľa SIS alebo ním poverenej osoby podľa § 11 ods. 2 zák. č. 46/1993 Z. z. o SIS a v jednom prípade túto osobu doprevádzal z Bratislavy do Levoče a späť a kryl jej prejazd bez dokladov cez hranicu do Rakúska a z Maďarska, a v dňoch 30. a 31. 8 1995 na hraničnom priechode Bratislava-Berg a Jarovce –Kittsee zabezpečoval bezproblémový prechod štátnej hranice cez hraničný priechod Bratislava-Berg pre obvinených Romana Kuciaka a Igora Kurtiša, ktorí osobným motorovým vozidlom zn. Mercedes Benz 190 D ŠPZ BLD 46-41 previezli poškodeného Ing. Michala Kováča do Rakúska. Obv. Roman Kuciak a obv. Igor Kurtiš ako príslušníci oddelenia špeciálnych operácií 2. sekcie SIS v rámci vertikálneho systému riadenia plnili úlohy riaditeľa 2. sekcie SIS tým, že dňa 30.8.1995 v Bratislave-Petržalke pri objekte Interporsche Auto spol. s r.o. na Dolnozemskej ceste čakali na osobné motorové vozidlo s Michalom Kováčom, ktorého mali previezť do Rakúska. Nakoľko sa v uvedený deň plán nerealizoval, dňa 31.8.1995 asi o 14.00 hod. na rovnakom mieste prevzali od obvineného Mgr. Michala Hrbáčka, obvineného Miroslava Šegitu a obvineného Jozefa Zoššáka osobné motorové vozidlo zn. Mercedes Benz 190 D ŠPZ BLD 46-41 s Michalom Kováčom, ktorý bol v bezvedomí, a na zadnom sedadle ho previezli cez diplomatickú zónu hraničného priechodu Petržalka-Berg. Nakoľko na parkovisku v Bergu sa nenachádzal príslušný pracovník rakúskej pasovej kontroly, telefonicky sa spojili s riaditeľom 2. sekcie, ktorý na príkaz obv. Ing. Ivana Lexu dal pokyn odviezť poškodeného do Hainburgu. Na pokyn obv. Ing. Ivana Lexu bol do Rakúska poslaný príslušník SIS, ktorý oznámil na Policajnú stanicu v Hainburgu výskyt vozidla s hľadanou osobou. O 16.30 hod. obv. Ing. Ivan Lexa mobilným telefónom oznámil Karolovi Martinkovi výskyt poškodeného s autom v Hainburgu a o 17.00 hod. na základe telefonátu bol Michal Kováč zadržaný rakúskou políciou, pričom fyzickým útokom obvinených mu boli spôsobené drobné poranenia a vyvezením do Rakúska a následným vzatím do väzby bol porušený článok 23 ods. 4 Ústavy SR, podľa ktorého občana nemožno nútiť, aby opustil vlasť, nemožno ho vyhostiť ani vydať inému štátu. Poškodenému Michalovi Kováčovi bola spôsobená škoda v súvislosti s jeho pobytom v Rakúsku nákladmi za právne zastupovanie v celkovej sume 478 241,13 ATS. 2/ obvinený Igor Majtán ako príslušník SIS dňa 6.9.1995 na základe pokynu priameho nadriadeného vedúceho I. oddelenia 46. odboru SIS Mgr. Róberta Beňa skontaktoval sa s príslušníkom policajného zboru v obci Vojka nad Dunajom, okres Dunajská Streda, od ktorého žiadal formou úradného záznamu potvrdiť, že skriňové motorové vozidlo zn. Mercedes Benz 208 D ŠPZ BHH 42-59 bielej farby sa v dňoch 28.8.1995 až 31.8.1995 nachádzalo v jeho služobnom obvode. Potom, ako príslušník policajného zboru odmietol splniť túto požiadavku, dňa 13.9.1995 asi o 13.00 hod. v Bratislave na Jurigovom nám. v sklenárstve Ložan dali vyrezať priehľadné sklá v hodnote 2 766,- Sk, ktorými nahradili sklá s nepriehľadnou fóliou na Mercedese Benz 208 D s tým, aby svedkovia v trestnom konaní zavlečenia Michala Kováča do cudziny vozidlo nespoznali ako to, ktoré parkovalo na rohu Novej Pezinskej ulice a Krajinskej cesty pred domom číslo 2 a z ktorého príslušníci SIS sledovali dom Michala Kováča v dňoch 28.8.1995 až 31.8.1995, hoci vedel, že dňa 31.8.1995 pri jazde do Bratislavy na štátnej ceste II/502 bol zablokovaný Mercedes Michala Kováča , ktorého sa za použitia násilia zmocnili a zavliekli do Rakúska, kde bol v Hainburgu zadržaný rakúskymi policajnými orgánmi vo svojom motorovom vozidle, pričom konal tak v úmysle , aby nevyšlo najavo, že trestný čin spáchali príslušníci SIS a aby osoby podieľajúce sa na trestnom čine zavlečenia unikli trestnému stíhaniu t e d a v bode 1/ obvinení Ing. Ivan Lexa, JUDr. Gejza Valjent, JUDr. Milan Lovich, Mgr. Róbert Beňo, Peter Skrutek, Mgr. Michal Hrbáček, Roman Kuciak a Igor Kurtiš spoločným konaním ako verejní činitelia v úmysle spôsobiť inému škodu vykonávali svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu, spoločným konaním iného zavliekli do cudziny a spáchali tento čin ako členovia organizovanej skupiny, spoločným konaním proti inému použili násilie v úmysle zmocniť sa cudzej veci a spáchali tento čin ako členovia organizovanej skupiny a so zbraňou, spoločným konaním iného násilím nútili , aby niečo konal a spáchali tento čin ako členovia organizovanej skupiny a so zbraňou, obvinení Ing. Ľuboš Kosík, Ing. Martin Lieskovský, Miroslav Šegita a Jozef Zoššák spoločným konaním iného zavliekli do cudziny a spáchali tento čin ako členovia organizovanej skupiny, spoločným konaním proti inému použili násilie v úmysle zmocniť sa cudzej veci a spáchali tento čin ako členovia organizovanej skupiny a so zbraňou, spoločným konaním iného násilím nútili, aby niečo konal a spáchali tento čin ako členovia organizovanej skupiny a so zbraňou, v bode 2/ obvinený Igor Majtán páchateľom trestného činu pomáhal v úmysle umožniť im, aby unikli trestnému stíhaniu, trestu alebo ochrannému opatreniu alebo ich výkonu, č í m s p á c h a l i v bode 1/ obvinení Ing. Ivan Lexa, JUDr. Gejza Valjent,CSc., JUDr. Milan Lovich, Mgr. Róbert Beňo, Peter Skrutek, Mgr. Michal Hrbáček, Roman Kuciak a Igor Kurtiš trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods. 1 písm. a/ Trestného zákona spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2 Trestného zákona, trestný čin zavlečenia do cudziny podľa § 233 ods. 1, ods. 2 písm. a/ Trestného zákona spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2 Trestného zákona, trestný čin lúpeže podľa § 234 ods. 1, ods. 2 písm. a, b/ Trestného zákona spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2 Trestného zákona, trestný čin vydierania podľa § 235 ods. 1, ods. 2 písm. a, b/ Trestného zákona spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2 Trestného zákona, obvinení Ing. Ľuboš Kosík, Ing. Martin Lieskovský, Miroslav Šegita, Jozef Zoššák trestný čin zavlečenia do cudziny podľa § 233 ods. 1, ods. 2 písm. a/ Trestného zákona spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. Trestného zákona, trestný čin lúpeže podľa § 234 ods. 1, ods. 2 písm. a, b/ Trestného zákona spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2 Trestného zákona, trestný čin vydierania podľa § 235 ods. 1, ods. 2 písm. a, b/ Trestného zákona spolupáchateľstvom podľa § 9 Trestného zákona, trestný čin vydierania podľa § 235 ods. 1, ods. 2 písm. a, b / Trestného zákona spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2 Trestného zákona obvinený Igor Majtán trestný čin nadržovania podľa § 166 ods. 1 Trestného zákona z týchto d ô v o d o v : Dňa 31. 8. 1995 bol z územia Slovanskej republiky do Rakúska násilne zavlečený Michal Kováč, nar. 5. 12. 1961, trvale bytom vo Svätom Juri, na Pezinskej ulici č. 36, občan Slovenskej republiky , syn Ing. Michala Kováča, CSc., vtedajšieho prezidenta Slovenskej republiky. Už prvotnými úkonmi kriminálnej polície vykonanými dňa 1.9.1995 v meste Svätý Jur sa potvrdzovalo podozrenie vyslovené poškodeným pri jeho stretnutí s otcom v nočných hodinách v Hainburgu, že zavlečenie zorganizovala a uskutočnila Slovenská informačná služba riadená obvineným Ing. Ivanom Lexom. Občan bývajúci na Novej Pezinskej ulici č. 2 už od 28. 8. 1995 videl pred svojim domom zaparkovanú bielu dodávku zn. Mercedes. V nočnej dobe z 30. 8. na 31. 8. 1995 zaregistroval okolo nej zvýšený pohyb motorových vozidiel, medzi ktorými bola jedna tmavomodrá limuzína s ŠPZ BLD 42-95. Na potvrdenie pravdivosti svojich slov dal príslušníkom polície útržok prvej strany denníka Nový čas zo stredy 30.8.1995, číslo 201, ročník V, na ktorý si poznačil ŠPZ a ďalšie typy vozidiel. Uvedený útržok tvorí súčasť pôvodného vyšetrovacieho spisu. Lustrovaním vozidla vyšetrovateľ zistil, že bolo evidované na Jiřího Novotného, ktorý bol príslušníkom Slovenskej informačnej služby. Pôvodný vyšetrovací spis obsahuje úradný záznam vyšetrovateľa mjr. Šimuniča, z ktorého vyplýva, že dňa 1.9.1995 volal otcovi poškodeného na utajené číslo muž, ktorý mu oznámil, že únos jeho syna zorganizoval Lexa. V rovnakom duchu dostal aj anonymný list od príslušníka SIS, ktorý sa podieľal na tejto trestnej činnosti. Súčasťou pôvodného vyšetrovacieho spisu je písomné priznanie bývalého príslušníka SIS Oskara Fegyveresa o tom, že zavlečenie realizovala Slovenská informačná služba. Rovnako manželka poškodeného Michala Kováča dostala strojom písaný list od obyvateľa Svätého Jura, ktorý uviedol, že videl Mercedes, ktorý bol zakrytý Aviou a malSˇPZ BHH 42- , Ford Mondeo ŠPZ BLD 42-95, BMW trojková rada, ŠPZ BLH 02-27 a Hyunday ŠPZ BLD 68-23. Vyšetrovaním sa zistilo, že išlo o vozidlá, na ktorých jazdili príslušníci sledovacieho útvaru SIS, ktorí mali s riaditeľom SIS obv. Ing. Ivanom Lexom uzatvorené dohody o používaní vozidiel. Boli to Jiří Novotný, ktorý mal dohodu z 15.5.1995, číslo EO 006-12/94, Igor Majtán, mal dohodu z 25.7.1995 a Dušan Rakús z 15.5.1995, číslo EO 006-38/94. Dňa 29.9.1995 dostal vyšetrovateľ anonymnú zásielku s 5 fotografiami a lístkom „Akcia SIS“. Vzhľadom k tomu, že bývalý riaditeľ 2. sekcie SIS mal kontakty na vyšetrovateľov, táto skutočnosť vyšla najavo, čo malo za následok, že dvaja príslušníci SIS z oddelenia , odkiaľ pochaádzali fotografie, boli postavení mimo služby. Neskorším vyšetrovaním sa zistilo, že