4. 6. 2005

Odpovede z obrazovky

Odpovede z obrazovky Pre veľký úspech Vám prinášame otázky poslankyne Evy Rusnákovej a odpovede riaditeľa Slovenskej televízie Richarda Rybníčka v pôvodnom znení , bez titulkov Komentár Vám prinesieme na budúci týždeň. Týmto si dovoľujem požiadať o predloženie písomných informácií na nižšie uvedené otázky: A. Programové otázky Program vo verejnom záujme Prehľad odvysielaných relácií v roku 2004 za každý programový okruh osobitne s uvedením podielu premiér a repríz, ktoré boli vykázané v programovej štatistike ako program vo verejnom záujme, v štruktúre podľa v zmysle ustanovenia § 3 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z., t.j. v členení: a) program pre maloletých zameraný na vzdelávacie, výchovné a informačné účely, b) spravodajstvo, c) program zameraný na vzdelávanie a výcvik, vedu a výskum, d) program, ktorý poskytuje právne a iné informácie, podporuje zdravý životný štýl, ochranu prírody, ochranu životného prostredia, ochranu života, zdravia a majetku a bezpečnosť na cestách, e) program, ktorý prezentuje kultúru s dôrazom na slovenskú národnú kultúru a kultúru národnostných menšín a etnických skupín, ich život a názory, f) program, ktorý prezentuje náboženskú činnosť, g) program, ktorý je určený skupinám občanov v sociálnej núdzi. V uvedenom zákone sa uvádza, že ide prevažne o uvedené programové druhy. Aké ďalšie okrem tých, ktoré tam patria prevažne do tejto kategórie ešte patria? Až po tomto upresnení je možné na túto otázku odpovedať. Aký bol v roku 2004 skutočný rozsah novej pôvodnej audiovizuálnej tvorby vo vysielaní STV (iba dramatickej, dokumentárnej a animovanej, t.j. bez spravodajstva, publicistiky, športových relácií a zábavy a ďal.)? Údaje sú uvedené v materiáli, ktorý bol predložený Rade STV ako aj Rade pre vysielanie a retransmisiu. Žiadam o predloženie zoznamu dokumentárnych filmov, ktorých výroba bola ukončená v roku 2004. 1 Kádar a Kloss – osem spoločných 2 Hranice 3 Financoval som SNP 4 Menšie zlo 5 Vízie z inferna 6 Bezbožná krajina + Výmet 7 Putovanie storočiami 8 Es En Pé – čo to je? 9 Miluj blížneho svojho 10 Priehľadné bytosti 11 Rómski umelci 12 Sila imaginácie 13 Gentleman na trávniku 14 Vido Horňák – Portrét 15 Od mýtu po skutočnosť 16 Ja si pamätám... 17 Rómovia – vzdor bezbranných 18 Od zamatu po Nato 19 V ríši kamzíka tatranského 20 Kanadské impresie 21 Zlé deti 22 Moje Trnavsko 23 Juraj Katanakadži 24 Compostella 25 Misionár 26 Návrat domov 27 411 dní v raji 28 Uhlobaróni 29 Chlapec z Lužnej - Forest Gump 30 Mních z Trnavy Aké opatrenia boli prijaté v súvislosti s neustále klesajúcim podielom sledovanosti hlavného spravodajstva STV? Stabilizoval som tím, prebiehajú technologické výmeny, pripravuje sa nový spravodajský systém a profesionalizuje sa úroveň spravodajských príspevkov. Otázky k Dabingu Aké náklady a v akej štruktúre predstavovala výroba 1 127 hod. dabingu, titulkovanie, ozvučenie realizovaná v kapacitách STV? Ide o uvedený počet hodín v akom období? Aký objem výroby (v hod.) a nákladov (v Sk) tvorila výroba dabingu, titulkovanie, ozvučenie realizovaná v externých kapacitách mimo STV? (porovnanie efektívnosti s nákladmi STV) Za aké obdobie? Aká bola výška investícií do modernizácie technického zariadenia dabingových štúdií v roku 2004, a do ktorých konkrétnych štúdii boli zariadenia inštalované? Pokiaľ ide o modernizáciu súčasných technológií, tak žiadna. B. Ekonomické otázky Hospodárenie dcérskych spoločností Predsedníčka Dozornej komisie poskytla 16. 11. 2004 v zmysle uznesení Rady STV informáciu o činnosti a hospodárení dcérskych spoločností k 30. 9. 2004: TV BB, s.r.o. mala stratu 37 tis. Sk. Približne 14 tis. Sk predstavujú prefaktúrované zriaďovacie náklady zo strany STV. Zvyšok tvorí nájomné, ktoré faktúruje STV Televíznemu štúdiu Banská bystrica za prenájom priestorov (okolo 5 tis. Sk mesačne). Celkové náklady tejto spoločnosti k 31. 12. 2004 predstavovali 78 tisíc, výnosy 222,63 Sk, čiže strata predstavovala 77,8 tisíc Sk. STV Production a Technology, s.r.o. mala stratu 101 tis. Sk. Opäť sa tu prejavilo nájomné zo strany STV, zriaďovacie náklady, ktoré boli prefaktúrované a projektová dokumentácia dabingového štúdia za 47 tis. Sk (podľa vyjadrenia manažmentu, STV tam plánuje zriadiť a prevádzkovať dabingové štúdio pre svoje účely). Celkové náklady tejto spoločnosti k 31. 12. 2004 predstavovali 386 tisíc, výnosy 331 tisíc Sk, čiže strata predstavovala 54,8 tisíc Sk. STV Broadcasting, s.r.o. mala hospodársky výsledok – stratu14 tis. Sk. Sú to rovnako len prefaktúrované zriaďovacie náklady. Žiadne iné náklady ani výnosy sa tam k 30.9. 2004 nevyskytli. Celkové náklady tejto spoločnosti k 31. 12. 2004 predstavovali 14,36 miliónov, výnosy 14,24 mil. Sk, čiže strata predstavovala 114,6 tisíc Sk. Akou činnosťou, s koľkými zamestnancami, resp. zmluvnými spolupracovníkmi a partnermi dokázala táto spoločnosť v priebehu troch mesiacov vyprodukovať náklady a výnosy v objeme 14 mil. korún? Činnosťou v súlade s predmetom činnosti tejto obchodnej spoločnosti a bez zamestnancov. Akou čiastkou sa podieľali na výnosoch 14,24 mil. Sk iné príjmy ako poplatky a prefaktúrované náklady zo strany STV? Prefakturované náklady zo strany STV sa nemohli podieľať žiadnou čiastkou na výnosoch, pretože náklady a výnosy sú úplne rozdielne ekonomické pojmy, ktoré spolu nesúvisia. Aký je predpokladaný/očakávaný hospodársky výsledok tejto spoločnosti na rok 2005? Vyrovnaný. Koncesia, s.r.o. zamestnáva od októbra toho roku dvoch zamestnancov. Výsledok má - stratu 14 tis. Sk. Prebiehajú tu už práce a príprava na konverziu databázy a na programové vybavenie, pretože od 01.01.2005 v súlade s činnosťou tejto s.r.o. má prebehnúť riešenie a výber koncesionárskych poplatkov tak, ako to plánoval manažment STV. Celkové náklady tejto spoločnosti k 31. 12. 2004 predstavovali 12,7 mil. Sk, výnosy 13,8 mil. Sk, čiže zisk predstavoval + 1, 06 mil. Sk. Ďalšie otázky v súvislosti s touto s.r.o.: STV v zmysle zmluvy platila tejto spoločnosti za správu databáz 1,5 mil. Sk mesačne. Od akého dátumu má spoločnosť „licenciu“- oprávnenie od Úradu na ochranu osobných údajov na spravovanie databáz? Od dátumu, keď spoločnosť potrebovala toto oprávnenie na činnosť, na ktorú to zákon vyžaduje. A od akého dátumu jej boli hradené poplatky za túto činnosť? Spoločnosť neposkytuje STV len túto službu, ale služby v oveľa širšom rozsahu a za tieto služby si spoločnosť fakturuje cenu od konca minulého roka v súlade so zmluvou s STV. Akou čiastkou sa podieľali na výnosoch 13,8 mil. Sk iné príjmy ako poplatky a prefaktúrované náklady zo strany STV a podiel z koncesionárskych poplatkov? Prefakturované náklady zo strany STV sa nemohli podieľať žiadnou čiastkou na výnosoch, pretože náklady a výnosy sú úplne rozdielne ekonomické pojmy, ktoré spolu nesúvisia. A pokiaľ ide o podiel z koncesionárskych poplatkov, tak otázka je natoľko nejasná, že na ňu nie je možné odpovedať. Aká je štruktúra nákladov tejto spoločnosti (najmä režijné a prevádzkové náklady) a aká je úspora, resp. prínos v porovnaní s nákladmi interného oddelenia STV „koncesionárskych poplatkov“? Štruktúra uvedených nákladov je zodpovedajúca činnosti, ktorú spoločnosť realizuje a úspora je z dlhodobého hľadiska veľká. TV KE, s.r.o. bola k 30.9. strata 76 tis. Sk. Opäť sú to prefaktúrované zriaďovacie náklady a nájomné pre túto spoločnosť. Boli tam aj obraty t. j. bol nakúpený reklamný čas od STV a predaný pre spoločnosť 1.2 média, s.r.o. Celkové náklady a výnosy tejto spoločnosti k 31. 12. 2004 predstavovali takmer 10 mil. Sk, pričom strata za rok 2004 predstavovala sumu 107 tisíc Sk. Spoločnosť 1.2 média, s.r.o. v podstate jediná, ktorá vykonáva už od júla 2004 normálnu činnosť. Prešli do nej zamestnanci, ktorí boli predtým zamestnancami STV. Je tam zamestnaných 15 ľudí a prebieha normálna prevádzková činnosť. Spoločnosť predáva reklamný čas pre Slovenskú televíziu. V nákladoch sa tam prejavil prenájom priestorov zo strany STV, prenájom programu (program na fakturáciu je zakúpený len pre účely STV) a operatívny lízing motorových vozidiel, takže sa tu prejavili aj náklady na spotrebu pohonných hmôt. Ako vyplýva zo správy DK k 30.9.2004 väčšina dcérskych spoločností (s výnimkou 1.2 média) nevykonávala štandardnú podnikateľskú činnosť, preto nie je doteraz jednoznačne zrejmé a pochopiteľné, prečo museli byť založené deň pred nadobudnutím účinnosti nového zákona. Celkové náklady 6-tich dcérskych spoločností v roku 2004 predstavovali viac ako 77 mil. Sk, výnosy mali vo výške 81 mil. Sk, hospodársky výsledok pred zdanením bol 3,2 mil. Sk. V tejto súvislosti Vás žiadam o písomnú informáciu, akým podielom a z akých prostriedkov boli vytvorené VÝNOSY dcérskych spoločností? Výnosy dcérskych spoločností boli vytvorené z finančných prostriedkov získaných ako cena za poskytované služby na základe písomných zmlúv. Pokiaľ ide o podiel, nie je jasné o aký podiel a z čoho má ísť? Právo predávať reklamu môžu všetky dcérske spoločnosti, ako aj samotná STV – z Výročnej správy nie je jasné aký podiel výnosov z predaja reklamy pripadá na TELEXIM (interné oddelenie STV) a ostatné spoločnosti? To ani nebolo v pláne zdôrazňovať, pretože ide o podiel malý. Aký vplyv mala na zrentabilnenie činnosti zmena v štruktúre výnosov STV, ako sa znížila nákladovosť výroby a aké mali úsporné opatrenia vplyv na efektívnosť využívania existujúceho investičného majetku? Zmena v štruktúre výnosov nemá vplyv na zrentabilnenie činnosti, ale ak, tak naopak. Ale tak otázka nestála. Nákladovosť výroby sa znížila výrazne v závislosti od toho, o aký typ programu ide. Úsporné opatrenia mali na efektívnosť využívania investičného majetku primeraný vplyv. Prečo nebola Rade STV v roku 2004 predložená informácia o viac ako 80 –tich zmluvách s plnením nad 200 tisíc Sk? Otázka nie je založená na pravdivej informácii. Ako sa podieľali na výrobe a vysielaní jednotlivé televízne štúdiá TŠ BA, TŠ BB, TŠ KE a GR? Štúdiá sa na výrobe podieľali v rozsahu svojich technických a ľudských možností. Aký podiel na vysielaní nezávislej európskej tvorby tvorila slovenská nezávislá produkcia? Za aké obdobie? Kedy bude k dispozícii konsolidovaná účtovná závierka STV za rok 2004 vrátane výsledkov za dcérske spoločnosti STV? Nebude k dispozícii, pretože STV ju nerealizuje. Kedy bude vypracovaná interná smernica upravujúca pravidlá rozpočtovania činnosti podľa par. 5, Zákona o STV a väzbu medzi rozpočtom príjmov a výdavkov (vrátane investícií) a súvahou a výkazom ziskov a strát? Ak sa vytvorí potreba takúto smernicu mať. Špecifikujete v rámci rozpočtu STV na rok 2005 náklady a výnosy STV v spojitosti s činnosťou dcérskych spoločností. Náklady ako aj výnosy STV v spojitosti činnosťou dcérskych spoločností sú založené a vyplývajú zo vzájomných písomných zmlúv. Aký veľký objem finančných prostriedkov bol preinvestovaný v súvislosti Realizáciou stavebných a technologických úprav v priestoroch zvukovej a obrazovej réžie a obrazovej kontroly štúdia MD 4? Bola realizácia zabezpečená prostredníctvom verejného obstarávania? Prostredníctvom verejného obstarávania bolo zabezpečené všetko, čo podľa zákona tak obstarané byť musí. Objem finančných prostriedkov zodpovedá presne projektom, na základe ktorých sa práce realizovali. Odkiaľ, kam a prečo sa realizovalo premiestnenie technologického pracoviska na čistenie a úpravu filmov? Z budovy Filmová tvorba, do budovy III.A stavba – štúdiový blok, z dôvodu lepších pracovných podmienok a lepšej organizácie práce. Kde sídli Výrobné centrum Caban? Koľko má zamestnancov v internom stave a koľko spolupracovníkov? Na základe akého vzťahu realizuje výrobu, s akými kompetenciami, zodpovednosťou a rozpočtom? Výrobné centrum Caban sídli v STV. Počet interných aj externých spolupracovníkov sa mení a je závislý od množstva výroby, ktorá sa práve realizuje. Výrobu realizuje s kompetenciami producenta, s plnou zodpovednosťou a na základe schválených rozpočtov. Predložte údaje o mzdových nákladoch a počte zamestnancov s pracovným zaradením podľa jednotlivých TŠ a organizačného členenia STV. Tieto údaje sú údajmi, ktoré STV nezverejňuje. Doplňte objem investícii k nižšie uvedeným položkám: prídavných a doplňujúcich zariadení serverovej technológie (? Sk) virtuálneho štúdiového systému (? Sk) efektových svetiel (? Sk) vysielacej televíznej techniky (? Sk) digitálnej obrazovej réžie. (? Sk) a) ktorej serverovej technológie? b) čo máte po technologickej stránke na mysli pod virtuálnym štúdiom presne? c) za aké obdobie? d) čo máte na mysli pod vysielacou televíznou technikou presne? e) Ktorej z tých, ktoré sú v STV? Aký súhrnný objem investícii si už vyžiadal nákup virtuálneho štúdiového systému (vrátane predchádzajúceho roka)? Ako 28/b Aká je skutočná efektivita a vyťaženosť virtuálneho štúdiového systému z hľadiska objemu výroby (v počte relácií a hod. ako aj výroby v hod.? Efektivita virtuálneho štúdia je maximálna. Ktoré manažérske pracovné pozície v STV boli obsadené výberovým konaním? Vždy išlo o výber z viacerých kandidátov a teda vždy išlo o výberové konania. Aké je pracovné zaradenie Ing Buckovej a ako je vymedzená jej pracovná náplň vrátane rozsahu zodpovednosti a kompetencií? Pracovné zaradenie Ing. Buckovej je v súlade s jej pracovnou zmluvou a jej kompetencie a zodpovednosť vždy zodpovedá tomu, akú úlohu na základe poverenia rieši. Predložte systemizačný poriadok zamestnancov STV podľa jednotlivých hospodárskych stredísk, s pracovným zaradením a platovou triedou. Systemizačný projekt STV nemá. Predložte platný mzdový systém, podľa ktorého sú stanovené základné platy a príplatky zamestnancov STV. Mzdový systém zodpovedajúci uvedeným požiadavkám STV nemá. Predložte prehľad o priemernom plate zamestnancov STV podľa jednotlivých prac. pozícií? Takéto údaje STV štandardne nezbiera a nemá k dispozícii na zverejnenie ako oficiálny údaj. Uveďte aký je priemerný plat zamestnancov v STV, ak nie sú zohľadnené platy vrcholového manažmentu . Ako 35. Koľko bolo vyplatené na odmenách pre vrcholový manažment / GR, TŠ BA ,TŠ BB, TŠ KO / v roku 2004? Čo máte na mysli pod pojmom vrcholový manažment presne? Komu boli zosobnené a v akej výške pokuty udelené Radou pre vysielanie a retransmisiu? Ktoré pokuty presne sa majú na mysli? Kto bude niesť zodpovednosť za hospodársku škodu v prípade prehry STV pracovno-právnych sporov s bývalými zamestancami, ktorých prepustil súčasný manažment? Aká zodpovednosť sa má na mysli? Trestnoprávna, alebo iná?