išlo o fotografie z osobných materiálov príslušníkov odboru špeciálnych operácií SIS, z ktorých dvaja priamo realizovali zavlečenie Michala Kováča do Rakúska, pričom jeden z nich, obv. Igor Kurtiš, ťažko psychicky znášal to, že jeho fotografia bola vo vyšetrovacom spise. Vyšetrovaním vykonaným po roku 1998 sa jednoznačne preukázalo, že na príprave, organizovaní, riadení a vykonaní trestného činu zavlečenia do cudziny sa zúčastnili príslušníci štátneho orgánu Slovenskej republiky – Slovenskej Informačnej služby. Organizovali ho funkcionári SIS a podieľali sa na ňom okrem príslušníkov SIS aj osoby z radov bývalých príslušníkov Policajného zboru SR a jedna osoba z civilného sektoru. Pozostával z niekoľko na seba nadväzujúcich fáz, pričom mal charakter organizovanej trestnej činnosti, pretože jednotlivé skupiny príslušníkov SIS mali medzi sebou rozdelené úlohy týkajúce sa sledovania osoby menom Braňo Chilo-Pták, i Michala Kováča, jeho zadržanie a prevozu do Rakúska. Celú akciu sledovania, zadržania a zavlečenia z centrály riadili obvinený Ing. Ivan Lexa v postavení riaditeľa SIS prostredníctvom riaditeľa 2. sekcie SIS a riaditeľa 46. odboru SIS. So spáchaním tohto trestného činu úzko súvisí celý rad udalostí, ktoré boli súčasťou dlhotrvajúcej diskreditačnej kampane namierenej proti vtedajšiemu prezidentovi Slovenskej republiky a vyvrcholili zavlečením jeho syna do cudziny. Motív spáchania trestného činu súvisel so zhoršujúcimi sa vzťahmi medzi prezidentom Slovenskej republiky a predstaviteľmi HZDS, čo sa odvíjalo od neochoty prezidenta vymenovať Ing. Ivana Lexu za člena vlády a neskôr za riaditeľa Slovenskej informačnej služby. Národná rada Slovenskej republiky dňa 5.4.1995 zákonom číslo 72/1995 Z. z. novelizovala ustanovenie § 3 ods. 2 zákona číslo 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe, podľa ktorého riaditeľa SIS vymenovávala a odvolávala vláda Slovenskej republiky na návrh predsedu vlády. Na základe tejto novelizácie bola obmedzená právomoc prezidenta Slovenskej republiky, ktorý dovtedy vymenúval a odvolával riaditeľa SIS na návrh vlády SR resp. Národnej rady SR. Ihneď po nadobudnutí účinnosti tejto novely bol na návrh predsedu vlády JUDr. Vladimíra Mečiara vymenovaný do funkcie riaditeľa SIS vládou Slovenskej republiky obv. Ing. Ivan Lexa. Svoju úlohu zohrala aj tá skutočnosť, že dňa 18.11.1994 súd Spolkovej republiky Nemecko vydal medzinárodný zatykač na Michala Kováča v prípade Technopol. Vzhľadom k tomu , že medzinárodný zatykač nebol aplikovateľný na území Slovenskej republiky, vo vedení Slovenskej informačnej služby bolo rozhodnuté prostredníctvom spolupracovníka SIS vylákať Michala Kováča do erotického salónu, tam ho omámiť a následne vyviezť do Rakúska. Ďalšou alternatívou bolo vylákanie Michala Kováča do Rakúska pod zámienkou odovzdania dokladov svedčiacich proti Krylovovi v prípade Technopol. K realizácii týchto zámerov riadiaci funkcionári SIS využili osobu Branislava Chilo-Ptáka napriek tomu, že tento bol slovenskými orgánmi činnými v trestnom konaní trestne stíhaný za trestný čin podvodu podľa § 250 ods. 1, ods. 2 Trestného zákona, a že na neho bol Okresným súdom v Spišskej Novej Vsi dňa 16.7.1993 pod sp. Zn. Tp 46/93 vydaný medzinárodný zatýkací rozkaz. Dňa 13.8.1995 prekročil Branislav Chilo-Pták v okolí Skalice ilegálne štátnu hranicu z Českej republiky na Slovensko. Ubytoval sa v byte na Hraničnej ulici č.5 v Bratislave, kde ho príslušník SIS, Valo, navštívil spoločne s JUDr. Svěchotom. S menovaným vykonali pohovor v konšpiračnom byte SIS na Zámockej ulici č. 1 a v reštaurácii Parlamentka, pričom predmetom rozhovoru boli obchodné aktivity osôb v prípade Technopol, na čo Braňo Chilo-Pták uviedol, že dokumenty k týmto obchodom má ukryté v Levoči a v Maďarsku. Dňa 16.8.1995 pod dohľadom príslušníkov útvaru sledovania SIS Braňo Chilo-Pták odcestoval bez cestovných dokladov do Rakúska, pričom prechod cez hraničný priechod Petržalka-Berg mu zabezpečoval príslušník SIS obvinený Milan Lovich, ktorý sa pohyboval na služobnom motorovom vozidle zn. Mercedes 190 tmavočervenej farby. Rovnako mu zabezpečil bezproblémový prechod aj pri spiatočnej ceste o 16.07 hod. na priechode Rajka-Rusovce, doprevádzal ho aj na ceste do Levoče. Až 14.8.1995 bol založený sledovací spis číslo 4600/337 pod krycím názvom „Únik“. Žiadosť na sledovanie osoby Chila-Ptáka na neurčitú dobu odporučil a súčasne schválil vtedajší riaditeľ 2. sekcie JUDr. Jaroslav Svěchota , pričom nebol podľa zákona o SIS poverený na schválenie sledovania riaditeľom SIS obv. Ing. Ivanom Lexom. Dôvodom sledovania Chila-Ptáka mal byť bližšie nešpecifikovaný únik informácií z SIS, ktorý však nebol podložený založením príslušného operatívneho spisu. O nasadení síl a prostriedkov odboru sledovania a operatívnej techniky SIS rozhodol jeho vtedajší riaditeľ obv. JUDr. Gejza Valjent, CSc., hoci sledovanie neodsúhlasil riaditeľ SIS alebo ním poverená osoba a sledovanie začalo o deň skôr, ako bola vypísaná žiadanka. Sledovanie sa začalo 13.8.1995 o 10.30 hod. na Hraničnej ulici č. 5 v Bratislave, pričom sa zúčastnilo 13 príslušníkov odboru sledovania s 8 služobnými motorovými vozidlami, medzi ktorými bol aj Mercedes benz 208 D ŠPZ BHH 42-59, ktorý slúžil na statické sledovanie ako mobilný oporný bod. Kontrolu po celú dobu sledovania vykonával vedúci prvej smeny obv. Peter Skrutek a námatkovo riaditeľ obv. JUDr. Gejza Valjent, CSc.. Protizákonným nasadením síl a prostriedkov SIS v rámci sledovacieho spisu s krycím názvom „Únik“ vznikla SIS škoda vyplatením služobného príjmu v sume 254 031,- Sk, amortizáciou a výdavkami na pohonných hmotách pre služobné motorové vozidlá škoda v sume 70 395,- Sk. Celá činnosť Branislava Chilo-Ptáka a jeho nadväzovanie kontaktov s Michalom Kováčom boli monitorované príslušníkmi sledovacieho útvaru SIS. Tvrdenie Kováča o snahe Chila-Ptáka nadviazať s ním kontakt i odovzdanie listu do schránky jeho rodinného domu potvrdzujú výpovede príslušníkov sledovacieho útvaru a ich služobné záznamy, z ktorých je zrejmé, že dňa 24.8.1995 vo Svätom Juri prišiel Chilo-Pták osobným motorovým vozidlom zn. Seat Ibiza ŠPZ BLE 76-48 o 15.40 hod. k domu, v ktorom býval Michal Kováč a vhodil do schránky obálku o veľkosti A5. List je súčasťou pôvodného vyšetrovacieho spisu. Túto skutočnosť potvrdzujú svojou výpoveďou aj svedok Syč-Milý, ktorému sa o kontaktoch s Braňo Chilo-Ptákom zmienil Michal Kováč pri stretnutí v nákupnom stredisku na Žabom majeri. Dňa 24.8.1995 riaditeľ odboru sledovania a operatívnej činnosti SIS obv. JUDr. Gejza Valjent zvolal pracovnú poradu, na ktorej sa zúčastnili príslušníci SIS Róbert Beňo, Peter Skrutek, Igor Majtán, Jiří Novotný, na ktorej im nariadil vykonať rekognoskáciu miesta bydliska Michala Kováča v meste Svätý Jur s cieľom vytypovať miesto možného skrytého sledovania. Po vykonanej ohliadke obvinený Róbert Beňo určil, že Mercedes Benz 208 D bude mať stanovište oproti rodinnému domu Kováča, na rohu Krajinskej cesty a Novej Pezinskej cesty pred domom číslo 2. Dňa 27.8.1995 sa konala porada u zástupcu riaditeľa odboru sledovania a operatívnej techniky SIS obv. Róberta Beňa, na ktorej boli prítomní príslušníci odboru sledovania Skrutek, Holec, Crkoň, Paulen, Majtán, Rakús, Novotný, Fegyveres, Čičmanec a Kyrinovič. Na porade obv. Róbert Beňo oznámil, že riaditeľ SIS Ing. Ivan Lexa vydal príkaz na permanentné sledovanie Michala Kováča a od 28.8.1995 sa začalo nepretržité sledovanie jeho rodinného domu. Na statické sledovanie bolo využité skriňové vozidlo typu Mercedes Benz 208 D. Pozorovanie sa uskutočňovalo v 24 hodinových intervaloch nepretržite, pričom príslušníci slúžili vo dvojčlenných smenách a pri pozorovaní sa striedali v dvojhodinových intervaloch. Týchto služieb sa zúčastnili kimlička, Fegyveres, Čičmanec, Holec, Paulen, Crkoň. Spojenie bolo zabezpečené rádiostanicami a medzi riadiacimi dôstojníkmi a vedením SIS mobilnými telefónmi. Výmena smeny sa vykonávala ta, že so sledovacím vozidlom sa odišlo na odľahlé miesto v obci Svätý Jur, kde sa dvojice vystriedali a vozidlo zaparkovali na pôvodné stanovište. Riaditeľ SIS obv. Ing. Ivan Lexa vydal príkaz nasadiť sily a prostriedky odboru sledovania a operatívnej techniky SIS na sledovanie Michala Kováča v rozpore so zákonom, pričom príkaz nebol vydaný písomne, nebol uvedený účel sledovania a doba jeho trvania. Na odbore sledovania a operatívnej techniky SIS v rozpore s internými predpismi SIS nebol založený sledovací spis, do ktorého sa mali zakladať všetky podstatné skutočnosti zistené sledovaním, za čo bol priamo zodpovedný riaditeľ odboru JUDr. Gejza valjent, CSc..Sledovanie osoby Michala Kováča sa administratívne zakrylo a utajovalo použitím časti síl a prostriedkov z akcie sledovania osoby Chila-Ptáka. Dňa 27.8.1995 Chilo-Pták navštívil Michala Kováča vo Svätom Juri a pozýval ho na stretnutie do nočných podnikov a obchodné rokovanie do Kittsee. Poškodený Michal Kováč však na jeho ponuku nereagoval a na stretnutie neprišiel. Nakoľko sa nepodarilo vylákať Kováča do zahraničia jednak listom, jednak osobným rozhovorom, bola zvolená druhá varianta spočívajúca v sledovaní pohybu Kováča v týždni od 28.8.1995 a v hľadaní okamihu na jeho zadržanie a vyvezenie do Rakúska. Na realizáciu tohto zámeru boli vyčlenené prostriedky odboru sledovania a operatívnej techniky SIS a to príslušníci s osobnými motorovými vozidlami, príslušníci