Verte,či neverte, nevedeli by sme lepšie sformulovať také odpovede.

Skupina Sancheza Illicha Ramireza CARLOSA

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK Pri preverovaní nového Organizačného poriadku STV Skupina Sancheza Illicha Ramireza CARLOSA nezistila, že v STV existuje aj oddelenie súdnej psychiatrie a forenzné laboratórium. Hoci, zišlo by sa. Šéfovi STV Richardovi Rybníčkovi sa vyhrážajú! Počas jeho kariéry vo verejnoprávnej televízii to nie je prvýkrát, tentoraz však neznámy pritvrdil a Rybníčkovi hrozí smrťou. Televízia okamžite zareagovala - zostavila profil páchateľa, podá trestné oznámenie a ochranka "urobí preventívne opatrenia". Neznámy muž, ktorému zrejme Rybníček leží v žalúdku, pred pár dňami neváhal zdvihnúť telefón a na záznamníku nechal krátky odkaz pre šéfa televízie. "STV kryje zločiny polície, a preto Rybníček vyletí do vzduchu," povedal muž. Manažment televízie zbystril pozornosť a upozornil na vyhrážku aj Rybníčka. "Vyhrážky chodili už aj predtým formou mailov, poštou, telefónom. Nechceli sme však pána Rybníčka zaťažovať, a tak o mnohých veciach ani nevedel. Tentoraz sme usúdili, že mu to povieme," povedal člen manažmentu Zahradník. "Zostavili sme profil. Usudzujeme, že ide o muža v stredných rokoch, menej vzdelaného, frustrovaného, ktorý by mohol konať aj skratovo," tvrdí. Rybníčka neznámy "telefonista" nevystrašil. "Nebojím sa, dokonca som sa s tým aj naučil žiť," tvrdí bezstarostne šéf STV. 07.10.2004

VÝROK TÝŽDŇA

VÝROKY TÝŽDŇA "Dnes sa snažte ! V publiku sedí Petra Humeňanská !“ Zora Jaurová v relácii Pod lampou, interpretujúc výrok riaditeľky Košickej filharmónie Mariánovi Vargovi pred koncertom "Miesto intendanta určite neponúkneme nejakému lobistovi za pôvodnú tvorbu". Branislav Zahradník

3. 6. 2005

ZLATÝ FOND

ZLATÝ FOND O prínose a predstave Richarda Rybníčka o pôvodnej tvorbe je potrebné nazrieť aj do Zlatého fondu Slovenskej televízie a zistiť, čo pribudlo od roku 2003, kedy nastúpil do funkcie.
Dokumenty o Jánovi Pavlovi II, dokument o evanjelickej cirkvi a dokumenty o hokejistoch SR.
Veľmi pôvodné, osobité , tvorivé a väčšinou cudzie materiály. Jednoducho, Mária.

Zmeny na televíznom trhu ?

Zmeny na televíznom trhu ? Prvé správy o kozmetických zmenách v TV JOJ / novým programovým riaditeľom TV JOJ sa stal František Borovský, ktorý pôsobil vo funkcii Intendanta Jednotky a doterajšia programová šéfka TV JOJ Mária Sedláková sa stala riaditeľkou pre strategické projekty - Spravodajstvo a publicistika./ naznačujú, že Ivan Kmotrík sa rozhodol konať. Otázne je, či to bude stačiť. Ak sa nepustí do čistenia aj vyššie- na poste generálneho riaditeľa, neurobí si poriadok vo vlastnom výhradnom predajcovi reklamného času MAG MEDIA a.s., nebude to stačiť. A nebude stačiť ani to. Ak sa Ivan Kmotrík nerozhodne urýchlene hľadať strategického mediálneho partera alebo kupcu, môže byť neskoro. Po verbálnych ,nevydarených a nereánych akvizičných avantúrach Milana Kňažka s Vivendi Universal sa obajvuje ideálna príležitosť -Bertelsmann AG. Obom stranám by na Slovensku vyhovovalo vzájomné spojenie. Predaj celého podielu v MAC TV s.r.o. by bol krátkozraký. Ivan Kmotrík má na Slovensku gigantovi akým je Bertelsmann AG čo ponúknuť. Či už licenciu na TV vysielanie cez MAC TV s.r.o. a aj chabý potenciál v JOJ, ale aj vydavateľstvá ako MLADÉ LETÁ a.s., SLOVENSKÉ PEDAGOGICKÉ NAKLADATEĽSTVO a.s., distribútora a maloobchodného predajcu novín Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. ,4 tlačiarne - Versus, POLYGRAF PRINT ,Bratislavské tlačiarne, SVORNOSŤ. A pridať môže aj outdoorovú spoločnosť REBLOK Bratislava, a.s. a reklamnú fullserisovú agentúru EURO RSCG ARTMEDIA spol. s r.o. O prínose spoločnosti Bertelsmann AG je asi zbytočné hovoriť. Bertelsmann AG je neverejná akciová spoločnosť. Akcionármi sú Bertelsmann Stiftung, Groupe Bruxelles Lambert a rodina Mohn . Bertelsmann AG vlastní šesť mediálnych divízií 1.RTL Group Do tejto skupiny patria, okrem ďalších : V Nemecku-RTL Television, Super RTL, VOX ,N-TV Vo Francúzsku -M6 ; Vo Veľkej Británii -Five V Španielsku -Antena 3 V Holandsku -RTL V Belgicku -RTL TVI V Maďarsku-RTL Klub RTL Group sa zapísala do európskej rozhlasovej histórie predovšetkým stanicou Radio Luxembourg Content je pre RTL Group veľmi dôležitý. Fremantle Media produkuje viac než 8.000 hodín programov ročne vo viac ako 40 krajinách. Fremantle Media vytvára a produkuje programy a niektoré z nich poznáme aj na Slovensku- Idol, Date Squad, Da Ali G Show ,animovný Mr Bean,The Price is Right ,Family Feud, Greed, Neighbours, La Squadra , Hinter Gittern, Forbidden Love a aj formát Between Friends, ktorý spoznáme aj na Slovensku. 2. R.andom House Knižné vydavateľstvo Random House ročne vydá viac než 8.000 nových titulov. 3.BMG BMG divízia pozostáva z joint venture Sony BMG Music Entertainment a BMG Music Publishing . Sony BMG spojila vydavateľstvá ako Arista, Columbia Records, Epic Records, Ricordi, Funhouse, Jive, J Records, a RCA Records pod jednu strechu. 4. Arvato Arvato AG patrí medzi najväčších poskytovateľov mediálneho servisu na svete- od tlačiarní /offset-Mohn Media Mohndruck GmbH, Guetersloh,Maul-Belser media group ,Offset Paperback Manufacturers v USA /, cez finačné clearingové služby ,až po mobilné služby. Vo Veľkej Británii sa Arvato, Gruner + Jahr and Axel Springer AG spojili, aby vytvorili budúcnosť pre tieto spoločnosti v európskom tlačiarenskom biznse. Arvato Services je poskytovateľom Business Process Outsourcing služieb ako databázový managmant, servisné centrá, finančné služby,customer loyalty programy. Arvato Systems je poskytovateľom mediálneho IT. Arvato Mobile je popredný európsky poskytovateľ mobilnej zábavy a umožňuje operátorom, médiám a internetovým portálom ponúkať zákazníkom prvotriedny obsah a aplikácie. Sonopress je druhým najväčším výrobcom CD nosičov na svete a štvrtým vo výrobe DVD nosičov. 5.Direct Group Direct Group - predáva medálne nosiče cez svoje kluby a online shopy 6.Gruner + Jahr Vydavateľstvo Gruner + Jahr stačí predstaviť cez ich tituly : Stern,Brigitte,Geo, Capital, NATIONAL GEOGRAPHIC,Schöner Wohnen ,Eltern, The Financial Times Deutschland ,The Sächsische Zeitung Ak sa pozrieme na portfólio Bertelsmann AG, nie je o čom uvažovať. Iba o cene , zachovaní istého rozumného podielu a kombinácii mediálneho podnikania. A potom - útokom na trh. Predtým- urobiť si poriadok doma a nájsť dynamických, inovatívnych a lojálnych ĺudí. Je však možné, že prvé úteky z STV naznačujú už dhodobé záujmy RTL Group o jeden okruh STV. Počkáme si. Zvyšok je brnkačka. Rozhodne však Bertelsmann AG...

2. 6. 2005

Pod sviecou 2

Pod sviecou 2 Odpoveď na celú diskusiu Pod lampou v akom stave je Slovenská televízia sa dá ilustrovať jasnou odpoveďou zástupkyne šéfredaktora spravodajstva Jany Pankovčinovej na otázku, prečo štáb STV neprišiel na otvorenie výstavy No Code, Talianske súčasné umenie, v deň štátneho sviatku Talianskej republiky a v deň otvorenia unikátnych nových priestorov Slovenskej národnej galérie. Jej odpoveď znela : "Máme iné priority ." Asi tak. Načo diskutovať.

Nám to vyhovuje

Nám to vyhovuje
Vedenie Slovenského rozhlasu trochu oneskoreme zvolalo tlačovku o stave Slovenského rozhlasu po neschválení zákona o koncesionárskych poplatkoch . Podľa názoru Jaroslava Rezníka nie je pravda, že by bol pre STV škodlivý.
Oproti dnešku by sa pre STV o 1,4 miliardy viac pre Slovenskú televíziu. Poplatky by platila každá domácnosť ako odberateľ elektrickej energie, pretože podľa Štatistického úradu má 99,36 percenta zo slovenských domácností rádio a 98,9 percenta televízor.
Slovenská televízia v roku 2006 môže na to dopatiť úplnou platobnou neschopnosťou. Pri strate 20.000 koncesinárov mesačne je to viac ako pravdepodobné.
Je nepochopiteľné, že Richard Rybníček sa verejne priznal, že loboval v deň schvalovania zona u Zuzany Martinákovej a KSS a zákon tak úspešne pochoval.
Zákon viac nevyhovuje Marcelovi Parovi a spoločnosti Koncesia, s.r.o, ako záujmom verejnosti. Ako inak si potom vysvetliť fakt, že PROJEKT KONCEPCIE RIADENIA STV od Richarda Rybníčka, obsahuje tieto tvrdenia : Veľmi dôležitou oblasťou je výber koncesionárskych poplatkov. V tejto oblasti musí nastať radikálny zlom. Nie je možné zameriavať sa len na osvetu, aj keď je nepochybne potrebná. Je nevyhnutné sprísniť výber, pričom treba uvažovať aj o vymáhaní poplatkov od neplatičov prostredníctvom spoločnosti, ktorej majoritnými (ak nie jedinými) výnosmi bude provízia z vymožených poplatkov. Bez zásadného riešenia tejto oblasti nepomôže ani zvýšenie koncesionárskeho poplatku.Riešenie výberu koncesionárskeho poplatku iným spôsobom ako v súčasnosti, napríklad prostredníctvom platby za elektrinu a podobne, sa dá zaviesť iba v prípade, ak počet oslobodených obyvateľov od platenia bude veľmi malý a televízia bude stabilizovaná tak, aby verejnosť mala istotu, že získané prostriedky sú využívané efektívne.
Jaroslav Rezník upozornil, že hádky kolo pojmu verejnoprávnosť sú úplne zbytočné. Verejnoprávne vysielanie je vysielanie pre verejnosť, financované verejnosťou a kontrolované verejnosťou. Toto je definícia verejnoprávnosti, ktorá už 15 rokov funguje v rámci štátov Európskej vysielacej únie (EBU) Služba verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania je podľa EBU univerzálna z hľadiska svojho geografického dosahu a programovo rozmanitá. Je programovaná na základe redakčnej nezávislosti, rozvíja kultúrnu úroveň poslucháčov a poskytuje priestor súčasným kultúrnym a umeleckým aktivitám. Služba verejnosti tiež sprostredkúva kultúrne hodnoty iných národov.Služba je financovaná z verejných prostriedkov, čoho nosným prvkom sú vo väčšine štátov EÚ koncesionárske poplatky. Ako odkaz vedeniu STV a aj dnešnej besiedke Pod Lampou sú slová :
"Takéto financovanie sa dodnes ukazuje ako najefektívnejšie, umožňujúce najvyššiu možnú slobodu verejnoprávnych médií. Činnosť verejnoprávnych médií nemôže vykonávaťnik iný. Tieto médiá prinášajú históriu, mapujú súčasnosť a prejudikujú budúcnosť. Pre ďalšie generácie uchovávajú stav spoločnosti napríklad formou pôvodnej tvorby.Slovenská politická špička sa musí vo veľmi krátkej budúcnosti zhodnúť na definícii a úlohe verejnoprávnych médií v spoločnosti, a následne na spôsobe ich financovania.“