oddelenia špeciálnych operácií SIS a skupina osôb, ktoré neboli príslušníkmi SIS pod vedením obv. Michala Hrbáčka, príslušníka zaradeného u riaditeľa 2. sekcie SIS. Trestný čin bol spáchaný na základe pokynov vrcholných funkcionárov Slovenskej informačnej služby, obv. Ing. Ivana Lexu – riaditeľa SIS, obv. JUDr. Gejzu Valjenta – riaditeľa odboru sledovania a operatívnej techniky SIS a riaditeľa 2. sekcie SIS JUDr. Jaroslava Svěchotu, ktoré v záujme zachovania utajenosti neboli dávané písomnou formou,ale osobným kontaktom riadiacich funkcionárov s im podriadenými príslušníkmi. Skupinu príslušníkov SIS, ktorá sa pohybovala vo Svätom Juri tvorili obvinený Mgr. Róbert Beňo, vedúci I. oddelenia odboru sledovania a operatívnej techniky SIS, ktorý jazdil na osobnom motorovom vozidle zn. Mazda 626 sivej farby, ŠPZ BLE 58-92 a mal pridelený mobilný telefón 0901 702 567, obvinený Peter Skrutek, zástupca obvineného Róberta Beňa a vedúci 1. smeny, ktorý jazdil na osobnom motorovom vozidle zn. Toyota Camri zelenej farby, ŠPZ BLH 09-05 a mal pridelený mobilný telefón 0901 707 886, Dušan Rakús, príslušník oddelenia sledovania, ktorý jazdil na osobnom motorovom vozidle zn. Hyunday Lantra fialovej farby, ŠPZ BLD 68-23, ktorý ako jediný mal aj spolujazdca, príslušníka oddelenia sledovania Oskara Fegyveresa, Igor Majtán, príslušník oddelenia sledovania, ktorý jazdil na osobnom motorovom vozidle BMW 320i červenej farby, ŠPZ BLH 02-27, Jiří Novotný, príslušník odboru sledovania, ktorý jazdil na osobnom motorovom vozidle Ford Mondeo modrozelenej farby, ŠPZ BHH 42-59. Dušan Holec, ktorý vykonával sledovanie z mobilného oporného bodu, ktorým bol Mercedes Benz 208 D, ŠPZ BHH 42-59. Zadržanie Michala Kováča dňa 31.8.1995 o 10.47 hod. uskutočnila skupina obvinených, v ktorej boli Mgr. Michal Hrbáček, príslušník SIS zaradený u riaditeľa 2. sekcie, Ing. Ľubomír Kosík, Ing. Martin Lieskovský, Miroslav Šegita a Jozef Zoššák, z ktorých prví traja dňa 31.8.1995 ukončili služobný pomer príslušníkov Policajného zboru SR a na Policajnom pohotovostnom útvare Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave. Jedinou osobou z civilného sektoru bol Jozef Zoššák, ktorý pôsobil ako biletár v erotickom salóne. Uvedené osoby vykonali blokovanie osobného motorového vozidla Michala Kováča motorovými vozidlami Seat Toledo a Seat Ibiza a jeho zadržanie. Prevoz Kováča do Rakúska uskutočnila dvojica príslušníkov SIS z oddelenia špeciálnych operácií Igor Kurtiš a Roman Kuciak, ktorí jazdili osobným motorovým vozidlom KIA Sephia modrej farby, ŠPZ BLE 83-63, pričom bezproblémový prejazd tejto skupine cez hraničný priechod v Petržalke s poškodeným Kováčom zabezpečoval JUDr. Milan Lovich, vedúci inšpekcie riaditeľa 2. sekcie SIS, ktorý predtým pôsobil ako príslušník pohraničnej stráže. Dňa 28.8.1995 JUDr. Jaroslav Svěchota o 16.46. hod. telefonoval pplk. Ladislavovi Čukovičovi, zástupcovi vedúceho Odboru hraničnej a cudzineckej polície Prezídia policajného zboru SR tvrdiac, že Slovenská informačná služba pracuje na drogách, monitoruje pohyb na priechodoch a dňa 30. a 31.8.1995 sa príslušník SIS Milan Lovich bude zdržiavať na hraničných priechodoch Jarovce – Kittsee a Petržalka-Berg. Toho istého dňa bol v meste Svätý Jur zaregistrovaný prvý krát sledovací Mercedes Benz 208 D s nálepkami českej firmy na klimatizáciu, ako parkuje na rohu Novej Pezinskej ulice pred domom č.2. Dňa 29.8. 1995 riaditeľ SIS obv. Ing. Ivan Lexa vydal podriadenému riaditeľovi 2. sekcie SIS JUDr. Jaroslavovi Svěchotovi v súvislosti so zabezpečením zavlečenia Michala Kováča do cudziny pokyn, aby dal pristaviť na parkovisko pred Zimný štadión v Bratislave na Ružinovskej ceste 5 služobných vozidiel rôznych značiek. Následne mu dal ďalší pokyn, aby zabezpečil na deň 30.8.1995 na 10.00 hod. dvoch príslušníkov SIS z jeho sekcie na stanovište na Dolnozemskú cestu pri Interporsche Auto a telefonicky sa skontaktovať s osobou vystupujúcou pod menom Majster, /obv. Mgr. Hrbáček/, ktorý mal realizovať so svojou skupinou zadržanie Michala Kováča. Títo príslušníci SIS mali podľa pokynu prevziať Mercedes šedej farby s osobou a po prevoze do Rakúska cez hraničný priechod Petržalka-Berg vozidlo odstaviť na prvom parkovisku a počkať, až príslušník rakúskej polície alebo colnej stráže vykoná kontrolu vozidla a zadrží osobu. Dňa 30.8.1995 sa v objekte SIS na Kopčianskej ceste v Bratislave u riaditeľa 2. sekcie konali porady za účasti obv. JUDr. Valjenta a jeho zástupcu obv. Róberta Beňa. V ranných hodinách JUDr. Svěchota vydal pokyn príslušníkom oddelenia špeciaálnych operácií SIS obvineným Igorovi Kurtišovi a Romanovi Kuciakovi, aby o 10.00 hod. čakali na stanovišti na Dolnozemskej ceste v Petržalke, kde mali prevziať osobu s Mercedesom šedej farby, ktorú mali prevziať do Rakúska. S JUDr. Svěchotom udržiavali kontakt mobilným telefónom, pričom splnenie úlohy JUDr. Svěchota oznámil riaditeľovi SIS obv. Ing. Lexovi. Na pracovných poradaách sa zvažovala možnosť použitia autobusu SIS na blokovanie štátnej cesty číslo II/502 smerom zo Svätého Jura do Bratislavy. Autobus mal zablokovať príjazdovú cestu k miestu zadržania Michala Kováča s tým, že bude predstierať dopravnú nehodu, pričom bol postavený krížom cez cestu. Za tým účelom JUDr. Svěchota dal pokyn príslušníkovi SIS Maránovi Tinákovi na vykonanie poznávacej jazdy, ktorý ju uskutočnil od 11.15 hod. s autobusom žltej farby, ŠPZ BAB 64-75 na trase Bratislava – Modra - Harmónia a späť, pričom v objekte SIS v Bratislave spolu s ďalšími príslušníkmi SIS čakal na pokyn použiť autobus až do 22.30 hodiny. V doobedňajších hodinách sa uskutočnilo stretnutie pplk. Ladislava Čukoviča v objekte SIS na Kopčianskej ulici s riaditeľom 2. sekcie JUDr. Jaroslavom Svěchotom, pričom rokovali o zabezpečení prítomnosti obv. Milana Lovicha na hraničných priechodoch smerom do Rakúska. Pplk. Čukovič telefonicky vydal pokyn Miroslavovi Bardoňovi, veliteľovi odboru hraničných priechodov Mestského veliteľstva PZ v Bratislave, aby vyhovel požiadavke Milana Lovicha na prednostné vybavenie auta. Rovnako telefonicky požiadal Pavla Repiského, príslušníka pasovej kontroly na hraničnom priechode Petržalka-Berg, aby prednostne zabezpečil prejazd vozidla cez hraničný priechod vo večerných hodinách dňa 30.8.1995 resp. 31.8.1995. Typ vozidla a ŠPZ mu neuviedol, len to, že v tom čase sa bude na hraničnom priechode zdržiavať príslušník SIS Milan Lovich, ktorý vie, o aké vozidlo sa jedná. Požiadavka bola zapísaná v knihe služby na OCP Petržalka. V poobedňajších hodinách JUDr. Svěchota vydal pokyn svojmu vodičovi Stanislavovi Manovi, aby odišiel služobným motorovým vozidlom Mazda bielej farby, ŠPZ BLC 79-24 do Rakúska, kde mal na parkovisku v meste Kittsee čakať príchod dvoch príslušníkov SIS a týchto mal doviezť späť na Slovensko. V Kittsee sa zdržiaval do 01.00 hod. dňa 31.8.1995, kedy bol odvolaný a vrátil sa späť. JUDr. Svěchota zabezpečil splnenie pokynu vydaného riaditeľom SIS Ing. Ivanom Lexom, keď prikázal pristaviť 5 osobných motorových vozidiel na parkovisko pred Zimným štadiónom v Bratislave. Vozidlá boli určené na miesto pristavené a ponechané otvorené s kľúčmi a technickými osvedčeniami. Medzi vozidlami bol aj Seat Toledo červenej farby, ŠPZ BLE 75-67, ktoré mal pridelné Július Ivan, vedúci oddelenia špeciálnych oddelení SIS a Seat Ibiza modrozelenej farby, ŠPZ BLE 76-48, na ktorom dňa 24.8.1995 Braňo Chilo-Pták priviezol Kováčovi list do schránky. O 20.00 hod. toho istého dňa prišiel príslušík SIS obv. Milan Lovich na hraničný priechod Jarovce-Kittsee, kde požiadal Jána Maslena, príslušníka pasovej kontroly o prednostné vybavenie cestujúcich v Jarovciach. Asi o 21.15 hod. ho požiadal, opustil služobnú miestnosť, pretože chce vykonať služobný telefonický hovor. Výskyt vozidiel sledovacieho útvaru vo Svätom Juri zaregistroval svedok Róbert Križan, ktorý v nočnej dobe z 30. na 31.8.1995 pri Mercedese videl stáť vozidlo ŠPZ BLD 42-95, čo si poznačil na útržok denníka Nový čas z 30.8.1995. Dňa 31.8.1995 medzi 5.45 a 6.15 hod. bola na sledovacom Mercedese Benz 208 D vykonaná jazda, ktorá slúžila k výmene posádky, pričom do služby nastúpil príslušník sledovania Dušan Holec. O 07.00 hod. skupina 7 príslušníkov so 6 služobnými motorovými vozidlami zaujala určené stanovištia vo Svätom Juri, pričom medzi sebou boli spojení vysielačkami a riadiaci dôstojníci obv. Róbert Beňo a obv. Peter Skrutek mobilnými telefónmi. Riaditeľ odboru sledovania a operatívnej techniky SIS obv. JUDr. Gejza Valjent prostredníctvom telefonických kontaktov prijímal od obv. Róberta Beňa informácie o situácii vo Svätom Juri a spätne prostredníctvom jeho dával pokyny na ďalší postup. Skupinu v meste Svätý Jur riadil vedúci prvej smeny obv. Peter Skrutek, ktorý s vozidlom Toyota Camri zaujal stanovište neďaleko kostola na ul. dr. Kautza, ktorá v dolnej časti vyúsťovala na Pezinskú ulicu, kde sa nachádzal rodinný dom Michala Kováča. Vedúci II. smeny Jiří Novotný na osobnom motorovom vozidle zn. Ford Mondeo zaujal stanovište neďaleko Poľnohospodárskeho družstva smerom na Bratislavu. Vedúci IV. smeny Igor Majtán jazdiaci na motorovom vozidle zn. BMW 320i zaujal stanovište na parkovisku smerom zo Svätého Jura na Grinavu, príslušník odboru sledovania Dušan Rakús jazdiaci na motorovom vozidle zn. Hyunday lantra zaujal stanovište vo vinohrade smerom zo Svätého Jura na Grinavu. Príslušník sledovania Dušan Holec vykonával sledovanie z mobilného oporného bodu, ktorým bol Mercedes nachádzajúci sa na rohu ulice Nová Pezinská a Krajinská cesta. Na základe pokynu JUDr. Svěchotu v objekte SIS pod krycím názvom „ Gemini“ bol vodič Marián Tinák v pohotovosti s autobusom ŠPZ BAB 64-75. O 7.30 hod. príslušník hraničnej polície Ján Maslen stretol v bufete na hraničnom priechode v Jarovciach príslušníka SIS obv. Milana Lovicha , ktorý mu povedal, že dňa 30.8.1995 sa to nezrealizovalo. Asi o 8.30 hod. obv. Róbert Beňo na pokyn obv. JUDr. Gejzu Valjenta priviezol do Svätého Jura príslušníka SIS Oskara Fegyveresa a pridelil ho ako spolujazdca Dušanovi Rakúsovi. Sám sa pripojil k Igorovi Majtánovi , s ktorým potom čakal na oznámenie od príslušníka z Mercedesu Benz 208D, kedy Michal Kováč opustí rodinný dom. Asi o 9.00 hod. sa obv. JUDr. Milan Lovich na služobnom motorovom vozidle Mercedes červenej farby presunul z hraničného priechodu Jarovce – Kittsee na hraničný priechod Petržalka – Berg, kde sa zdržiaval v zóne pre diplomatov a viackrát použil služobný telefón. Asi o 10.00 hod. sa v centrále SIS na Kopčianskej ulici v kancelárii riaditeľa JUDr. Svěchotu uskutočnila porada s riaditeľom SIS obv. Ing. Ivanom Lexom a riaditeľom odboru sledovania a operatívnej techniky SIS obv. JUDr. Gejzom Valjentom, na ktorej podriadení riaditeľa SIS informovali o plnení úloh príslušníkmi SIS. V tú istú dobu obv. JUDr. Milan Lovich na hraničnom priechode Petržalka-Berg príslušníkovi hraničnej polície Ladislavovi Sillovi oznámil, že sa tam nachádza kvôli vozidlu a bude sa pohybovať v zóne diplomatov. Podľa pokynu riaditeľa 2. sekcie SIS dvaja príslušníci oddelenia špeciálnych operácií 2. sekcie SIS obv. Igor Kurtiš a obv. Roman Kuciak na služobnom motorovom vozidle z. Kia Sephia ŠPZ BLE 83-63 zaujali stanovište na Dolnozemskej ceste v Bratislave-Petržalke, pričom splnenie úlohy ohlásil obv. Igor Kurtiš mobilným telefónom riaditeľovi 2. sekcie SIS. O 10.30 hod. inšpektor Franz Peresich, vedúci colnej správy na hraničnej kontrole v Kittsee prijal telefonát, v ktorom mužský hlas cudzím prízvukom oznámil, že v priebehu dňa pricestuje do Rakúska osobné motorové vozidlo zn. Mercedes, pričom vo vozidle sa bude nachádzať osoba, na ktorú je vydaný medzinárodný zatykač. V rovnakú dobu príslušník SIS zo sledovacieho Mercedesu vysielačkou oznámil odchod Michala Kováča z rodinného domu. Toto oznámenie prijali všetci členovia sledovacej skupiny, nachádzajúci sa v meste Svätý Jur. Potom , ako Michal Kováč nasadol do vozidla zn. Mercedes Benz 190D a odchádzal smerom do Bratislavy, vedúci 1. smeny obv. Peter Skrutek dal vysielačkou pokyn ostatným členom sledovacej skupiny opustiť určené stanovištia a zaradiť sa za vozidlo Michala Kováča. Po zaradení sledovacích vozidiel za vozidlo Mercedes jazdiace v pravom jazdnom pruhu na konci mesta Svätý Jur smerom do Bratislavy kolónu v ľavom jazdnom pruhu predbehli dve vozidlá. Spolujazdec v červenom motorovom vozidle zn. Seat Toledo oblečený do maskáčovej uniformy dal rukou Michalovi Kováčovi znamenie, aby zastavil. Keď nereagoval na jeho výzvu a snažil sa ho obísť vľavo, skrížili mu cestu spredu a súčasne vozidlom Seat Ibiza tyrkysovo-modrej farby zablokovali Mercedes z ľavej strany a donútili ho zastaviť. Za touto skupinou vozidiel prehradili vozovku v obidvoch jazdných pruhoch vozidlá skupiny sledovania. Muž v maskáčovej uniforme s revolverom v ruke vyzval Kováča vystúpiť z vozidla a keď nereagoval, zo Seatu Ibiza vystúpil muž v čiernych maskáčoch, ktorý odopol bezpečnostné pásy poškodenému a násilím ho vytiahli z auta. Napriek odporu Michala Kováča tohto preniesli na zadné sedadlo vozidla Seat Toledo a opustili miesto prepadu. Za nimi nasledovalo vozidlo Seat Ibiza a Mercedes Michala Kováča, do ktorého nastúpil jeden z členov „Hrbáčkovej skupiny“. Blokovacia skupina sledovačov po opustení miesta prepadu skupinou Mgr. Hrbáčka dostala vysielačkou pokyn blokovať chvíľu vozovku, potom vypnúť vysielačky a vrátiť sa na pracovisko. Počas jazdy Kováčovi cez hlavu nasadili modré textilné vrece, na ruky mu spredu nasadili putá a keď sa pokúsil o vyskočenie, bili ho päsťami do tváre a dávali mu paralyzátorom elektrošoky na pohlavný úd. Prinútili ho vypiť alkohol, najpravdepodobnejšie whisky Ballantines, v dôsledku čoho upadol do bezvedomia. Obvinený Michal Hrbáček mobilným telefónom 0901 703 787 informoval o priebehu zadržania riaditeľa 2. sekcie SIS. Tesne pred realizáciou zadržania Michala Kováča a po jeho zadržaní bola zaznamenaná zvýšená intenzita telefonických kontaktov medzi obv. JUDr. Valjentom a obv. Mgr. Róbertom Beňom, obv. Mgr. Hrbáčkom a obv. Kurtišom a riaditeľom 2. sekcie SIS. Po realizácii zadržania prestali telefonické kontakty medzi obv. JUDr. Valjentom a obv. Mgr. Beňom a na minimum sa znížili telefonické kontakty medzi obv. JUDr. Valjentom a riditeľom 2. sekcie SIS. V tom čase sa na Úrad vlády SR v Bratislave dostavil riaditeľ SIS obv. Ing. Ivan Lexa, ktorý počas rokovania vlády SR požiadal prítomných pracovníkov, aby oznámili predsedovi vlády SR Vladimírovi Mečiarovi, že je prítomný. Tento prerušil rokovanie a v inej miestnosti spoločne s obv. Ing. Lexom sa rozprával asi 20-30 minút. Medzi 11.00 hod. a 12.00 hod. v Bratislave vo Vajnoroch na Rybničnej ulici bolo zaregistrované osobné motorové vozidlo zn. Mercedes striebornej farby s osádkou jedného muža, ktorý bol doprevádzaný ďalšími vozidlami a prichádzal v smere od Rače. Tri vozidlá obsadené skupinou Mgr. Hrbáčka s Michalom Kováčom pred Račou odbočli z hlavnej cesty vľavo okolo objektu Záchranného systému Alfa Slovakia a cez železničné priecestie prešli smerom na Vajnory. Asi o 12.00 hod. na Dolnozemskej ceste v Bratislave –petržalke bolo svedkami videné zaparkované služobné vozidlo SIS Kia Sephia modrozelenej farby, ŠPZ BLE 63-83, na ktorom jazdil príslušník SIS obv. Kurtiš, stojace na opačnej strane cesty pred Interporsche Auto. V tú dobu na pokyn riaditeľa 2. sekcie SIS vodič ochranca Stanislav Mana osobným motorovým vozidlom Mazda 626 bielej farby , ŠPZ BLC 97-24 odišiel do Rakúska cez hraničný priechod Petržalka-Berg s úlohou priviezť dvoch príslušníkov SIS späť na Slovensko, pričom po prejazde hraníc na parkovisku za hraničným priechodom Berg čakal na kontakt týchto osôb. Asi o 13.00 hod. vodič Marián Tinák autobusom ŠPZ BAB 64-75 na pokyn riaditeľa 2. sekcie ukončil pohotovosť v objekte SIS pod krycím názvom „ Gemini“ a vrátil autobus na oddelenie autodopravy SIS. Medzi 13.00 hod. a 14.00 hod. operačný dôstojník SIS JUDr. Lukáč dostal oznámenie z Ministerstva vnútra SR, že bol unesený mladý Kováč. Osobne telefonicky túto informáciu oznámil riaditeľovi SIS obv. Ing. Ivanovi Lexovi. Asi o 14.00 hod. na Dolnozemskej ceste v Bratislave obv. Roman Kuciak a obv. Igor Kurtiš prevzali od Hrbáčkovej skupiny osobné motorové vozidlo zn. Mercedes Benz 190D s omámeným Michalom Kováčom , ktorého za pomoci obv. JUDr. Milana Lovicha previezli cez diplomatickú zónu hraničného priechodu Petržalka-Berg a odstavili na parkovisku za hraničným priechodom. Na hraničnom priechode bol svedkom zaregistrovaný prejazd Mercedsu svetlej farby , v ktorom sedeli traja muži. O 15.04 hod. sa obv. Igor Kurtiš mobilným telefónom spojil s riaditeľom 2. sekcie a oznámil mu, že na rakúskej strane ich nečakal príslušný pracovník. Na základe rozhodnutia obvineného Ing. Ivana Lexu vozidlo malo byť prevezené do Hainburgu pred policajnú stanicu. Riaditeľ 2. sekcie SIS sa stretol s príslušníkom SIS, ktorý po prejdení do Rakúska mal doprevádzať obv. Igora Kurtiša a Romana Kuciaka do Hainburgu, ukázať im miesto, kde majú zaparkovať Mercedes s poškodeným Kováčom a telefonicky oznámiť , že v zaparkovanom vozidle sa nachádza medzinárodne hľadaná osoba. Po 15.00 hod. uvedený príslušník prešiel osobným motorovým vozidlom zn. Daewoo Nexia cez priechod Petržalka-Berg, doprevádzal osádku vozidiel do Hainburgu a službukonajúcemu policajtovi oznámil výskyt vozidla Mercedes Benz 190D s osobou, po ktorej pátra Interpol. O 16.30 hod. obv. Ing. Ivan Lexa mobilným telefónom číslo 0901 708 697 oznámil Karolovi Martinkovi, že strieborný Mercedes s koncovým dvojčíslím 41 stojí pred policajnou stanicou v Hainburgu a keď tam už nestojí, tak ho už majú policajti. Na základe telefonického oznámenia bol Michal Kováč zadržaný rakúskou políciou, pričom fyzickým útokom obvinených mu boli spôsobené drobné poranenia a vyvezením do Rakúska a následným vzatím do väzby bol porušený článok 23 ods. 4 Ústavy SR, podľa ktorého občana nemožno nútiť, aby opustil vlasť, nemožno ho vyhostiť ani vydať inému štátu. Poškodenému Michalovi Kováčovi bola týmto konaním spôsobená škoda v celkovej sume asi 478 241,13 ATS. Asi o 17.00 hod. obvinený JUDr. Milan Lovich na hraničnom priechode Petržalka-Berg oznámil služobným telefónom, že všetko je v poriadku a následne odišiel osobným motorovým vozidlom zn. Mercedes cez diplomatickú zónu do Rakúska. Po 18.00 hod. sa vrátili z Rakúska na Slovensko cez hraničný priechod Kittsee-Jarovce príslušník SIS, ktorý oznámil telefonicky riaditeľovi 2. sekcie splnenie úlohy i vodič ochranca Stanislav Mana, ktorý mu oznámil, že z Rakúska priviezol dvoch príslušníkov SIS obv. Kuciaka a obv. Kurtiša. Obvinený Igor Majtán začiatkom mesiaca september 1995 dostal pokyn od vedúceho I. oddelenia 46. odboru SIS Mgr. Róberta Beňa, aby spoločne s Oskarom Fegyveresom