Sú normálni ?

Sú normálni ? František Borovský, doterajší intendant Jednotky STV, bol včera v TV JOJ predstavený ako nový programový riaditeľ. "Ak chce odísť, musí si najprv seriózne urovnať vzťahy s STV," tvrdí pre SME Branislav Zahradník z vedenia televízie. "Požiadame ho o vysvetlenie, tieto dve funkcie nie sú zlučiteľné." Borovský pripustil, že v STV ešte nedal výpoveď, považuje to však len za "papierové detaily". O "pohyboch" podľa neho vedenie STV vedelo. Richard Rybníček tvrdí : „Doteraz som nedostal od neho žiadnu oficiálnu výpoveď.“ Ozaj, nemal Borovského na hodinu vyraziť ?! Myslia to chlapci vôbec vážne ? Počúvajú, čo hovoria ? My len dodávame, že Slovenská televízia má iste dobre ošetrené zneužívanie informácií v obchodnom styku. Radi sa poučíme ,ako to chlapci v Mlynskej robia. Aj v RTL Group. A moja odpoveď na otázku v titulke je : "Nie, nie sú. "

Tešíme sa...

Tešíme sa...
Dnes večer sa v relácii Pod lampou bude diskutovať na tému Verejnoprávnosť Slovenskej televízie. Zúčastniť sa majú riaditeľ STV Richard Rybníček, predseda Rady STV Miroslav Kollár, člen manažmentu Marcel Para, z oponentov STV nateraz pozvanie potvrdil humorista a iniciátor bojkotu Milan Markovič, predbežne rátajú aj s členom Rady STV, hercom Mariánom Slovákom a Zuzanou Mistríkovou z ministerstva kultúry Z dnešného webu STV vyberáme : Diskutovať budeme aj o týchto otázkach: - Je súčasná STV v kríze? - Podľa výzvy je STV zodpovedná za úpadok kultúry. Váš názor? - Ako sa fungovanie STV zmenilo za posledné roky? - STV sa snaží nevyrábať dlh. Je to správny cieľ? - Aký je zmysel verejnoprávnej televízie? Prečo existuje BBC alebo ORF? - V čom si podľa vás STV plní či neplní svoje poslanie? - Má STV zvyšovať svoju sledovanosť alebo má mať iné ciele? - M Pri M sa témy končia, tovie, o čom M bude. Možno aj o tomto ?: Malo to byť stretnutie o nevkuse. Za jedným stolom sedeli Milan Markovič a Dušan Jarjabek. Ten prvý, prednovembrový člen strany, ale aj autor skvelých hier a relácií, tu dlhé roky po Novembri statočne vzdoroval nekultúrnej moci, a viac ako iní nasadzoval svoje meno. Ten druhý ju celé tie roky podporoval, a viac ako iní z toho ťažil. Toho prvého za to moc označila za nepriateľa štátu, z toho druhého sa stal štátny Slovák. Ani jeden z nich svoje vtedajšie postoje neodvolal, nikto sa nikomu neospravedlnil, a predsa tam sedeli spolu a žialili nad úpadkom kultúry a vkusu. Úpadok kultúry a vkusu. Sedeli tam aj dlhoroční protimečiarovskí zabávači, a s nimi Viliam Hornáček. Tí prví si celé roky robili srandu zo zakladateľov štátu, pretože videli ich hrubosť, a hoci to z ich strany nikdy nebola vysoká kultúra, bol to postoj. Ten druhý tú hrubosť tvoril, a ešte šíril nechuť k našim Maďarom. Ešte aj na tomto stretnutí vyčítal ostatným, že boli za jazykový zákon, ktorý chápal Maďarov ako rovnocenných. Ani tieto dve tváre Slovenska sa od svojej minulosti neodvrátili, a predsa tam sedeli spolu. Oni, umelecký bulvár, a on, duchovný gýč, sa starostili nad plytkosťou našich duší. Plytkosť duší. Ale aj iní tam sedeli spolu. Dušan Čaplovič, ktorý mal blízko k SNS a skončil u Fica, a Zuzana Martináková, ktorá mala blízko k SDKÚ a ešte celkom neskončila. Ten prvý bol vždy proti reformám, tá druhá skôr za. Dnes sa zhodli, že problém nie je v nich, ale celkom inde. Problém. Prišiel aj Ľubo Lintner, dlhoročná tvár Markízy, tej vlajkovej lode nízkeho vkusu, a rečnil o kríze hodnôt a vkusu. Zosobnená kríza hodnôt. Prišiel aj Michal Dočolomanský, ešte nedávno tvár televízie JOJ, a pri rečiach o bulvári sa tváril hlboko. Bulvár. A, samozrejme, dostavil sa aj Michal Kováč. Pozeral sa aj na tých, ktorí dodnes zakrývajú únos jeho syna a spoločne brojili proti zmäteniu mravov. Zmätenie mravov. To stretnutie malo byť o nevkuse. A naozaj bolo. Kultúra je to, ako tu spolu žijeme, čomu veríme, čo si vážime, čo považujeme za tabu a čo nikdy neprekročíme. A najmä, čo si o sebe pamätáme, a ako s touto pamäťou naložíme. Je skvelé premýšľať o stave našej kultúrnosti, základnou podmienkou takého premýšľania je však pravdivosť. Práve tá však výzve na bojkot STV zúfalo chýba. Boli tu časy, keď sa kultúre rozbíjali ústa. Robili to komunisti. Boli tu aj časy, keď sa dobrá kultúra označovala za protislovenskú a kamsi sa vyháňala. Robili to zakladatelia tohto štátu. Dnes sú už iné časy – prichádza k veľkej zhode. Pamäť bola vyhostená, aby pokus o kultúru mohol po šestnástich rokoch konečne nahradiť spoločný oportunizmus. Š.Hríb, tyzden.com Pán Hríb nezvládol úlohu objektívneho moderátora štvrtkovej relácie pod lampou. Súhlasíte so mnou ? Súhlasím. Spôsob, akým moderuje túto reláciu, je neprípustný. Mne neprekážajú otázky na telo, ale moderátor nesmie zaujímať stanoviská, čo pán Hríb bežne robí. Boli ste v relacii u Stefana Hriba. nezdal sa vam nejako prilis zalezeny niekde u vedenia televizie? Prekvapil ma... Štefan Hríb ma skutočne veľmi nemilo prekvapil. Spôsob, akým viedol reláciu, mi pripadal inkvizičný. Hovoril s vami niekto z vedenia televizie osobne pri vyhadzovani z Bumerangu alebo ste dostali enem listecek? Hovoril som osobne s riaditeľom Rybníčkom. Bez akýchkoľvek zábran mi oznámil, že on osobne dal pokyn, aby ma z relácie vyhodili. Napriek všetkému si veľmi cením otvorenosť, s ktorou mi to oznámil. Povedal, že nemá problém to povedať aj novinárom. Časom, pravdepodobne na radu právnikov, začal celú vec zahmlievať tvrdením, že už dávno ma chceli vymeniť. Nie je to pravda. Každý, kto si prečíta vyhlásenie Karla Šípa v Domine, sa o tom môže presvedčiť. Neporušili ste, čiste náhodou, pracovnú zmluvu s STV? Čo by ste spravil so svojim zamestnancom vo Vašom rádiu, keby Vás verejne kritizoval? Nevyžadujete od nich, že budú "loajálny"? Nie sú Vaše predstavy o súčasných vzťahoch zamestnanec - zamestnávateľ na Slovensku trochu naivné? Nemám a nemal som pracovnú zmluvu s STV. Mnohí moji zamestnanci ma kritizovali a kritizujú. Pokiaľ si plnia svoje pracovné povinnosti, je to ich právo zaručené ústavou. Ja ich môžem vyhodiť z práce len vtedy, keď závažne porušia pracovný poriadok (alkohol a pod.). Nie som naivný a celá táto kauza je o tom, aby si ľudia uvedomili svoje práva, uplatňovali ich a prestali sa báť. Zastrašovanie, ktoré na verejnosti predvádza pán Zahradník a pán Rybníček, patrí do arzenálu totalitného zriadenia.. Pravda, On line s A. Hrycom