zabezpečili alibi pre sledovací Mercedes 208D. Preto dňa 6.9.1995 odišli do obce Vojka nad Dunajom, okres Dunajská Streda, kde sa skontaktoval s príslušníkom PZ, od ktorého žiadal, formou úradného záznamu potvrdiť, že Mercedes 208D sa nachádzal v jeho služobnom obvode v dňoch 28.8.1995 až 31.8.1995. Nakoľko príslušník PZ im odmietol splniť túto požiadavku, dňa 13.9.1995 v Bratislave v sklenárstve Ložan na Jurigovom námestí dal vyrezať priehľadné sklá, za ktoré zaplatil 2.766,- Sk, ktorými boli nahradené sklá s nepriehľadnou fóliou na Mercedese 208D, ŠPZ BHH 42-59. Konal tak s úmyslom, aby svedkovia v trestnom konaní zavlečenia Michala Kováča do cudziny vozidlo nestotožnili s tým, ktoré sa nachádzalo na rohu Novej Pezinskej ulice a Krajinskej cesty v dňoch 28.8.1995 až 31.8.1995 a ktoré príslušníci SIS použili na sledovanie domu Michala Kováča. V prípravnom konaní pri výsluchu pred vyšetrovateľom z 13 obvinených 7 využili právo dané ustanovením § 33 ods. 1 Trestného poriadku a nevypovedali. Sú to: Ing. Ivan Lexa, Peter Skrutek, JUDr. Milan Lovich, Mgr. Michal Hrbáček, Ing. Martin Lieskovský, Miroslav Šegita a Jozef Zoššák. Obvinený JUDr. Gejza Valjent, CSc. vo svojej výpovedi pred vyšetrovateľom uviedol, že sa necíti byť vinný z trestného činu zavlečenia. Nedal podriadenému obv. Róbertovi Beňovi pokyn na sledovanie Michala Kováča, neriadil sledovanie a ani nehovoril s obv. Ing. Lexom a obv. Mgr. Beňom a riaditeľom 2. sekcie SIS dňa 31.8.1995 o sledovaní a zadržaní Michala Kováča. Jeho tvrdenia nie sú pravdivé, a sú evidentnou snahou zbaviť sa trestnej zodpovednosti.Jeho obhajoba je vyvrátená jednak výpoveďou obv. Róberta Beňa, ktorý ho usvedčuje z podielu na spáchaní trestného činu voči poškodenému Michalovi Kováčovi ml.. Pokiaľ ide o sledovanie Braňa Chila-Ptáka, obv. Gejza Valjent uviedol, že pokyn dal riaditeľ 2. sekcie, ktorý mu uviedol, že má súhlas od obv. Ivana Lexu. Obvinený Igor Kurtiš uviedol, že sa necíti byť vinný zo spáchania skutku, za ktorý je stíhaný, nenachádzal sa na mieste, ktoré sa uvádza v uznesení o stíhaní. Aj jeho tvrdenie je snahou zbaviť sa trestnej zodpovednosti a vyvrátené je výpoveďami jeho priameho nadriadeného svedka Ivana i svedka Muzslaya, ktorí videli jemu pridelené osobné motorové vozidlo dňa 31.8.1995 na Dolnozemskej ulici a výpoveďou svedka Manu, ktorý ho mal spoločne s obv. Romanom Kuciakom priviezť kritického dňa z Rakúska, potom ako previezli Michala Kováča do Hainburgu. Obvinený Roman Kuciak poprel spáchanie skutku, tvrdil, že kritického dňa oslavoval výročie svadby. Aj jeho tvrdenie je nepresvedčivé, a zo spáchania skutku je okrem výpovede svedka Manu usvedčovaný aj výpoveďou priameho nadriadeného svedka Ivana, podľa ktorého sa mu mal na konšpiračnom byte na Kladnianskej ulici priznať, že spolu s Igorom Kurtišom vyviezol poškodeného do Rakúska. Obvinený Ing. Ľubomír Kosík poprel spáchanie trestného činu a obhajoval sa tým, že kritického dňa bol na pohotovostnom útvare policajného zboru a odovzdával výstroj, nakoľko končil služobný pomer. Zo spáchania skutku je však usvedčovaný výpoveďou utajeného svedka číslo 1006, podľa ktorého sa mal podieľať spoločne s ďalšími členmi „ Hrbáčkovej skupiny“ na zadržaní Michala Kováča, použil voči nemu fyzické násilie a mal za to dostať odmenu 50.000,- Sk. Spáchanie trestného činu je preukázané priznaním obvineného Mgr. Róberta Beňa, ktorý pri výsluchu pred vyšetrovateľom uviedol, že na sledovanie dostal pokyn od riaditeľa 46. odboru, ktorý mu bol priamym nadriadeným a bol ním obvinený JUDr. Gejza Valjent, CSc. Na základe jeho pokynu dňa 31.8.1995 priviezol do mesta Svätý Jur príslušníka SIS Oskara Fegyveresa, ktorého pridelil príslušníkovi na osobnom motorovom vozidle zn. Hyunday. Svojou výpoveďou usvedčuje obvineného JUDr. Gejzu Valjenta, že asi 7 dní pred 31.8.1995 si zavolal príslušníkov z jeho útvaru do kancelárie, medzi ktorými bol Skrutek, Novotný a Majtán a vysvetlil im, kde býva prezidentov syn a uložil im vykonať ohliadku miesta, poveril ich sledovaním za súčasného použitia sledovacieho Mercedesu Benz 208D. Obvinený priznal, že vedel, že ďalšia skupina bude realizovať Michala Kováča a jeho priamy nadriadený mu povedal, že musí zabezpečiť priestor za vozidlom Kováča, aby nedošlo k zraneniu realizačnej skupiny. O zadržaní Michala Kováča informoval obv. JUDr. Gejzu Valjenta, CSc., ktorý mu dal pokyn, aby o tom zachovával mlčanlivosť. Potom, ako boli zverejnené fotografie bieleho Mercedesu 208D, ktorý bol použitý na sledovanie Michala Kováča, dal obvinený JUDr. Gejza Valjent, CSc. pokyn na jeho premaskovanie a na výmenu skiel. Obvinený Róbert Beňo pri výsluchu spracoval aj nákres postavenia vozidiel v momente zadržania Michala Kováča. Priznal tiež, že v nočnej dobe z 30.8.1995 na 31.8.1995 na základe pokynu obvineného JUDr. Valjenta sa zdržiaval spoločne s ďalším príslušníkom SIS Petrom Crkoňom v meste Svätý Jur a mal zistiť, kto sa nachádza s Michalom Kováčom v aute pri jeho návrate z Harmónie do Pezinka. Na základe pokynu riaditeľa 46. odboru skončil pohotovosť o 1.30 hod. a už o 7.30 hod. ráno sa mu hlásil do služby. Skutočnosti uvádzané obvineným Mgr. Róbertom Beňom potvrdzuje aj ďalší príslušník sledovacieho útvaru obv. Igor Majtán, stíhaný za trestný čin nadržovania, ktorý vo svojej výpovedi uviedol, že príslušníci SIS sledovali Braňa Chila-Ptáka, zaregistrovali, ako dvakrát bol vo Svätom Juri, pričom prvý krát sa rozprával s Michalom Kováčom a druhý krát, keďže mu nikto neotváral, vhodil do schránky list. Potvrdil, že sledovací spis „Únik“ je autentický a že v ňom sú aj jeho podpisy. Uviedol, že o sledovaní Michala Kováča neboli urobené zvodky, nebola v tom čase spracovaná žiadosť o sledovanie a o skutočnostiach zistených pri sledovaní bol informovaný riaditeľ 46. odboru obvinený JUDr. Gejza Valjent. Uviedol, že mal vedomosť o tom, že Kováč je medzinárodne hľadaný, a že môže prísť zo strany polície k jeho zadržaniu. Popísal, ktorí príslušníci SIS sa zúčastnili na akcii 31.8.1995 a taktiež situáciu pri zadržaní Michala Kováča. O postavení jednotlivých vozidiel pri zadržaní Michala Kováča pri výsluchu spracoval nákres. Obvinený Igor Majtán uviedol, že sa necíti byť vinný zo spáchania skutku, pre ktorý je stíhaný. On nevybavoval alibi pre Mercedes, ale len odviezol svojho kolegu do obce Vojka nad Dunajom. Rovnako ho doviezol aj do sklenárstva Ložan na Jurigovom námestí, potvrdil, že sklá dali vyrobiť z titulu maskovania služobného vozidla, ktoré boli dekonšpirované, avšak nevie, kto robil ďalšie maskovanie vozidla Mercedes 208D. Spáchanie trestného činu zavlečenia Michala Kováča do cudziny dokumentujú písomné materiály zo SIS obsahujúce skutočnosti prísne tajného charakteru, týkajúce sa nariadení riaditeľa SIS, organizačnej štruktúry, systém riadenia 2. sekcie SIS a odborov, ktoré sa podieľali na spáchaní skutku, tzv. ľavých mien obvinených, pridelených mobilných telefónov a osobných motorových vozidiel použitých pri sledovaní, zadržaní Michala Kováča, jeho prevoze do Rakúska i dovezení páchateľov z Rakúska na Slovensko. Vykonaným vyšetrovaním boli jednotlivé fázy trestnej činnosti zadokumentované výpoveďami svedkov, listinnými dôkazmi ako i výpismi spoločnosti Eurotel o telefonických kontaktoch medzi funkcionármi SIS a riadiacimi dôstojníkmi. Jednoznačne sa potvrdila existencia sledovacieho Mercedesu Benz 208D použitého na statické sledovanie Braňa Chila-Ptáka v Bratislave a Michala Kováča vo Svätom Juri. Z listinných dôkazov vyplýva, že na základe faktúry z 27.5.1994 bolo zakúpené vozidlo pod krytím pre Ministerstvo vnútra SR od firmy Helbig, s.r.o. Bratislava, za sumu 1.071 763,- Sk. Na základe žiadosti z 1.6.1994 bol Mercedes Benz 208D KB 3350, rok výroby 1993 zaevidovaný na kryciu firmu „Centrum ekonomických informácií“ a od 3.6.1994 daný do užívania Odboru sledovania a operatívnej techniky SIS s pridelenou ŠPZ BLC 87-29 vyhradenou pre SIS. Dňa 5.6.1995 na vozidlo bola pridelená ŠPZ BHA 42-59, použitá pri sledovaní Kováča v dňoch 28.8.1995 až 31.8.1995 . Podľa knihy prevádzky Mercedesu dňa 31.8.1995 je v nej vyznačená fiktívna jazda v Bratislave v čase od 5.40 hod. do 6.16 hod. s najazdením 5 km, hoci v tom čase bolo zaparkované vo Svätom Juri. Z výpovede svedka Tomáša Kállaya, vedúceho autodopravy SIS vyplýva, že v septembri 1995 odovzdal všetky doklady pracovníkovi SIS Androvičovi / pravým menom Ambruš/ a potvrdil tiež pravosť protokolu o odovzdaní dokladu číslo 111018. Sledovanie Braňa Chila-Ptáka, pracovné porady príslušníkov SIS dňa 13.8.1995 na Kopčianskej ulici a v iných objektoch SIS s ohľadom na to, ktorý riadiaci príslušník SIS ich zvolával, boli potvrdené výpoveďami príslušníkov, ktorí sa zúčastnili sledovania. Ich tvrdenia sa zhodujú s obsahom sledovacieho spisu SIS s krycími menami i znakmi, pod ktorými v tomto prípade vystupovali, a potvrdzujú výpoveď poškodeného Michala Kováča v tom smere, že Braňo Chilo-Pták sa snažil nadviazať s ním kontakt a pod rôznymi zámienkami ho vylákať z domu do erotického salónu resp. do zahraničia. Ich obsah zodpovedá pôvodným tvrdeniam bývalého príslušníka SIS Oskara Fegyveresa, ktorý už v roku 1995 vypovedal o podiele SIS na sledovaní Braňa Chila-Ptáka, Michala Kováča, a vyjadroval sa o tom pred redaktorom Sme, svedkom Petrom Tóthom, ktorý ich potvrdil svojou výpoveďou pred vyšetrovateľom. Okrem výpovedí príslušníkov SIS Róberta Štiglica, Jána