1. 6. 2005

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS Odbory v BBC neprijali nový kompromis , ktorý im ponúkalo vedenie tejto inštitúcie. Po včerajšom päťhodinovom jednaní sa zástupcovia troch odborových organizácií dohodli, že navrhnutý kompromis je nedostatočný. Vedenie BBC ponúkalo jednoročné moratórium na prepúšťanie. Odbory ale povedali, že nie sú presvedčené o potrebe tak rozsiahleho prepúšťania. BBC má v súčasnosti asi 27 000 zamestnancov, ktoríí prpravujú vysielanie ôsmych televíznych staníc, deviatich celoštátnych rozhlasových staníc a množstva regionálnych rozhlasových staníc Okrem toho BBC prevádzkuje internetovú spravodajskú stránku, ktorá patrí medzi najnavštevovanejšie na svete. Zdroj :ČTK

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK Vážený pán Miroslav Kollár predseda Rada STV Predkladacia správa Ministerstvo financií SR predkladá na rokovanie vlády SR v zmysle bodu B.2. uznesenia vlády SR č. 1213 zo dňa 17. decembra 2003 „Informáciu o štruktúre záväzkov Slovenskej televízie k 31.12.2003“. Vláda SR svojim uznesením vlády SR č. 1213/2003 súhlasila s použitím štátnych finančných aktív do výšky 400 mil. Sk na úhradu záväzkov minulých období Slovenskej televízie. V záujme objektívneho prehľadu záväzkov minulých období Slovenskej televízie predkladáme podrobnú štruktúru existujúcich záväzkov a podmienok ich úhrady. Tento materiál nebol predmetom rokovania poradných orgánov. Ide o materiál, ktorý má informatívny charakter. Nemá dôsledky na schodok štátneho rozpočtu. Z materiálu nevyplývajú dôsledky na zamestnanosť a ani na životné prostredie. Informácia o štruktúre záväzkov Slovenskej televízie k 31.12.2003 Slovenská televízia znížila v priebehu roka 2003 stav svojich záväzkov zo 650 950 tis. Sk (stav k začiatku roka 2003) na 465 613 tis. Sk (stav ku koncu roka 2003). Zároveň STV dosiahla podľa predbežných údajov kladný výsledok hospodárenia v bežnom roku v objeme 186 440 tis. Sk. Podarilo sa to najmä vďaka podstatnému zníženiu nákladov Slovenskej televízie z 1 978 mil. Sk v roku 2002 na 1 745 mil. Sk v roku 2003. Za predpokladu zníženia úrovne zadlženosti STV a s tým spojenej redukcie nákladov na obsluhu dlhu je možné očakávať vyrovnané hospodárenie Slovenskej televízie v roku 2004 a v nasledujúcich rokoch, bez potreby ďalších zdrojov zo štátneho rozpočtu vo forme prevádzkovej dotácie. Všetky hospodárske ukazovatele svedčia o stabilizovaní finančnej situácie v Slovenskej televízii. Sme presvedčení, že prijaté opatrenia zo strany manažmentu STV a vlády SR vytvárajú priestor na reálne dosiahnutie vyrovnaného hospodárenia Slovenskej televízie v roku 2004 a nasledujúcich rokov. Ministerstvo financií SR týmto považuje reformné kroky smerujúce k finančnej stabilizácií STV za ukončené. V prílohe materiálu sa nachádza podrobný rozpis záväzkov Slovenskej televízie k 31. 12. 2003 podľa veriteľov a dlžnej sumy. Vzhľadom na to, že štruktúra záväzkov Slovenskej televízie sa vyvíja v čase, Ministerstvo financií SR obmedzí použitie prostriedkov určených na úhradu záväzkov STV iba na splatenie istiny. Úhrady záväzkov budú pritom umožnené iba voči tým subjektom, ku ktorým Slovenská televízia evidovala svoj záväzok k 31.12.2003. SLOV TELEKOM 169 566 318 EBU UER 70 058 433 SOZA 36 666 667 SPORT PROGRESS 23 880 000 FIMA ENTERTAINMENT 12 110 719 ING.ZDENEK HUML 9 647 707 CENTRON SLOVAKIA 8 174 208 TRIGON PRODUCTION 8 121 731 SLOVGRAM 7 139 915 PRO-HOKEJ 6 600 000 SLOVGRAM 5 932 359 OSOP 5 350 842 DREAM WORKS SKG 4 075 517 MAYA 3 693 161 INFRONT SPORTS & MEDIA 3 603 293 HATTRICK 3 503 500 KREDIT SLOVAKIA PLUS 3 497 634 ATTACK 3 390 500 TIMUR PARTNERS 2 582 312 WIZJA TV B.V. 2 371 800 EUREST 2 354 503 DYNEX 2 200 000 GRANADA 2 179 895 FRANCE TELEVISION DISTRIB 1 846 079 INTERLAN 1 819 243 BBC WORLDWIDE 1 467 570 AKIS STUDIO 1 440 000 ORACLE SLOVENSKO 1 436 608 SOUND STUDIO EXCELLENT 3 1 381 600 JMB FILM TV PRODUCTION 1 356 348 LITA 1 186 485 UNION DES ASSOCIATENS 1 158 063 TATRA ABB 2 1 147 200 COLNY SKLAD 1 110 117 DELOITTE & TOUCHE 1 028 674 AVDIGITAL 924 582 DODA MEDIA LLC 868 576 ELLIPSE DISTRIBUTION 842 618 ZED 740 376 TASR 606 000 ELVIA PRO SLOVAKIA 2 557 720 MARTIN SARVAS PRODUCTION 509 200 INFOMET 395 265 OSTATNÉ - 164 položiek 34 122 007 ISTINA 452 645 345 + PENÁLE 12 967 451 ZÁVÄZKY celkom 465 612 796 P.S: Je pravdou, že záväzky boli evidované ku 21.12.2003. Vláda však pôvodne požadovala iba tie, ktoré neboli vytvorené ako nové. Napriek protestom, že v evidencii sú aj nové záväzky, vytvorené zámerne za krízového režimu úsporná vláda SR odklepla aj to. Kto ich bude chcieť hľadať, v tabuľke ich nájde. Prípadne ich naša Skupinka Sancheza Illicha Ramireza CARLOSA poskytne . Vot vsjo. Sanchez Illich Ramirez CARLOS