Molnára, Renáty Ilavskej, Miroslava Kriaka je to doložené aj obsahom sledovacieho spisu pod krycím názvom „Únik“. Rovnako je preukázané aj sledovanie Michala Kováča v meste Svätý Jur v poslednom augustovom týždni roku 1995. Z výpovedí radových sledovačov Prvoniča, Milošoviča, Jesného, Rakúsa i utajeného svedka číslo 1002 vyplýva, že sa podieľali na sledovaní pomocou Mercedesu 208D, ktorého výskyt na rohu Novej Pezinskej ulice a Krajinskej cesty pred domom číslo 2 potvrdzujú výpovede obyvateľov Svätého Juru, svedkyne Ľudmile Černákovej, Vlastislava Gejduša, Petra Halenkoviča a Denisy Szelepcsényiovej. Svedok Róbert Križan, obyvateľ domu číslo 2 na Novej Pezinskej ulici od 28.8.1995 zaregistroval Mercedes so štátnou poznávacou značkou Bratislava – vidiek s nálepkami českej firmy na klimatizáciu pred svojim domom. V nočnej dobe z 30.8. na 31.8.1995 zaregistroval ruch pri Mercedese, pri ktorom videl vozidlo limuzínu s ŠPZ BLD 42-95. Poznačil si údaje na útržok Nového času, ktorý odovzdal príslušníkom Policajného zboru SR a ktorý tvorí súčasť pôvodného vyšetrovacieho spisu. Výskyt týchto vozidiel potvrdil aj strojom písaný list adresovaný manželke poškodeného, kde pisateľ uviedol typy vozidiel a štátne poznávacie značky. Zisteniami vyšetrovateľov sa preukázalo, že išlo o osobné motorové vozidlá, na ktorých jazdili príslušníci sledovacieho útvaru SIS jiří Novotný, Igor Majtán a Dušan Rakús. Okolnosti, za ktorých bol dňa 31.8.1995 zablokovaný Michal Kováč a neskôr zadržaný „Hrbáčkovou skupinou“ potvrdzuje výpoveď utajeného svedka číslo 1006 i svedka Františka Hulenu, jazdiaceho z Bratislavy smerom do Svätého Jura, ktorý dňa 31.8.1995 o 10.45 hod. videl pred obcou 9 áut, pričom nakreslil plán postavenia vozidiel, a jeho tvrdenia sa zhodujú s vyjadreniami príslušníkov sledovacieho útvaru, v akom postavení boli vozidlá. Spáchanie skutku potvrdzuje výpoveď poškodeného Michala Kováča, ktorý podrobne popísal aké autá ho predbehli, blokovali, ako boli oblečení muži, ktorí ho zadržali a použili proti nemu fyzické násilie. To, že voči nemu bolo použité fyzické násilie, je potvrdené lekárskym vyšetrením v Rakúsku 1.9.1995 vykonaného dr. Mortingerom. Zo záznamu vyplýva, že poškodený mal vľavo na čele 3 cm odreninu, na pravom oku krvnú podliatinu a na pohlavnom úde v strede červené škvrny. Dychovou skúškou z 31.8.1995 o 21.45 hod. bolo v krvi zistené 0,65 promile alkoholu. Akútna intoxikácia nastala u poškodeného v dobe medzi 12.00 hod. a 14.00 hod., keď upadol do bezvedomia a spánku a toto mohlo byť spôsobené aj v dôsledku nadmerného požitia alkoholu. Podľa vyjadrenia lekára v prípade vypitia väčšieho množstva ako 1 liter by mal v krvi 4,8 – 5 promile alkoholu, čo by viedlo k jeho smrti. Z vyjadrenia svedka MUDr. Haninca vyplýva, že dňa 31.8.1995 o 22.00 hod. videl Kováča v nemocnici, pričom si zapamätal, že má nesúmernú tvár, opuch lícnej kosti, na oku krvnú podliatinu, páchol alkoholom a špinavý bol od bieleho prachu aj na časti tváre. O tom, ako vyzeral zhodne vypovedali otec poškodeného i svedok Maňák. V rámci vyšetrovania sa podarilo zistiť, kde sa nachádza jedno z osobných motorových vozidiel, ktoré boli použité pri blokovaní Mercdesu Michala Kováča a na jeho prevoz z miesta zadržania a to, Seat Toledo, ŠPZ BLE 75-67, ktoré bolo od 8.6.1995 evidované na vedúceho odboru špeciálnych operácií 2. sekcie SIS Mgr. Júliusa Ivana. Dňa 13.3.1996 bolo prevedené na JUDr. Feňku, bytom v Starej Ľubovni a bola mu pridelená nová ŠPZ SLA 31-67. U oboch týchto vozidiel je uvádzané totožné osvedčenie, technický preukaz číslo SC 038152. Dňa 25.6.1999 bola vyhotovená fotodokumentácia z ohliadky tohto motorového vozidla, ktorá je súčasťou vyšetrovacieho spisu, pričom poškodený Michal Kováč po predložení fotodokumentácie opoznal vozidlo podľa vnútorných poťahov. Z knihy prevádzky osobného motorového vozidla vyplýva, že sa malo kritického dňa v dobe od 6.30 hod. do 23.00 hod. nachádzať v meste Žarnovica. Teda je v nej uvedená fiktívna jazda, hoci kritického dňa bolo použité na odvezenie zadržaného Michala Kováča. Príslušníci tzv. „Hrbáčkovej skupiny“ obvinení Ing. Ľuboš Kosík , Ing. Martin Lieskovský, Miroslav Šegita a Jozef Zoššák nespĺňali podmienky uvedené v § 11 ods. 1 písm. c/ zákona číslo 46/1993 Z. z., pretože v ich prípade nešlo o osoby konajúce v prospech informačnej služby. Spáchanie trestnej činnosti týmito osobami je potvrdené predovšetkým výpoveďou utajeného svedka číslo 1006, z ktorej vyplýva, že voči poškodenému Michalovi Kováčovi použili fyzické násilie, pričom títo sa mali vyjadrovať, že ho mali zbiť viacej, aby si menej pamätal. Za túto službu dostali odmenu po 50.000,- Sk. Pohyb Mercedesu dňa 31.8.1995 vo Vajnoroch je preukázaný výpoveďou svedka Pokrivčáka, pričom v tom čase bol ešte možný prejazd smerom na Vajnory, nakoľko prehradenie jazdného pruhu bolo uskutočnené až v roku 1998. Pokiaľ ide o obvinených Romana Kuciaka a Igora Kurtiša, spáchanie trestnej činnosti je preukázané výpoveďou ich priameho nadriadeného svedka Júliusa Ivana, ktorý spoločne so svedkom Muzslayom videl 31.8.1995 na Dolnozemskej ulici v Petržalke odstavené vozidlo Kia Sephia ŠPZ BLE 83-63, ktoré mal pridelené obv. Igor Kurtiš. Rovnako potvrdil, že obv. Roman Kuciak sa mu priznal, že spoločne s obv. Igorom Kurtišom vyviezli Michala Kováča do Rakúska. Z výpovede svedka Ivana vyplýva, že obvinený Igor Kurtiš ťažko psychicky niesol fakt, že jeho fotografia z osobných materiálov na základe anonymného listu bola doručená vyšetrovateľovi v septembri 1995 a bola obsahom vyšetrovacieho spisu. Fakt, že 31.8.1995 sa nachádzali v Hainburgu, potvrdzuje výpoveď svedka Stanislava Manu, vodiča ochrancu kancelárie riaditeľa 2. sekcie, ktorý na pokyn JUDr. Svěchotu ich priviezol z Rakúska cez hraničný priechod Kittsee-Jarovce. Spáchanie trestného činu obvineným Milanom Lovichom je preukázané jednak záznamom z knihy služieb, v ktorej je uvedený jeho výskyt na hraničných priechodoch Jarovce a Petržalka, a jednak výpoveďami službukonajúcich príslušníkov svedkov Jána Póňu, Mariána Schaubmára, Ladislava Silla, Ruženy Matejovičovej, Jána Maslena, Františka Galoviča, z ktorých vyplýva, že dňa 30.8.1995 o 20.00 hod. prišiel na hraničný priechod v Jarovciach a o 21.15 hod. pritom ako telefonoval zo služobnej miestnosti požiadal svedka Maslena, aby nebol prítomný pri hovore. Pri stretnutí dňa 31.8.1995 o 7.30 hod. na jeho otázku, čo tu robí odpovedal, že sa to nezrealizovalo. Z výpovedí ďalších svedkov vyplýva, že dňa 31.8.1995 videli v diplomatickej zóne pohybovať sa bývalého príslušníka pohraničnej stráže, v súčasnosti pracovníka SIS obv. Milana Lovicha, ktorý viackrát volal zo služobného telefónu. Svedkovi Sillovi oznámil, že je tu kvôli vozidlu a bude sa pohybovať v zóne diplomatov, a po 17.00 hod. v jeho prítomnosti odovzdal správu – všetko je v poriadku – a červeným Mercedesom odišiel cez diplomatickú zónu do Rakúska. Z výpovede ďalšieho príslušníka pasovej kontroly vyplýva, že sa stalo prvý krát, aby SIS priamo na hraničnom priechode monitorovala pohyb motorových vozidiel. Spáchanie trestnej činnosti je ďalej preukázané výsluchom utajeného svedka číslo 1001, ktorý na základe pokynu riaditeľa 2. sekcie SIS dňa 31.8.1995 zavolal na policajnú stanicu v Hainburgu výskyt vozidla s osobou, na ktorú bol vydaný medzinárodný zatykač. Ďalej výpoveďou utajeného svedka číslo 1002, ktorý potvrdil, že z Mercedesu 208D sledoval pohyb Michala Kováča v meste Svätý Jur a v tomto vozidle ho vystriedal dňa 31.8.1995 príslušník SIS Dušan Holec. Potvrdil, že spojenie medzi príslušníkmi bolo zabezpečené pomocou rádiostanice, pričom vnútorné zariadenie bolo prispôsobené na nepretržité sledovanie a uviedol tiež, ktorí príslušníci SIS a na akých vozidlách jazdili pri sledovaní Michala Kováča. Utajený svedok číslo 1003 reprodukoval to, čo sa dozvedel o zavlečení, pričom skonštatoval, že týždeň po únose videl obvineného Mgr. Michala Hrbáčka so zmeneným výzorom, pretože bol dohola ostrihaný, hoci predtým nosil dlhšie zvlnené vlasy. Rovnako vypovedal aj svedok Kriak o zmenenom výzore ďalších príslušníkov sledovacieho útvaru, ktorí po zavlečení začali nosiť dlhé vlasy, fúzy, okuliare a čiapky, aby zmenili svoj výzor. Súčasťou vyšetrovacieho spisu je aj prepis magnetofónového záznamu, rozhovoru riaditeľa 2. sekcie SIS JUDr. Svěchotu v postavení obvineného so zástupcom riaditeľa sekcie vyšetrovania Ministerstva vnútra SR JUDr. Šátekom, i poskytnutý rozhovor pre denník Plus 7 dní, v ktorých uviedol, že obvinený Ing. Ivan Lexa mu dal ústne pokyny na sledovanie Michala Kováča, určenie vozidiel a príslušníkov SIS na stanovište na Dolnozemskej ceste o splnení ktorých ho informoval dňa 31.8.1995 o 10.00 hod. na Kopčianskej ulici. Prítomnosť obvineného Ing. Lexu v tomto objekte potvrdil aj svedok Lacho. Rovnako JUDr. Svěchota potvrdil, že obvinený JUDr. Gejza Valjent, CSc. informoval obv. Ing. Lexu o plnení úloh ním podriadenými príslušníkmi SIS o situácii v meste Svätý Jur. Prostredníctvom mobilného telefónu prijímal správy a na základe pokynov obv. Ing. Ivana Lexu rozhodoval o ďalšom postupe. Najmä pokiaľ ide o umiestnenie osobného motorového vozidla s poškodeným Kováčom do Hainburgu i príkaz vyslať príslušníka SIS na telefonovanie na Policajnú stanicu. Z pripojeného záznamu telefonického rozhovoru medzi obvineným Ing. Ivanom Lexom a Martinkom sú zrejmé také detaily, z ktorých je zrejmé, že obvinený Ing. Ivan Lexa vedel podrobnosti o zavlečení Michala Kováča do cudziny, a tento telefonát presne zapadá do mozaiky telefonických kontaktov medzi obv. JUDr. Valjentom ,CSc. a obv. Mgr. Beňom a obv. Mgr. Hrbáčkom a obv. Skrutekom i riaditeľom2. sekcie SIS JUDr. Svěchotom dňa 31.8.1995. Prítomnosť obvineného Ing. Ivana Lexu na Úrade vlády dňa 31.8.1995 potvrdzujú výpovede svedkov Jany Laskovskej a JUDr. Michalíka, z ktorých vyplýva, že asi po 10.30 hod. sa dostavil na Úrad vlády Ing. Ivan Lexa a požiadal svedkyňu, aby oznámila predsedovi vlády, že je tu, načo Vladimír Mečiar prerušil rokovanie a spoločne s obv. Ing. Ivanom Lexom opustili miestnosť, pričom v osobitnej miestnosti sa spolu rozprávali približne 20-30 minút. Potom obv. Ing. Ivan Lexa z budovy odišiel a do skončenia rokovania sa nevrátil na Úrad vlády SR. Trestná činnosť obvinených je dokumentovaná aj ďalšími listinnými dôkazmi obsiahnutými v jednotlivých vyšetrovacích spisoch. A to záznamom o tom, že otec poškodeného sa dozvedel o zavlečení Michala Kováča dňa 31.8.1995 o 21.30 hod. na Táloch, volal ministrovi vnútra SR Hudekovi, s ktorým sa stretol 1.9.1995 o 1.30 hod. na priechode v Petržalke a so synom o 2.30 hod. v Hainburgu, záznamom príslušníka operačného strediska pplk. Karasa na úrade ochrany ústavných činiteľov z 31.8.1995, z ktorého vyplýva, že manželka poškodeného Michala Kováča o 20.50 hod. telefonicky oznámila unesenie jej manžela, záznamom príslušníka PZ npor. Svetlovského z 1.9.1995 o oznámení zavlečenia do cudziny Ing. Michalom Kováčom st., zápisnicou o obhliadke motorového vozidla Mercedes 190D ŠPZ BLD 46-41 na Račianskej ulici č. 46 v Bratislave dňa 1.9.1995 o 3.40 hod., záznamom o ohliadke miesta činu dňa 1.9.1995 o 10.45 hod. na úseku 12. – 14. km štátnej cesty II/502, 246 metrov za dopravnou značkou „Koniec mesta Svätý Jur“, správou v rádiu Twist z 1.9.1995 o zavlečení Michala Kováča ml. do cudziny po telefonickej informácii hovorcu prezidenta republiky Štefku o 7.30 hod., záznamom pplk. Maleca o prehliadke priestoru od systému Slovakia po Vajnory dňa 2.9.1995 v dobe od 13.00 hod. do 17.00 hod. s cieľom hľadania fliaš od whisky a zápisnicou z 2.9.1995 o vydaní 7 kusov faxových správ podľa § 78 Tr. por. Ing. Michalom Kováčom st., nájdených v odkladacom priestore Mercedesu Benz a odcudzených z domu poškodeného, ktorých originály si ponechala rakúska polícia a týkali sa korešpondencie medzi JUDr. Havlátom a právnym zástupcom Blumleinom v dobe od 4.8.1995 do 16.8.1995 obsahom ktorých bolo upresnenie termínu výsluchu Ing. Michala Kováča, ktorý sa mal uskutočniť v dobe od 12.9.1995 do 22.9.1995 na veľvyslanectve Spolkovej republiky Nemecko v Bratislave. Zo spisového materiálu vyplýva, že poškodený v dobe od 24.8.1995 do 30.8.1995 mal v oprave osobné motorové vozidlo zn. Mercedes a z toho dôvodu páchatelia nemohli uskutočniť jeho zadržanie , pretože na realizovanie svojho zámeru potrebovali jednoznačne jeho osobné motorové vozidlo. Vo večerných hodinách 30.8.1995 sledovali poškodeného v oblasti Harmónie, avšak zadržanie neuskutočnili z toho dôvodu, že s ním v aute sa nachádzala jeho manželka, ktorej prítomnosť by skomplikovala situáciu. Ukončenie akcie v nočnej dobe z 30.8. na 31.8.1995 dokumentuje telefonický kontakt medzi obv. Ing. Lexom a obv. Mgr. Hrbáčkom o 1.42 hod., ďalej pokyn obv. JUDr. Valjenta obv. Beňovi, aby o 1.30 hod. opustil stanovište vo Svätom Juri a pokyn vodičovi Manovi o 01.00 hod. na návrat na Slovensko, ktorý v Kittsee čakal na dvoch príslušníkov SIS. Z výpovede otca poškodeného vyplýva motív konania páchateľov. Z výpovede jeho priateľov je zrejmé, kde sa Michal Kováč zdržiaval pred svojim zadržaním a z výpovede manželky poškodeného vyplýva, za akých okolností a v ktorom časovom intervale odišiel dňa 31.8.1995 z rodinného domu. Pokiaľ ide o trestný čin nadržovania, pre ktorý je stíhaný obv. Igor Majtán, tento je preukázaný jednak výpoveďou utajeného svedka, ktorý potvrdil, že bol za ním Oskár Fegyveres spolu s obvineným Igorom Majtánom, ktorí žiadali od neho alibi v súvislosti s čiernou jazdou , ktoré mali uskutočniť na Mercedese, ktorého ŠPZ začínala písmenami BHH. Alibi požadovali na obdobie od 28.8.1995 do 31.8.1995. Navštívili ho dňa 6.9.1995 vo Vojke nad Dunajom, pričom podľa fotoalbumu opoznal obv. Igora Majtána. Pokiaľ ide o zabezpečovnie skiel v sklenárstve Ložan, toto je preukázané výpoveďou svedkyne Slezákovej, ktorá uviedla, že tam bol prítomný obvinený Igor Majtán, ktorý mal v tom čase na sebe oblek a zaplatil za sklá sumu 2.766,- Sk, pričom ho opoznala vo fotoalbume ako muža pod číslom 7 a Oskára Fegyveresa pod číslom 2. Súčasťou vyšetrovacieho spisu je ústrižok o zaplatení sumy 2.766,- Sk za sklá s dátumom 13.9.1995 o 13.15 hodine. Podľa § 1 ods. 2 zákona č. 46/1993 Z.z. informačná služba ako štátny orgán Slovenskej republiky má pôsobnosť vo veciach ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu v rozsahu vymedzenom týmto zákonom, pričom vo svojej činnosti sa spravuje Ústavou , ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými predpismi. Sledovanie Braňa Chila-Ptáka i Michala Kováča bolo v rozpore s poslaním a úlohami SIS i vnútrorezortnými smernicami, pretože tieto osoby nevyvíjali činnosť ohrozujúcu ústavné zriadenie, územnú celistvosť, zvrchovanosť a bezpečnosť Slovenskej republiky. V prípade ich sledovania nešlo o organizovaný terorizmus, poškodzovanie spravodajských služieb alebo únik údajov obsahujúcich skutočnosti tvoriace štátne tajomstvo. Teda SIS neplnila úlohy podľa § 2 zákona číslo 46/1993 Z. z. Postup pri sledovaní Braňa Chila-Ptáka i Michala Kováča bol v rozpore s § 10 ods. 1 zákona o SIS, pretože informatívno – operatívne a informačno – technické prostriedky neboli použité na plnenie úloh podľa tohto zákona. Navyše o použití sledovania osôb a vecí podľa § 11 ods. 2 nerozhodol riaditeľ SIS alebo ním poverený príslušník a v prípade odpočúvania, vyhotovovania obrazových záznamov nedal prechádzajúci písomný súhlas príslušný sudca bývalého Mestského súdu v Bratislave podľa § 13 ods. 2 zákona číslo 46/1993 Z. z. , ako to vyplýva zo stanoviska námestníka predsedu Krajského súdu v Bratislave zo dňa 20.3.2000 sp. zn. Spr 3182/2000. Pri sledovaní Michala Kováča nebol založený sledovací spis a v prípade Braňa Chila-Ptáka až deň po začatí sledovania pod krycím názvom „Únik“, pričom tento bol vedený v rozpore s nariadením riaditeľa SIS číslo 17/1994 a nariadením riaditeľa odboru sledovania a operatívnej techniky SIS číslo 4/1994, pretože sa v ňom nachádzali materiály osôb z afrických krajín nesúvisiace so sledovaným Braňo Chilo-Ptákom. Obvinený Ing. Ivan lexa ako riaditeľ SIS, obvinený JUDr. Gejza Valjent, CSc., ako riaditeľ 46. odboru SIS, obvinený Róbert Beňo, ako vedúci 1. oddelenia 46. odboru SIS, JUDr. Milan Lovich ako vedúci inšpekcie 2. sekcie SIS, Mgr. Hrbáček a Peter Skrutek mali postavenie verejných činiteľov podľa § 89 ods. 9 Trestného zákona, pretože ako príslušníci štátneho orgánu SIS sa podieľali na plnení úloh spoločnosti štátu a používali pritom právomoc, ktorá im bola zverená v rámci zodpovednosti za plnenie týchto úloh. Po objektívnej stráke svojím konaním naplnili zákonné znaky skutkovej podstaty trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods. 1 písm. a/ Trestného zákona, pretože vykonávali právomoc spôsobom odporujúcim zákonu a porušili zákon o SIS i vnútrorezortné predpisy a nariadenie riaditeľa SIS. Po subjektívnej stránke v ich konaní ide o priamy úmysel podľa § 4 písm. a/ Trestného zákona, nakoľko chceli svojím konaním porušiť záujem štátu na riadnom rozhodovaní o právach fyzických a právnických osôb verejnými činiteľmi v rámci ich právomoci a v súlade s právnym poriadkom. Pri skutkovej podstate trestného činu podľa § 158 Trestného zákona úmysel zahrňuje spôsobenie škody inému, pričom zákonodarca škodou mal na mysli nielen skutočne fyziské poškodenie veci, alebo iné materiálne dôsledky konania páchateľa, ale aj škodu na zdraví, na právach, ujmu na cti i morálnu škodu. V danom prípade boli poškodené práva Michala Kováča zaručené Ústavou a uvedené v článkoch 16 ods. 1, 17 ods. 1, 20 ods. 1 a 23 ods. 4. Obvinený Mgr. Michal Hrbáček tým. Že v rozpore so zákonom o SIS vytvoril skupinu, ktorej činnosť nebola v súlade s poslaním SIS ako štátneho orgánu, ktorý podľa § 2 ods. 1 zákona číslo 46/1993 Z. z. len získava , sústreďuje a vyhodnocuje informácie o organizovanom zločine a činnosti ohrozujúcej ústavné zriadenie a nevykonáva aktívnu činnosť, naplnil zákonné znaky skutkovej podstaty trestného činu podľa § 158 ods. 1 písm. a/ Trestného zákona. Naviac „Hrbáčkova skupina“ pri zadržaní Michala Kováča ml. tým, že predstierala, že ide o príslušníkov policajného zboru, používala za tým účelom neoprávnene označenie žltými páskami s nápisom POLÍCIA, osvojovala si práva, ktoré jej podľa zákona o SIS nepatrili. Podľa § 89 ods. 5 Trestného zákona trestný čin je spáchaný so zbraňou, ak páchateľ alebo s jeho vedomím niektorý zo spolupáchateľov použije zbraň na útok, na prekonanie alebo zamedzenie odporu alebo ak ju na tento účel má pri sebe. Zbraňou sa rozumie čokoľvek, čím možno urobiť útok proti telu dôraznejším. Podľa výpovede poškodeného Michala Kováča pri zadržaní použili voči nemu hrozbu strelnej zbrane a pri preprave smerom na Vajnory mu dávali pomocou paralyzátora elektrošoky. Organizovanou skupinou pre