31. 5. 2005

UHOL POHĽADU

UHOL POHĽADU Richard Rybníček vysvetlil v nedeľu v relácii Odpovede z obrazovky nič netušiacim divákom,, že v piatok, čase od 20:00 do 20:15 pribudlo k obrazovkám oproti minulému týždňu 50 000 divákov . Výzva na bojkot skončila absolútnym fiaskom, povedal a dodal: "...to je tak silný argument s vašou silnou podporou, že na ten sa nedá ani reagovať. " Diváci rozhodli, že nesúhlasia s hystériou, ktorú niektorí ľudia rozpútavajú...". Akurát, že diváci STV nemali možnosť sa o výzve a iniciatíve čokoľvek dozvedieť , pretože Slovenská televízia ,ako jediné médium na Slovensku / dokonca aj ČT o tom mala 15 minútový príspevok ! / vo svojich správach o výzve neinformovala... Výhovorky BranislavaZahradníka : " To je rozhodnutie spravodajstva, do toho manažment nezasahuje," pre tých, ktorí poznajú zásahy vedenia STV do scenárov jednotlivých vysielaní Správ STV , neobstoja. Je to nešťastné riešenie, ale na demagógiu sa inak nedá. Ak STV tvrdí, že bojkot sa neprejavil, Skupina Sancheza Illicha Ramireza CARLOSA si myslí opak. Zobermi si posledné tri piatky , tri relácie o 20.00 na Jednotke : 13.5.Magazín- 10 % 20.5 SHS koncert -11,2 % 27.5.Magazín - 7,7 % Ak by sme sa držali striktne vyjadrenia Branislava Zahradníka, že SHS koncert sa nedá porovnávať s Magazínom, tak radi porovnáme Magazín s Magazínom. Tam bol úbytok divákov cca 100.000 divákov. Zanedbateľné ? Škoda, že sa STV radšej nevyjadruje ku katastrofálnemu a stálemu prepadu sledovanosti Správ STV. By the way - TOP 3 STV za minulý týždeň Kameňák 2 Jednotka 27. 5. 2005 14,3 % Pošta pre teba Jednotka 28. 5. 2005 10,7 % Sám doma 2 Jednotka 29. 5. 2005 10,7 %

ACH, TO TEPLO

ACH, TO TEPLO
Piatok 27.5.2005
Správy STV - 6.5% Ak bude pokračovať horúce počasie, STV sa môže dočkať svetového prvenstva- mínusové hodnoty sledovanosti. Aspoň niečo.
Pre objektívnosť- so sledovanosťou padli aj ostatné televízie, ale STV sa podaril unikát. V celom týždni nepresiahla hranicu 10 %.

Trochu faktov nezaškodí

Trochu faktov nezaškodí Dôveryhodnosť STV od roku 1995 Apríl 05- 71% September 04- 68% Január 04- 71 % Júl 03- 67% December 02- 71 % Apríl 02 -62 % December 01- 60 % Marec 01- 56 % September 00- 57 % Marec 99 -51 % December 98- 48% Január 98- 49% September 97- 45 % Január 97 -45% September 96- 47% Máj 96 -39 % Január 96- 39 % September 95- 44% Jún 95- 44% Marec 95- 42% Zdroj : Štatistický úrad

30. 5. 2005

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS Denník Národná obroda vyjde v utorok poslednýkrát. Od septembra by ju mal nahradiť nový denník s názvom NO 1. Väčšina súčasných redaktorov, ktorí dostali dvojmesačné výpovedné lehoty, by sa mala stať jeho súčasťou. "Noviny by mali obsahovo vychádzať z terajšej Národnej obrody, ale v atraktívnejšom obale a menšom formáte na 32 stranách cez týždeň a víkendové číslo bude mať 48 strán," uviedol pre agentúru SITA riaditeľ vydavateľstva Pegas 2 Slovakia Ivan Čeredejev. Chýbať by nemali ani farebné strany. "Vydavateľstvo si od tohto kroku sľubuje zatraktívnenie a pritiahnutie vyššieho čitateľského záujmu," skonštatoval. Akcionárska štruktúra sa podľa neho ani v novom denníku nezmení. Zdroj : SITA

ABSOLUT STUPID

ABSOLUT STUPID " Povedzte učiteľom, aby vám ho nahrali a pustili ho v rámci vyučovania."
Richard Rybníček v relácii Odpovede z obrazovky na otázku školáka na dokument o vedcoch, ktorý sa vysiela neskôr večer

STV BUDE MASOVO PREPÚŠŤAŤ

STV - MASOVÉ PREPÚŠŤANIE Do konca svojho funkčného obdobia chce generálny riaditeľ STV Richard Rybníček prepusiť ešte vyše 400 zamestnancov. Uviedla to vo štvrtok minulý týždeň Česká televízia. Rada STV o tom nemá žiadnu správu. Zatiaľ. Je pravdou, že viac ako 500 zamestnancov sa do zdravotného strediska, kam chce STV Richard Rybníček presťahovať, ani nezmestí.

29. 5. 2005

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS 24. mája 2005 Európska komisia požiadala členské štáty Európskej únie, aby urýchlili prechod z analógového vysielania na digitálne vysielanie a navrhuje termín na úplný prechod na digitálne vysielanie presunúť už na rok 2012. Pôvodne plánovaný termín bol rok 2015. Viacero štátov EÚ sa podľa komisárky pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Redingovej rozhodlo úplne prejsť na digitálne vysielanie už v roku 2010. Šesť štátov EÚ, medzi ktoré patrí aj Slovensko sa rozhodlo ukončiť proces digitalizácie vysielania najneskôr do roku 2012. "Čím skôr ukončíme proces digitalizácie, tým skôr budú naši občania a naše podnikateľské aktivity z neho benefitovať. Paneurópska koordinácia používania spektra umožní našim občanom prístup k novým službám kombinujúcim mobilnú telefóniu a vysielanie, akými je napríklad multimediálny obsah," dodala Redingová. Komisia zároveň očakáva, že väčšina televíznych divákov únie si do roku 2010 zakúpi aspoň jeden digitálny prijímač. Na trhu digitálnych prijímačov únie by sa malo podľa odhadov komisie predať ročne až 20 miliónov kusov prijímačov. Digitálna televízia a ďalšie doplnkové služby tak prispejú k zvýšeniu konkurencie medzi operátormi elektronických komunikačných sietí a k zrýchleniu inovácií. Zdroj : SITA

Na demagógiu demagógiou

Na demagógiu demagógiou Generálny riaditeľ STV Richard Rybníček sa neustále obracia na koncesionárov ako majiteľov a akcionárov STV. Na toto skresľujúce a demagogické tvrdenie sa dajú použit opäť iba demagogické, ale presné citácie zo ZÁKONA č. 212/1995 Z.z. o koncesionárskych poplatkoch v znení neskorších predpisov . § 1 Predmet úpravy Tento zákon upravuje platenie koncesionárskych poplatkov za používanie rozhlasových prijímačov a televíznych prijímačov (ďalej len "poplatok"), vyberanie poplatkov, ich vymáhanie a sankcie za omeškanie. § 3 Platiteľ poplatkov (1) Platiteľom poplatkov je fyzická osoba, ktorá prijímač vlastní, samostatne zárobkovo činná osoba 1a), ktorá prijímač eviduje v účtovníctve, a právnická osoba , ktorá prijímač eviduje v účtovníctve. § 10 Použitie príjmov Príjemcovia príjmov z koncesionárskych poplatkov za používanie prijímačov a poplatkov z omeškania uložených podľa tohto zákona sú povinní použiť tieto príjmy len na pokrytie nákladov súvisiacich s výrobou a šírením programov schválených v konkrétnej vysielacej štruktúre príslušnou Radou Slovenského rozhlasu alebo Radou Slovenskej televízie. A by sme boli dôslední, koncesionársky platok NEMÁ NČ SOPLOČNÉ S KVALITOU PROGRAMU. ale len s VLASTNÍCTVOM PRIJÍMAČA. Je to vlastne istá forma dane a štát ňou zabezpečuje svoje záujmy v mediálnej politike. P.S. Spôsob protestu iniciatívy VEREJNOSŤ ZA VEREJNOPRÁVNOSŤ, aby spoluobčania, ktorí súhlasia s názormi iniciatívy, v piatok 27. mája 2005 v čase od 20.00 do 20.15 h. nesledovali Slovenskú televíziu bol zle nasmerovaný. V tom šase STV vysielala reklamu a navyše peoplemetre sú umiestnené v cca 880 domácnostiach v SR. Peoplemetrové dáta spracováva PMT, s.r.o. , kde má STV podiel ešte stále cez SCHUBERT & partners, k.s, / Podpis zmluvy o prevode obchodného podielu PMT z kancelárie Schubert&Partners na STV s účinnosťou od 1.1.2004 nebol oficiálne zrealizovaný do detailov/ , a konateľom je člen manažmentu STV Ing. Ľubor Košút. Išlo o neznalosť a roztrieštenosť názorov iniciátorov.

BY THE WAY

BY THE WAY Zo zápisu z riadneho zasadnutia Rady Slovenskej televízie, 24. mája 2005 Informácia o legislatívnych iniciatívach týkajúcich sa STV 6.1 V tomto bode programu zasadnutia M. Kollár požiadal GR STV, aby stručne zhrnul vývoj návrhov zákonov o koncesionárskych poplatkoch a ich osud v parlamente. Okrem toho informoval prítomných, že v deň zasadnutia rady by sa malo hlasovať o 2. a 3. čítaní návrhu novely zákona o STV, ktorý podali 4 poslanci, a ktorý hovorí, že Rada STV má raz ročne definovať priority verejného záujmu. Podľa informácií, ktoré k tejto záležitosti má, by tam malo byť niekoľko pozmeňovacích návrhov, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnia činnosť Rady STV a Slovenskej televízie. Ako GR STV uviedol, neschválením zákona o koncesionárskych poplatkoch, ktorým sa mal sprísniť výber koncesionárskych poplatkov Slovenská televízia prišla o 400 mil. Sk. Na Slovensku 1200 tis. domácností dopláca na 600 tis. domácností, ktoré tieto koncesionárske poplatky neplatia. Slovenská televízia pocíti tieto chýbajúce financie už v roku 2006, preto sa bude musieť nejako zariadiť, ale v tejto chvíli ani on sám (GR STV) nevie, kde tieto peniaze vziať. GR STV zdôraznil, že v takomto prípade by bola potom na mieste diskusia o tom, či by sa STV nemala napojiť na štátny rozpočet a koncesionárske poplatky úplne zrušiť Mesačne sa z platenia koncesionárskych poplatkov odhlási približne 20 tis. koncesionárov, lebo sú si vedomí toho, že za neplatenie sa im podľa súčastne platného zákona nemôže nič stať. STV si tieto poplatky nemôže vymôcť, lebo jej to zákon jednoducho neumožňuje. Z tohto dôvodu je peňazí z koncesionárskych poplatkov stále menej a menej. Treba potom vážne diskutovať o tom, ako to s touto inštitúciou ďalej bude. Bez potrebných financií sa zo Slovenskej televízie nikdy nestane významná kultúrna inštitúcia. Po neprijatí predložených dvoch návrhov zákona o koncesionárskych poplatkoch čakajú STV vážne problémy. V diskusii k danej problematike vystúpili: B. Bobocký (jedinou cestou je podľa neho novelizácia zákona č. 212/1995 o koncesionárskych poplatkoch; pokiaľ ide o pôvodnú tvorbu, táto dosiahla v ČTV vysokú sledovanosť a zároveň je kultúrnou hodnotou; STV by sa mala inšpirovať), GR STV (STV začína od septembra vysielať slovenský seriál), P. Malec (neschválenie návrhu zákona o koncesionárskych poplatkoch z dielne SRo a MK SR si podľa neho GR STV spôsobil sám), GR STV (priznal, že loboval proti schváleniu tohto zákona, nakoľko je pre STV nevýhodný a ako GR musí hájiť záujmy STV), M. Kollár (prikláňa sa k názoru GR STV, vzhľadom k tomu, že zákon SRo je naozaj pre STV nevýhodný). Svoje názory k tejto téme ďalej vyjadrili: Š. Fejko, M. Slovák a A. Somogyi. Po skončení diskusie M. Kollár navrhol UZNESENIE č. 64/2005 Rada STV konštatuje, že situácia, keď takmer tretina slovenských domácností porušuje zákon o koncesionárskych poplatkoch a vyhýba sa ich plateniu, pričom verejnoprávne médiá nemajú efektívnu zákonnú možnosť na ich vymáhanie, z dlhodobého hľadiska ohrozuje napĺňanie programovej služby verejnoprávnymi médiami a v konečnom dôsledku ohrozuje ich existenciu. Rada STV preto vyzýva zákonodarcov, aby túto situáciu komplexne a v čo najkratšom čase riešili tak, aby verejnoprávne médiá mohli naplniť svoje rozpočty v plnej výške v súlade so zákonom o koncesionárskych poplatkoch a mohli tak ponúkať plnohodnotnú programovú službu tak, ako im to vyplýva zo zákona o Slovenskej televízii a o Slovenskom rozhlase. Rada STV uvedený návrh nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov prijala (za hlasovali: M. Biľová, V. Černý, L. Jurgová, J. Kiss, M. Kollár, P. Malec a A. Somogyi; proti návrhu nehlasoval žiadny člen rady; hlasovania o návrhu sa zdržali: Š. Fejko, J. Greššo, K. Habšudová, M. Slovák a L. Straka; o návrhu nehlasoval B. Bobocký).