účely zákona číslo 249/1994 Z. z. sa rozumie najmenej trojčlenná skupina páchateľov alebo účastníkov, ktorá sa spojila na spáchanie trestného činu uvedeného v tomto zákone, ak sa ich konanie vyznačuje určitou koordinovanosťou. Organizovanou skupinou sa rozumie združenie viacerých osôb, v ktorom sa uskutočnila určitá deľba úloh medzi jednotlivých členov združenia a ktorého činnosť sa v dôsledku toho vyznačuje plánovitosťou a koordinovanosťou, čo zvyšuje pravdepodobnosť úspešného vykonania trestného činu. Skupina nemusí mať trvalejší charakter. Týmto spôsobom možno spáchať aj len jeden ojedinelý jednorazový trestný čin. Nevyžaduje sa výslovné prijatie za člena skupiny alebo výslovné vyhlásenie o pristúpenie ku skupine, stačí, že sa páchateľ do skupiny fakticky včlenil a aktívne sa podieľal na jej činnosti. Obvinení Ing. Ivan Lexa, JUDr. Gejza valjent, CSc., Mgr. Róbert Beňo, JUDr. Milan Lovich, Mgr. Michal Hrbáček, Igor Kurtiš, Roman Kuciak, Peter Skrutek, Ing. Ľuboš Kosík, Ing. Martin Lieskovský, Miroslav Šegita a Jozef Zoššák pri zavlečení Michala Kováča ml. do cudziny pôsobili ako organizovaná skupina, ktorá bola jednotne riadená a organizovaná tak, že jednotliví členovia plnili úlohy na základe vymedzenej daľby, čím sa podstatne zvýšili možnosti a sily jednorazového účinku v porovnaní s možnosťami a silami osôb v prípade spolčenia. Obvinení Ing. Ivan Lexa, JUDr. Gejza Valjent a Róbert Beňo ako funkcionári štátneho orgánu a riadiaci dôstojníci Peter Skrutek, Mgr. Michal Hrbáček a JUDr. Milan Lovich za súčinnosti osôb mimo Slovenskej informačnej služby si rozdelili úlohy plánu zavlečenia Michala Kováča do cudziny na fázu sledovania, realizáciu zadržania a fázu zavlečenia, ktoré uskutočňovali príslušníci 46. odboru SIS , členovia „Hrbáčkovej skupiny“ a príslušníci odboru špeciálnych operácií 2. sekcie SIS. Z hľadiska subjektívnej stránky u všetkých obvinených ide o priamy úmysel, nakoľko chceli svojím konaním porušiť záujem chránený Trestným zákonom. Ústava Slovenskej republiky zaručuje nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia / článok 16 / , zaručuje osobnú slobodu / článok 17 /, chráni vlastnícke práva / článok 20 / a zaručuje slobodu pohybu a pobytu / článok 23/. Ústava zakazuje štátu vykonávať akúkoľvek činnosť smerujúcu k nedobrovoľnému opusteniu vlasti jednotlivcom, teda aby príslušné štátne orgány vyhostili nášho občana alebo ho vydali inému štátu /článok 23 ods. 4/. Vedeli, že bez použitia násilia sa nezmocnia osobného motorového vozidla Michala Kováča a bez jeho omámenia ho neprevezú na územie Rakúska. Nakoľko pôsobili ako organizovaná skupina bez ohľadu na to, že sa nezúčastnili všetci zadržania, naplnili po objektívnej a subjektívnej stránke zákonné znaky kvalifikovanej podstaty trestného činu lúpeže podľa § 234 ods. 1, ods. 2 písm. b/ Trestného zákona. Z hľadiska naplnenia zákonného znaku nie je rozhodujúce, že ich úmysel nesmeroval k trvalej dispozícii s osobným motorovým vozidlom, v ktorom ho previezli do Rakúska a zanechali v Hainburgu pre lepšiu identifikáciu rakúskej polície. Podľa právnej teórie zmocnením sa rozumie tá skutočnosť , že páchateľ získa možnosť voľne disponovať s vecou s vylúčením toho, kto ju mal dovtedy vo svojej dispozícii, pričom zodpovednosť spolupáchateľov je rovnaká bez ohľadu na to, že jedni použili násilie voči poškodenému Kováčovi za použitia strelnej zbrane a druhí sa zmocnili jeho osobného motorového vozidla zn. Mercedes a ďalší priebeh tejto akcie v takomto duchu naplánovali. Rovnako svojím konaním naplnili aj zákonné znaky kvalifikovanej skutkovej podstaty trestného činu vydierania podľa § 235 ods. 1, ods. 2 písm. a, b/ Trestného zákona, pretože za použitia paralyzátora nútili bitím poškodeného vypiť väčšie množstvo alkoholu, aby ho dostali do stavu bezvedomia a nemohol sa brániť pri prevoze do zahraničia. Tým, že previezli poškodeného Michala Kováča do Rakúska naplnili po objektívnej i subjektívnej stránke zákonné znaky kvalifikovanej skutkovej podstaty trestného činu zavlečenia do cudziny podľa § 233 ods. 1 ods. 2 písm. a/ Trestného zákona, ktorý je špeciálny obzvlášť závažným prípadom obmedzovania osobnej slobody spočívajúcim v dopravení iného proti jeho vôli za hranice republiky. Na spôsobe, akým k tomuto činu došlo, nezáleží. Toto ustanovenie chráni každého bez ohľadu na jeho štátnu príslušnosť, pričom cudzinou zákonodarca mal na mysli tú časť zemegule, ktorá podľa medzinárodného práva nepodlieha suverénnej moci Slovenskej republiky. Hoci všetci sa nepodieľali priamo na vyvezení Michala Kováča do Rakúska, vedeli, čo bude nasledovať po jeho odovzdaní príslušníkom odboru špeciálnych operácií na Dolnozemskej ceste v Petržalke. Obvinení zbavili Michala Kováča osobnej slobody, znemožnili mu slobodný pohyb na dlhšiu dobu a dopravili ho za hranice Slovenska proti jeho vôli, kde bol voči nemu aplikovaný medzinárodný zatýkací rozkaz, v dôsledku ktorého bol vzatý do väzby. Obvinený Igor Majtán svojím konaním po objektívnej i subjektívnej stránke naplnil zákonné znaky skutkovej podstaty trestného činu nadržovania podľa § 166 ods. 1 Trestného zákona. Pre trestný čin podľa § 166 Trestného zákona je charakteristické, že jeho objektom je boj spoločnosti so zločinnosťou a základnou podmienkou trestnej zodpovednosti vzťah páchateľa k trestnému činu inej osoby, ktorý sa uplatnil inou formou ako účastníctvom na trestnom čine. Ďalšou črtou je, že vzťah páchateľa k priamemu páchateľovi trestného činu sa prejavil v čase, keď tento trestný čin bol už spáchaný. Obvinený Igor Majtán svojím konaním sa snažil, aby boli zahladené stopy, aby svedkovia neopoznali Mercedes patriaci SIS ako ten, ktorý parkoval v obci svätý Jur a bol použitý na sledovanie Michala Kováča, a aby na základe týchto zistení nebolo vznesené obvinenie konkrétnym osobám z radov príslušníkov SIS. Jeho konanie je pre spoločnosť nebezpečné a určované je kritériami uvedenými v § 3 ods. 4 Trestného zákona, predovšetkým záujmom spoločnosti na účinnom boji s kriminalitou a snahou , aby poriadok vo verejných veciach nepoškodzovali iné závažné konania páchateľov, ktoré majú znaky súčinnosti. Stupeň spoločenskej nebezpečnosti konania obvinených Ing. Ivana Lexu, JUDr. Gejzu Valjenta, CSc., Mgr. Róberta Beňa, JUDr. Milana Lovicha, Petra Skruteka, Romana Kuciaka, Igora Kurtiša, Mgr. Michala Hrbáčka, Ing. Ľuboša Kosíka, Ing. Martina Lieskovského, Miroslava Šegitu, a Jozefa Zoššáka je určovaný kritériami uvedenými v § 3 ods. 4 Trestného zákona. Je určovaný najmä významom chráneného záujmu, ktorý bol jednotlivými trestnými činmi dotknutý. Ide predovšetkým o nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia, osobnej slobody a práva vlastniť majetok, pričom vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu tak, ako to zaručujú články 16, 17 a 20 Ústavy a právo občana na slobodu pohybu a pobytu, pričom ho nemožno nútiť, aby opustil vlasť, resp. vyhostiť alebo vydať inému štátu / článok 23 ods. 4 Ústavy/. Pokiaľ ide o konanie príslušníkov SIS tiež záujem spoločnosti na tom, aby verejní činitelia vykonávali svoju právomoc v súlade so zákonom. Ich konanie je pre spoločnosť mimoriadne nebezpečné, pričom jeho stupeň je zvyšovaný predovšetkým tým, že sa ho dopustili príslušníci štátneho orgánu Slovenskej republiky, ktorí v rozpore so svojimi úlohami použili sily a prostriedky Slovenskej informačnej služby voči synovi vtedajšieho prezidenta a svojím konaním naplnili zákonné znaky viacerých kvalifikovaných skutkových podstát trestných činov ako členovia organizovanej skupiny, pričom ich konanie vyvolalo medzinárodný ohlas a znížilo vážnosť Slovenskej republiky v Európskom a svetovom meradle. Obvinený Ing. Ivan Lexa doteraz nebol súdne trestaný, z miesta bydliska nie sú na neho negatívne poznatky, podľa vyjadrenia Národnej rady SR nebolo voči nemu vedené disciplinárne konanie podľa § 135 zákona číslo 350/1996 Z. z. Obvinený JUDr. Gejza Valjent, CSc. doteraz nebol súdne trestaný, z miesta bydliska nie sú na neho negatívne poznatky. Obvinený Mgr. Róbert Beňo doteraz nebol súdne trestaný, z miesta bydliska nie sú na neho negatívne poznatky. Obvinený JUDr. Milan Lovich doteraz nebol súdne trestaný, z miesta bydliska nie sú na neho negatívne poznatky. Obvinený Peter Skrutek doteraz nebol súdne trestaný, z miesta bydliska nie sú na neho negatívne poznatky. Obvinený Roman Kuciak doteraz nebol súdne trestaný, z miesta bydliska nie sú na neho negatívne poznatky. Obvinený Igor Kurtiš doteraz nebol súdne trestaný, z miesta bydliska nie sú na neho negatívne poznatky. Obvinený Mgr. Michal Hrbáček doteraz nebol súdne trestaný, z miesta bydliska nie sú na neho negatívne poznatky. Obvinený Ing. Ľuboš Kosík doteraz nebol súdne trestaný, z miesta bydliska nie sú na neho negatívne poznatky. Obvinený Ing. Martin Lieskovský doteraz nebol súdne trestaný, z miesta bydliska nie sú na neho negatívne poznatky. Obvinený Miroslav Šegita doteraz nebol súdne trestaný, z miesta bydliska nie sú na neho negatívne poznatky. Obvinený Jozef Zoššák doteraz nebol súdne trestaný, z miesta bydliska nie sú na neho negatívne poznatky. Obvinený Igor Majtán doteraz nebol súdne trestaný, z miesta bydliska nie sú na neho negatívne poznatky. Na záver- niet nad dobré strážne služby. Minister Palko o tom vie svoje. Vie už teraz, ktoré sú tie dobré a ktoré sú tie zlé. Má v tom jasno, ako v mediálnej oblasti. Dúfam že mu nekrivdím.